Ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda ve bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda, destek eğitimi odalarında ve cezaevlerinde görevli ücretli öğretmenlere %25 ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Ağustos 2019 15:10, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2019 16:03
Ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?

KANUNA GÖRE BAZI GÖREVLERE EK DERS ÜCRETLERİ ARTIRIMLI OLARAK ÖDENMEKTEDİR

657Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders ve konferans ücretleri" başlıklı 176.maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler,özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir."

Bu hükümlere göre, özel eğitime muhtaç öğrencilere ders vermek üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödeneceği ifade edilmiştir.

Bu hükümlere istinaden; özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenmektedir.

DESTEK EĞİTİM ODALARINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER GÖREVLENDİRİLEBİLİR

Ayrıca Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 30.11.2015 tarih ve 12273404 sayılı görüş yazısında; "Destek eğitim odalarında ihtiyaç halinde ücretli öğretmen görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunulmuştur.

Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?

YARGI; "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETLERİ ARTIRIMLI ÖDENİR" DEDİ

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ücretli öğretmen olarak görev yapanlara destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilmesi durumunda, ek ders ücretlerinin kadrolu öğretmenler gibi %100 artırımlı ödenmesi gerektiği talebiyle açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi'nin 2017/2210E ve 2018/1972K Sayılı Kararı kararıyla yerel mahkemenin kararını bozarak, ücretli öğretmenlere de ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesine karar vermiştir. Bölge idare mahkemesi kararında özetle "657 sayılı Kanun'un yukarıda anılan 89. maddesinde kimlerin ücretli öğretmen olarak görevlendirilebileceği belirtilmiş olup, bunların arasında öğretmenler, öğretim üyeleri ve diğer memurlar gibi kamu görevlilerinin yanı sıra açıktan atananlara da yer verilmiş bulunmaktadır. Anılan hükümde geçen "açıktan atama" tabiri ile memurluğa ilk defa atanan kişilerin değil herhangi bir kamu görevi bulunmayan ve maddede belirtilen görevi yapmak amacı ile görevlendirilen kişiler kastedilmekte olup, bu açıdan sendika üyelerinin ücretli öğretmenliği açıktan atanan kişiler kapsamında yaptığının kabulü gerekmektedir. 657 sayılı Kanun'un 89. maddesine istinaden çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 9. maddesinde de, resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar ek ders görevi verilebileceği belirtilmekte olup, davacı sendikanın da bu şekilde görevlendirilen üyesi öğretmenlerin de kapsamda kabul edilmesi gerekmektedir. Her iki durumda da, davacı sendika üyelerinin 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi kapsamında bulunduğunda tereddüt bulunmamaktadır.

Yukarıda alıntısı yapılan 657 sayılı Kanun'un 176. maddesinde, 89. madde uyarınca kendisine ek ders görevi verilenlere ek ders ücreti verileceği ve bu ücretlerin Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlası ile ödeneceği hüküm altına alındığına ve davacı sendika üyelerinin de yukarıda izah edildiği üzere 89. madde kapsamında bir kurumda ücretli öğretmenlik yaptığına göre ek ders ücretinin % 100 fazlasıyla ödenmesi gerekeceğinden, aksine tesis edilen işlemlerde ve bu işlemlerin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir." gerekçesine yer vererek ücretli öğretmenlerinde kadrolu öğretmenler gibi değerlendirilerek ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

MEB, YARGI KARARINI MEM'LERE TEBLİG ETMİŞTİR

Mahkemenin bu kararı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2018 tarih ve 14413307 sayılı yazısıyla Valiliklere duyurulmuş ve 26.07.2018 tarihinden itibaren uygulanması istenmiştir. Mezkur karar uyarınca ücretli öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kurslarında ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenmektedir.

Ücretli öğretmenlere de yetiştirme kursunda ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenecek

YARGI;"KANUN MADDESİNDE ÜCRETLİ KADROLU AYRIMI YOKTUR" DEDİ

Ayrıca otistik çocukların eğitim gördüğü okulda çalışan ek ders ücretli öğretmen tarafından açılan davada, İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2010/1040E ve 2010/2129K sayılı kararıyla; ek ders ücretinin % 25 fazla ödenmesiyle ilgili kanun maddesinde ücretli kadrolu ayrımı olmadığına, özel eğitime muhtaç çocuklarla çalışan ücretli öğretmenlerinde ek derslerini % 25 fazlasıyla almasına karar vermiştir.

Ücretli öğretmene de ek ders ücretinin yüzde 25 fazlasıyla ödeneceğine dair İstanbul 1. İdare Mah. Kararı

MALİYE BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞ YAZISI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR

Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiği ücretli öğretmenlere ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmeyeceği yönündeki Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 01.05.2008 tarih ve 5724 sayılı görüş yazısı da yukarıdaki bilgiler ışığında geçerliliğini yitirmiştir.

Ücretli öğretmenlere ders ücreti %25 fazla ödenmez Ücretli öğretmenler kurs ücretini zamlı alamayacak

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.10.2007 tarihli ve 71809 sayılı görüş yazısındaki; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176'ncı maddesinin değişik ikinci fıkrasında; "Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, Bakanlığımız kadrolarında görev yapan yönetici ve öğretmenler için öngörülmüş olan ek ders ücretinin %25 fazlasıyla ödenmesi uygulamasından, öğretmen unvanlı olmayan ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerin yararlandırılması mümkün olamamaktadır." açıklaması da hukuken geçerliliğini yitirmiştir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETLERİ %25 ARTIRIMLI OLARAK ÖDENİR

Tüm bu açıklamalar ve mahkeme karanının gerekçesi uyarınca, özel eğitim okullarında, örgün eğitim kurumlarında açılan özel eğitim sınıflarında ve destek eğitimi odalarında görev verilen ücretli öğretmenlere ek ders ücretlerinin diğer öğretmenlere ödendiği gibi %25 artırımlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda; Bakanlığınız kadrolarında ücretli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlere özel eğitim okullarında, örgün eğitim kurumlarında açılan özel eğitim sınıflarında ve destek eğitimi odalarında görev verilmesi durumunda ek ders ücretlerinin %25 artırımlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz