Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır
 
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'
 
BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama
 
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti
 
KKTC'ye İHA ve SİHA sevkiyatı iddiaları yalanlandı
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İFP olarak başka bir kuruma atanan belediye personeli için karar

Danıştay'dan Büyükşehirlerde, ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle başka kurumlara atanan personele ilişkin Karar.
20 Mart 2018 10:03
Yazdır
İFP olarak başka bir kuruma atanan belediye personeli için karar

Danıştay'dan Büyükşehirlerde, ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle başka kurumlara atanan personele ilişkin Karar.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ihtiyaç fazlası olarak Valiliğine bildirilen personel, Valilik tarafından bildirilmesi üzerine Devlet Personel Başkanlığınca, listede yer alan Müze Müdürlüğüne atanmıştır. İlgili personel ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenerek Müze Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

İdare Mahkemesi davacının, İdarenin geniş takdir yetkisi çerçevesinde ihtiyaç fazlası olarak belirlenerek komisyona bildirilmesi ve Müze Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiştir.

Danıştay ise, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası, uyarınca, devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanların, devir amacıyla komisyona bildirilmesi gerektiğini; norm kadro fazlası olmayan ve yalnızca ihtiyaç fazlası olarak bildirilen davacının, başka kuruma atanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlı olmadığını ifade etmiş ve İdare Mahkemesi kararını bozmuştur.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/10766

Karar No : 2017/8069

Karar Tarihi: 19.12.2017

İsteğin Özeti : İdare Mahkemesince verilen 19/06/2015 günlü, E:2015/132, K:2015/970 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının

Cevabının Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Antalya Valiliğinin

Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Fatma Yaldız

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 gün ve K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada işin gereği düşünüldü:

Dava; ........... İl Özel İdaresinde inşaat teknikeri olarak görev yapmakta iken, 6360 sayılı Kanun kapsamında ......... Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına devredilen davacı tarafından, ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenerek .........Müze Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle uğradığı maddi kayıplarının tazminine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince verilen 19/06/2015 günlü, E:2015/132, K:2015/970 sayılı kararla; davacının, İdarenin geniş takdir yetkisi çerçevesinde ihtiyaç fazlası olarak belirlenerek komisyona bildirilmesi ve .......... Müze Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile bir kısım belediyeler ile birlikte ........ Büyükşehir Belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlenmiş ve ........İl Özel İdaresinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

Anılan Kanunun Geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında, bu Kanundan kaynaklanan devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulacağı; 6. fıkrasında tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdareleri personelinin, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredileceği; 9. fıkrasında da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanların, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilmesi üzerine, Komisyonun, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle, 45 gün içerisinde ihtiyaç fazlası personelin tespitini yaparak, oluşturulan listeleri valinin onayına sunacağı ve vali tarafından onaylanan listelerin, on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına; İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği hususları düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ......... İl Özel İdaresinde inşaat teknikeri olarak çalışan davacının, 6360 sayılı Kanunun 1. maddesiyle il özel idarelerinden bir kısmının ve ........ İl Özel İdaresinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması üzerine, aynı Kanunun Geçici 1. maddesinin 6. fıkrası uyarınca ......... Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrinin yapıldığı; ....... Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından da davacının ihtiyaç fazlası olarak ....... Valiliğine bildirildiği; ........ Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca belirlenen devredilecek personele ilişkin listenin ........ Valisi tarafından onaylanarak İçişleri Bakanlığına ve anılan Bakanlıkça da atama teklifi yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi üzerine, listede yer alan davacının ........... Müze Müdürlüğüne atandığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemin dayandırıldığı 6360 sayılı Kanunun değinilen hükümleri uyarınca, devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanların, devir amacıyla komisyona bildirilmesi gerekmekte olup, norm kadro fazlası olmayan ve yalnızca ihtiyaç fazlası olarak bildirilen davacının, başka kuruma atanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesince verilen 19/06/2015 günlü, E:2015/132, K:2015/970 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Aynı yönde bir diğer Karar: Danıştay 2. Daire, 26.12.2017 tarih ve E. 2016/10856, K. 2017/8320 sayılı Karar

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:32 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik01:46 - Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı01:20 - Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı00:21 - 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'00:05 - Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?00:02 - 16 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - 50TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo00:00 - İş makineleri sınav ücretleri açıklandı22:30 - Sahibinden 'kelepir' ada22:20 - Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor
22:12 - Ediz bebek kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu22:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması22:00 - 'Özel bankalar 'Kredi ister misiniz?' diye gezmeye başladı'21:54 - MEB, YÖK, ÖSYM ve 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi21:47 - Eşini dövme diye uyaran komşusunu silahla yaraladı21:41 - 326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!21:36 - Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi21:30 - Sivas'ta zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam