50 maddelik torba kanun teklifi

AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2018 11:42, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58
50 maddelik torba kanun teklifi


AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

GENEL GEREKÇE

Gerek günümüzün değişen şartları ve ihtiyaçları, gerekse ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemime geçişi dolayısıyla, İçişleri Bakanlığı yetki ve görev sahasına giren bazı konularda düzenleme yapma ve mevcut düzenlemeleri güncelleme zarureti doğmuştur.

Bu ihtiyaca istinaden, Genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarından. Trafik Güvenliğimi arttırıcı tedbirlere; uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki tedbirlerden çocukların korunmasına yönelik ek önlemlere; yabancıların iş ve işlemlerinden, güvenlik ve kamu yararı gözetilen çeşitli başlıklarda aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının teklif edilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

Güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla emeklilik hakkı getirilmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden çıkarıldığından daha önce yararlandıkları haklardan yararlanabilmeleri için ilgili kanunlarda gerekli değişiklik ve atıflar yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum kapsamında genel kolluk mevzuatında değişiklikler yapılmaktadır.

Genel Kolluk personelinin kendi arasında ve TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması için gerekli uyum değişiklikleri yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay ve astsubayların özlük hakları yönünden hangi kanun hükümlerine tabi olacakları düzenlenmiştir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının Anayasanın ücrette adalet ilkesi gereğince, muadilleri ile aynı özlük haklarına sahip olması düzenlenmiştir.

Karayolları Trafik Güvenliğini arttırmak için; Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında; kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi getirilmekte, mevzuatta belirlenenlerin dışında çakar lamba, siren vb. ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullananlara yaptırımlar getirilmekte; muayenesi olmadan karayolunda kullanılan araçlara uygulanacak idari para cezaları arttırılmakta, verilen izine rağmen muayenesi yaptırılmayan ya da "emniyetsiz** raporu verilen araçların karayolunda sürülmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmakta; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek veya tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek, spin atma gibi diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturan bu ihlaller açıkça düzenlenerek yaptırımlar belirlenmekte; kırmızı ışık ihlallerine ilave yaptırımlar getirilerek caydırıcı tedbirler alınmakta; yasal hız sınırlarının üzerinde araç kullanma, trafik kazalarının oluşumunda doğrudan doğruya etkisi bulunduğundan hız sınırlarını aşma ile ilgili para cezası ve yaptırımlar yeniden düzenlenmekte; trafikte önceliğin yayalara ait olduğu ilkesinden hareketle, Kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara verilmekte, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılmakta; seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığı artırmak amacıyla yaptırımı ağırlaştırılmakta; izinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında (yetkisiz/korsan taşımacılık) araç işleten veya sahibi, gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınmakta; abarth egzoza yaptırımlar getirilmektedir.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuracak adayların yaşı ile ilgili hususların yönetmelikle düzenlenmesine imkan sağlanmaktadır.

Başpolis alımı sonlandırılmakta ve sınavlarda başarılı olması ve eğitimi tamamlaması halinde Komiser Yardımcısı olabilmeleri imkanı getirilmektedir.

Terörle etkin mücadele kapsamında; suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardım edenlerin de ödül kapsamına alınması amaçlanmaktadır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında, kamusal zararı ve kişilerin hak kaybının önlenmesi ve tam bilgiye ulaşılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Mera komisyonuna genel kolluk temsilcisi eklenerek meralar ile ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınması yönünde düzenlenme yapılmaktadır.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının diğer mahalli idarelerle işbirliğini arttırmak amacı ile Vilayetler Birliğine üye olması imkanı getirilmektedir.

Türkiye'de ikamet etmeyen yabancıların, kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin e- Devlet sistemi üzerinden yürütebilmesi için yabancı kimlik numarası verilmesine imkan sağlanmaktadır.

Uyuşturucuyla etkin mücadele amacı ile; soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen elkoyma işleminde yer almayan personelin de ödüllendirilmesi ve örgütlü düzeyde sokak ticaretinde muhbir ve hak edenlere, bireysel sokak ticaretinde ise elkoyanlara ikramiye ödenmesi düzenlenmektedir.

Çocukların korunması amacı ile; bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesinin yasaklanması doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır.

Yalınlaştırma kapsamında, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerde sadeleştirmeler yapılmaktadır.

Genel Kolluk Disiplin Kanununda değişiklikler yapılarak hizmeti veren personelin temsil ettikleri kurumlarm vakarını, kurumsal ciddiyeti ve halkla olan ilişkilerini artırmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmakta, Jandarma Disiplin Kurulları yapısı yeniden düzenlenmekte, Emniyet Genel Müdürlüğünde re'sen ceza verilecek amirlere Teftiş Kurulu, Özel Harekat, Özel Güvenlik Denetleme Başkanları eklenmekte, sözleşmeli personelin de disiplin soruşturmacısı olarak görevlendirilebilmesi ve teşkilatlardaki yeni yapılanmaya paralel disiplin mevzuatı yönünden uyum değişikleri yapılmaktadır.

Adıyaman tli Merkez, Samsat, Kahta İlçeleri ve çevresinde 24/4/2018 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve işyerleri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre yardım yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Coğrafi konumu, sosyal ve ekonomik yapısı, nüfus, ulaşım, haberleşme, güvenlik ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak, Derecik adıyla da bir ilçe kurulması öngörülmüştür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında, 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde ilişiğinin kesilmesi, 44-50 yaş arasında olanların, istekleri üzerine 15 yılı doldurmaları şartı ile emeklilik hakkı getirilmesi düzenlenmektedir.

Güvenlik Korucularının (GK) gençleştirilmesi projesi kapsamında 22 Kasım 2016 tarihli ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 442 sayılı Köy Kanununa eklenen Geçici 3 üncü maddeye göre o dönemde görevde bulunan 47.498 GK'dan 18.483'ü emekli edilmiş, bunların yerine 30 yaş ve altında bulunan gençler göreve başlatılarak GK'ların % 38,91 oranında gençleştirilmesi sağlanmıştır.

Yapılacak yeni düzenleme ile halihazırda görevli bulunan 51.157 GK'dan 1.520'sinin emekli olması halinde yerine 30 yaş ve altında bulunan gençler göreve başlatılarak mevcut GK'ların gençleştirilmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, Kanunun ek 24 üncü maddesinde belirtilen Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuracak adayların yaş hesaplamalarında esas alınan hususlar Kanundan çıkarılarak Polis Meslek Yüksek Okulları ile Polis Amirleri Eğitim Merkezlerine Giriş Yönetmeliklerinde olduğu gibi yönetmelikle düzenlenmesine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, Polis Memurluğundan Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurluğuna geçişi düzenleyen madde kaldırılarak Başpolis alımı sonlandırılmaktadır.

MADDE 4- Madde ile, kırkbeş yaşından gün almamış Başpolis ve Kıdemli Başpolislerİn yapılacak sınavlarda başarılı olması ve eğitimi tamamlaması halinde Komiser Yardımcısı olabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 5 - Madde ile, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ile Orgeneral ve Oramiraller için ödendiği şekilde Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne de yurtdışı görev yolculuklarında 1. Sınıf üzerinden yol gideri ödenmesine dair düzenleme yapılmıştır.

MADDE 6- Madde ile, kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin 6245 sayılı Kanunun 42 nci maddesindeki "Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre'1 hükmünden istisna tutulması düzenlenmiştir. BÖylece bu surette görevlendirilen emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı dışındaki bu operasyonlarda yer alan emniyetin diğer personeli, jandarma sözleşmeli subay, astsubaylar ve uzman erbaşlar ile sahil güvenlik personeli de bu haktan yararlanabilecektir.

MADDE 7- Madde ile, Adıyaman ili Merkez, Samsat, Kahta İlçeleri ve çevresinde 24/4/2018 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve işyerleri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre yardım yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.

7269 Sayılı Kanunun 29. Maddesi ve 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununun 16. Maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Büyükşehir olan İllerin tamamında, Büyükşehir olmayan İllerin ise İl-İlçe ve Beldelerine bağlı yerleşim yerlerindeki konut, ahır ve işyerleri yıkık-ağır ve orta derecede hasar gören ve ayrıca mülkiyet sorunu olan afetzedelere yardım yapılamadığından, yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

MADDE 8- Madde ile, Sahil Güvenlik Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri tanımından çıkarılması sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde tertipli mükellef erbaş ve erlerin halihazırda almaya devam ettikleri harçlıklarının düzenlendiği 257 sayılı Kanunun 1 inci maddesine Sahil Güvenlik Komutanlığı eklenmiştir.

MADDE 9- Madde ile, Sahil Güvenlik Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri tanımından çıkarılması sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli tarafından halihazırda yararlanılmaya devam edildiği şekilde, tayın bedeli uygulamasına ilişkin 2155 sayılı Kanun kapsamındaki Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile aynı haklara haiz ve ilave hak getirmeksizin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 10- Madde ile, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki sözleşmeli subay ve astsubayların, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından kendi kanunları olan 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun madde metnine eklenmesine yönelik uyum düzenlemesi yapılmıştır.

MADDE 11- Madde ile, Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu ve Silahlı Kuvvetler Yakacak, Aydınlatma, Isıtma ve Soğutma Kanunu hükümlerinden yararlanmaya devam edilmekle birlikte dayanak maddesi için atıf düzenlemesi yapılmaktadır.

MADDE 12- Madde ile, Jandarmadaki sözleşmeli subay ve astsubayların, sözleşmeli erbaş ve erlerin nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından kendi kanunları olan 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun madde metnine eklenmesine yönelik uyum düzenlemesi yapılmıştır.

MADDE 13- Madde ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde çalışan öğretim elemanlarının Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesindeki akademisyenlerle aynı ödeneği alması düzenlenmiştir.

MADDE 14- Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu ve Silahlı Kuvvetler Yakacak, Aydınlatma, Isıtma ve Soğutma Kanunu hükümlerinden yararlanmaya devam edilmekle birlikte dayanak maddesi için atıf düzenlemesi yapılmaktadır.

MADDE 15- Madde ile, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan yol kenarı denetim istasyonlarında yapılmakta olan ağırlık ve boyut kontrolleri sırasında bu kurumun yetkililerince araçların takograf ve taşıt kullanma süresi yönünden denetlenerek tespit edilen ihlaller hakkında gerekli idari yaptırım uygulanabilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 16- Hurdaya ayrılan araçlar karayolunda sürülmeye elverişli olmadığından trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmakta, bu araçların karayolunda sürülmesini yasaklayan açık hüküm bulunmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlar yetersiz kalmakta ve karayollarında kullanılmaya devam edilmektedir. Bu araçların karayollarına çıkarılmasının yasaklanması ve bunlara uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 17- Çakar lamba, siren vb. ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların hangi araçlarda ve hangi durumlarda kullanılacağı mevzuatta belirlenmiştir. Birçok kişi aracına çakar lamba takarak karayolunda kendilerine geçiş üstünlüğü sağlamayı amaçladığından, esas geçiş üstünlüğüne sahip araçların hakkının kullanımı zorlaşmaktadır. Bu ihlal için uygulanan yaptırımın düşük olması nedeniyle caydırıcı olamamaktadır. Yapılan düzenleme ile yaptırım ağırlaştırılmaktadır.

MADDE 18-Madde ile, araç sahiplerine ait adres kayıtlarının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden elektronik sistemle alınmaya başlanmış olması nedeniyle, araç sahiplerinin adres değişikliklerini ilgili tescil kuruluşuna bildirme zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Abarth egzoz takmak suretiyle fazla gürültü çıkaracak şekilde üzerinde değişiklik yapılan araçlar toplumu rahatsız etmekte ve uygulanan yaptırımlar caydırıcı olmamaktadır. Düzenleme ile fazla gürültü çıkaran araçların karayolunda kullanılmasının engellenmesi ve yaptırım getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 19- Araçlar, teknik şartlara uyup uymadığının, trafik güvenliği açısından tehlike arz edip etmediğinin kontrolü amacıyla Yönetmelikte belirlenen sürelerde muayene istasyonlarınca muayeneye tabi tutulmaktadırlar. Araçların muayeneleri sırasında tespit edilen eksiklikler ''Kusursuz - Hafif Kusur - Ağır Kusur - Emniyetsiz" şeklinde belirlenmektedir.

Yapılan muayene sonucunda; can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecede kusurları/eksiklikleri tespit edilen araç, muayenesi onaylanmayarak ''EMNİYETSİZ" olarak kabul edilmektedir. Muayenesiz veya emniyetsiz araçların karayolunda sürüldüğünün tespiti halinde uygulanan yaptırımlar (108 TL) arasında farklılıklar bulunmamaktadır. Yine bu araçlara uygulanan yaptırımlar düşük olduğu için caydırıcı olmamaktadır.

Yapılan düzenleme ile muayenesi olmadan karayolunda kullanılan araçlara uygulanacak idari para cezaların arttırılması, verilen izine rağmen muayenesi yaptırılmayan ya da "emniyetsiz" raporu verilen araçların karayolunda sürülmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Muayene istasyonlarınca yapılan araç muayene sonuçlarının Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşımına imkan sağlanmaktadır.

MADDE 20- Birden fazla şeritli yollarda en sağ şerit dışında kalan şeritler kamyon ve çekici gibi ağır taşıtlar tarafından geçme ve dönüş dışında da kullanılarak trafik akışını yavaşlatmakta ve diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturmaktadır. Kamyon, çekici, iş makinesi, traktör ve benzeri araçların geçme ve dönüş dışında en sağ şeridi kullanmaları amacıyla düzenleme yapılarak bu kuralın ihlali halinde uygulanacak yaptırım artırılmıştır.

Emniyet şeritleri ve banketler başta ambulanslar olmak üzere afet ve acil durum araçları, kolluk kuvvetlerine ait araçlar, doku ve organ nakil araçları tarafından acil durumlarda kullanılması gerekirken, diğer sürücüler tarafından gereksiz olarak kullanılması nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar tarafından kullanılması mümkün olamamaktadır. Bu konuda Kanunda açık bir hüküm bulunmaması nedeniyle de uygulanan yaptırımlar caydırıcı olamamaktadır. Yeni düzenleme ile, emniyet şeridi ve banketleri uygunsuz şekilde kullananlara yaptırım getirilmektedir.

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek veya tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek gibi trafik güvenliği açısından çok tehlikeli olan trafik kural ihlalleri için Kanunda açık bir düzenleme bulunmamakta ve sürücüler birçok insanın hayatını hiçe sayarak sık sık bu kural ihlallerini yapmaktadırlar. Diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturan bu ihlaller açıkça düzenlenerek yaptırımları belirlenmektedir.

MADDE 21- Kırmızı ışık ihlalleri geri dönüşümü olmayan ölümlü trafik kazalarına sebep olmakta, kanunda öngörülen idari yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kırmızı ışık ihlallerine karşı düzenleme yapılma ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda; son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa İhlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgesi geçici olarak geri alınacaktır.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecektir. Sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecektir.

MADDE 22- Yasal hız sınırlarının üzerinde araç kullanma, trafik kazalarının oluşumunda doğrudan doğruya etkisi bulunan önemli bir trafik kuralı ihlalidir. Ülkemizde son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık % 35'i hız kaynaklıdır. Hızın, kaza ve sonuçları üzerindeki etkisi iki şekilde ortaya çıkmaktadır. İlki, kaza riskinin artması, İkincisi ise kazanın sebebi hız olmasa bile, yüksek hızda meydana gelen kaza sonuçlarının ağırlaşmasıdır.

Yapılan düzenleme ile iki kademeli olarak uygulanan para cezası üç kademeye çıkarılmış, bu kapsamda hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşanlar için ayrı bir yaptırım öngörülmüştür. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerinin iptal edilmesi ve yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları suretiyle caydırıcılığın artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 23- Başta spin atma fiili olmak üzere el frenini çekerek veya buna benzer yöntemlerle kontrolsüz olarak araçları kaydırmak suretiyle yönünü değiştiren veya aracı kendi etrafında döndüren sürücüler trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar.

Sürücüler bu davranışları nedeniyle trafik kazasına neden olmakta ya da trafik kazasına karışmaktadırlar. Kanunda, bu hususları düzenleyen açık bir hüküm yer almadığından uygulanan yaptırımlar caydırıcı olamamakta ve ihlalin neticeleri düşünüldüğünde mevcut yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile ihlale caydırıcılık getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 24- Madde ile, trafikte önceliğin yayalara ait olduğu ilkesinden hareketle. Karayolları Trafik Kanunu'nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan yerlerde yayaların geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

MADDE 25- Cep telefonlarının kullanımı sırasında sürücüler daha fazla hata yapmakta, bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamamakta ya da önlem almakta geç kalmaktadırlar. Yapılan bir araştırmaya göre bu gecikme çevresel koşullara, aracın o andaki hızına ve sürücünün yaşına bağlı olarak 0.6 saniyeden 0.9 saniyeye kadar artabilmektedir. Saatte 60 km hızla giden bir otomobilin sürücüsünün frene basmasının bu kadar gecikmesi durma mesafesinin 15 metre daha artması demektir. Bu doğrultuda seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığı artırmak amacıyla yaptırımı ağırlaştırılmıştır.

MADDE 26- Özellikle şehir içinde meydana gelen kazalarda ölenlerin yarıya yakınının yaya olduğu görülmektedir. Bu kazaların birçoğunun ise yaya geçitlerinde veya yayaların öncelikle geçiş hakkına sahip oldukları yerlerde meydana geldiği görülmekte olup, trafikte önceliğin yayalara ait olduğu ilkesinden hareketle, kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkının yayalara verilmesi, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlere ilişkin yaptırımların arttırılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 27- Madde ile, ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında ya da alınan izin/ruhsatta belirtilen güzergah dışında faaliyet gösterenler için uygulanacak yaptırımlar ayrı ayrı düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerine de uygun olarak; araç işleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın yukarıdaki hususlara aykırı olarak kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınmıştır.

MADDE 28- Madde ile, uzman erbaşların astsubaylığa geçişi ile uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş şartlarındaki yaş farklılığının eşitlenmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 29- Madde ile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 19 uncu maddesindeki düzenlemede suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardım edenlerin de ödül kapsamına alınması sağlanmakta ve terörle mücadeleye katkının ödüllendirilmesinde ödülün idarenin takdirine bağlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 30- Devlet güvenliği açısından kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek ve edilmiş kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının nitelikli olarak yapılması gerekmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kamusal zararın önlenmesi ve ayrıca kişiler ile ilgili tam bilgiye ulaşılarak, hak kaybına neden olacak eksik bilgi ile işlem yapılmasının önlenmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 31- Madde ile, mera komisyonuna genel kolluk temsilcisi eklenerek meralar ile ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 32- Madde ile, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının Vilayetler Birliğine üye olması imkanı getirilmektedir.

MADDE 33- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri kapsamında yer alan yabancılara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yabancı kimlik numarası verilmektedir. 6458 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yabancıların ülkemizdeki iş ve işlemlerinde büyük artış olmuştur. İlgili kamu kurumlarınca (Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlar) ülkemizde çeşitli yatırımlarda bulunacak yabancıların iş ve işlemlerini çoğunlukla vekaletnameye haiz avukatları aracılığıyla ülkemize hiç gelmeden yürüttüğü belirtilmekte ve ülkemizde bulunmayan bu kapsamdaki yabancılara da YKN tahsis edilmesi talep edilmektedir. Ticaret Bakanlığının 100 günlük eylem planı içinde de ülkemizde iş kurmak isteyen ve MERSİS'e kaydedilecek yabancılara yabancı kimlik numarası verilmesi yer almaktadır. Ülkemize gelecek yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi ve söz konusu yabancıların iş ve işlemlerinin kamu kurumlarınca takibinin etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla söz konusu mevzuat değişikliği öngörülmektedir.

Düzenleme ile, yabancı kimlik numarasının ülkemizdeki tüm iş ve işlemlerde yaygın kullanımı sebebiyle madde başlığı değiştirilmekte, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilmesi, ayrıca e-devlet portalı üzerinden yürütülen iş ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınarak hizmet sunulması amaçlanmıştır.

Yabancıların kimlik numarası verilmesi esnasında istenilecek belgeler, geçerlilik süreleri ve diğer hususların İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

MADDE 34- Mevcut durumda kaçak eşya, uyuşturucu gibi maddelerde yakalamayı bizzat ve fiilen yapanlara ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Düzenleme ile soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen elkoyma işleminde yer almayan personelin de ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır. Elkoyma ikramiyesinden kimlerin yararlanacağı detaylı olarak tanımlanmış ve genele şamil olmaması amacıyla sınırlandırılmıştır.

Sokak düzeyinde gerçekleşen operasyonlarda ise küçük miktarlarda uyuşturucu, uyarıcı veya hayal gösterici maddeler ele geçirilmekte ve çok sayıda şüpheli yakalanmaktadır. Her ne kadar çok sayıda şüpheli (satıcı, taşıyıcı, kullanıcı, vb.) yakalanmış olsa da yakalanan madde miktarlarının az olması sebebiyle operasyonda katkısı bulunan muhbir ve elkoyanlara ikramiye dosyası düzenlenememektedir. Sokak düzeyinde faaliyet yürüten uyuşturucu tacirlerine müdahale etmek oldukça güçtür. Bunların organizasyonlarını ortaya koyabilmek adına muhbir motivasyonunun önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle örgütlü düzeyde sokak ticaretine muhbir ve hak edenlere, bireysel sokak ticaretinde ise elkoyanlara ikramiye ödenmesi sağlanmıştır.

MADDE 35-Madde ile, solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesinin yasaklanması doğrultusunda düzenleme yapılmıştır.

MADDE 36-Madde ile, yalınlaştırma kapsamında uluslararası koruma kayıt belgesi düzenlemesine son verildiği için ikamet izninden muaf belgeler arasından uluslararası koruma kayıt belgesi çıkarılmıştır.

MADDE 37- Madde ile, Genel Kolluk hizmeti veren personelin üniformalı olarak görev yapıyor olması nedeniyle temsil ettikleri kurumların vakarını, kurumsal ciddiyeti ve halkla olan ilişkilerini artırmak amacıyla; mesaisinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmasını önlemek ve kılık kıyafet, tavır ve davranışlarında hassasiyetini artırmak amacıyla kınama cezası altında bulunan fiiller aylıktan kesme cezasına dönüştürülmüştür. Devlet malı olan eşyanın tümünden sorumlu olması amacıyla ''kendisine teslim edilen Devlet malı eşyanın hasar görmesine sebep olmak" fiilindeki "kendisine teslim edilen" ibaresi madde metninden çıkarılmaktadır.

Personelin birbiriyle olan ilişkilerinde daha duyarlı olması, görevin aksatılmadan yürütülebilmesi, meslek onurunu, saygınlığını korumak amacıyla disiplin cezası verilecek fiiller genişletilmiştir: "Aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek,", ''Görev sırasında herhangi bir şekilde uyumak veya uyuklamak.", ''Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak.", "Uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek.", "Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer teinin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak/' fiilleri için de disiplin cezası öngörülmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden olan uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin terfileri kendi kanun hükümlerine göre yapıldığı için söz konusu kanun isimlerinin madde metnine eklenmesi öngörülmüştür. Bu suretle, bahis konusu personele verilen kısa ve uzun süreli durdurma cezalarının aylıktan kesme cezasına çevrilip çevrilmeyeceğİ konusunda duyulan tereddüt giderilmiş olacaktır.

MADDE 38- Madde ile, ''Silahıyla yaralamaya kasten sebebiyet vermek" fiilinin ağırlaştırılmış halinde sehven aynı ceza öngörüldüğü anlaşıldığından, durumun ağırlığı ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilmesi yönünde düzeltme yapılmaktadır.

MADDE 39- Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfına dahil olmaması sebebiyle disiplin soruşturmalarında görev almamaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son iki yılda temin edilen ve müteakip yıllarda temin edilecek personelin büyük bir kısmının sözleşmeli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmeli personelin de disiplin soruşturmacısı olarak görevlendirilebilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

MADDE 40- Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilat yapısı içerisinde komando alay komutanlıklarının da bulunması nedeniyle ve kadro değişikliği sonucu kurmay başkanlıkları kaldırıldığından düzenleme yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri ve üye sayılarının, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi öngörülmüştür.

MADDE 41- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye sadece Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkili olduğundan madde metninde düzenleme yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundaki asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları. Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları kadrolarında bulunan binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarını verecek makamın zuhul sonucu belirtilmemiş olmasından kaynaklanan hukuki boşluğun doldurulması için düzenleme yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı teşkilat yapısı içerisinde komando alay komutanlıklarının da bulunması nedeniyle madde metnine ekleme yapılmıştır.

MADDE 42- Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilat yapısı içerisinde komando alay komutanlıklarının da bulunması nedeniyle madde metnine ekleme yapılmıştır.

MADDE 43- Madde ile, disiplin amirlerinin ve kurullarının belirlenmesi ve çalışmasını düzenleyen madde daha geniş ve anlaşılır şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca disiplin soruşturmasına konu fiil işlendikten sonra; rütbe veya kadro/görev unvanında değişiklik olan personel hakkında karar vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu, personelin son kadro/görev unvanı karşılığı rütbe esas alınmak suretiyle tespit ve tayin olunacağı hükme bağlanmıştır.

MADDE 44- Madde ile, soruşturma sonucu verilecek kararlara; "karar verilmesine yer olmadığına" hükmü eklenerek disiplin kurullarının soruşturma konusunun karara bağlanmasına lüzum görmediği durumlarda da kurulun verebileceği kararlar genişletilmiştir.

MADDE 45- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden olan uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin terfileri kendi kanun hükümlerine göre yapıldığı için söz konusu kanun İsimlerinin madde metnine eklenmesi öngörülmüştür.

MADDE 46-Madde ile, Kanunun geçiş hükümlerinde; ülke çapında görev yapan genel kolluk yetkili disiplin amiri ve yetkili disiplin kurullarına ilişkin hükümlerde yeknesaklığın sağlanması amacıyla bu Kanun hükümlerinin derhal uygulanacağı, ceza hukukunun temel prensiplerinden olan kişinin lehine olan hükmün uygulanacağı belirtilmektedir.

MADDE 47-Madde ile, Emniyet personeli disiplin amirlerinin ceza yetkilerinin gösterildiği çizelgeye "Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Harekat Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı" da eklenmiştir.

MADDE 48-Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden hızlı gelişme gösteren ülkemizde, kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi, hizmetlerin vatandaşlarımıza daha etkin ulaştırılabilmesi, ekonomik ve sosyal sebepler ile emniyet ve asayiş hizmetlerini daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla Hakkari İli sınırları içerisinde Derecik adıyla bir ilçe kurulması zarureti doğmuştur.

Hakkari İli Şemdinli İlçesine bağlı olan Derecik Beldesi 2017 TUİK verilerine göre 9.288 nüfusa sahiptir. Şemdinli İlçesine bağlı Gelişen, Anadağ ve Ortaklar köylerinin Derecik Beldesine bağlanmasıyla birlikte Derecik Beldesinin nüfusu 19.967 olmaktadır.

Beldeye bağlı Merkez, Balkaya, Orta, Hacıbey, Güney ve Vapurtepe olmak üzere 6 adet mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelere bağlı 15 mezra bulunmaktadır. Derecik, Irak sınırına 4 km, Şemdinli İlçesine 65 km, Hakkari İl Merkezine ise 195 km uzaklıktadır.

Derecİk'te üretime dayalı ekonomik sektör tarım ve hayvancılıktır. Ancak Bölgedeki terör ve asayiş olaylarının fazlalığı bu sektörü ekonomik bir kazanım olmaktan çıkarmıştır. Bölgenin en önemli faaliyet alanı sınır ticaretidir.

Derecik Beldesi ve diğer yakın köyler de dahil edildiğinde yaklaşık 20.000 nüfusa sağlık alanında hizmet veren 1 adet Entegre Sağlık Tesisi bulunmaktadır. Beldede yapımı devam eden 20 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı bulunmaktadır. Hastalar 112 acil servis ambulansları ile 70 km uzaklıktaki Şemdinli Devlet Hastanesine taşınmaktadır. Acil durumlarda askeri helikopter talebinde bulunulmaktadır.

Derecik'de kaçakçılıkla mücadele olmak üzere her türlü güvenlik ve asayiş hizmeti Derecik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. Beldenin tüm sınır hatları, sınır güvenliği açısından hem yasal sınırlarımızdan hem de hudut ötesinden emniyete alınmaya devam etmektedir. Derecik Beldesinde güvenlik güçlerimizin yoğun çalışmaları ve halkımızın da destekleri sayesinde yasadışı geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık girişimleri oldukça azalmıştır. Derecik Beldesinin İlçe olması halinde burada teşkilatlandırılacak bir İlçe Jandarma Komutanlığının Derecik ve Ortaklar'daki sınır güvenliği ile kaçakçılıkla mücadeleye büyük katkı sağlayacağı, göçmenlerin kayıtlarına ve şevklerine ilişkin hizmetlerin etkinliğini de arttıracağı aşikardır.

Yakın geçmişte Irak ve Suriye'de yaşanan ve etkilerini bu bölgede yoğun olarak hala hissetmekte olduğumuz olaylar Irak sınırından Türkiye'ye yoğun bir insan göçüne neden olmuştur. Ülkelerindeki savaş ortamından kaçarak aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığınan göçmenlerin ilk işlemleri Derecik'te yapılmakta, daha sonra Hakkari İ1 Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bildirilen yurdun farklı kesimlerindeki Geri Gönderim Merkezlerime götürülmektedirler. Söz konusu işlemler halihazırda Derecik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. 2017 yılında (22.515) göçmenin kayıt ve sevk işlemleri Derecik J.Krk.K.lığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Derecik'in ilçe olması halinde İl Göç İdaresi Müdürlüğümün burada kurulacak bir ilçe birimi ile bu hizmetler daha etkin ve hızlı olarak yürütülebilecektir.

Derecik beldesinin, Şemdinli ilçesine olan mesafesi (65) km olup, yol genel itibariyle engebeli, dağlık ve vadilerden oluşmaktadır. Nüfusu 10.000'e yaklaşan beldeden, yol koşulları nedeniyle, ilçeye ulaşım araçla yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmektedir. Kış aylarının karlı ve uzun olması da göz önüne alındığında, vatandaşların Derecik beldesinden Şemdinli'ye ulaşmaları ve kamu hizmetlerinden faydalanmalarında büyük sıkıntı yaratmaktadır. Sağlık, eğitim ve ulaşım yönünden Şemdinli'ye ve Hakkari'ye bağımlılık üst düzeydedir. Tabiat şartları, güvenlik, ulaşım ve haberleşme zorlukları, beldenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, Derecik beldesi geçmişten bu yana terör olayları yönünden hassasiyet arz etmekle birlikte, bölge halkının güvenlik güçlerine desteğiyle bölgede huzur ve güven sağlanmaktadır.

Derecik Beldesine bağlı olan Umurlu Hudut Kapısı yasal olarak açıktır. Derecik Beldesi Umurlu Köyü bölgesinden, Derecik Gümrük Kapısı ile Huba Köyü (Irak) arasında 3.500 metre ham toprak bağlantı yolunun güvenlik kuvvetlerimizce emniyeti alınarak Irak karayolu hattına toprak yol olarak bağlanması sağlanmıştır. Umurlu Hudut Kapısı Uluslararası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Kara Hudut Kapısı ilan edilmiştir. 2014 yılı Aralık ayı sonunda gümrük, bina ve tesisler tamamlanmış ve Bakanlar Kurulu kararı ile sınır ticareti yapma yetkisi verilmiş fakat söz konusu bağlantı yolunun yapılmaması nedeniyle faaliyete geçirilmemiştir. Hakkari Valiliğimizce Hudut Kapısı tam kapasite ile faaliyete geçene kadar Kaymakamlıklarımıza insani maksatlı ( düğün, taziye vb. ) geçişler için Pasavan ile geçiş müsaadesi verme yetkisi tanınmıştır. Irak tarafındaki çalışmaların da bitip Derecik'de açılması planlanan Umurlu Sınır Kapısının faaliyete geçmesi halinde Irak ile ticaretin gelişeceği değerlendirilmektedir.

Huzur ve güven ortamının daha kalıcı hale getirilmesi, vatandaşların devletten beklediği hizmetleri (güvenlik, sağlık, eğitim, yol, su, elektrik vb.) yerinde ve kısa sürede alabilmesi amacıyla yörenin merkezi konumunda yer alan ve belediye teşkilatı olan Derecik'in ilçe olmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Düzenleme ile Bölgenin coğrafi konumu, sosyal ve ekonomik yapısı, nüfus, ulaşım, haberleşme, güvenlik ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak, Derecik adıyla da bir ilçe kurulması amaçlanmıştır.

MADDE 49-Yürürlük maddesidir.

MADDE 50-Yürütme maddesidir.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

'"GEÇİCİ MADDE 6 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte güvenlik korucusu olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) 49 yaşını dolduranların görevleriyle ilişiği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde kesilir ve bunlara önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

b) 44 yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün almamış ve hizmet süresi onbeş yıl ve üzeri olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunanların görevleriyle ilişiği başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde kesilir ve bunlara önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

Birinci fıkra kapsamında ilişiği kesilenlere bu Kanunun ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca aylık bağlanır. Aylık miktarı hesaplanırken onbeş yıldan daha az hizmeti olanlar için onbeş yıl esas alınır.

Birinci fıkra kapsamında ilişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim biriminde görev yapmak üzere 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla öncelikle ve sırasıyla çocuklarından, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilir.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en son aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylıkları arasında oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz."

MADDE 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ""taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın" ibaresi "taban puanı almış olan erkek ve kadın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 3201 sayılı Kanunun ek 28 İnci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

""GEÇİCİ MADDE 29- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir."

MADDE 5-10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına '"Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 6245 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Jandarma Hizmetleri Sınıfı" ibaresi "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7-15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Adıyaman tli Samsat ve Kahta İlçelerinde ve Şanlıurfa İli ve çevresinde 2/3/2017 tarihinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "Adıyaman İli Merkez, Samsat, Kahta İlçeleri ve çevresinde 24/4/2018 tarihinde, " ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 1 inci maddesinde yer alan "Jandarma Genel Kumandanlığı" ibaresi "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;" ibaresinden sonra gelmek üzere " Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görevli subay, astsubay, uzman erbaş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline;" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 7 nci maddesinin birincisi fıkrasında yer alan "Uzman erbaşlar" ibaresi "Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, uzman erbaşlar" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 8- 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar Hakkında Kanun, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile bu kanunlar dayanak gösterilerek çıkarılan yönetmeliklerde; Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay ve astsubay ile uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli er statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetleri ve kuvvet komutanlıklarına yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılır."

"EK MADDE 9- 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Sahil Güvenlik Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine veya kuvvet komutanlıklarına yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığına, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğine yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğine, sınıf ibaresine yapılan atıflar branş ibaresine yapılmış sayılır.

21/11/2007 tarihli ve 5715 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanununda Sahil Güvenlik Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığına, askeri öğrencilere yapılan atıflar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine, kıta tabiplikleri, revirler, dispanserler, seyyar, çevre, merkez ve özel dal hastaneleri ile İlmi ve tıbbi merkezlerine yapılan atıflar sağlık teşkillerine yapılmış sayılır.

6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanununda Sahil Güvenlik Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığına, askeri personele yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ile bunların adayları, erbaş ve erler ile yedek personele yapılmış sayılır.

24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununda Sahil Güvenlik Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığına, askeri öğrencilere yapılan atıflar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine, askeri okullara yapılan atıflar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine, askeri birliklere yapılan atıflar sahil güvenlik birliklerine, askeri personele yapılan atıflar aynı kanunda tanımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline, askeri araçlara yapılan atıflar resmi araçlara yapılmış sayılır.

29/1/1963 tarihli ve 169 sayılı Silahlı Kuvvetler Yakacak, Aydınlatma, Isıtma ve Soğutma Kanununda Sahil Güvenlik Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Sahil Güvenlik Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığına yapılan atıflar İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılır."

Bu maddede sayılan kanunlara yapılan atıflar, bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler İçin de yapılmış sayılır.

MADDE 12- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır."

MADDE 13-2803 sayılı Kanunun 13/A maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Akademide istihdam edilen jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı dışında olan öğretim elemanlarına almakta oldukları üniversite ödeneğinin %30'u oranında ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz/'

MADDE 14- 2803 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Jandarma Genel Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine veya kuvvet komutanlıklarına yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğine, sınıf ibaresine yapılan atıflar branş ibaresine yapılmış sayılır.

21/11/2007 tarihli ve 5715 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanununda Jandarma Genel Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, askeri öğrencilere yapılan atıflar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine, kıta tabiplikleri, revirler, dispanserler, seyyar, çevre, merkez ve özel dal hastaneleri ile İlmi ve tıbbi merkezlerine yapılan atıflar sağlık teşkillerine yapılmış sayılır.

6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanununda Jandarma Genel Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, askeri personele yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ile bunların adayları, erbaş ve erler ile yedek personele yapılmış sayılır.

24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununda Jandarma Genel Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, askeri öğrencilere yapılan atıflar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine, askeri okullara yapılan atıflar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine, askeri birliklere yapılan atıflar jandarma birliklerine, askeri personele yapılan atıflar aynı kanunda tanımlanan Jandarma Genel Komutanlığı personeline, askeri araçlara yapılan atıflar resmi araçlara yapılmış sayılır.

29/1/1963 tarihli ve 169 sayılı Silahlı Kuvvetler Yakacak, Aydınlatma, Isıtma ve Soğutma Kanununda Jandarma Genel Komutanlığı için, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığına yapılan atıflar İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılır.

Bu maddede sayılan kanunlara yapılan atıflar, bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler için de yapılmış sayılır/'

MADDE 15- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "18, 47/a ve 65" ibaresi "18, 31, 47/a, 49 ve 65" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 2918 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığı, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Tescil belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu ile hurdaya ayrılan araçlar"

"Birinci fıkra hükmüne uymayan sürücüler 1002 Türk Lirası İdari para cezası İle cezalandırılırlar."

"Birinci fıkra kapsamında yer alan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten menedilir."

"Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi yasaktır. Bu araçların karayolunda sürüldüğünün tespiti halinde sürücüsüne 2.018 Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu araçlar trafikten men edilir. Ayrıca mülki amir tarafından aracın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Araçların hurdaya çıkarılmasına dair usul ve esaslar Yönetmelikte belirlenir."

MADDE 17- 2918 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması ve kullanılması yasaktır."

"Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ile üçüncü fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler 108 Türk Lirası, ikinci fıkra hükümlerine uymayan sürücüler ise 1.002 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. İkinci fıkra kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç defa işlem yapılan araçlar 15 gün süre ile trafikten men edilir."

MADDE 18- 2918 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme

MADDE 32 - Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine işletilinceye kadar trafikten men edilir.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1.002 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilir. "

MADDE 19- 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde, araç sahibine 235 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verilir. izin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması halinde, araç sahibine 488 Türk Lirası idari para cezası verilir."

"Araç muayene sonuçları, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılır."

MADDE 20 - 2918 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (f), (g) ve (h) bentleri eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) İki veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek,"

"f) Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamak,"

"g) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmemek,"

"h)Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek"

*'Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne uymayanlara 488 Türk Lirası, (f), (g) ve (h) bentlerindeki hükümlere uymayan sürücülere 1.002 Türk Lirası, bu maddenin diğer hükümlerini ihlal eden sürücülere 235 Türk Lirası idari para cezası verilir. Birinci fıkranın (d) bendinin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi halinde ise 1.002 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. "

MADDE 21 - 2918 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu

"Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 235 lira, bu maddede yazılı diğer trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 30 gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 45 gün, üç ve daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir."

MADDE 22- 2918 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin başlığı, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hız sınırlarına uyma zorunluluğu"

"Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;

a) Yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 235 Türk Lirası,

b) Yüzde otuzdan yüzde elliye (elli dahil) kadar aşan sürücülere 488 Türk Lirası,

c) Yüzde elliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk Lirası idari para cezası verilir."

"Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl İçerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir."

"Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl İçinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri İptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur."

MADDE 23- 2918 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır."

"Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 235 Türk Lirası idari para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 5.010 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınır. Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten men edilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir."

"Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur."

MADDE 24- 2918 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25- 2918 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücüler 235 Türk Lirası, maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 108 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılırlar."

MADDE 26- 2918 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi

MADDE 74 - Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik İşareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 488 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.''

MADDE 27- 2918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 2- Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten men edilir.

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

a) Çalışma izni/ruhsatı almadan,

b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,

c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında

belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu maddenin (a) bendine uymayanlara 5.010 Türk Lirası, (b) bendine uymayanlara 2.018 Türk Lirası, (c) bendine uymayanlara 1.002 Türk Lirası idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü halinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

işleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

a) (a) bendinin ihlali halinde 60 gün,

b) (b) bendinin ihlali halinde 30 gün,

c) (c) bendinin ihlali halinde ise 15 gün süreyle trafikten men edilir.

İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma iznİnİn/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan kişiye 1.002 Türk Lirası İdari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk Lirası idari para cezası uygulanır?'

MADDE 28- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "31" ibaresi "35" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29-12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''MADDE 19- İşlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu Kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilebilir.

Ödül miktarının belirlenmesi ve ödülün verilmesine ilişkin usul ve esaslar içişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 30- 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce yetkilendirilen personel, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya. Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkilidir."

MADDE 31- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgisine göre genel kolluk biriminde görevli bir temsilci" ibaresi eklenmiş, "on" ibaresi "on bir" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İl özel idarelerinden oluşan ülke düzeyindeki birliğe yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da aynı hak, yetki ve yükümlülüklerle üye olurlar?'

MADDE 33-25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yabancıların kayıtlarının tutulması

MADDE 8- (1) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye, yabancılar kütüğüne kaydetmeye ve herhangi bir işlem sebebiyle Türkiye'de bir kamu kurumuna veya dış temsilciliklerimize müracaat eden yabancılara, talep etmeleri halinde yabancı kimlik numarası (YKN) vermeye Bakanlık yetkilidir. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün kapsamı dışındadır.

(2) Yabancı kimlik numarasının geçerlilik süresi, başvuru esnasında ve sonrasında istenilecek belgeler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 34- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "elkoyanlara" ibaresi "el koyma ikramiyesine hak kazananlara" şeklinde, "elkoyanların" ibaresi "elkoyma ikramiyesine hak kazananların" şeklinde; ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde; dördüncü fıkrasında yer alan "el koyanlara" ibaresi "el koyma ikramiyesine hak kazananlara" şeklinde; altıncı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine" ibareleri "el koyma ikramiyesine hak kazananlara" şeklinde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyma ikramiyesine hak kazananlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlardan yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanlar ile yapılan soruşturmada iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar elkoyma ikramiyesine hak kazanır."

"(8) Cumhurbaşkanınca belirlenecek birim miktarını aşmayan uyuşturucu veya uyarıcı madde yakalamalarında, kamu davası açılmasını müteakip ve kabul edilen iddianame sayısı üzerinden, örgütlü suçlarda muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara, bireysel suçlarda ise sadece el koyma ikramiyesine hak kazananlara, Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer, tek seferde ikramiye olarak ödenir. Bu durumda birinci fıkranın (b) bendi kapsamında ayrıca ikramiye ödemesi yapılmaz.

(9) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ikramiye ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı 3.000 gösterge rakamının olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması durumunda ikramiye talep dosyası hazırlanmaz."

MADDE 35- 7/5/2009 tarihli ve 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ''boya incelticisi gibi" ibaresi "boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 4/4/2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "69 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile" ibaresi çıkarılmış, 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 76 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Mülakatı tamamlanan" ibaresi "Kayıt işlemleri tamamlanan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37-31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan "ve" ibaresinden sonra "/veya" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (17) ve (18) numaralı alt bentler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "kendisine teslim edilen" İbaresi metinden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan ''Silahıyla" ibaresi "Silahla" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiş, beşinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "Silahıyla" İbareleri "Silahla" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (m) bendinde yer alan "aracı olmak." ibaresi "aracı olmak, kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek." şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (dd) bendinde yer alan "Aynı rütbedeki" ibaresi "Üstlerine, aynı rütbedeki" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (hh) bendi eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"17) Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak.

18) Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak."

"5) Aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek,"

"3) Görev sırasında herhangi bir şekilde uyumak veya uyuklamak."

"3) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak."

"hh) Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak."

"(7) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin,"

MADDE 38- 7068 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci, altıncı, onbirincı fıkralarında yer alan "silahıyla" ibareleri "silahla" şeklinde; on birinci fıkrasında yer alan "yirmidört ay uzun süreli durdurma" ibaresi "meslekten çıkarma" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- 7068 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından olanlar haricinde" ibaresi "emniyet hizmetleri sınıfından olanlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli haricinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40- 7068 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "komando tugay komutanlıkları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", komando alay komutanlıkları" eklenmiş, "ilgili komutan, komutan yardımcısı veya kurmay başkanı başkanlığında" ibaresi "ilgili komutan veya komutan yardımcısı başkanlığında" şeklinde, (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu, Jandarma Genel Komutanının görevlendireceği en az tuğgeneral rütbesini taşıyan bir subayın başkanlığında, Tayin Daire Başkanı, Jandarma Genel Komutanınca görevlendirilecek bir daire başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanınca görevlendirilecek bir şube müdürü ve Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir başmüfettişten oluşur."

d) Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Jandarma Genel Komutanının veya görevlendireceği jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında, Personel Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Jandarma Genel Komutanınca görevlendirilecek bir başkandan oluşur."

MADDE 41- 7068 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile

(ç) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (c) bendinde, (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan "komando tugay komutanlıkları" ibarelerinden sonra gelmek üzere "komando alay komutanlıkları" ibareleri eklenmiştir.

ifc2) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,"

"2) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,"

"2) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,"

"1) Genel Komutanlık merkez teşkilatında görevli yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere ve diğer sınıflardaki memurlara Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,"

"2) Genel Komutanlık merkez teşkilatı ile asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumlan kadrolarında bulunan binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarını,"

MADDE 42- 7068 sayılı Kanunun 21 İnci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "komando tugay komutanlıkları" ibarelerinden sonra gelmek üzere "komando alay komutanlıkları" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 43- 7068 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Disiplin soruşturmasının açılmasında ve disiplin amiri veya disiplin kurulunun saptanmasında disiplinsizlik yaptığı iddia edilen personelin fiili işlediği tarihte çalıştığı yer esas alınır. Fiilin mehil müddetinde işlenmesi halinde ilişik kestiği yerde görevli kabul edilir. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde yetkili disiplin kurulu, üst memur hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kuruludur. Disiplin konusu fiili işledikten sonra; rütbe veya kadro/görev unvanında değişiklik olan personel hakkında karar vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu, personelin son kadro/görev unvanı karşılığı rütbe esas alınmak suretiyle tespit ve tayin olunur."

MADDE 44- 7068 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "cezası verilmesine yer olmadığına" ibaresinden sonra gelmek üzere ", karar verilmesine yer olmadığına" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 45- 7068 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "926 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan personel" İbaresi "926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun ile 6191 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan personel" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46- 7068 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan disiplin soruşturmaları ile ilgili olarak;

a) Bu Kanunun usule, yetkili disiplin amiri ve yetkili disiplin kurullarına ilişkin hükümleri derhal uygulanır.

b) Bu Kanun yürürlüğe girmeden Önce personelin tabi olduğu disiplin mevzuatının ceza hükümleri ile bu Kanunun ceza hükümlerinin farklı olması halinde personelin lehine olan hükümler uygulanır."

MADDE 47- 7068 sayılı Kanuna ekli (3) sayılı çizelge aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) SAYILI ÇİZELGE

EMNİYET PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİNİN CEZA YETKİLERİ

Ceza verecek disiplin amirlerinin rütbe ve makamları

Uyarma

Kınama

Aylıktan kesme

Kriminal Laboratuvar Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkezi Amiri

Verebilir

Verebilir

3 güne kadar

Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri, İl Emniyet Müdürleri, Kaymakamlar

Verebilir

Verebilir

10 güne kadar

Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Harekat Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı

Verebilir (1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç)

Verebilir (1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç)

10 güne kadar (1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç)

Emniyet Genel Müdürü, Valiler

Verebilir

Verebilir

15 güne kadar

Bakan

Verebilir

Verebilir

15 güne kadar

MADDE 48- (1) Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Derecik Beldesi merkez olmak üzere Hakkari İlinde Derecik adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(2) Bu maddeyle kurulan ilçenin personel ihtiyacını karşılamak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara bir yıl süreyle tabi değildir.

(3) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu maddeyle yeni kurulacak ilçenin kaymakamlığı için, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelinin (T-02) sırasından bir adet binek otomobil alınır.

(4) Bu madde uyarınca yeni kurulan ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binaları ve lojmanların yapımı, satın alınması, kiralanması, bakım ve onarımı için gerekli ödenek, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır.

(5) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 49- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 50- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz