Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.

Eklenme : 20 Haziran 2022 13:48
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Dava safahatları

-İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiştir.

-Danıştay Beşinci Dairesi bu kararı bozmuştur.

-İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir.

-Danıştay Onaltıncı Dairesi bu kararı bozmuştur.

-İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiştir.

-Danıştay İkinci Dairesi kararı kısmen bozmuştur.

- İlk derece mahkemesi işlemi bozmuştur

İlk derece mahkemesi: İşlemin iptali atanma anlamına gelmez

Davacının yeterlilik sınavdaki puanının 32,5 olarak değerlendirilmesine rağmen bilirkişi heyeti tarafından 40,5 puan alabileceğinin değerlendirildiği, bu puanın ise başarılı sayılması gereken puanın altında kaldığı görülmekte ise de, Komisyonca belirlenen 21 sayfalık metin dikkate alındığında, cevap anahtarında yer alan her bir ifadenin yazılmasının adaylardan beklenmesinin söz konusu olması durumunda sürenin yetersiz olacağı görüldüğünden, söz konusu sınavın davacı açısından usulüne uygun ve objektif şekilde, değerlendirme ilke ve esaslarına uygun olarak yapılmadığı, anılan sınav sonucuna istinaden davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde ve bu işleme bağlı olarak davacının durumuna uygun 7. dereceli memur kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Danıştay 2. Daire bu kararı onadı.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

KAPAT [X]

ESAS NO: 2021/15777

KARAR NO: 2022/1123

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Belediye Başkanlığı

VEKİLİ: Av....

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; . Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacının, müfettişlik kadrosuna atanabilmek için 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işleme dayalı olarak davalı idare bünyesinde münhal bulunan 7. dereceli memur kadrosuna atanmasına ilişkin 14/11/2011 günlü işlemin iptali ve bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Uyuşmazlık Hakkında Verilen Yargı Kararlarının Özeti:

... İdare Mahkemesinin... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla;

Davacının 16/03/1998 tarihinde yürürlüğe giren. Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine istinaden yazılı ve sözlü sınavları kazanması neticesinde 15/07/2008 tarihinde. Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak göreve başladığı, 16/10/2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 16/03/1998 tarihinde yayımlanan Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Yönetmelik hükümlerine göre yeterlilik sınavına tabi tutulmasının mümkün olmadığı, 16/10/2010 günlü, . Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ancak bu tarihten itibaren müfettiş yardımcılığı görevine başlayan personel hakkında uygulanmasının mümkün olduğu, bu nedenle, davacının 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işleme dayalı olarak davalı idare bünyesinde münhal bulunan 7. dereceli memur kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan, dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin iş bu kararının davacının müfettişlik kadrosuna doğrudan atanması sonucunu doğurmayacağından, davacının maddi tazminata ilişkin talebi hakkında bu aşamada hüküm kurmanın mümkün olmadığı gerekçeleriyle dava konusu işlemlerin iptaline hükmedilmiştir.

... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı karara yönelik olarak davalı idare tarafından yapılan temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Beşinci Dairesi tarafından verilen 03/10/2013 günlü, E:2013/3642, K:2013/6403 sayılı kararla;

Olayda, her ne kadar, davacının, 16/03/1998 tarihinde yürürlüğe giren Konya Selçuklu Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında 09/06/2008 tarihinde yazılı kısmı, 20/06/2008 tarihinde de sözlü kısmı yapılan müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak 09/07/2008 tarihinde davalı Belediye bünyesinde müfettiş yardımcısı olarak ataması yapılmış ise de, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Konya Selçuklu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 16/06/2010 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, davacının 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işleme dayalı olarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olup olmadığının yeni Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle anılan karar bozulmuştur.

Bu bozma kararı üzerine dosyayı yeniden inceleyen... İdare Mahkemesinin... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla;

Bozma kararına uyularak, davacının katıldığı, ancak başarısız olduğu sınavın 16/06/2010 tarihinde yürürlüğe giren Konya Selçuklu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı, bu nedenle davacının yeterlilik sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile anılan işleme dayalı olarak davalı idare bünyesinde münhal bulunan 7. dereceli memur kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava konusu işlemlerin hukuka uygun bulunması nedeniyle, davacının yoksun kaldığı parasal haktan da söz edilemeyeceği gerekçeleriyle davanın reddine hükmedilmiştir.

... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E:..., K:... sayılı bu karara karşı davacının yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Onaltıncı Dairesi tarafından verilen 24/06/2015 günlü, E:2015/9283, K:2015/4000 sayılı kararla;

Davacı tarafından, meslekle ilgili konularda yetiştirilmesi hususunda davalı idarenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği ileri sürüldüğünden, İdare Mahkemesince öncelikle, davacının müfettiş yardımcısı olarak görev yaptığı üç yıllık sürede, mesleki konularda yetiştirilmesine yönelik (Yönetmelikte verilen görevin yerine getirilmesi amacıyla) neler yapıldığının, herhangi bir yetiştirme/eğitim programı uygulanıp uygulanmadığının araştırılması ve buna göre bir değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiği; davacının meslekle ilgili konularda yetiştirilmesi konusunda davalı idarece yapılan faaliyetlerin/eğitimlerin yeterli olduğunun tespiti halinde ise, davacının girdiği yeterlilik yazılı sınavındaki soruların, Yönetmeliğin 28. maddesinde belirtilen sınav konularına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı; soruların ve komisyon üyelerince yeterlik sınav sorularına verilen cevaplara takdir edilen puanların, objektif ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun olup olmadığı; klasik soruların cevapları olarak komisyonca belirlenen 21 sayfalık metin dikkate alındığında, sınav için verilen 2 saatlik sürenin sorulara cevap verilebilmesi açısından yeterli olup olmadığı hususlarının tespiti açısından, yeterlilik sınav konularına ilişkin, alanlarında uzman üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek kişilere bilirkişi incelemesi yaptırılarak hazırlanacak rapora göre bir karar verilmesi gerekirken, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan, eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararı bozulmuş, anılan karara karşı davalı idare tarafından yapılan karar düzeltme istemi ise, Danıştay İkinci Dairesinin 27/02/2017 günlü, E:2016/10448, K:2017/1491 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Danıştay Onaltıncı Dairesinin söz konusu bozma kararı üzerine dosyanın esasını yeniden inceleyen... İdare Mahkemesi tarafından verilen... günlü ara kararıyla,

Davalı idareden, davacının müfettiş yardımcısı olarak görev yaptığı süre içerisinde herhangi bir yetiştirme programına tabi tutulup tutulmadığı sorularak buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiş, 25/10/2017 günlü ara kararıyla da dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildikten sonra, ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararla; uyuşmazlık konusu sınav yeterlilik komisyonunun, . Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine uygun oluşturulduğu, 2010 tarihli Yönetmeliğin 28. maddesinde yeterlilik sınavının klasik veya test usulünde yapılacağının belirtilmesine karşın, hem test, hem de klasik usulde yapılmasının davacı açısından hak kaybına yol açmayacağı, yeterlilik sınavında sorulan soruların aynı Yönetmeliğin 28. maddesindeki belirtilen konular arasından seçildiği, davacının yeterlilik sınavdaki puanının 32,5 olarak değerlendirilmesine rağmen bilirkişi heyeti tarafından 36 puan takdir edildiği, bu puanın ise başarılı sayılması gereken puanın çok altında kaldığı görülmekte ise de, Komisyonca belirlenen 21 sayfalık metin dikkate alındığında, sınav için verilen 2 saatlik sürenin, sorulara cevap verilebilmesi açısından yeterli olmadığı görüldüğünden, davacının sınavda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde ve bu işleme bağlı olarak davacının durumuna uygun 7. dereceli memur kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı; öte yandan, bu kararının davacının doğrudan müfettişliğe atanması sonucunu doğurmayacağı gerekçeleriyle, dava konusu işlemlerin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hak talebinin ise reddine hükmedilmiştir.

... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı karara karşı tarafların yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay İkinci Dairesi tarafından verilen 06/02/2019 günlü, E:2018/4341, K:2019/399 sayılı kararla;

Davacının temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının redde ilişkin kısmı onanmış, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile; davacıya sorulan soruların, birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren ayrı disiplinlere ait İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku konularından oluştuğu, davacıya sorulan sorular üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesinin, üniversitelerin hukuk fakültelerinde görev yapan hukukçu öğretim üyelerine yaptırılması gerektiği; uyuşmazlıkta ise, Mahkemenin... günlü ara kararıyla, dosya üzerindeki bilirkişi incelemesinin Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yaptırılmasına karar verilmesi üzerine, Maliye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından isimleri Mahkemeye bildirilen ve Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında görev yapan vergi müfettişleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporu uyarınca dava konusu işlemlerin iptaline hükmedildiği; bu durumda, İdare Mahkemesi tarafından, üniversitelerin hukuk fakültelerinde görev yapan ve uzmanlık alanları belirlenerek hukukçu öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek bilirkişi heyeti marifetiyle hazırlanan rapor uyarınca uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, vergi müfettişlerinden teşekkül eden bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporu uyarınca uyuşmazlığın esasının karara bağlanmasında usul hükümlerine uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmı bozulmuş, anılan karara karşı davacı tarafından yapılan karar düzeltme istemi ise Danıştay İkinci Dairesinin 27/11/2019 günlü, E:2019/2131, K:2019/6654 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Danıştay İkinci Dairesi tarafından verilen 06/02/2019 günlü, E:2018/4341, K:2019/399 sayılı bozma kararına uyularak bozulan kısım için 03/03/2020 günlü ara karar ile dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra verilen... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan. Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 16/06/2010 tarihinde yürürlüğe girdiği, 2010 tarihli Yönetmeliğin 28. maddesinde yeterlilik sınavının klasik veya test usulünde yapılacağının belirtilmesine karşın, açıkça yönetmelikte öngörülmeyen karma usulde bir sınav yapılmasının hatalı olduğu, test sınavının 13. sorusunun doğru cevabının C şıkkı olması gerektiği, cevap anahtarında yanlış olarak D şıkkının işaretlendiği, davacının ise doğru cevabı işaretlediği, bir kısım sorunun Yönetmeliğin 28.maddesinde belirtilen kapsam dışında sorulduğu, davacının yeterlilik sınavdaki puanının 32,5 olarak değerlendirilmesine rağmen bilirkişi heyeti tarafından 40,5 puan alabileceğinin değerlendirildiği, bu puanın ise başarılı sayılması gereken puanın altında kaldığı görülmekte ise de, Komisyonca belirlenen 21 sayfalık metin dikkate alındığında, cevap anahtarında yer alan her bir ifadenin yazılmasının adaylardan beklenmesinin söz konusu olması durumunda sürenin yetersiz olacağı görüldüğünden, söz konusu sınavın davacı açısından usulüne uygun ve objektif şekilde, değerlendirme ilke ve esaslarına uygun olarak yapılmadığı, anılan sınav sonucuna istinaden davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde ve bu işleme bağlı olarak davacının durumuna uygun 7. dereceli memur kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı; öte yandan, işbu Mahkeme kararının davacının doğrudan müfettişliğe atanması sonucunu doğurmayacağı, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak idarece yeniden yapılacak sınav sonucunda ortaya çıkan puana göre yeni bir değerlendirme yapılacağı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; bilirkişilerin davacının puanını 40,5 olarak hesapladığı, bu puanın sınavda başarılı olmak için yeterli olmadığı, cevap anahtarında yer alan her bilginin adaydan aranmayacağı bir sınav için 120 dakikalık sınav süresinin makul olduğu yönündeki tespitin dikkate alınmaksızın hüküm kurulduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davacı tarafından; yetiştirme sürecinde gerekli eğitimin verilmediği, idarenin karma sınav yapma serbestisinin bulunmadığı, yönetmeliğe uygun sınav yapılmadığı, sınavda başarısız olması için mobbing uygulandığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz