1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli Sandığı Sağlık Rehberi

30 Nisan 2007 13:20
Yazdır

Sağlık Yardımı Nedir?

T.C. Emekli Sandığından emekli veya malüllük aylığı alanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların hastalanmaları halinde muayene ve tedavilerinin sağlanmasıdır.

Sağlık Yardımından Yararlanacak Olanlar

1 - Sandıktan emekli, malüllük, dul ve yetim aylığı alanlar,
2 - Emekli veya malüllük aylığı alanların;
a) Eşleri
b) Yaşları 18'den küçük olan veya orta öğrenim yapmakta ise 20, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları,
c) Evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları,
d) Yaşları ne olursa olsun malül ve muhtaç erkek çocukları,
e) Öz anne ve babalar,
sağlık yardımından yararlanabilirler.

Sağlık Yardımından Yararlanamayacak Olanlar

Özel kanunlar uyarınca sağlık yardımından yaralananlar,
Sandıktan emekli veya malüllük aylığı alanların diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri,
Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malüllük aylığı alanlar,
Sandıkça sağlanan sağlık yardımından yararlanamazlar

Sağlık Karnesinin Verilmesi İçin İstenilen Belgeler

Başvuru Belgesi,
Vukuatlı Nüfus Kütük Kayıt Örneği,
2'şer adet fotoğraf,
Bu belgelere ilaveten karne isteminde bulunan kişinin durumuna göre diğer belgeler istenir. 18 yaşından büyük ve öğrenci olan çocuklar için ?Öğrenci Belgesi?,
18 yaşından büyük ve malül olan erkek çocuk için ve Sağlık Kurulu Raporu, Muhtaçlık Taahhütnamesi ve Mal Bildirim Belgesi(2 nüsha),
18 yaşından büyük ve öğrenci olmayan kız çocuklar için Muhtaçlık Taahhütnamesi ve Mal Bildirim Belgesi(2 nüsha),
Ana ve Babalar için Muhtaçlık Taahhütnamesi ve Mal Bildirim Belgesi(2 nüsha),
Bayan Emeklinin Kocası için başka bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabii olmadığına dair belge,

gerekmektedir.

Sağlık Karnesi başvurusu için gerekli olan Başvuru Formu, Muhtaçlık Taahhütnamesi ve Mal Bildirim Belgesi Formu Sandık Birimlerinden ya da Sandık internet sayfasının Bilgi ve Belgeler başlığı altındaki Başvuru Formları bölümünden elde edilebilir.

Sağlık Kurulu Raporu tam teşekküllü Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınacak olup, Muhtaçlık Taahhütnamesi ve Mal Bildirim Belgesi(2 nüsha) Formlarının Muhtaçlık beyanı yapılan her birey için ayrı form halinde ve Başvuru Formu Açıklamalar bölümündeki esaslara uygun olarak düzenlenip emeklinin kendisi veya adına sağlık karnesi talep edilen kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Sağlık Karnelerinin Geçerliliğini Yitirmesi

Öğrenciliğin sona ermesi, kız çocuğunun evlenmesi, muhtaçlığın kalkması veya ölüm hallerinde karneler geçerliliğini yitirir. Bu karnelerin en geç iki ay içinde Sandığa iadesi zorunludur.

Sağlık karnelerinin, iade edilmeyip kullanılmaya devam edilmesi halinde yersiz kullanımından doğan giderler ilgililerden geri alınır ve haklarında Türk Ceza Kanunu Hükümlerine göre kovuşturma yapılır.

Sağlık Karnelerinin Kötüye Kullanılması

Sağlık karnelerinin, sahiplerinden başka kimseler tarafından kullanılması halinde, hem kullanan kişi hemde karne sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır.

Ayrıca, haksız kullanımdan doğan giderler faizi ile birlikte ilgililerden geri alınır.

Muayene ve Tedavi Hakkının Başlangıcı

Muayene ve tedavi, emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlananlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri için; aylık bağlananların emekliye sevk onayını tebellüğ edip görevlerinden ayrıldıkları tarihte, dul ve yetimlerde ise, aylığa hak kazanıldığı tarihte başlar.

Ancak, bu durumda olan kimselere; sağlık karneleri verilinceye kadar muayene ve tedavi giderlerini kendileri öderler, yapılan bu giderler, daha sonra usulüne göre Sandığımızca hak sahiplerine ödenir.

Emekli Sandığınca Yapılan Sağlık Yardımları

Hastane ameliyat ve tedavi giderleri,
Diş tedavi ve protez bedelleri,
Gözlük cam ve çerçeve bedelleri,
Vücut organ protez bedelleri,
Kaplıca tedavi bedelleri,
İşitme cihazı bedelleri,
Sağlık yolluğu giderleri,
İlaç bedelleri,
İyileştirici tıbbi cihaz ve malzeme bedelleri.

Muayene ve Tedavinin Yapılacağı Sağlık Kurumları

Muayene ve tedavi esas olarak resmi sağlık kurumlarında yapılmaktadır.

Ancak, aşağıda belirtilen tetkik ve tedavilerin resmi sağlık kurumlarında hiç yapılmaması veya gecikmesi halinde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılması mümkün bulunmaktadır.

Resmi Sağlık Kurumunca sevk edilmesi koşuluyla; (Koroner anjiografi, kalp ameliyatları ve katarakt ameliyatları hariç)
Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi
Böbrek taşı kırma tedavisi (ESWL)
Bilgisayarlı tomografi (BT)
Nükleer magnetik rezonans (NMR)
Nükleer magnetik rezonans anjiografisi (NMRA)
Kemik Dansitometresi
Nükleer Tıp Tetkikleri
Derin prostatik hipertermi tedavisi
Koroner anjiografi tetkikleri
Kalp ameliyatları
Katarakt ameliyatı

Emekli Sandığı ile anlaşması bulunan özel sağlık kurumları vakıf ve dernekleri www.emekli.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Belirtilen konuların dışında özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tetkik ve tedaviler Sandığımızca karşılanmamaktadır.

Muayene ve tedavi hakkından yararlanan hak sahipleri, adlarına düzenlenen sağlık karneleriyle yukarıda belirtilen sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek, herhangi bir ücret ödemeden muayene ve tedavi olmaktadırlar.

Muayene ve tedavi sonucu doğan giderler Sandığımızca ilgili sağlık kurumuna ödenmektedir.

a) Estetik amaçla yapılan muayene ve tedavi giderlerinin bedeli,

b) Özel olarak öğretim üyelerine muayene tetkik ve tedavi için sarfedilen fark Sandığımızca karşılanmamaktadır.

İlaçlar Hangi Eczanelerden Alınır

Tabipler tarafından gerek görülen ilaçlar reçetenin tanzimi tarihinden itibaren 4 iş gününde Sandığın anlaşma yaptığı eczanelerden temin edilecek olup, %10 katılım payı ilgilinin aylığından tahsil edilmektedir.

Anlaşmalı eczanenin bulunmadığı veya anlaşmalı eczane bulunmasına rağmen reçetede yazılı ilacın bu eczanelerden temin edilememesi halinde herhangi bir eczaneden temin edilebilir.Bu takdirde fiyat küpürleri yapıştırılmış reçete ile yazar kasa fişi veya faturaların gönderilmesi şartıyla ilaç bedeli %10 katılım payı kesildikten sonra reçete sahibine ödenecektir.

Hangi İlaçlardan Katılım Payı Alınmaz

Hastanelerde yatarak sağlanan tedavilerde veya tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar için %10 katılım payı alınmaz.

Yakalanılan hastalığın uzun süreli tedaviyi gerektirdiği sağlık kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilecektir. Bu raporun fotoğraflı olması, hastalık tanısının yazılması ve iki yıl süreli olup, ikinci yılın sonunda yenilenmesi gerekmektedir.

Yurt Dışından Getirilen İlaç Bedellerinin Ödenmesi

Yurt dışından getirilen ilaçların bedelinin ödenebilmesi için;
Reçete, Sağlık Bakanlığı tarafından ilacın ithalatında sakınca olmadığı belirtilmek suretiyle onaylanmalıdır.
İlaç bedelinin ödendiği kasa fişi, fatura veya reçete üzerine konulan kayıtla belgelenmelidir.
Reçete asıllarını eczanelerde alıkoyan ülkeler için reçetelerin fotokopileri gönderilmektedir.

Yatarak Yapılan Tedaviler

Yatarak tedavi görmesi gerekenler emekli, malüllük veya dul ve yetim aylıklarının bağlanmasına esas alınan derecelerine göre belirlenen yatak sınıflarında tedavi edilirler.

1 inci Sınıf Yatak
Aylıklarının bağlanmasına esas alınan aylık dereceleri 1, 2, 3 ve 4 üncü derece olanlar ve aile fertleri 1 inci sınıf yatakta tedavi edilirler.

2 inci Sınıf Yatak
Aylıklarının bağlanmasına esas alınan aylık dereceleri 15 inci derece ile 5 inci derece arasında olanlar ve aile fertleri 2 nci sınıf yatakta tedavi edilirler.

Yatak Sınıfında Yer Bulunmaması
2 inci sınıf yatakta tedavi edilmesi gerekenler bu yatak sınıfında boş yer olmaması ve tedavinin geciktirilmesinin sakıncalı olduğunun raporla belgelendirilmesi durumunda 1 inci sınıf yatakta yatırılabilir.

Üst Sınıfta Yatma
İsteyenler, ücret farkını kendileri ödemek suretiyle üst yatak sınıfında yatarak tedavi olabilirler.

Yurt Dışında Tedavi

Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara tutulanların yurt dışında tedavilerinin sağlanabilmesi için;

1)Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca tedavinin yurt içinde yapılamayacağına dair rapor düzenlenmesi,
2)Bu raporun Ankara Numune Hastanesince teyit edilmesi,
3)Sağlık Bakanlığı tarafından da hastalığın yurt dışında tedavi edilmesi gerektiği belirtilerek raporların onaylanması,

gerekmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için yetkili hastaneler Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilmiş olup raporların onay mercii de Milli Savunma Bakanlığıdır.

Yurt içinde mümkün olmayan organ nakli işlemlerinde, hastanın ilk tetkiklerinin yurt dışındaki sağlık kuruluşunda tamamlamasından sonra uygun organ teminine kadar geçecek süredeki tetkik ve tedaviler yurt içinde yapılacaktır.

Yurt Dışında Bulundukları Sırada Hastalananlar

Herhangi bir nedenle yurt dışında bulunduğu sırada hastalananların veya kazaya uğrayanların yapılan muayene ve tedavilerine ait giderlerin ise ilgililerce karşılandıktan sonra, orjinal tedavi belgelerinin tedavinin yapıldığı yerdeki Türk Konsolosluğu, Türkiye'deki noterler veya yeminli tercümeleriyle birlikte Sandığa ibrazı halinde Bütçe Uygulama Talimatı Tarifeleri esas alınmak suretiyle bulunacak miktarı kendilerine ödenmektedir.

Diş Tedavileri

Resmi Sağlık Kurumlarında Yaptırılan Tedaviler
Resmi sağlık kurumlarında yapılan dolgu, kron, protez uygulaması dahil diş tedavileri ile diş eti tedavilerinin bedeli Emekli Sandığınca tedavinin yapıldığı sağlık kurumuna ödenir.

Resmi sağlık kurumlarının diş protez ünitelerinde yapılan tedavi sırasında, tek parça döküm, kron ve alt üst çene iskelet döküm işlemlerinin yapılamadığının belgelendirilmesi halinde hasta tarafından dışarıda yaptırılan bu işlere ait işçilik ücretinin Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen miktarı Emekli Sandığınca karşılanmaktadır.

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yaptırılan Tedaviler
Resmi sağlık kurumunda tedaviye 90 gün içinde başlanmaması ve bu durumun diş hekimi tarafından belirlenerek başhekim tarafından da onaylanması halinde serbest diş hekimlerinde veya özel sağlık kurumlarında tedavi yaptırılabilir.
Bu takdirde tedavi ve protez giderlerinin, Bütçe Uygulama Talimatında yer alan diş tedavileri fiyat tarifesinde belirlenen miktarı ilgililere ödenir.

Diş Tedavilerinde Ödenmeyecek Giderler
Diş tedavilerinde kullanılan altın, platin, palladyum+platin, iridyum+platin, irapol gibi kıymetli madenler ile bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedeli,
Serbest diş hekiminde yaptırılan tedavilerde döküm işçilik ücreti,

ödenmez.

Göz Tedavileri

Gözlük Cam ve Çerçeve Bedellerinin Ödenmesi
Resmi sağlık kurumlarının göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak renkli ve renksiz gözlük camları ile çerçevelerinin bedeli Bütçe Uygulama Talimatında yer alan tarifeye göre ödenir.

Gözlük camının numarasının değişmesi halinde yalnız yeni cam bedeli, eski çerçevenin verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçmiş ise ayrıca çerçeve bedeli ödenir. Cam numaraları değişmediği sürece yeni çerçeve için ödeme yapılması mümkün değildir.

Göz Tedavilerinde Kullanılan (LENS)'ler
Kullanılmasında zorunluluk olduğu sağlık kurulu raporu ile belirlense dahi ?CONTAKTLENS? camlarına ait bedeller ödenmez.

Ancak, katarakt ameliyatı sonucu göz içine takılan lensler ve göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens bedelleri ödenmektedir.

İşitme Cihazları

Resmi sağlık kurumu uzman hekim reçetesiyle birlikte sağlık kurulu raporu gerekli görülen işitme cihazlarının bedelleri, Sandıkça tespit edilen miktar esas alınarak ödenir.Bu cihazların onarım bedelleri ve beş yıl geçmedikçe yeni cihaz bedeli ödenmez.

Protez, Ortez ve Tıbbi Cihazlar

Protez, ortez ve diğer iyileştirme malzemeleri resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülmeleri şartıyla Sandığımızla sözleşmesi bulunan firmalardan temin edilebilir.

Sandıkça sözleşmesi olmayan firmalardan temin edilen protez, ortez ve iyileştirme araçlarının bedeli Sandığın piyasa araştırması yoluyla tespit ettiği en düşük fiyat esas alınarak ödenir.

Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyon Giderleri

Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybetmiş özürlü çocukların yukarıda sayılan gelişim alanlarındaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yetkili sağlık kurumlarından alınacak özürlü sağlık kurulu raporuna, tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa gelişimsel ve eğitimsel tanımlamanın çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının en az birinin veya bir kaçı tarafından özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekeleri görüşleri belgelendirmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenecektir.

Özürlü çocukların rehabilitasyonları ve eğitimleri, ruhsat aldıkları kurumların ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanabilir. Buralarda yapılan eğitim ve rehabilitasyon hizmetine ait giderler Sandıkça Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyat tarifesi üzerinden karşılanır.

Bu miktarları geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.

Şeker Ölçüm Çubukları

Tip I Diyabetli ve İnsüline Bağımlı Tip II diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedelleri;
Kişinin Tip I Diyabetli veya İnsüline Bağımlı Tip II diyabetli olduğuna dair Resmi Sağlık Kurumu (Devlet veya Üniversite Hastaneleri) Endokrinolji, Metabolizma, Diyabet veya İçhastalıkları Uzman doktorlarından birinin katılımı ile düzenlenmiş sağlık kurulu raporu alınması,
Ayrıca raporların geçerlilik süresi 1 yıl olarak kabul edilmekte olup, bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bu raporlarda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile hastaların kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneğinin kazanılmış olduğunun belirtilmesi,

şartıyla ödenir.

Ancak, şeker ölçüm cihazları hastalar tarafından temin edilecek bedeli de kendileri tarafından karşılanacaktır.
TİP I diyabetli hastalara günde 3 adet, TİP II insülin kullanan hastalara günde 1 adet, oral antidiyabetik ilaç kullanan hastalara 2 günde 1 adet hesabıyla yazılacak reçetelere göre alınacak şeker ölçüm çubuklarının bedeli ise, fatura, reçete aslı, sağlık kurulu raporu fotokopisi, bir dilekçe ekinde Emekli Sandığına gönderilmek suretiyle ilgili kişilere ödenecektir.

Kaplıca ve İçmece Tedavisi

Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu raporu ile lüzum gösterilmesi şartıyla Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen bir kaplıca veya içmece tedavisi yaptırılabilir.
Bu tedavi için, yol gideri (mutat vasıta) yanında, kaplıca işletmesinden alınacak tedavi olunan gün sayısını belirten belgeler karşılığında tedavi alınan her gün için (yol dahil) birinci derecedeki devlet memurunun gündeliği kadar ödeme yapılır. Tedavi olunan gün sayısı raporda öngörülen günden fazla olamaz.
Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez.
Banyo ve fizik tedavi ücretleri Bütçe Uygulama Talimatında yer alan tarifelere göre ödenir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 114,975 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam