1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4810 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunda Yapılan Değişikliğin Tam Metni

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
ADLÎ TIP KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 4810 Kabul Tarihi : 19.2.2003

MADDE 1. ? 14.4.1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak? ibaresi eklenmiş, maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adlî tıp ihtisas dairesi bulunur.

MADDE 2. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. ? Adlî Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:
a) Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek,
b) Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde vermek,
c) Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak,
d) Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.
MADDE 3. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
f ? Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları;
MADDE 4. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 4. ? Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, adlî tıp uzmanı bir Başkan ve en az birisi adlî tıp uzmanı olmak üzere iki başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.
MADDE 5. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. ? Adlî Tıp Başkanlar Kurulu, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Ancak başkan yardımcıları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz.
MADDE 6. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adlî Tıp Genel Kurulu, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.
MADDE 7. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adlî Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları, bir başkan ve adlî tıp uzmanı iki üye ile;
a) Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer;
? Tıbbî patoloji,
? İç Hastalıkları,
? Kardiyoloji,
? Genel Cerrahi,
? Beyin ve Sinir Cerrahisi,
? Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
? Kadın Hastalıkları ve Doğum,
? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
b) İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer;
? Radyoloji,
? Göz,
? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
? Genel Cerrahi,
? Göğüs Cerrahi,
?Kalp ve Damar Cerrahi,
? Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
? Nöroloji,
? Ortopedi ve Travmatoloji,
c) Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer;
? Ortopedi ve Travmatoloji,
? Genel Cerrahi,
? Nöroloji,
? İç Hastalıkları,
? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
? Göğüs Hastalıkları,
? Enfeksiyon Hastalıkları,
d) Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu;
? Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,
? Çocuk psikiyatrisi için bir,
? Nöroloji için bir,
e) Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer;
? Tıbbî Mikrobiyoloji,
?Tıbbî Farmakoloji,
? Tıbbî Biyokimya,
? Analitik Kimya,
? Allerji Hastalıkları,
? İmmünoloji,
? Tıbbi Genetik,
? Enfeksiyon Hastalıkları,
? Halk Sağlığı,
f) Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer;
? Kadın Hastalıkları ve Doğum,
? Radyoloji,
? Üroloji,
? Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
? Çocuk Psikiyatrisi,
? Adlî Antropoloji,
? Çocuk Cerrahisi,
Uzmanlarından oluşur.
MADDE 8. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c ? Kimya,
e ? Fizik,
Her adlî tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar uzman ve idarî personel bulunur. Adlî tıp ihtisas dairelerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
MADDE 9. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 9 uncu maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları:
Madde 9. ? Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur.
Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, adlî tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.
Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev, çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
Adlî Tıp Kurumu grup başkanı, grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından itâ amirliği görevini de yapar.
MADDE 10. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 10. ? Adlî Tıp Kurumu şube müdürlükleri, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak, ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve iş yoğunluğu da göz önünde tutularak, adlî tıp şube müdürlükleri kurulabilir. Adlî Tıp Kurumu şube müdürlükleri, iş hacmine göre bir veya birden fazla adlî tıp uzmanı ve diğer personelden oluşur.
Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adlî tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.
Özel Kanun hükümleri saklıdır.
Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
MADDE 11. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.
Başkanlar Kurulunun kararlarını uygulamak,
MADDE 12. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 12 nci maddesinin kenar başlığı ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Başkan yardımcılarının görevleri:
b ? Kurum Başkanının yokluğunda kendisine görev verildiğinde ona vekillik etmek.
MADDE 13. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 13 üncü maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.
d ? Adlî Tıp Kurumunun adlî tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak,
Adlî Tıp Başkanlar Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
MADDE 14. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 15. ? Adlî Tıp Genel Kurulu;
a) Adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri,
b) Adlî tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanamamış olan işleri,
c) Adlî tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
d) Adlî tıp ihtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
e) Adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas dairelerinin ve adlî tıp şube müdürlüklerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
f) Adlî tıp ihtisas kurulları ile Adlî Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri,
Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar.
MADDE 15. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 16. ? I- Genel görevleri:
Bu Kanun kapsamına giren işlerde;
a) Bilirkişilerce,
b) Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adlî tıp ihtisas dairelerince,
c) Adlî tabip veya adlî tıp uzmanlarınca,
Verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
II- Özel görevleri:
a) Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu:
Ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevlerine girmeyen işler,
b) İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu:
Müessir fiiller,
c) Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu:
İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş Kanunları ile ilgili olaylar, malûliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve meslekî kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler,
d) Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu:
Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin bir, iki, dört, beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezaî ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukukî ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptilâ derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler,
e) Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu:
Zehirlenmeler ile allerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin işler,
f) Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu:
Genel ahlâk ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler, nesep cürümleri, çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri, Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlemesine ilişkin işlemler,
Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
MADDE 16. ?Adlî Tıp Kurumu Kanununun 17 nci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Morg İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 17. ?Morg İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.
Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 17. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin kenar başlığı ?Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri:?, 19 uncu maddesinin kenar başlığı ?Kimya İhtisas Dairesinin görevleri:? şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 18. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 20 nci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 20. ? Biyoloji İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.
MADDE 19. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin kenar başlığı ?Fizik İhtisas Dairesinin görevleri:?, 22 nci maddesinin kenar başlığı ?Trafik İhtisas Dairesinin görevleri:? şeklinde değiştirilmiş ve 21 inci maddesindeki ?klimatolojik,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?diğer fiziksel? ibaresi eklenmiştir.
MADDE 20. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 23 üncü maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Adlî Tıp Genel Kurulu, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kurula katılması gereken adlî tıp ihtisas dairesi başkan veya vekilinin iştiraki ile toplanır.
Adlî Tıp Genel Kurulu ve adlî tıp ihtisas kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
MADDE 21. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adlî Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma:
Madde 24. ? I- Adlî Tıp Genel Kurulu ve adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adlî Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adlî Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adlî Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas kurulu veya adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.
Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adlî Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas kurulu ve adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur.
II- a) Adlî Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adlî Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar.
b) Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulunun görev alanına giren işlerle ilgili ölüm olaylarında; Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu toplantısına, Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanının daveti üzerine Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulunun o olayla ilgili uzman üye veya üyeleri katılır ve oy kullanırlar.
c) Gözlem İhtisas Dairesinde gözleme tâbi kişiler hakkında, Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunca da karar verilmesi hallerinde; Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı veya vekili Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.
MADDE 22. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ve maddenin son fıkrasında yer alan ?Başkan Yardımcısı? ibaresi ?başkan yardımcıları? olarak değiştirilmiştir.
Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar.
Adlî Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, adlî tıp ihtisas dairesi başkanları, adlî tıp grup başkanları, adlî tıp şube müdürleri, şube müdürleri, adlî tıp uzmanları, uzmanlar, trafik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, raportörler, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, programcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologlar, astronomlar, asistanlar, eczacılar, biyologlar, diş hekimleri, balistik, adlî belge inceleme ve silah muayene uzmanları, Adlî Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar.
Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adlî Tıp Kurumu Başkanınca yapılır.
Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adlî Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları ve adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ile adlî tıp ihtisas kurulları üyeleri, adlî tıp grup başkanları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder.
MADDE 23. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Döner sermayeli işletmeler için Adlî Tıp Kurumuna yirmitrilyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir.
MADDE 24. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Ancak; ihtisas daireleri, ihtisas kurulları, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek personel ile otopsi görevlilerine Başkanlar Kurulu kararıyla % 50'sine kadar fazla ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak fazla ödemelerin oran, esas ve usulleri Başkanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 25. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin kenar başlığı ?Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:? şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Adlî Tıp Kurumunda yararlanılmak üzere Kurum Başkanlığının teklifi, Adalet Bakanlığının onayı ile yurt dışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir.
Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tâbidir.
MADDE 26. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununun 33 üncü maddesi kenar başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi :
Madde 33. ? Adlî Tıp Kurumunda adlî tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yaptırılır.
MADDE 27.? Adlî Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 28. ? Adlî Tıp Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. ? Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.
GEÇİCİ MADDE 4. ? Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte adlî tıp ihtisas kurullarında başkan ve üye görevlerinde bulunanlar, bu Kanuna göre oluşturulacak adlî tıp ihtisas kurullarında uzmanlık alanlarına göre görevlendirilirler.
Görevlendirilemeyenlerden, ikinci görevliler dışında kalanlar, malî hakları saklı kalmak üzere durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Yeni oluşan adlî tıp ihtisas kurullarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
MADDE 29.? Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 30. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Not: Bu Kanunla ihdas edilen kadrolar için 25.02.2003 tarihli ve 25031 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
20:46 - MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır20:35 - Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi20:12 - Düne göre aşı olanların sayısı 70 bin arttı20:11 - İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu hap ele geçirildi20:03 - HES kanalının duvarı çöktü, tarım arazileri su altında kaldı19:59 - Ankara'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu
19:55 - Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19:51 - Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret19:50 - Davutoğlu: AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim19:48 - İstanbul Valiliği, 1 Hazirana kadar uygulanacak tedbirleri açıkladı!19:47 - Kayseri'de pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı19:33 - CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı
19:09 - Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı19:07 - İİT, işgalin durması için BM'ye başvuracak18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı
17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam