1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçmiş hizmetleri iyi olan memura, alt disiplin cezası vermek zorunlu mudur?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, disiplin soruşturması sonucu sübuta eren eylemlerde idareye alt ceza uygulamasında takdir hakkı tanındığını, mahkeme kararıyla alt ceza vermeye zorlamanın hukuken mümkün olmadığına hükmetti.
21 Ekim 2018 00:05
Yazdır
Geçmiş hizmetleri iyi olan memura, alt disiplin cezası vermek zorunlu mudur?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, disiplin yönünden sübut bulan eylem nedeniyle geçmiş hizmetleri olumlu olan ve sicilleri iyi veya çok iyi olan kamu görevlilerine bir alt ceza verilmesi konusunda idareye takdir yetkisi tanındığını, anayasal ve yasal düzenlemeler uyarınca yargı makamlarınca, idarenin takdir yetkisinin ortadan kaldırılarak bir derece hafif ceza vermeye zorlamanın hukuken mümkün olmadığına karar vererek İdare Mahkemesinin ısrar kararını bozdu.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2015/544

Karar No : 2017/1512

Temyiz Eden (Davalı) : Emniyet Genel Müdürlüğü

Vekili : Hukuk Müşaviri ....

Karşı Taraf (Davacı) : .....

Vekili : Av......

İstemin Özeti : İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 günlü, E:2014/2433, K:2014/2242 sayılı ısrar kararının, davalı İdare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Gül Banu DOĞAN

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü :

Dava; davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/18 maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 15/05/2013 günlü ve 2012/880 Esas, 2013/969 sayılı kararıyla; davacının geçmiş çalışmalarının başarılı ve olumlu olmasından bahisle olayda Tüzüğün 15. Maddesi uygulanarak bir alt ceza verilmesi yoluna gidilmesi gerekirken meslekle ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan karar, Danıştay Oikinci Dairesinin 30/04/2014 gün ve 2013/8351 Esas, 2014/3099 sayılı kararıyla; Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 15. maddesinde yer alan "uygulanabilir" ibaresi ve Tüzüğün atıfta bulunduğu 657 sayılı Yasadaki benzer hüküm birlikte değerlendirildiğinde; memurun geçmiş çalışmalarında başarılı olması veya sicillerinin çok iyi olması halinde ya da diğer hafifletici nedenlerin bulunması durumunda daha hafif bir ceza verilmesi konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, Anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında yargı yerlerince idarenin yerine geçerek memurun geçmiş hizmetlerinin ve sicillerinin değerlendirilmesi sonucu takdir yetkisini kaldıracak biçimde idareyi bir derece hafif cezaya zorlamaya hukuken olanak bulunmadığı; bu durumda göreve içki içtiği belli olacak şekilde geldiği sabit olan davacının fiilinin karşılığı olan ceza ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı; geçmiş sicil durumu dikkate alınarak alt ceza ile cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 günlü, E:2014/2433, k:2014/2242 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 günlü, E:2015/85, K:2016/3 sayılı kararı ile, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü uyarınca verilen dava konusu disiplin cezasının yasal dayanağı olan, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 83. maddesinin birinci cümlesinin, "yaptırım konusu eylemleri yasal düzeyde belirlememesi ve bireylerin hangi somut olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımaması nedeniyle, Anayasa'nın 38. ve 128. maddelerine aykırı olduğu" gerekçesiyle, iptaline karar verilmiş ve anılan madde, 23/01/2017 günlü, 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Öte yandan, 682 sayılı KHK'nın Geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında ise; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 657 sayılı Kanun, 6413 sayılı Kanun ve 3201 sayılı Kanun ile 23/03/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre resen veya yetkili disiplin kurullarınca verilmiş olan disiplin cezaları, bu kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca verilmiş addolunur." hükmüne yer verildiğinden, dava konusu uyuşmazlığın bu Kanun Hükmünde Kararname kuralları uyarınca incelenip çözümlenmesi gerekmektedir.

Başkan ...., Üyeler ......, ..... ve ......'nın; "Anayasa'nın 38. maddesinde; ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemlerinin; ancak, kanunla konulacağının belirtildiği, 91. maddesinin ilk fıkrasında da, TBMM'nin Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği, ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerin düzenlenemeyeceği göz önüne alındığında, Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 günlü, E:2015/85, K: 2016/3 sayılı kararı ile, 3201 sayılı Kanun'un 83. maddesinin birinci cümlesinin, Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suçta kanunilik ilkesine ve Anayasa'nın 128. Maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan kanuni düzenleme ilkesine aykırılık olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş olması nedeniyle bu yasayla yapılması gerekirken, olağanüstü halin gerekli kıldığı bir konu da olmamasına karşın kanun hükmünde kararname ile yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu, dolayısıyla 682 sayılı KHK'nın ilgili hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiği" yönündeki oylarına karşılık, anılan KHK kurallarının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve Anayasa Mahkemesine başvurulmasına gerek olmadığına oyçokluğu ile karar verilerek işin esasının incelenmesine geçildi:

23/01/2017 günlü, 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 2. fıkrasında; kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabileceği belirtilmiştir.

Uyuşmazlık; disiplin yönünden sübut bulan eylem nedeniyle geçmiş hizmetleri olumlu olan kamu görevlisine bir alt ceza verilip verilmeyeceğine ilişkin idareye tanına takdir yetkisinin yargısal denetimine ilişkindir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesinin 4. Fıkrasının son cümlesinde yer alan; "Takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez." buyurucu kuralına koşut olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesinin 2. fıkrasında; "İdari yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarla gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez." kuralına yer verilmiştir.

682 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 2. fıkrasına göre; memurun geçmiş çalışmalarının olumlu olması ve sicillerinin iyi veya çok iyi derecede olması halinde bir alt ceza verilmesi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olup, Anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında yargı yerlerince; idareyi, takdir yetkisini ortadan kaldırarak bir derece hafif cezaya zorlamak hukuken mümkün olmadığından, davacıya alt ceza uygulaması gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 günlü, E:2014/2433, K:2014/2242 sayılı ısrar kararının bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:10 - Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar03:37 - Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti01:28 - Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi00:42 - TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi00:26 - İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti00:07 - 19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan faiz açıklaması23:46 - Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü23:40 - Jeotermal santraller zehirli gaz yayıyor mu? Valilikten açıklama23:33 - Yerli otomobil, Euro NCAP 5 Yıldız normlarını sağlayacak
23:27 - Emlak sektörü 2020'den umutlu23:21 - Kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı23:16 - 'Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir'23:11 - Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama23:06 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında23:01 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam