Görev veya hizmetle ilgili olmayan işlerle uğraşan polise daha ağır ceza verilecek

Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, polislerin disiplin cezası gerektiren iki fiiline Kınama değil Aylıktan kesme cezası verilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Ekim 2018 18:45, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58
Görev veya hizmetle ilgili olmayan işlerle uğraşan polise daha ağır ceza verilecek

Ak Parti tarafından, 10 Ekim 2018 tarihi itibariyle, TBMM'ye 50 maddelik bir kanun teklifi sunuldu.

Hali hazırdaki düzenlemeye göre, bir polisin;

- Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak
- 18) Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak.

fillerine kınama cezası verilmektedir.

Ancak, kanun teklifinde yer alan maddelere göre bu fillere kınama değil aylıktan kesme cezası verilecektir.

Teklifin gerekçesinde, Genel Kolluk hizmeti veren personelin üniformalı olarak görev yapıyor olması nedeniyle temsil ettikleri kurumların vakarını, kurumsal ciddiyeti ve halkla olan ilişkilerini artırmak amacıyla; mesaisinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmasını önlemek ve kılık kıyafet, tavır ve davranışlarında hassasiyetini artırmak amacıyla kınama cezası altında bulunan fiiller aylıktan kesme cezasına dönüştürülmüştür, denilmektedir.

İŞTE KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN DÜZENLEME

MADDE 37-31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan "ve" ibaresinden sonra "/veya" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (17) ve (18) numaralı alt bentler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "kendisine teslim edilen" İbaresi metinden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan ''Silahıyla" ibaresi "Silahla" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiş, beşinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "Silahıyla" İbareleri "Silahla" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (m) bendinde yer alan "aracı olmak." ibaresi "aracı olmak, kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek." şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (dd) bendinde yer alan "Aynı rütbedeki" ibaresi "Üstlerine, aynı rütbedeki" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (hh) bendi eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"17) Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak.

18) Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak."

"5) Aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek,"

"3) Görev sırasında herhangi bir şekilde uyumak veya uyuklamak."

"3) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak."

"hh) Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak."

"(7) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin,"

İŞE KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

MADDE 37- Madde ile, Genel Kolluk hizmeti veren personelin üniformalı olarak görev yapıyor olması nedeniyle temsil ettikleri kurumların vakarını, kurumsal ciddiyeti ve halkla olan ilişkilerini artırmak amacıyla; mesaisinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmasını önlemek ve kılık kıyafet, tavır ve davranışlarında hassasiyetini artırmak amacıyla kınama cezası altında bulunan fiiller aylıktan kesme cezasına dönüştürülmüştür. Devlet malı olan eşyanın tümünden sorumlu olması amacıyla ''kendisine teslim edilen Devlet malı eşyanın hasar görmesine sebep olmak" fiilindeki "kendisine teslim edilen" ibaresi madde metninden çıkarılmaktadır.
Personelin birbiriyle olan ilişkilerinde daha duyarlı olması, görevin aksatılmadan yürütülebilmesi, meslek onurunu, saygınlığını korumak amacıyla disiplin cezası verilecek fiiller genişletilmiştir: "Aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek,", ''Görev sırasında herhangi bir şekilde uyumak veya uyuklamak.", ''Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak.", "Uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek.", "Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer teinin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak/' fiilleri için de disiplin cezası öngörülmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden olan uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin terfileri kendi kanun hükümlerine göre yapıldığı için söz konusu kanun isimlerinin madde metnine eklenmesi öngörülmüştür. Bu suretle, bahis konusu personele verilen kısa ve uzun süreli durdurma cezalarının aylıktan kesme cezasına çevrilip çevrilmeyeceğİ konusunda duyulan tereddüt giderilmiş olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz