1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?

Danıştay, hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, idarenin gerekli bildirimleri yapmamış olması halinde, memuru görevden çekilme isteğinde bulunmuş gibi değerlendirip işlem yapamayacağına karar verdi.
30 Ekim 2020 00:01
+Aa- Yazdır
Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?

Türkçe öğretmeni olarak görev yapan davacının, kesintisiz ve mazeretsiz olarak on gün boyunca göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayılarak görevine son verilmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Olayda; davacı hakkında verilen hastalık raporunun, hastalık iznine çevrilmesinden ve bu izin süresinin bitmesinden sonraki bir tarihte, davacının almış olduğu hastalık raporunun usule aykırı olduğu kabul edilerek hastalık iznine karşılık gelen günler için mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayıldığı ve bu nedenle görevine son verildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/3398

Karar : 2020/485

Tarih : 23.01.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Milli Eğitim Bakanlığı

VEKİLİ : ... (...), Hukuk Müşaviri

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : ... İli, ... İlçesi, ... Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan davacının, kesintisiz ve mazeretsiz olarak on gün boyunca göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayılarak görevine son verilmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile; mazeretsiz olarak göreve gelinmediği iddia edilen günler için aile hekimliği tarafından davacıya verilen ve davalı idarece usule aykırı olduğu iddia edilen on günlük istirahat raporu hakkında İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce herhangi bir usule aykırılık saptanmadığı ve bu nedenle raporu veren doktor hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, yurt dışında olduğu bir tarihte davacı için aile hekimliği tarafından düzenlenen usule aykırı istirahat raporu süresince davacının mazeretsiz olarak göreve gelmediğinin kabul edilmesi gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçe değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

10/01/2016 tarihinde 23.35 itibarıyla ... Havalimanından yurtdışına çıkış yapan davacı hakkında, yurt dışında bulunduğu 11/01/2016 tarihinde, aile hekimliği tarafından düzenlenen on günlük hastalık raporunun, davacı ile aynı okulda görev yapan bir öğretmen tarafından okul müdürlüğüne teslim edilmesi sonrasında söz konusu hastalık raporu, idare tarafından hastalık iznine çevrilmiştir.

Davacı, bu istirahat süresini ve istirahat süresinin bitimi ile başlayan yarıyıl tatilini yurt başlangıcında görevine başlayamamış, bu nedenle de hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan soruşturma sırasında davacı hakkındaki hastalık raporunun, davacının yurt dışında bulunduğu sırada, dolayısıyla hasta muayene edilmeksizin düzenlendiği gerekçesiyle usule aykırı olduğu kanaatine varılmış, bu nedenle davacının, 11/01/2016 tarihinden itibaren mazeretsiz olarak görevine devam etmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayılarak görevine son verilmesine karar verilmiştir.

Bakılan dava bu işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasında, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında; "Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.", beşinci fıkrasında; "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sağlık kuruluşlarınca memurlara verilen hastalık raporlarının görev yapılan kuruma teslim edilmesi ile birlikte bu raporların, hastalık iznine çevrilmesinden önce, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olup olmadığının incelenmesi, Yönetmelik'e uygun olan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi, raporun Yönetmelik'e uygun olmaması halinde ise durumun ilgili memura yazılı olarak bildirilmesi, bu bildirim üzerine göreve gelmeyen memurun, mazeretsiz olarak göreve gelmediği kabul edilerek hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerektiği açıktır.

Kamu idarelerinin, memurlar tarafından kendilerine verilen hastalık raporlarının, hastalık iznine çevrilmesinden önce, raporların usule uygunluğu hususunda üzerine düşen denetim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle bu raporların hastalık iznine çevrildiği ancak izin süresinin bitiminden sonraki bir tarihte raporun usule aykırı olduğunun anlaşıldığı durumlarda ise idareye usule aykırı hastalık raporu veren memur hakkında, kusurluluk durumu gözönüne alınarak 657 sayılı Kanun'da yer alan disiplin hükümlerinin uygulanması mümkünse de, hastalık izni boyunca göreve gelmeyen ve idare tarafından bu konuda kendisine herhangi bir bildirim de yapılmamış olan memurun, mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına hukuki imkan bulunmamaktadır.

Dava konusu olayda; davacı hakkında verilen hastalık raporunun, hastalık iznine çevrilmesinden ve bu izin süresinin bitmesinden sonraki bir tarihte, davacının almış olduğu hastalık raporunun usule aykırı olduğu kabul edilerek hastalık iznine karşılık gelen günler için mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayıldığı ve bu nedenle görevine son verildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; davacıya verilen hastalık raporu üzerinde yapılan inceleme sonucunda İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce herhangi bir usule aykırılık saptanmadığı ve raporu veren doktor hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine yönelik Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine yönelik ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile SONUCU İTİBARIYLA ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
15:36 - İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu15:33 - Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı15:23 - Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!15:20 - Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama15:15 - Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı15:12 - Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
15:09 - Hazine 5,6 milyar lira borçlandı15:07 - Kilogramı 3 liraya satılan hamsiye yoğun ilgi15:00 - 7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi14:52 - Böyle dolandırıcılık görülmedi! Eşinden boşandırdı, kredi çektirdi...14:49 - Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor14:44 - Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırladı
14:41 - İçişleri Bakanı Soylu: Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya14:38 - Bakan Selçuk'tan Başöğretmen paylaşımı14:35 - Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, kumar masasında yakalandılar14:33 - Mahkeme başkanından eski HDP yöneticisine: Hiç şehit asker cenazesine gittin mi?14:31 - Fabrika işçisi üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
14:30 - Koronadan öldü, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam