Advertisement

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Mayıs 2022 00:05
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine açılan davalarda karanını verdi.

Her iki davada reddedildi.

1- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2017/3975

KARAR NO: 2022/757

DAVACI : . Kolu. Sendikası (. Sen)

VEKİLİ: Av.

DAVALILAR: 1- .

2- . Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av..

DAVANIN ÖZETİ:

KAPAT [X]

Davacı Sendika tarafından, 07/10/2017 günlü, 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesi ile 03/06/2014 günlü, 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (k) bendlerinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibarelerinin, 6. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibaresinin, 8. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 13. maddesinde yapılan düzenlemenin, 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü", "nın aritmetik ortalaması" ibarelerinin ve bu Yönetmelik değişikliğinin dayanağını oluşturan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 8. maddesinde geçen "ve sözlü" ibaresinin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Davacı Sendika tarafından; dava konusu yönetmelik değişiklikleri ile adil olan yazılı sınava bir de sözlü sınav eklenerek idarelere sınırsız takdir yetkisi tanındığı ve yazılı sınavı kazanan adaylar arasında liyakate göre değil keyfiliğe ve adam kayırmacılığa göre seçimin yapılabileceği, bu sebeple söz konusu yönetmelik değişikliklerinin iptali gerektiği iddia edilmiştir.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMALARI:

1- . Usule ilişkin olarak; davacı Sendikanın söz konusu davayı açmakta meşru, kişisel ve güncel menfaatinin olmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi talep edilmektedir. Esasa ilişkin ise; dava konusu yönetmelik değişikliğinin Anayasal eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmediği gibi, 657 sayılı Kanun hükümleriyle de uyumlu olduğu, ayrıca sözlü sınava ilişkin herhangi bir usulsüzlük durumunda diğer idari işlemlerde olduğu gibi yargısal denetime tabi olacağı belirtilerek; sözlü sınavın, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte bilgi ve liyakatı ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemekle birlikte ilgililerin yönetsel psikolojisi ve yetkinliğinin de değerlendirilebilmesi amacıyla yapıldığı, yazılı sınavı geçen adaylar arasından en başarılı ve mesleğe en uygun olanların seçilmesinin amaçlandığı ifade edilerek kariyer ve liyakat ilkelerine ve dolayısıyla hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmaktadır.

2- . GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Dava konusu yönetmelik değişikliklerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına llişkin Yönetmelik gereğince ve Devlet Personel Başkanlığı görüşü doğrultusunda düzenlendiği, sözlü sınavın, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte bilgi ve liyakatı ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapıldığı, yazılı sınavı geçen adaylar arasından en başarılı ve mesleğe en uygun olanların seçilmesinin amaçlandığı belirtilerek kariyer ve liyakat ilkelerine ve dolayısıyla hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Dava konusu düzenlemelerde hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:

Davacı Sendika tarafından, 07/10/2017 günlü ve 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile 03/06/2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4. maddesi, 1. fıkrası, (e) ve (k) bendlerinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" iberelerinin, 6. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibaresinin, 8. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 13. maddesinde yapılan düzenlemenin, 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü", "nın aritmetik ortalaması" ibarelerinin ve bu Yönetmelik değişikliğinin dayanağını oluşturan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 8. maddesinde geçen "ve sözlü" ibaresinin iptali istenilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabileceği hükme bağlanmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin dayanağı olan 657 sayılı Yasanın 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Yeterlik'' ilkeleri, bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş, Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde de, bu Yönetmeliğinin amacının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yazılı yasal düzenlemeler dayanak alınarak çıkarılan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesinde; "3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara, görevde yükselme niteliğinde atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,"k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,".6.maddesinde; "Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.."madde 10 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.", 8.maddesinde; " Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 13 - (1) Yazılı sınavda en çok puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel kültürü ve genel yeteneği, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.", 9.maddesinde; "Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 14 - (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TİGEM resmi internet sitesinde ilan edilir. (2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. (3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, TİGEM tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir." kuralları yer almıştır.

657 sayılı Yasa'nın "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Liyakat" ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Yukarıda adı geçen Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme düşüncesi yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesidir.

Dava konusu Yönetmelik ile sayılan kadrolara, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma koşulunun getirildiği anlaşılmaktadır. Yönetmeliklerin genel sistematik yapısına bakıldığında, yazılı ve sözlü sınavların ikisinin birlikte başarılması, belirlenen görevlere atanabilmenin temel koşulu olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, sözlü sınavın temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesidir.

Bu itibarla, belirtilen unvanların yürüttükleri görevin önem ve özelliği dikkate alındığında, bu kadrolara atanacakların, mesleğin gerektirdiği bilginin ölçülmesi amacıyla yapılacak yazılı sınav yanında, mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı nitelik taşıyan sözlü sınav ile ilgili dava konusu yapılan Yönetmeliklerde yer alan ibarelerde hizmet gereklerine, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince; 09/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca (Mülga) Başbakanlık yerine Cumhurbaşkanlığı hasım konumuna alınarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bilgi ve belgeler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

MADDİ OLAY:

Davacı Sendika tarafından, 07/10/2017 günlü, 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesi ile 03/06/2014 günlü, 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (k) bendlerinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibarelerinin, 6. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibaresinin, 8. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 13. maddesinde yapılan düzenlemenin, 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü", "nın aritmetik ortalaması" ibarelerinin ve bu Yönetmelik değişikliğinin dayanağını oluşturan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 8. maddesinde geçen "ve sözlü" ibaresinin iptali istemiyle incelenmekte olan dava açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinin davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan haliyle Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir. İdareler bu yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarabilecekleri gibi, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yönetmeliklerde değişiklikler de yapabilirler. Yönetmeliklerin, "Anayasa, Yasa ve hukukun genel ilkelerine aykırı hükümler içermemesi" ve "öngörülen şekil şartına uyularak çıkarılması" dışında, söz konusu düzenleme yetkisinin kullanılmasına kamu hukuku yönünden herhangi bir engel bulunmadığı açıktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in dayanağı olan 657 sayılı Yasa'nın 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Liyakat'' ilkeleri, bu Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmiş, Genel Yönetmelik'in "Amaç" başlıklı 1. maddesinde bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 günlü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu; "Dayanak" başlıklı 3. maddesinde bu Yönetmeliğin 657 saylı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlandığı belirtilmiştir.

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde, alt düzeydeki normların, hukuki/yasal dayanaklarını yürürlükteki üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar, meşruiyetleri ve hukukiliklerini Anayasa'dan, yönetmelikler ise kanunlardan almaktadır. Dolayısıyla; bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm içermesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Yasa'nın "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Liyakat" ilkeleri bu Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir.

İdarenin, memurların mesleğe alınma, yetiştirilme, görevde yükselme veya unvan değişikliklerinde ve yeterlik sınavlarını belirli şartlara bağlama konusunda takdir yetkisi bulunduğu kuşkusuz olup; bu yetkinin hukukun genel ilkelerine, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılması halinde iptali söz konusu olacaktır.

1- Dava konusu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in dayanağını oluşturan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 8. maddesinde geçen "ve sözlü" ibaresinin iptali istemi yönünden;

Görevde yükselme usul ve esaslarının, Genel Yönetmelik ile düzenlenmesindeki amaç, personelin önceden belirlenmiş somut ve objektif kurallara göre hangi kadro ve pozisyonlar için görevde yükselmeye tabi olduğunu, bu kadro ve pozisyonlar için hangi koşulların arandığını bilmesini ve buna göre kendisini hazırlamasını sağlamaktır. Yönetmeliğin genel yapısına bakıldığında ise, yazılı ve sözlü sınavların ikisinin birlikte başarılması, belirlenen görevlere atanabilmenin temel koşulu olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, sözlü sınav yapılmasına olanak sağlayan düzenlemede temel amaç, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesidir.

Genel Yönetmelik'in dava konusu 8. maddesi ile görevde yükselme sınavına katılacak tüm kamu görevlileri açısından sözlü sınav şartı getirilmiş olup, sözlü sınav uygulamasının aynı durumdaki tüm personel için eşit şekilde uygulanacak olması nedeniyle Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesine aykırılık söz konusu olmadığı gibi, sözlü sınavın da diğer idari işlemler gibi yargısal denetime tabi olduğu dikkate alındığında, anılan düzenlemede hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan; 22/10/2016 günlü, 29865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 2.maddesiyle, "15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 8 inci maddesi değiştirilerek "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir." şartı getirilmiş olup, anılan düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada Danıştay İkinci Dairesince verilen 30/10/2019 günlü, E:2016/15840, K:2019/5616 kararla davanın reddine hükmedilmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/05/2021 günlü, E:2020/1059, 2021/1083 sayılı kararıyla onanarak Daire kararı kesinleşmiştir.

2- 07/10/2017 günlü ve 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesi ile 03/06/2014 günlü, 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (k) bendlerinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibaresinin, 6. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibaresinin, 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan düzenlemedeki "ve sözlü" ibaresinin iptali istemi yönünden;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in dava konusu düzenlemenin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan haliyle "Sınav şartı" başlıklı 8. maddesinde, "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir" düzenlemesine yer verilmiştir. Normlar hiyerarşisine göre bir üst basamakta yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe uygun hükümler içeren dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

3- 07/10/2017 günlü ve 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 8. maddesi ile 03/06/2014 günlü, 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 13. maddesinde yapılan düzenlemenin iptali istemi yönünden;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in dava konusu düzenlemenin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan haliyle "Sözlü sınav" başlıklı 12/A maddesinde, "Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır." kuralına yer verilmiş olup, normlar hiyerarşisine göre bir üst basamakta yer alan Genel Yönetmelik ile birebir aynı hükümleri içeren dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

4- 07/10/2017 günlü, 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 9. maddesi ile 03/06/2014 günlü, 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 14. maddesinde yapılan düzenlemedeki "nın aritmetik ortalaması" ibaresinin iptali istemi yönünden;

15/03/1999 günlü, 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in dava konusu düzenlemenin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan haliyle "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesinde, "Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir." kuralına yer verilmiş olup, normlar hiyerarşisine göre bir üst basamakta yer alan Genel Yönetmeliğe uygun hükümler içeren dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE,

2. Aşağıda dökümü yapılan .-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen .-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine,

4. Artan .-TL posta ücretinin davacıya iadesine,

5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 23/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

2- Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2017/4099

KARAR NO: 2022/733

DAVACI : .

DAVALI : . Başkanlığı

VEKİLİ: Av..

DAVANIN KONUSU:

Davacı tarafından; 21/09/2017 günlü, 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinin (b) bendinin (2) no'lu alt bendinin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Davacı tarafından;

Dava konusu Yönetmelik'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in amir hükümlerine uygun düzenlenmediği,

Dava konusu maddede, şoför ve güvenlik görevlisi personel de idari hizmetler grubunda olmasına karşın, memur, mutemet ve sekreter unvanlı personele idari hizmet yetkilisi sınavına girme hakkı verildiği, ayrımcılık yapılarak şoför ve güvenlik görevlisi unvanlı personelin kapsam dışı bırakıldığı,

Yönetmelik'in 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (2) no'lu alt bendinde, idari hizmetler içerisinde ve görevde yükselme sınavına tabi olacak personel arasında şoför unvanı sayılmışken, 7. maddesinin (b) bendinin (2) no'lu alt bendinde şoför unvanına yer verilmemesinin çelişki olduğu ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından;

Dava konusu Yönetmelik'in, Anayasa'nın verdiği yetkiye, 657 sayılı Kanun'a ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ve bunlarla belirlenen ilkeler çerçevesinde düzenlendiği,

İdarelerin, personelin ehliyet ve başarısının tespiti amacıyla meslek içindeki ilerleme ve yükselmelerde, genel düzenleme yetkisine dayanarak koşullar belirleyebilecekleri,

Dava konusu Yönetmelik'te, kamu hizmetleri ve bu hizmetleri ifa eden memurların, görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre gruplandırılarak, ilgili kadrolara atanacak personelde aranacak genel ve özel şartlar ile atamada uygulanacak yöntem konularında objektif düzenlemelere yer verildiği,

05/12/2012 günlü, 28488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3739 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (375 sayılı KHK'nin Ek 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personelin mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde emsal alınacak Devlet memuru kadro unvanlarının tespitine ilişkin karar) ile idari hizmet yetkilisi kadrosunun emsali Devlet memuru kadrosunun uzman olarak belirlendiği;

Dava konusu Yönetmelik'in 7. maddesinde, idari hizmetler yetkilisi kadrosuna atanabilecekler arasında memur, mutemet ve sekretere yer verilip, şoför kadrosuna yer verilmemesinin nedeninin, memur, mutemet ve sekreter kadrolarına atfedilen görevlerin gerektirdiği niteliklerin, yetki ve sorumlulukların birbirinin benzeri olmasının yanı sıra mali haklarının da aynı olduğu, ancak şoför kadrosunun mali haklarının anılan kadroların altında yer aldığı, idari hizmetler yetkilisi kadrosuna atfedilen görevin niteliklerinin, yetki ve sorumluluklar ile mali hakların da memur, mutemet ve sekreter kadrolarının üstünde yer aldığı, dolayısıyla idari hizmetler yetkilisinin üst görev kapsamında bulunduğu,

Dava konusu Yönetmelik maddesinin liyakat ve kariyer ilkelerine aykırı olmadığı gibi eşitlik ilkesine de uygun olduğu savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Dava konusu düzenleme, üst hukuk normlarına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olduğundan, davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:

Dava; 21/09/2017 günlü, 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 7. maddesinin (b) bendinin 2. fıkrasının iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Yasa'nın "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Liyakat" ilkeleri bu Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 1. maddesinde, bu Yönetmelik'in amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in 15. maddesinde, "... kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenleneceği, Geçici 12. maddesinde ise kurumların, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılacağı öngörülmüştür.

Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 7. maddesinin, dava konusu edilen (b) bendinde, idari hizmet yetkilisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kurumda memur, mutemet veya sekreter kadrolarından birinde en az (2) yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az (6) yıl hizmeti bulunmak özel şartlar olarak belirlenmiş olup ancak bu unvanlar arasında şoför unvanına yer verilmemiştir.

İdarenin, memurların üst görevlere yükselmesini belirli şartlara bağlaması konusunda, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olmamak üzere takdir yetkisi bulunduğu açık olup, davalı idarece üst görevlere yükselme konusunda belli eğitim düzeyine ve niteliklere sahip olma yanında, atanılacak görevin gerektirdiği nitelik, tecrübe, birikim gibi özellikler yönünden, bazı alt görevlerde çalışıyor olma koşulunun getirilmesinde ve bu doğrultuda idari hizmet yetkilisi kadrosuna atanılabilecek unvanlar arasında şoför unvanına yer verilmemesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ:

Davalı idare emrinde şoför olarak görev yapmakta olan davacı tarafından; 21/09/2017 günlü, 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (2) no'lu alt bendinde, idari hizmetler grubu içerisinde ve görevde yükselme sınavına tabi olacak personel arasında "memur", "mutemet" ve "sekreter" ile birlikte "şoför" unvanı sayılmışken, "idari hizmet yetkilisi" kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanabilecek unvanlar arasında "şoför" unvanına yer verilmemiş olması nedeniyle anılan Yönetmelik'in 7. maddesinin (b) bendinin (2) no'lu alt bendinin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İlgili Mevzuat:

Anayasa'nın -dava konusu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlükte olan şekliyle- 124. maddesinde, (mülga) Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabileceği hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanun'un "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Liyakat" ilkeleri bu Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; bu Yönetmelik'in amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15. maddesinde; kurumların, bu Yönetmelik'in kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları (mülga) Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak, bu Yönetmelik'e aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenleyeceği,

Geçici 12. maddesinde ise; kurumların, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde (mülga) Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmelik'e uygun hale getireceği, kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmelik'e aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği, söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılacağı öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile anılan Yönetmelik hükümlerine dayanılarak çıkarılan ve 21/09/2017 günlü, 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Amaç" başlıklı 1. maddesi; "Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Rekabet Kurumunda çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmünü, "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları" başlıklı 5. maddesi; "(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi görev grupları aşağıda belirtilmiştir:

...

b) İdari hizmetler grubu:

1) İdari Hizmet Yetkilisi.

2) Memur, Mutemet, Sekreter, Güvenlik Görevlisi, Şoför." hükmünü, "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesi; "(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

...

b) İdari hizmet yetkilisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kurumda memur, mutemet veya sekreter kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak.

c) Memur, mutemet, sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kurumda şoför, hizmetli ve garson kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak." hükmünü ihtiva etmektedir

Dava konusu düzenleyici işlemin değerlendirilmesi:

Dava konusu Yönetmelik'in 5. maddesinde, bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları; 7. maddesinde ise, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar belirlenmiş, maddenin dava konusu edilen (b) bendinde idari hizmet yetkilisi kadrosuna atanılacak unvanlar ile öğrenim ve hizmet süreleri hükme bağlanmış; ancak bu unvanlar arasında şoför unvanına yer verilmemiştir. Dolayısıyla, şoför unvanından idari hizmet yetkilisi unvanına atanma imkanı sağlanmamıştır.

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde, alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar yürürlüğünü Anayasa'dan, yönetmelikler ise yürürlüğünü kanunlardan almaktadır.

Kamu hizmetinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olan idareler, değişen koşullara ve oluşan hizmet ihtiyacına göre normlar hiyerarşisine aykırı olmayacak şekilde, hizmette etkinliğin sağlanması için gerekli önlemleri alma, bu kapsamda mevzuat değişikliği yapma hususunda takdir yetkisine sahiptirler.

Buna göre; görevde yükselmeye ilişkin düzenleyici işlemlerde, kadroların grup veya alt grup içindeki yerlerini belirleme hususunun kurumların tasarrufuna bırakıldığı, kurumların bu belirlemeyi yaparken dikkate alması gereken kriterlerin hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk olarak belirtildiği; bunun dışında, Genel Yönetmelik'te görevde yükselmeye tabi kadroların her birinin hizmet grupları içindeki yerlerini işaret eden herhangi bir hükme yer verilmediği, esas alınacak ölçütler belirtilmek suretiyle bu hususun kurumların kendi yönetmelikleri ile yapacakları düzenlemeye bırakıldığı; öte yandan, memur, mutemet ve sekreter kadrolarına atanabilmek için şoför, hizmetli ve garson kadrolarında en az (2) yıl görev yapma şartının aranacağına ilişkin hüküm karşısında, memur, mutemet, sekreter kadroları ile şoför kadrosunun eş değer kadrolar olmadığı dikkate alındığında, bu doğrultuda hazırlanmış olan dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 21/09/2017 günlü, 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinin (b) bendinin (2) no'lu alt bendinin iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE,

2. Aşağıda dökümü yapılan. TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ...-TL vekalet ücreti ile harç pulundan kaynaklanan. TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin davacıya iadesine,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 23/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz