Sağlık Bakanlığından Yerleştirmeye Dair Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı, ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının akabinde 25 maddelik geniş bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerleşenler, mürcaatlarını 21 Haziran- 06 Temmuz tarihleri arasında yapacaktır. Bakanlık müracaatlar ve becayişler için iki örnek dilekçe yayımlamıştır. Becayiş talebinde bulunacak ziyaretçilerimiz http://becayis.memurlar.net servisini kullanabilir. Açıklamalar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2007 18:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sonuçlar için tıklayın.

Boş kalan kadrolar için tıklayın.

KPSS'de yerleşen adaylar için müracaat dilekçe örneği için tıklayın.

KPSS'de yerleşen adaylar için becayiş dilekçesi örneği için tıklayın.

KPSS'de yerleşen adaylardan istenen belgeler için tıklayın.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

DUYURU

Bakanlığımız 2007 yılı 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları (Merkezi Sınav Sonuçlarına göre istihdam edilecekler için) ÖSYM tarafından 20 Haziran 2007 tarihinde ilan edilmiştir. Yerleştirme sonuçlarına www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilmektedir.

Yerleştirilen adayların müracaatlarının alınması ve göreve başlatılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların göreve başlatılmasına ilişkin müracaatlar 21 Haziran ? 06 Temmuz 2007 tarihleri arasında EK ? 1 formda belirtilen ilgili sağlık birimlerimizde oluşturulacak müracaat kabul komisyonları tarafından kabul edilecektir. Müracaat süresi uzatılmayacak olup, adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

2. Yerleştirilenlerden, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, müracaat kabul komisyonlarına başvuruda bulundukları tarih itibariyle eski görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik beyanda bulunulması nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai müeyyidelerin sorumluluğu Bakanlığımıza ait olmayacaktır.

3. Yerleştirilenlerin, EK ? 2 Formda yer alan belgeleri mutlak suretle 06 Temmuz 2007 tarihi mesai bitimine kadar EK ? 1 Formda belirtilen ilgili müracaat kabul komisyonlarına eksiksiz olarak ve bir dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. Ancak, hastalık veya doğum mazereti nedeniyle evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları tarafından yapacakları müracaatlar kabul edilecektir.

5. Bilindiği gibi, 4/B sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerde aranan genel ve özel şartlar ile nitelikler KPSS ? 2007/4 Tercih Kılavuzunda yer almaktadır.

6. Adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları ilgili müracaat kabul komisyonları tarafından, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile KPSS ? 2007/4 Tercih Kılavuzunda yer alan hükümler ve adaylardan istenen belgeler çerçevesinde değerlendirme yapılmak suretiyle tespit edilecektir.

7. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değerlendirme sonucunda atanma şartlarına haiz olmayanların tespit edilmesi halinde, bu durumdaki kişilere ilgili birimlerimiz tarafından yapılmış olan değerlendirmenin sonucu gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilecektir.

8. Diğer taraftan, yerleştirilenlerin, hizmet sözleşmelerini imzalamamış olmaları kaydıyla, iller arası ve il içerisinde karşılıklı yer değiştirme (becayiş) talepleri değerlendirmeye alınarak yerine getirilecektir.

9. Buna göre, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanlar, en geç 03 Temmuz 2007 tarihi mesai bitimine kadar bu yöndeki taleplerini ilgili müracaat kabul komisyonlarına EK ? 3 dilekçe örneğini kullanarak intikal ettireceklerdir.

10. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların talepleri, başvurdukları komisyonlar tarafından hizmet sözleşmesi imzalayıp imzalamadıkları, atanma şartlarına haiz olup olmadıkları ile aynı unvan ve branşa sahip olup olmadıkları yönünden incelenecek olup, hizmet sözleşmesini imzalayanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ile farklı unvan ve branşlarda olup da (sağlık memuru ve sağlık teknikeri gibi) karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. KPSS ? 2007/4 sonucuna göre yerleştirilen, ücretleri döner sermayeden karşılanacak sözleşmeli personel ile ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak sözleşmeli personel, yukarıda belirtilen şekilde birbirleriyle karşılıklı yer değişikliği yapabileceklerdir.

12. Aynı unvana yerleşenlerden öğrenim durumları farklı olanların karşılıklı yer değiştirme talepleri de yukarıdaki kıstaslar çerçevesinde kabul edilecektir. (Lise mezunu hemşire olarak yerleşenler ile lisans mezunu hemşire olarak yerleşenler gibi)

13. Karşılıklı yer değiştirme talepleri ilgili komisyonlar tarafından kabul edilenler daha sonra bu taleplerinden vazgeçemeyecektir.

14. Karşılıklı yer değiştirme talepleri ilgili komisyonlar tarafından yukarıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda kabul edilecek, komisyonlar tarafından toplanan yer değiştirme talepleri, yer değişikliği yapılacak birimler arasında karşılıklı olarak teyit edilerek ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

15. Karşılıklı yer değiştirme talepleri uygun görülenlere müracaat evrakları teslim edilecek, bu durumda olanlar da en geç 06 Temmuz 2007 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını görev yapacakları yerdeki ilgili müracaat kabul komisyonlarına teslim edeceklerdir.

16. Halen çalışmakta olan 4/B sözleşmeli personel ile KPSS?2007/4 sonucuna göre yerleştirilenler birbirleriyle karşılıklı olarak yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.

17. Adayların, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için mutlak suretle KPSS ? 2007/4 sonucuna göre yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir. (Daha önce 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, KPSS ? 2007/4 sonucuna göre tekrar yerleşenler, yeni durumlarına göre istihdam edilmek istiyorlar ise öncelikle eski görev yerleriyle ilişkilerini kesecek ve bundan sonra karşılıklı yer değişikliği taleplerini yukarıdaki kıstaslara göre yapacaklardır.)

18. KPSS ? 2007/4 sonucuna göre yerleştirilenlerin son göreve başlama tarihi 11 Temmuz 2007 Çarşamba günüdür.

19. İlgili komisyonlar tarafından atanma şartlarına haiz olduğu tespit edilenler, 506 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sigorta İl Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılmak suretiyle en geç 11 Temmuz 2007 tarihi mesai bitimine kadar hizmet sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatılacaktır.

20. Atanma şartlarına haiz olduğu tespit edilenlerden, hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde son göreve başlama tarihi olan, 11 Temmuz 2007 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde mutlak suretle hizmet sözleşmelerini imzalamak üzere görev yapacakları birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu 60 günlük sürenin aşılması durumunda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

21. Bahse konu sözleşmeli personelin aylık ücretleri, istihdam edilecekleri teşkilata göre ilgili bütçe kaleminden karşılanacaktır. Aylık ücret ödemesi her aybaşında peşin olarak yapılacaktır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri hariç olmak üzere, çalışılmayan günlere düşen ücret tutarı geri alınacaktır.

22. Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yapacağı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti ödenecek ve ek ödeme yapılacaktır.

23. Sözleşmeli personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. Sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)'lerinin hesaplanarak ödenmesinde 506 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

24. Müracaat kabul komisyonları tarafından 30 Haziran 2007 Cumartesi ile 01 Temmuz 2007 Pazar günü de başvurular kabul edilecektir.

25. Adayların her hangi bir hak kaybına uğramamaları için yukarıda belirtilen şekilde ve süresi içerisinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

EK: 2 Adet Form

2 Adet Örnek Dilekçe

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

20.06.2007

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Birimi

Ömer ŞAHİN Birim Sorumlusu Tel: 0 312 585 1780 ? 585 1781 ? 585 17 82

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber