Proje okullarına atamada 'norm kadro fazlası' olma şartı aranabilir mi?

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü proje okuluna 3 öğretmenin atamasını, yönetmelikte olmayan bir gerekçesiyle yapmamıştır. İlgili Genel Müdürlük, 3 öğretmenin norm fazlası olmadıkları gerekçesiyle atamalarının yapılamayacağını belirtmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Ağustos 2021 15:00
Proje okullarına atamada 'norm kadro fazlası' olma şartı aranabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8.maddesindeki "Kadrolu öğretmen olmak" ve "Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak" şartları başta olmak üzere aşağıdaki şartları taşıyan öğretmenler atanabilmektedir.

"Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 - (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
b) Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.
c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.
d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.
(2) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın (ç) bendi hariç diğer şartlar aranmaz."

Ayrıca; Yönetmeliğinin "Öğretmen atama" başlıklı 8.maddesin gereğince atamalar, eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile atama yapılmaktadır.

İlgili madde şu şekildedir:
"MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.
(2) Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.
(3) Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır."

Hal böyle iken Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 16.06.2021 tarihli, 26565518 sayılı ve "Proje Okullarına Öğretmen Atama" Konulu resmi yazılarına göre il milli eğitim müdürlüğü tarafından proje okulun ataması teklif edilen üç öğretmenimiz hakkında; "Söz konusu okulların norm kadro bilgilerinin incelenmesi sonucunda, adı geçen öğretmenlerin norm fazlası olmadıkları anlaşıldığından atamaları uygun görülmemektedir." gerekçesiyle norm kadro fazlası olmadıkları için atamaları uygun görülmemiştir.

İşte o resmi yazı;

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8.maddesindeki şartlara keyfi olarak birde "proje okullarına atanacak olan öğretmenlerde norm kadro fazlası olma" şartı eklemiştir.

Halbuki; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin yukarıda belirttiğimiz gibi öğretmenlerin proje okullarına nasıl atanacaklarına dair kuralları belirlemiştir.

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa, yasaların ve yönetmeliklerin altında yer alan duyuruların yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur.

Dolayısıyla MEB'in yukarıdaki yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8.maddesindeki şartlara keyfi olarak birde "proje okullarına atanacak olan öğretmenlerde norm kadro fazlası olma" şartı uygulamasını; normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı duyurular ile uygulamaya sokamaz.

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasalar ve yönetmeliklere uygunluğu zorunlu bulunan resmi yazıların üst normu olan yönetmelikte bulunmayan "proje okullarına atanacak olan öğretmenlerde norm kadro fazlası olma" şartı uygulamasını, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğini baypas yaparak uygulanır hale getiremez.

Ahmet KANDEMİR


Bu Habere Tepkiniz