1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği.
03 Haziran 2019 02:29
+Aa- Yazdır
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ)

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 14/2/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Başkanlık: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığını,

c) Büro Personeli: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinde görevli şef ve diğer personeli,

ç) Büro Şefliği: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğini,

d) Genel Müdür: TEDAŞ Genel Müdürünü,

e) Kurul Başkanı: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanını,

f) Müfettiş: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanını, TEDAŞ başmüfettiş ve müfettişlerini,

g) Müfettiş yardımcısı: Yetkili veya yetkisiz TEDAŞ müfettiş yardımcılarını,

ğ) Refakat müfettişi: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen müfettişleri,

h) Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

ı) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin kısa adını,

i) Teftiş Kurulu: TEDAŞ Teftiş Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4 - (1) Teftiş Kurulu; bir Başkanla, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

(2) Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Büro Şefliğince yürütülür.

Görev merkezi

MADDE 5 - (1) TEDAŞ Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri veya onayıyla Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) TEDAŞ'a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemlerini geliştirmek.

b) TEDAŞ'a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak.

c) TEDAŞ'ın, Yönetim Kurulu üyeleri hariç, tüm memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.

ç) Görev verilmesi halinde 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini yapmak.

d) Genel Müdürlük Makamınca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

(2) Müfettişlere; Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışındaki hiçbir makam ve merci tarafından emir ve görev verilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Kurulu Başkanının atanması

MADDE 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.

Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişlik sıfat, hak ve yetkisine sahip olup; Genel Müdürün emri veya onayıyla Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek.

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.

ç) Doğrudan başkanlığa gelen şikayet ve ihbarlarla ilgili olarak gerektiğinde, inceleme ve soruşturma yapılması amacıyla Genel Müdürlük Makamından Olur almak.

d) Teftiş programını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, programların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak.

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek; noksan, hatalı veya açık olmayan tenkit ve görüşlerin bulunması halinde müfettişe bildirmek, raporu görüş belirterek Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmasını ve asgari 3 yıllık yetişme döneminde yetişmelerini sağlamak.

g) Kurulun çalışmalarına ait faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek.

ğ) Mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

h) Müfettişlerin, doğrudan yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve şahıslarla olan yazışmaları yapmak.

ı) Yürürlükteki mevzuata göre müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin izinlerini düzenlemek, görev yolluğu bildirimlerini inceleyip veya incelettirip onaylamak.

i) Müfettiş yardımcıları hakkında etüt, inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma notları ile özel not vermek.

j) Genel Müdürlük Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının sorumluluğu

MADDE 9 - (1) Kurul Başkanı; Teftiş Kurulu ve büronun yönetiminden, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri çerçevesinde çalıştırılmasından, Genel Müdür tarafından Teftiş Kuruluna verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesinden ve bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından doğrudan Genel Müdüre karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Başkanına yardım

MADDE 10 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi, Genel Müdürün onayını almak suretiyle refakat müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat müfettişleri, 8 inci maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde Kurul Başkanına yardımcı olur.

Teftiş Kurulu Başkanına vekalet

MADDE 11 - (1) Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında refakat müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Genel Müdür onayı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişler

TEDAŞ müfettişlerinin çalışma amacı

MADDE 12 - (1) Teftişte amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik her türlü çözüm ve önerilerin getirilmesidir.

(2) Bu esastan hareketle;

a) Yapılan iş ve işlemler ile harcamaların mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olup olmadığını denetlemek,

b) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet verimi ile kalitenin en uygun ve rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler getirmek,

TEDAŞ müfettişlerinin amacını oluşturmaktadır.

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 - (1) TEDAŞ müfettişleri Genel Müdüre bağlı olup, Genel Müdür adına;

a) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TEDAŞ'a bağlı her türlü merkez ve taşra birimleri ile kuruluşlarının işlem ve hesaplarını, işletme faaliyetlerini; mevzuata ve iş icaplarına uygunluğu yönünden incelemek; araştırma, soruşturma ve teftişini yapmak, sonucu hakkında rapor düzenlemek,

b) TEDAŞ'ın, Yönetim Kurulu üyeleri hariç; memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, gerektiğinde savunmalarını almak, sonucu hakkında rapor düzenlemek,

c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verilebilecek hallerde delilleri toplamak,

ç) 19 uncu madde hükümlerine göre Şirket personelini görevden uzaklaştırmak,

d) Görev verilmesi halinde Elektrik Piyasası Kanununda tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini yapmak,

e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlıkların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Başkanlığa bildirmek,

f) Yürüttükleri teftiş, inceleme ve soruşturmalarda gerek görmeleri halinde, TEDAŞ'ın ilgili birimlerinden, komisyonda çalıştırılmak üzere işinde uzman personelin, emrinde görevlendirilmesini istemek,

g) TEDAŞ ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

ğ) Teftiş ettikleri birimlerin para, para hükmündeki evrak ve malzemelerini saymak ve bunlara ait her türlü belgeyi incelemek ve sayım sonuçlarını kayıtlarla karşılaştırarak fazla ve eksiklikleri tespit etmek,

h) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında işleri başından ayrılmaları sakıncalı görülen personelin izinlerinin, teftiş, inceleme ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını ve izne ayrılanların görevleri başına dönmelerini istemek,

ı) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli olarak yürütülmesine özen göstermek,

i) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, haklarında mütalaa ve özel not düzenlemek,

j) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, karlılık ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimini yükseltici önerilerde bulunmak,

k) İşlemlerini denetlediği personelin, verimliliği, bilgi düzeyi ve yetenekleri hakkında bilgi edinmek ve haklarında gerektiğinde "Personel Değerlendirme Raporu" düzenlemek,

l) Teftiş ve inceleme yaptığı üniteyle sınırlı kalmak üzere, başarı belgesi ve ödüller için aday göstermek,

m) Başkanlıkça verilecek teftiş hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidirler.

(2) Müfettiş yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

(3) Müfettişler, kendilerine verilen görevleri objektif ölçüler içerisinde yerine getirmek, kanaatlerini somut belge ve olaylara dayandırmakla yükümlüdürler.

(4) Müfettişler, ilgili kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve bu Yönetmelikte belirtilen yetkilerini, tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 14 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

a) Bulundukları yerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar,

b) İcraya müdahale edemezler,

c) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh koyamazlar, ilave ve düzeltme yapamazlar,

ç) Beşeri ve sosyal ilişkilerin dışında, teftişe tabi kimselerle özel ilişki kuramazlar,

d) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

e) Raporlarına eklemeye lüzum gördükleri belgelerin asıllarını, tasdikli bir suretini vermeden alamazlar,

f) Görevlerini, teftiş yerine tekrar dönmeye meydan vermeyecek şekilde sonuçlandırmaları, teftişi mahallinde yapmaları ve raporu burada düzenlenmeleri esas olup, Kurul Başkanının bilgisi ve onayı olmadan aksine davranamazlar,

g) TEDAŞ müfettişliğinden ayrılmaları halinde, Teftiş Kurulu Başkanından alacakları emre göre, 22 nci madde gereğince işleri devrederler. Ayrıca kimlik belgesi ve mühür ile zimmetlerinde bulunan demirbaş malzemeyi Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 15 - (1) Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, TEDAŞ müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamaz.

(2) Ahlaki, sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile ispatı zorunludur.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 16 - (1) Müfettişler bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onaylaması şartıyla bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

Müfettişlerin Şirketin idari kademelerinde görevlendirilmeleri

MADDE 17 - (1) TEDAŞ müfettişleri, müfettişlik hakları saklı kalmak ve yazılı rızaları alınmak şartıyla, Genel Müdür tarafından üst kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

Görevlendirme

MADDE 18 - (1) TEDAŞ müfettişleri, Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar, görevlerin neticelerini Başkanlığa bildirirler.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 19 - (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmesi halinde, ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak; denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması; birinci fıkranın (b) bendinde sayılan şartların varlığı halinde bu durumun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o ünite amirince alınır.

(4) Görevden uzaklaştırma durumu, müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte tayine yetkili amirine, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

(5) Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin saptanamadığı veya yeterli delil bulunmadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel, müfettişin vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

(6) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların türü ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

(7) Görevden uzaklaştırılana ait rapor üzerine yapılacak işlerin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

(8) İşçilerin görevden uzaklaştırılması konusunda, gerek esas gerekse şekil yönünden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması konusunda ise sözleşmeli personele ilişkin mevzuat hükümleri ile Tip Hizmet Sözleşmesi hükümlerine göre hareket edilir.

(9) Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmemesi durumunda personel görevine başlatılır.

(10) Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda savsaklayıcı tutumu görülen amirler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Başkanlığa bildirilir.

Teftiş programları ve hazırlanması

MADDE 20 - (1) Başkanlıkça, bütün merkez ve taşra kuruluşlarının ve/veya birimlerinin senelik teftiş ve denetim programları, önceki teftişlerden elde edilen sonuç ve tecrübeler ile teftiş edilecek yerlerin durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle her sene mevcut iş durumuna göre hazırlanarak Genel Müdürün onayına sunulur.

(2) Teftiş programlarında; teftiş yerleri, teftiş devre ve süreleri, teftiş konuları, gerektiğinde genel konular dışında ayrıca incelenecek veya soruşturulacak konular belirtilir.

(3) Teftişin düzenli olarak yürütülmesini sağlayacak her türlü açıklama, tereddüde yer vermeyecek şekilde etraflı olarak programlarda gösterilir.

(4) Teftiş programları Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylandıktan sonra, Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, belirlenen görev yerleri de belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilir.

Müşterek çalışmalar

MADDE 21 - (1) Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil müfettişlerden müfettişlik hizmeti yönünden en kıdemlisi; grup başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelerde izlenecek en uygun yöntemi belirler, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir.

(2) Her türlü yazışmalar grup başkanının imzasıyla yapılır. İşin sonunda düzenlenen rapor, kıdem sırasına göre gruba dahil bütün müfettişlerce imzalanır.

(3) Grup halindeki çalışmalarda, mevzuatın gerektirdiği esaslara uyulmaması halinde, müfettiş ve müfettiş yardımcıları Kurul Başkanına karşı ortak sorumluluk taşırlar.

İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

MADDE 22 - (1) İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Müfettişler kendilerine verilen işleri, Başkanlıkça belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak zorunlu durumlarda müfettişler ellerindeki işleri, Kurul Başkanının yazılı emri ile başka bir müfettişe devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

1) Devredilen işin ne olduğu yazılır,

2) Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği yazılır,

3) İş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı yazılır,

4) Beliren görüş ve kanaat olarak işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşünceleri yazılır,

5) Devreden müfettiş, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının birinci nüshasını, belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir,

6) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası; bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Büro Şefliği

Teftiş Kurulu Büro Şefi ile diğer görevlilerin, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 23 - (1) Büro Şefliği, Kurul Başkanının emri altında bir Büro Şefi ve Büro Şefine bağlı yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve bunların cevaplarını sevk etmek.

b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve takibini yapmak.

c) Raporları düzenli bir şekilde arşivde muhafaza etmek.

ç) Müfettişlerin yolluk bildirimlerini zamanında ilgililere intikal ettirmek.

d) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.

e) Başkanlığa mal edilen kitap, dergi, her türlü demirbaş, mefruşat ve büro levazımının kayıt ve muhafazasını sağlamak, diğer ihtiyaç malzemelerinin teminini ve dağıtımını sağlamak.

f) Teftiş Kuruluna gelen gizli zarfları almak ve açmadan Kurul Başkanına sunmak.

g) Teftiş Kurulunda ve büro personelinin mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek.

ğ) Müfettişler tarafından görev yerleriyle ilgili olarak bildirilen hareket, varış ve dönüş tarihlerini aynı gün Kurul Başkanına sunmak ve kaydını tutmak.

h) Kırtasiye ve basılı kağıtları, gereksinime göre sağlamak, saklamak, dağıtmak ve gerektiğinde çoğaltmak.

ı) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerine ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek.

i) Teftiş Kurulu arşivinin, 16/4/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işleyiş ve düzenini sağlamak.

j) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Büro Şefliğinin idaresinden, Kurul Başkanı ve refakat müfettişlerine karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur.

(4) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

TEDAŞ Müfettişliğine Giriş

Müfettişliğe atanma

MADDE 24 - (1) Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından, asgari 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 25 - (1) Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için; 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS-A grubu) katılmış ve her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek asgari puanı almış olmak, Şirketin belirlediği ve ilan ettiği diğer şartlara uygun olanlar arasından Şirketçe yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

(2) Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

(3) Müfettiş yardımcılığı Giriş Sınavı; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), yazılı ve sözlü olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.

(4) Yazılı sınav, 32 nci maddede belirtilen konu gruplarından seçilmek suretiyle, test usulü ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne de yaptırılabilir.

(5) Yazılı sınavın ÖSYM tarafından yapılması halinde, tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları bir protokolle tespit edilir ve sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, sınav sorularının hazırlanması, sınavın yürütülmesi, değerlendirilerek sonuçlandırılması ve sonuçların adaylara duyurulması ile sınav kağıtlarının saklanması gibi hususlarda, protokolde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınav kurulu

MADDE 26 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak sınav kurulu; Genel Müdürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört TEDAŞ müfettişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca dört yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav kurulu; sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve sözlü sınavı yapmakla görevli olup üniversite öğretim üye ve görevlilerinden de yararlanmak suretiyle sınavları yürütebilir.

(3) Teknik müfettişliğe girişte, alınacak meslek grubuna mensup yarışmacıların mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi ve sınav konularının tespit edilmesi için uzman kişilerden veya üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanılabilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı şartları

MADDE 27 - (1) TEDAŞ müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) İdari müfettiş yardımcılığı için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Teknik müfettiş yardımcılığı için de alınacak meslek grubu ile ilgili mühendislik eğitimi veren fakülte ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı veya yerli fakültelerden birini bitirmiş olmak,

d) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan eleme sınavında, sınav kılavuzu ve/veya ilanlarda Teftiş Kurulunca belirtilen asgari puanı almış olmak,

e) Sağlıklı ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olmak (Bu durum, işe başlamadan önce alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenir.),

gerekir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı

MADDE 28 - (1) Giriş sınavlarının yapılacağı tarihler, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü resmi internet adreslerinde duyurulur. İlan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok on beş gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri

MADDE 29 - (1) Sınava girmek isteyenler, Teftiş Kurulu Başkanlığına iki adet fotoğraf, aday başvuru formu, yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek suretiyle Başkanlıkça onaylı sureti ve KPSS sonuç belgesi örneği ile müracaat ederler.

(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) 4,5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.

c) Adayın; baba ve ana adları ile meslek veya işlerini, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerlerini, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad-soyad ve adreslerini, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığını belirttiği özgeçmişi.

(3) Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.

b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yerleri

MADDE 30 - (1) Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır. Giriş sınavına, KPSS'den Şirket tarafından belirlenen puanı almış olan ve belirlenecek sayıda aday yazılı sınava çağrılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı adaylık belgesi

MADDE 31 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Başkanlıkça fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir.

(2) Sınavlara girecek adaylar, sınav esnasında bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar.

İdari müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları

MADDE 32 - (1) İdari müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ikinci fıkradaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

(2) Alan bilgisi:

a) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

2) Ceza Hukuku: Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlıklı 1'inci Kitabı, 2'nci Kitap 2'nci Kısım 10'uncu Bölüm Malvarlığına Karşı Suçlar 2'nci Kitap, 3'üncü Kısım, 4'üncü Bölüm Kamu Güvenine Karşı Suçlar, 2'nci Kitap 4'üncü Kısım 1'inci Bölüm Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar,

3) Medeni Hukuk: (Genel esaslar ve ayni haklar),

4) Borçlar Hukuku,

5) Ticaret Hukuku: Ticaret Kanununun Başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1'inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3'üncü Kitapları,

6) İş Hukuku,

7) İcra ve İflas Hukuku,

8) Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku (Genel esaslar),

9) İdare Hukuku.

b) İktisat;

1) İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

c) Maliye;

1) Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gelirleri, gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

ç) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Maliyet muhasebesi,

3) Bilanço analizi ve teknikleri,

4) Ticari hesap.

d) Yabancı dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

(3) Sınavların yönetim sorumluluğu Sınav Kuruluna ait olmak üzere, yukarıda belirtilen konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'ye veya üniversitelere hazırlatılabilir veya uygulatılabilir.

Teknik müfettiş yardımcılığı sınav konusu

MADDE 33 - (1) Teknik müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları, alınacak meslek grubuna göre sınav ilanında belirtilir.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 34 - (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilen puanlar ve sınav süreleri Sınav Kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Her soruya verilecek notlar da Sınav Kurulunca saptanır. Soru kağıtlarının altı Sınav Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konusuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılır, arkaları mühürlenip Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavların yapılış şekli ve değerlendirilmesi

MADDE 35 - (1) Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte Sınav Kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

(2) Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadır.

(3) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır.

(4) Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılmaz ve işaret konmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(5) Sınav sonunda, toplanan cevap kağıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

(6) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60'tan ve ortalamasının da 70'ten aşağı olmaması gerekir.

(7) Değerlendirme sonunda adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanarak başarı sırasına konulur. 100 üzerinden 70'in altında olmamak koşuluyla en yüksek puandan başlanarak, alınacak müfettiş yardımcısı sayısının üç katı aday yazılı sınavı başarmış sayılır ve sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Başarı sıralamasına göre, yazılı sınavı kazanan sonuncu adayla aynı puanı alan adaylar da yazılı sınavı kazanmış sayılırlar.

(8) Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak tebliğ edilir.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 36 - (1) Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

(2) Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70'ten aşağı olmaması gerekir.

(3) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.

Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması

MADDE 37 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70'ten aşağı olmaması gerekir.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarılı olanlar arasından alınacak müfettiş yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir. Yarışma sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(3) Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar ve her halükarda sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

(4) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, atanmaları için Genel Müdürlüğe arz olunur. Başarılı olanlara İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

(5) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 38 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılır.

(2) Bu itirazlar, Sınav Kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 39 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.

b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak.

ç) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak.

d) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

MADDE 40 - (1) Müfettiş yardımcıları, asgari üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci dönem çalışmaları:

1) Bu dönem çalışmaları, Başkanlıkça, Teftiş Kurulu yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları:

1) Bu dönem çalışmaları, en az üç müfettiş refakatinde yapılan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaları kapsar. Müfettişler programlarını; mevzuat ve tatbikatının yeter derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenleyip uygularlar. Bu dönem çalışmaları sırasında müfettiş yardımcıları tek başına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları:

1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Başkanlıkça resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

2) Resen teftiş, inceleme ve soruşturmayla yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, resen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte çalışırlar.

3) Müfettiş yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Başkanlıkça düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığından Müfettişliğe Atanma ve Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma

MADDE 41 - (1) Müfettiş yardımcılarının ahlaki, sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile ispatlanması veya 44 üncü maddedeki not ortalamasının 70'ten aşağı olması hallerinde "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

Müfettiş yardımcılığı dönemi ve yeterlik sınavı

MADDE 42 - (1) TEDAŞ müfettiş yardımcıları asgari üç yıllık yetişme döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının, tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur. Yeterlik sınavını 26 ncı maddede belirtilen sınav kurulu yapar.

Yeterlik sınav programı

MADDE 43 - (1) Müfettiş yardımcıları için yapılacak yeterlik sınavı, idari ve teknik müfettiş yardımcıları için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki konular, teftiş, inceleme ve soruşturma konularını kapsayacak şekilde hazırlanır. Sınav grupları ve bu gruplara giren konular sınavdan en az iki ay önce birer yazıyla müfettiş yardımcılarına bildirilir. Bu sınavda başarı gösterenler müfettişliğe atanırlar.

Yetişme notu

MADDE 44 - (1) Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir:

a) Kurs ve seminer notu: Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması.

b) Etüt, inceleme ve araştırma notu: Müfettiş yardımcılarına verilen etüt, inceleme ve araştırma sonucu düzenledikleri raporlara verilen not.

c) Teftiş ve denetim notu: Müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not.

ç) Soruşturma notu: Müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not.

d) Özel not: Müfettiş yardımcılarının nitelik, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından verilen notlar.

(2) Etüt, inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma notları, raporları inceleyen refakat müfettişlerinin görüş ve önerileri de dikkate alınmak suretiyle Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilir.

(3) Her bölümde verilen notun 60'tan, yetişme notu ortalamasının ise 70'ten aşağı olmaması gerekir. Aksi halde 41 inci madde hükmü uygulanır.

Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi

MADDE 45 - (1) Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Bu not 70 puandan az olamaz.

(2) Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına, Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

(4) En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sınavında başarılı olanların müfettişliğe atanmaları yeterli kadro mevcut olmadığı takdirde, başarı sırasına göre yapılır. Notların eşitliği halinde, yetişme notu esas alınır.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

MADDE 46 - (1) Yeterlik sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilirler.

(2) Geçerli bir mazereti olduğunun belgelenmesi halinde, 26 ncı maddeye göre oluşturulan sınav kurulu tarafından yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 10 gün öncesinde duyurulur. Sınav yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 47 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılır.

(2) Bu itirazlar, Sınav Kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükselme ve Kıdem

Yükselme

MADDE 48 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olup, müfettişliğe tayin edilen TEDAŞ Genel Müdürlük müfettişlerinin, maaş dereceleri itibarıyla izleyen terfileri genel hükümlere göre yapılır.

Başmüfettişliğe yükselme

MADDE 49 - (1) TEDAŞ Genel Müdürlüğü başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Başkanlık nezdinde bırakılacak olumlu izlenim ve kanaattir.

(2) Başmüfettişliğe aday olabilmek için, müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıl müfettişlik yapmış olmak ve 1'inci derece kadroyla tayin edilebilecek şartlara sahip olmak gerekir.

Müfettişlerin kıdemi

MADDE 50 - (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli-ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

(2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, başmüfettişliğe atama tarihine göre, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınarak belirlenir.

(4) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır.

Teftiş Kurulundan nakil ve istifa suretiyle ayrılan müfettişlerin tekrar kabulü

MADDE 51 - (1) TEDAŞ Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası 50 nci madde hükümlerine göre tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 52 - (1) TEDAŞ müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını işin özelliklerine göre;

a) Cevaplı Teftiş Raporu,

b) İnceleme Raporu,

c) Genel Durum Raporu,

ç) Soruşturma Raporu,

d) Personel Değerlendirme Raporu,

ile tespit ederler.

Cevaplı teftiş raporu

MADDE 53 - (1) Cevaplı teftiş raporlarına ait esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Yapılan teftişler sonunda müfettiş tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporunda; noksan veya hatalı, usule ya da Şirket yararlarına aykırı olup düzeltilmemiş veya telafi edilmemiş hususlar ve işlemler hakkında yapılması gereken işlem veya alınması gereken tedbirler belirtilir.

b) Cevaplı Teftiş Raporları, müfettişler tarafından üç nüsha olarak hazırlanır. Düzenlenen teftiş raporunun iki nüshası incelenmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. Başkanlık, incelenen raporda, varsa noksan veya hatalar ile düzeltilmesi istenen hususların giderilmesini ilgili müfettişten ister. Raporun bir nüshası Başkanlıkça, cevaplandırılmak üzere bir yazıyla teftiş edilen birimin amirine teslim edilir veya gönderilir, verilen cevap Başkanlık aracılığıyla son mütalaa için müfettişe intikal ettirilir. Müfettiş tarafından on işgünü içinde son mütalaa yazılarak Başkanlığa sunulur, üçüncü nüsha rapor ise müfettişte kalır.

c) Cevaplı teftiş raporlarında;

1) İşlemleri teftiş edilen personelin adı-soyadı, sicil numarası, unvanı, statüsü, çalıştığı alt birimleri, bu alt birimlerdeki göreve başlama ve ayrılış tarihleri,

2) Hatalı ve noksan görülen hususların ilgili olduğu mevzuat hükümleri,

3) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

4) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,

belirtilir.

ç) Mali yönden sorumluluğu gerektirecek bir durumun tespiti halinde, cevaplı teftiş raporlarında; sorumlular ve sorumluluğu gerektiren iş, işlem ve eylemler delilleriyle birlikte açıkça belirtilir.

d) Kendilerine cevaplı rapor gönderilen yetkililer, tenkit olunan işlemleri usul ve mevzuat dahilinde düzeltmek ve bunu cevaplarında göstermek zorundadır.

e) Örtülü ve anlaşılmaz cevap verilemez, konunun dışına çıkılamaz.

f) İlgililer; cevaplı teftiş raporunda yer alan tenkit ve önerilerle ilgili olarak müfettişten farklı bir düşüncede bulunmaları halinde, rapor cevabında, görüşlerini dayandırdıkları gerekçeleri açık bir şekilde belirtirler.

g) Raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son görüşün açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

ğ) Hastalık, askerlik gibi zaruri sebeplerle müfettişçe rapora son görüş yazılamaması durumunda Kurul Başkanının görevlendireceği bir müfettiş tarafından rapora son görüş yazılabilir.

h) Başkanlık son görüşleri yazılmış olarak gelen raporları, Genel Müdürlük Makamının onayı alınmak suretiyle, gereği yapılmak üzere en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

ı) Cevaplı rapor düzenlenmesine lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

İnceleme raporu

MADDE 54 - (1) İnceleme raporu;

a) Usul ve yürürlükteki mevzuat uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin veya Başkanlığın bilgisi ve izni dahilinde müfettişlerce belirlenen sorun ya da konuların,

ç) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, disiplin hükmü uygulanmasını veya yasal kovuşturmayı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) Müfettişler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

(3) İnceleme raporları üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Başkanlığa sunulur. Üçüncü nüshası müfettişte kalır. İnceleme raporları Başkanlıkça, Genel Müdürlük Makamının onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Soruşturma raporu

MADDE 55 - (1) Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personelin ceza mevzuatına göre suç ya da disiplin mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerine ilişkin olarak yapılan soruşturmalar neticesinde düzenlenen raporlardır.

(2) Soruşturma konusu olan olay ve işlemlerde Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlara göre bir suç işlendiğinin tespit edildiği veya TEDAŞ Disiplin Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmeleri ile Sendika Üyesi Olmayan Daimi ve Geçici İşçilerin Çalışma Esasları ve Şirketin diğer mevzuatına göre disiplin cezasını gerektiren bir duruma rastlandığı takdirde, soruşturma raporu düzenlenmesi yoluna gidilir.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,

b) Kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup, soruşturmayı gerektiren,

c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren,

hususlar hakkında soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.

(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durumun Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki; soruşturmaya başlanmaması durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtların yok olacağına yahut bu yolda Şirketin maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse, derhal gerekli önlemler alınıp konu Başkanlığa bildirilerek, alınacak talimata göre hareket edilir.

(5) Soruşturma raporları üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Başkanlığa sunulur. Üçüncü nüshası müfettişte kalır. Soruşturma raporları Başkanlıkça, Genel Müdürlük Makamının onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Genel durum raporu

MADDE 56 - (1) Genel durum raporu, Başkanlıkça talep edilmesi halinde, teftişlerin sonuçları hakkında Başkanlığa özet bilgi vermek maksadıyla düzenlenir.

(2) Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:

a) Teftiş yeri, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar.

b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları.

c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen inceleme konuları ve yapılan incelemenin sonuçları.

ç) Varsa görevden uzaklaştırılan personel sayıları ve sebepleri.

d) Mevzuat uygulamasında görülen hata ve noksanlıklar.

e) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları.

f) Teftiş edilen birimin verimlilik ve karlılık durumu.

g) Teftiş dönemine ve gerekirse daha önceki dönemlere ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun ve zaruri görülen diğer hususlar.

(3) Genel durum raporları üç nüsha halinde düzenlenir. Rapor aslı ile bir nüshası Başkanlığa gönderilir ve diğer nüshası ise müfettişte kalır.

(4) Ayrıca birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması ve Başkanlığın talebi halinde, alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

(5) Diğer taraftan; Teftiş Kurulu Başkanlığınca da Genel Müdüre özet bilgi vermek amacıyla Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere dair görüş ve önerileri kapsayan genel durum raporu hazırlanabilir.

Personel değerlendirme raporu

MADDE 57 - (1) Personel değerlendirme raporuna ilişkin hazırlanacak formlarda; teftiş edilen veya denetlenen birimlerin amir ve diğer personelinin;

a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

b) Çalışmaları, düzen ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

c) Yaratıcı zeka ve kavrayış yetenekleri,

ç) Ast ve üstleri, diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri,

d) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görev yüklenip yüklenemeyecekleri,

hususlarında müfettişin objektif bilgi ve gözlemlere dayanan kanaatleri belirtilir.

(2) Personel değerlendirme raporları müfettiş tarafından üç nüsha olarak düzenlenir. Her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, hakkında personel değerlendirme raporu düzenlenen personeli gösterir üç nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Başkanlık, raporu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlük Makamının Onayına sunar.

Raporlar üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan işlemler

MADDE 58 - (1) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir refakat müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkan tarafından belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerine teftiş gören birimlerce yapılacak işlemler

MADDE 59 - (1) Merkez birimleri, kendilerine ait cevaplı teftiş raporlarına ilişkin, Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususları bir ay içinde yerine getirerek sonucunu Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.

(2) Taşra birimlerine ait cevaplı teftiş raporlarına ilişkin, Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlar, ilgili merkez birimlerince en geç bir ay içinde incelenerek, müzekkerede belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime gönderilir. Teftiş gören birimler, merkez birimlerinin talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa sürede yerine getirerek sonucunu ilgili merkez birime bildirirler. İlgili merkez birimleri de, yapılan işlemleri en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.

(3) İnceleme ve soruşturma raporlarına ilişkin, Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlarla ilgili yapılan işlemlerin sonuçları, ilgili birimlerce en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Rapor sonuçlarının müfettişlere bildirilmesi

MADDE 60 - (1) Müfettişlerce düzenlenen raporlara ilişkin, Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlar üzerine yapılan işlemlerin ilgili birimlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan müfettişlere gönderilir veya duyurulur.

(2) Müfettişler yapılan bu işlemleri, uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

(3) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemesi halinde, Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

BEŞİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftişe Tabi Olanların Görev ve Sorumlulukları

Teftişe tabi olanların görev ve sorumlulukları

MADDE 61 - (1) Teftişe tabi olanların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü Şirket personeli; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

b) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü şirket personeli, müfettişin sözlü veya yazılı olarak talep ettiği gizlilik derecesindekiler de dahil evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. Teftiş edilen birimlerden asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri aslının yerine konulmak üzere alındığı birimlere verilir.

c) Teftişe veya soruşturmaya tabi birim amirleri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

ç) Teftiş veya soruşturmaya tabi birim personeline verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

d) Teftişe veya soruşturmaya tabi olanlar, müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

e) Müfettişlerin görev yaptığı birimlerde, başta yöneticiler olmak üzere tüm personel gerekli her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

f) Müfettişler tarafından; yürütülen teftiş, inceleme ve soruşturmalarda, komisyonda çalıştırılmak üzere personel talep edilmesi halinde, ilgili birimler bu talebi geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Görevliler bu yükümlülüklerini hiçbir bahaneyle geciktiremezler.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Maaş, yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 62 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları maaş, yolluk ve diğer haklarını, bunların tutarlarının Mali İşler ve Satınalma Daire Başkanlığı tarafından banka hesaplarına yatırılması suretiyle alırlar.

(2) Görev yolluğuna ilişkin avans olarak çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması gerekir. Ertesi aya borç devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Bu takdirde, fazla çekilen miktar, en geç izleyen ay içinde iade veya mahsup suretiyle kapatılır. Kesinlikle diğer yıla borç veya alacak devredilemez.

Çalışma cetveli ve yolluk bildirimleri

MADDE 63 - (1) Müfettişlerin çalışma cetveli ve yolluk bildirimlerine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Müfettişler; çalışmalarını aylık olarak düzenleyecekleri çalışma cetvelinde gösterirler ve bu cetvelleri, ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlayarak Başkanlığa sunarlar.

b) Çalışma cetvelinde, çalışmalar günler itibarıyla ve ana hatlarıyla belirtilir. Ay içinde yazılan raporlara yer verilir.

c) Müfettişler; yolluk ve yollukla ilgili diğer harcamalarını aylık veya görev dönüşü düzenleyecekleri yolluk bildirimlerinde gösterirler.

ç) Görev yolluğu bildiriminin, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Başkanlığın onayına sunulmasını müteakip bildirimle ilgili harcama belgelerinin asılları da eş zamanlı olarak Başkanlığa teslim edilir veya gönderilir. Başkanlıkça gerekli kontroller yapıldıktan sonra görev yolluğu bildirimi ve ekleri Mali İşler ve Satınalma Daire Başkanlığına gönderilir. Başkanlıkça hatalı bir durumun tespiti halinde, görev yolluğu bildirimi, gerekli düzeltmenin yapılması için müfettişe iade edilir.

Müfettişlik izinleri

MADDE 64 - (1) Müfettişler; yürürlükteki mevzuata göre alacakları izinleri, bu izinlere hangi gün başlayacaklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

Müfettişlik mühür ve belgeleri ile diğer demirbaşlar

MADDE 65 - (1) TEDAŞ müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına birer resmi mühür ve Genel Müdür ile Kurul Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

(2) Müfettişlere; bilgisayar, hesap makinesi, kitap, çanta gibi demirbaşlar Başkanlıkça sağlanır.

(3) Zimmetle verilen kimlik belgesi, mühür, bilgisayar, hesap makinesi, çanta gibi demirbaş malzemeler görevden ayrılma halinde 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir.

Haberleşme

MADDE 66 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları;

a) Görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır.

b) Acele veya gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre faks veya telefon kullanabilirler.

c) Başkanlığa gönderilecek yazılardan diğer Şirket birimlerine ya da diğer kuruluşlara ulaştırılması gerekli görülenleri yeterli sayıda hazırlarlar.

ç) Görevli gittikleri yerlere varışı aynı gün veya en geç ertesi işgünü, buradan ayrılışı ise bir işgünü önce veya hareket tarihinde Başkanlığa, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden veya faksla yazılı olarak bildirirler. Zorunlu hallerde telefonla da bildirim yapabilirler.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 67 - (1) Müfettişler;

a) Yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını, kendilerine gelen yazıları ve her türlü evrakı özel dosyalarında saklarlar.

b) Raporlarını yazı ekinde Başkanlığa sunarlar.

c) Düzenledikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine işler ve buna kendi sayı numaralarını verirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 - (1) 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
16:32 - Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor16:24 - Prof. Ceyhan'dan 'Favipiravir' ilacı açıklaması16:21 - Hiç vaka görülmeyen köyde Cuma namazında virüs kapan 6 kişi öldü16:00 - Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem15:55 - Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı15:55 - Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi
15:53 - MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Die Welt muhabiri Yücel'in 2 yıla kadar hapsi istendi15:40 - Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın15:25 - Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı15:20 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e yükseldi15:18 - Binali Yıldırım'dan İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayan ülkelere tepki
15:08 - Bakan Koca Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı14:55 - Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı14:45 - Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı14:28 - TBMM İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili çalışma başlattı14:26 - Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi
14:19 - Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam