MEB personeli 'Merkez' ve 'Taşra' ayrımı yapılmamasını istiyor

Milli Eğitim Bakanlığı "Merkez" ve "Taşra" ayrımı yapmadan tüm özür durumu olan personelinin atama işlemlerini kamu yararını gözeterek ilişik kesilmeden, yolluk ve yevmiye ödenmeden hak ve adalet çerçevesinde biran önce gerçekleştirmelidir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Kasım 2021 00:03, Son Güncelleme : 27 Kasım 2021 23:58
MEB personeli 'Merkez' ve 'Taşra' ayrımı yapılmamasını istiyor

MEB unvan değişikliği sınavı sonucunda taşrada görev yapıp başka illere atananlardan mazeret almıyor. Ancak merkez teşkilatta çalışıp, başka illere atanan personelini geri bakanlıkta başlattı. Bu ikili uygulamayı duyurabileceğimiz tek platform sizsiniz. Sesimizi duyun lütfen!

Milli Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Unvan Değişikliği Yoluyla Atama Sonuçları 16 Kasım 2021 tarihinde açıklanmıştı.

Bulunduğu bakanlık, il ya da ilçe dışına atamaları yapılan Milli Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında; engellilik durumu, eş durumu ve sağlık durumları özürlerine dayalı olarak dilekçe ile bulundukları yerde kalmak için talepte bulundular.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı ek 3. maddesine göre bu hakları bulunmaktadır. Yönetmeliğin Ek 3. maddesi şu şekildedir:

"Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği
Ek Madde 3 -İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan "bir defadan fazla" yararlanılamaz. (2)(3)
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkraya ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir."

Dipnot: (2) Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan "bir defadan fazla" ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.

(3) Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan "bir defadan fazla" ibaresi iptal edilmiştir.

Hal bu şekilde iken sitemize iletilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığının Merkez Teşkilatı Personelinin engellilik durumu, eş durumu ve sağlık durumları özürlerine dayalı olarak dilekçe ile bulundukları yerde kalmak için bulundukları talepleri yerine getiriliyor iken Milli Eğitim Bakanlığının Taşra Teşkilatı personelinin engellilik durumu, eş durumu ve sağlık durumları özürlerine dayalı olarak dilekçe ile bulundukları yerde kalmak için bulundukları talepleri yerine getirilmemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı "Merkez" ve "Taşra" ayrımı yapmadan tüm özür durumu olan personelinin atama işlemlerini kamu yararını gözeterek ilişik kesilmeden, yolluk ve yevmiye ödenmeden hak ve adalet çerçevesinde biran önce gerçekleştirmelidir.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber