Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Ocak 2022 13:24
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

İlk inceleme yapılacak dosyalar arasında 375 sayılı KHK'nın geçici 23. Maddesinin bir hükmü de yer alıyor. Kamuoyunda taşerona kadro düzenlemesi olarak bilinen düzenlemede, "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak" ibaresinin iptali için ilk inceleme yapılacak

Esastan görüşülecek dosyalar arasında;

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun'un 64. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının;

A. (b) bendinin,

B. Bentlerini bağlayan hükmün,

iptallerine karar verilmesi talebi yer almakta.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

"(7) (Değişik:17/1/2019-7161/64 md.) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin;

a) Kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/5'i ila 1/4'ü,

b) Uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/3'ü ila 1/2'si,

kesilir.

(8) Yedinci fıkrada yer alan cezalar yetkili disiplin kurullarınca verilir."

En dikkat çekici dosya ise;

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan "...veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

KAPAT [X]

İlgili hüküm şu şekildedir:

"(Değişik birinci fıkra: 9/5/2018-7141/11 md.) Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır."

KHK ile ihraç edilenler özel okullarda çalışabilir mi?

MEB Özel Öğretm Kurumları Genel Müdürlüğü, "İhraç edilen sağlık bakanlığı personeli özel kurumlarda çalışabilirken, ihraç edilen MEB personeli neden özel öğretim kurumlarında çalışamıyor?" sorusuna, KHK ile ihraç edilenlerin özel okullarda çalışamayacağını belirtmişti.

Mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu.

26 Ocak 2022 - Genel Kurul Gündemi

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2022/1

Adana 14. İş Mahkemesi

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun'un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

2

E.2022/3

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 26/3/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değiştirilen 112. maddesinin 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".vazife malülü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

3

E.2022/2

Gaziantep 3. İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

4

E.2020/95

İzmir 2. İdare Mahkemesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasına 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun'un 39. maddesiyle eklenen (ç) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

5

E.2021/9

Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Birleşenleri

E.2021/68

E.2021/72

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

6

E.2020/17

Manisa 1. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun'un 64. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının;

A. (b) bendinin,

B. Bentlerini bağlayan hükmün,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

7

E.2021/22

Van 4. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

8

E.2021/48

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen 308/A maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

9

E.2021/96

8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin (3) numaralı fıkrasına eklenen ".somut delillere dayanan." ibaresinin anılan fıkranın (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentleri yönünden iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

10

E.2021/98

Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".olası kastla..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

11

E.2021/117

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan "...veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz