Advertisement

Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Danıştay, davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Mayıs 2022 00:01
Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

.

Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde DAVA AÇMA SÜRESİ ON GÜNDÜR.

Yine, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanununa göre; sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İNTERNET SAYFASINDA YAPILAN DUYURULAR ADAYLARA TEBLİĞ HÜKMÜNDEDİR

Burada davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi.

Buna göre;

a) Sınava ilişkin açılacak davada dava açma süresi sınavın sınava katılan tüm adayların erişimine açıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlayan on gündür.

Örneğin, hatalı soru sorulduğuna ilişkin olarak açılacak dava da; sınav soruları erişime 26/12/2021 tarihinde açılmış ise dava açma süresinin 05/01/2022 tarihinde sona erecektir.

b) Eğer "başarısız sayılma" işlemine karşı dava açılacaksa sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten başlayarak 60 GÜN İÇİNDE DAVA açılabilecektir.

Aşağıda yer verilen karar örneğinde, "25/26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında (2021-Adli Yargı-Avukat) davacıya verilen soru kitapçığının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 20. sorusu ve Adli Yargı-Avukat Testi 23. sorusunun hatalı olduğu iddiasıyla iptaline ve bu hatalı sorular üzerinden değerlendirme yapılarak açıklanan sınav sonucunun iptaline karar verilmesi" için açılan davada ilk derece mahkemesi 10 günlük süre geçtiği için ret kararı vermiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur. Danıştay'a göre dava "başarısız sayılma" işlemine karşı açılmış olup hatalı soruların dava konusu edilmesi bu hususu değiştirmez.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2022/4050

KAPAT [X]

KARAR NO: 2022/1740

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Başkanlığı

VEKİLİ: Av....

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

25/26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında (2021-Adli Yargı-Avukat) davacıya verilen soru kitapçığının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 20. sorusu ve Adli Yargı-Avukat Testi 23. sorusunun hatalı olduğu iddiasıyla iptaline ve bu hatalı sorular üzerinden değerlendirme yapılarak açıklanan sınav sonucunun iptaline karar verilmesi istenilmiştir

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında;

Davacı tarafından iptali istenen soruların ve cevap anahtarlarının Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 26/12/2021 tarihinde on gün süreyle sınava katılan tüm adayların erişimine açıldığı, tebliğ tarihi hükmündeki bu tarihi izleyen günden itibaren başlayan on günlük dava açma süresinin 05/01/2022 tarihinde sona erdiği, bu tarih geçtikten sonra hatalı olduğu iddia edilen soruların ve buna bağlı olarak sınav sonucunun iptali talebiyle 26/01/2022 tarihinde açılan davanın süre aşımına uğradığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı kurumun dava açma süresi olan 10 günlük sürenin sınav sorularının internet üzerinden ilk erişime açıldığı tarihten itibaren başlayacağına yönelik savunmasının İYUK 7/3. maddesi ve yine merkezi ve ortak sınavlar yönünden özel bir düzenleme öngören İYUK 20/B maddesi birlikte değerlendirildiğinde yasanın asli amacına ve lafzına açıkça aykırı olduğu, 25-26/12/2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20/01/2022 tarihinde açıklandığı, dava konusunun sınav sonuçlarına ilişkin olduğu, davalı idarenin sınavdan 1 gün sonra sadece soruları ve doğru olduğu iddia edilen cevap şıklarını erişime açmasının dava açmakta hukuki yararının olup olmadığını tespit edebilmesi için yeterli olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacının iptalini istediği dava konusu soruların iptal edilmesi durumunda dahi davacının mülakata hak kazanamayacağı, 6111 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7/5. maddesine göre internet sayfasındaki duyuruların adaylara tebliğ hükmünde olduğu, 25/26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26/12/2021 tarihinde 10 gün süre ile sınava giren tüm adayların erişimine, davanın ise 26/01/2022 tarihinde kayıtlara giren dilekçe ile açıldığı, bu kapsamda 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinde düzenlenen 10 günlük dava açma süresinin kaçırıldığı anlaşılan dosyada Mahkemece verilen davanın süre aşımı nedeniyle reddi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİM DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulüyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

25/26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına giren davacı 20/01/2022 tarihinde ilan edilen sınav sonuçları ile sınavda mülakata hak kazanamadığını öğrenmiştir.

Bunun üzerine davacı tarafından, anılan sınavda davacıya verilen soru kitapçığının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 20. sorusu ve Adli Yargı-Avukat Testi 23. sorusunun hatalı olduğu iddiasıyla bu soruların ve bu hatalı sorular üzerinden değerlendirme yapılarak açıklanan sınav sonucunun iptaline karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü" başlıklı 20/B maddesinin (Ek: 10/9/2014-6552/96 md.) 1. fıkrasında,

"1. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi on gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. (...)" hükmü,

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun "Sınavlara İlişkin Hükümler" başlıklı 3. bölümünün "Temel İlkeler" başlıklı 7. maddesinin (5.) fıkrasında; "Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasında yapılan duyurular adaylara tebliğ hükmündedir." düzenlemesi yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuatta, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde dava açma süresinin on gün olduğu belirlenmiş, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun "Sınavlara İlişkin Hükümler" başlıklı 3. bölümünün "Temel İlkeler" başlıklı 7. maddesinin (5.) fıkrasında ise sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının Başkanlığın internet sayfasında duyurulmasının tebliğ hükmünde olduğu, diğer bir ifade ile belirtilen konularla ilgili açılacak davalarda dava açma süresinin Başkanlığın internet sayfasında yapılan duyuru ile başlayacağı kabul edilmiştir.

Uyuşmazlıkta, davacı tarafından iptali istenen soruların ve cevap anahtarlarının Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 26/12/2021 tarihinde on gün süreyle sınava katılan tüm adayların erişimine açıldığı, sınav sonuçlarının ise 20/01/2022 tarihinde ilan edildiği, davacı tarafından şahsına verilen soru kitapçığının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 20. sorusu ve Adli Yargı-Avukat Testi 23. sorusunun hatalı olduğu iddiasıyla bu soruların ve bu hatalı sorular üzerinden değerlendirme yapılarak açıklanan sınav sonucunun iptali davasının ise 26/01/2022 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının menfaatini ihlal eden işlem esas itibarıyla sınavda başarısız sayılma işlemi olup, hatalı sınav sorularının sınavda başarısız sayılmasına olan etkisinin sınav sonucunun açıklanması ile somut hale geldiği, dolayısıyla sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte menfaat ihlali gerçekleşen davacının sınav sonucunu dava konusu ettiği davada sınav sonucunun sebep unsuru olarak gördüğü hatalı soruların iptalini istemesinin, bu iki unsur arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin doğal sonucu olduğu, dolayısıyla sınavda başarısız sayılma işlemi ile birlikte bu işlemin sebep unsuru hatalı soruların iptali istemi ile açılan davalarda dava açma süresinin de sınav sonuçlarının öğrenilme tarihi olan 20/01/2022 tarihinden itibaren başlaması gerektiği, temyize konu davanın da 26/01/2022 tarihinde açılarak süresinde olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın esası incelenerek karar verilmesi gerekirken, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin temyize konu... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine

4. Yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmediğinden, ...-TL yürütmenin durdurulması harcının talep halinde davacıya iadesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 05/04/2022 tarihinde esasta oybirliğiyle, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.

(X) GEREKÇEDE KARŞI OY :

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun "Sınavlara İlişkin Hükümler" başlıklı 3. bölümünün "Temel İlkeler" başlıklı 7. maddesinin (5.) fıkrasında; "Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasında yapılan duyurular adaylara tebliğ hükmündedir." düzenlemesinde internet sayfasında yapılan sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasının tebliğ hükmünde olduğunun tahdidi olarak sayılarak düzenlendiği, "sınav sorularının" ayrıca sayılmadığı, dolayısıyla sınav sorularının ilan edilmiş olması dava açma süresini başlatmayacağından, başarısız sayılma işleminin tebliği üzerine açılan davada süre aşımı bulunmadığı gerekçesi ile temyize konu davanın süre aşımı nedeniyle reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden katılmıyorum.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz