Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Haziran 2022 04:14
Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

KANUN

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7413

Kabul Tarihi: 23/6/2022

MADDE 1- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakim ve savcı yardımcılığı süresi ve eğitim:

MADDE 10- Hakim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıldır.

Hakim ve savcı yardımcılığı; temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşur. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Görev dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilir.

Hakim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip temel eğitime alınır. Temel eğitim döneminde adli yargı hakim ve savcı yardımcıları, adli yargı teşkilatının ihtiyaç durumu ile imkanlar ölçüsünde kendi istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca hakimliğe veya savcılığa atanacak şekilde ayrılır.

Hakim ve savcı yardımcıları, temel eğitim döneminin sonunda yazılı sınava tabi tutulur ve aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere ayrı ayrı sıralanır. Eşitlik halinde hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavında puanı yüksek olana öncelik tanınır. Eşitliğin devam etmesi halinde kura çekilmek suretiyle sıralama belirlenir. Hakim ve savcı yardımcıları bu sıralamaya göre, Adalet Bakanlığınca belirlenen ilk derece yargı yerleri arasından seçtikleri il veya ilçelere görev dönemini geçirmek üzere atanır.

Hakim ve savcı yardımcıları görev döneminde bölge adliye veya bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay veya Danıştayda da görevlendirilir.

Görev döneminde hakim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Adalet Bakanı tarafından tercihen istekli olanlar arasından, ilgili adalet komisyonları ve Türkiye Adalet Akademisi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüş ve önerileri alınmak suretiyle, eğitici hakim ve savcılar görevlendirilir. Bu görev; atama, terfi, müstemir yetki ve tevzi edilen iş sayısı gibi hususlar bakımından göz önünde bulundurulur. Eğitici sayısının birden fazla olduğu yerlerde, eğiticilerden biri koordinasyonu sağlamakla görevlendirilebilir. Eğitici hakim ve savcılara Türkiye Adalet Akademisi tarafından eğitim verilir.

Hakim ve savcı yardımcıları, eğitici hakim veya savcıların görev yaptığı mahkeme ve savcılıklarda ve onların nezaretinde görev yapar. Eğitici olarak görevlendirilen hakim ve savcılara, en fazla iki hakim ve savcı yardımcısı verilebilir.

Görev döneminde hakim ve savcı yardımcıları Türkiye Adalet Akademisinde iki kez ara eğitime alınır. Her ara eğitimin sonunda yazılı sınav yapılır.

Görev dönemini tamamlayan hakim ve savcı yardımcıları son eğitime alınır. Son eğitim dönemini bitiren hakim ve savcı yardımcıları, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınava girebilmek için son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanının ayrı ayrı en az yetmiş olması şarttır.

Yazılı sınavlar nihai puanı; temel eğitim döneminin sonunda yapılan sınavdan alınan puanın %10'u ile görev döneminde yapılan ara sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasının %30'u ve son yazılı sınavdan alınan puanın %60'ının toplamından oluşur.

Temel eğitim ve ara eğitimler yazılı sınav sonuçlarına göre; son yazılı sınavdan tam puan alsa bile yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalmayan hakim ve savcı yardımcıları, on beş gün içinde yeniden ikinci ara eğitim yazılı sınavına alınır. Bu sınav sonucuna göre de yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalmayanların, hakim ve savcı yardımcılıklarına Adalet Bakanlığınca son verilir.

Son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanı en az yetmiş olmayanlar, en geç iki ay içinde yeniden son yazılı sınava alınır. Bu sınav sonucuna göre de başarılı olamayanlar hakkında onaltıncı fıkra hükümleri uygulanır.

Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınavlar nihai puanının %50'si, sözlü sınav puanının %25'i ile görev ve eğitim dönemlerinde verilen puanların aritmetik ortalamasının %25'inin toplamının en az yetmiş olması şarttır.

Yazılı sınavlar; hakim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından Türkiye Adalet Akademisi Başkanınca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılır.

Sözlü sınav; Türkiye Adalet Akademisi Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Personel Genel Müdürü ile hakim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır.

Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olamayanlar, talepleri halinde Adalet Bakanlığınca merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi halde bunların hakim ve savcı yardımcılığına Adalet Bakanlığınca son verilir.

Hakim ve savcı yardımcılığı süresini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile bu süreyi tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra hakim ve savcı yardımcılığı süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, bu süre zarfında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

Hakim ve savcı yardımcılığı dönemleri, hakim ve savcı yardımcılarının hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılması, görev yerlerinin tespiti, eğitici hakim ve savcıların belirlenmesi ve görevleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü; görev döneminin Yargıtay ve Danıştayda geçirilmesine ilişkin hususlar ise Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle; eğitimlerin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin hususlar Türkiye Adalet Akademisince çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 2- 2802 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hakim ve savcı yardımcısının görev ve yetkileri:

MADDE 10/A- Görev döneminde hakim ve savcı yardımcısının mahkemedeki görevleri şunlardır:

a) Hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmak.

b) Duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmak.

c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmek.

d) Tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak.

e) Ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak.

f) Hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.

g) Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hakim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Görev döneminde hakim ve savcı yardımcısının Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri şunlardır:

a) Savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak.

b) Soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak.

c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek.

d) Soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak.

e) Her türlü yazışma taslağını hazırlamak.

f) Savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.

g) Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Münhasıran hakim veya savcı tarafından yapılması gereken iş ve işlemler, hakim ve savcı yardımcısı tarafından yapılamaz.

Hakim ve savcı yardımcısının yetiştirilmesi ve mesleki deneyim ve beceri kazanması amacıyla gerekli görülen uygulamalar, hakim ve savcının nezaretinde yaptırılabilir.

Hakim ve savcı yardımcılarının görev yaptığı yargı mercilerinde çalışan personel, görevleriyle ilgili olarak hakim ve savcı yardımcılarına karşı sorumludur.

Hakim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Yargıtay ve Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 3- 2802 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakim ve savcı yardımcıları hakkında düzenlenecek formlar:

MADDE 11- Her hakim ve savcı yardımcısı hakkında; eğitim dönemlerinde Türkiye Adalet Akademisinin ilgili daire başkanı; görev döneminde ise eğitici hakim ve savcı, Yargıtay ve Danıştayda ilgisine göre daire başkanı veya savcı tarafından yüz puan üzerinden değerlendirme formu düzenlenir. Bu form düzenlenirken hakim ve savcı yardımcısının vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı, görevine bağlılığı ve ahlaki gidişi ile iletişim becerisi ve stres yönetimi kabiliyetine dair hususlar dikkate alınır. Müfettiş maiyetinde görev yapılması durumunda müfettiş, Anayasa Mahkemesinde görev yapılması durumunda ise bölüm başkanı tarafından hakim ve savcı yardımcısı hakkında değerlendirme formu düzenlenir.

Düzenlenecek formlar Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere ilgisine göre adalet komisyonu başkanlığı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Birinci Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına verilir.

Değerlendirme formunun şekli ve içeriği ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yüksek mahkemeler ve Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 4- 2802 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcılığı süresi sonunda" şeklinde ve "adayların" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılarının" şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan "adayların," ibaresi "hakim ve savcı yardımcılarının," şeklinde, "adli yargı adayları" ibaresi "adli yargı hakim ve savcı yardımcıları" şeklinde, "idari yargı adayları" ibaresi "idari yargı hakim yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş; maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut üçüncü fıkrasında yer alan "adaylığa" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığına" şeklinde ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan "hakim adaylığında" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığında" şeklinde değiştirilmiştir.

"Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olanlardan sıralamada ilk üçe girenler ad çekmeye dahil edilmez ve listeden seçim yaparlar."

MADDE 5- 2802 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "adaylarının 4954 sayılı Kanunda belirtilen staj dönemlerini aşan adaylık süreleri," ibaresi "yardımcılarının yardımcılık süresini aşan süreleri," şeklinde değiştirilmiştir.

"g) En az üç meslek içi eğitim programına katılmış olmak,"

MADDE 6- 2802 sayılı Kanuna 101 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Teftiş programı:

MADDE 101/A- Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun teftiş programları, en geç iki yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanır. Yıllık teftiş programları, her yıl ocak ayının en geç ikinci haftası sonuna kadar ilan edilir."

MADDE 7- 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "adaylarına" ibareleri "yardımcılarına" şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu ek tazminat, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere (30.000) gösterge rakamı üzerinden ödenir."

MADDE 8- 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 22- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına girip hakim adaylığına atanma süreci tamamlanmayanlar,

b) Hakim adaylığına atanmış olup henüz mesleğe kabulü yapılmayanlar,

hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin yapılan değişikliklerden önceki hükümler uygulanmaya devam olunur. Ancak 13 üncü maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla eklenen üçüncü fıkra hükmü, bu fıkra kapsamında olanlar hakkında da uygulanır.

Kanunlardaki hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin hükümler, mesleğe hakim adaylığından kabul edilmiş olanlar bakımından, hakim adaylığı olarak anlaşılır ve uygulanır.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 32 nci maddenin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi, bu bendin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla birinci ve ikinci derecede bulunan hakim ve savcılar hakkında uygulanmaz."

MADDE 9- 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 28- Atanma veya nakil talebinde bulunan başvuru sahiplerinin vazgeçme talepleri, 22 nci maddeye göre yapılan ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına fiziki olarak teslim edilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi kaydıyla, atama işleminde değerlendirilir; aksi halde vazgeçme talebi dikkate alınmaz."

MADDE 10- 1512 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı "Göreve başlama ve istifa etmiş sayılma:" şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Noter sıfatı, noterliğe fiilen başlama tarihinde kazanılır. Kendi sınıfında veya yukarı sınıfta başka bir noterliğe atanan veya nakledilen noterin, o yer noterlik sıfatı, Cumhuriyet savcısının huzurunda yapılacak devir ve teslim işleminin bitmesiyle sona erer; yeni yer noterlik sıfatı ise bu yere fiilen başlama tarihinde kazanılır. Arada geçen sürede noter sıfatı devam eder.

Atama veya nakle ilişkin karar, Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde ilan edilir. Noter, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde yeni görevine başlamak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde görevine başlamayan noter, noterlik mesleğinden istifa etmiş sayılır."

MADDE 11- 1512 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak,"

MADDE 12- 1512 sayılı Kanuna 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Taşınmaz satış sözleşmesi:

MADDE 61/A- Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilir.

Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenler, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alır ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılır. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması halinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilir ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılır.

Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydeder. Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanır. Satış sözleşmesi ile diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılır ve fiziki olarak arşivlenir.

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yaparlar.

Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı halinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmez.

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinden yalnızca 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca tapu harcı alınır. Bu işlemler için 492 sayılı Kanunun tapu harçlarına ilişkin hükümleri ve gerekli harcı tamamen almadan işlem yapan noterler hakkında aynı Kanunun 128 inci maddesi hükmü uygulanır.

Taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar değerli kağıt bedellerinden istisnadır.

Bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmaz. Noter ücreti taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz ve ücret tarifesinde gösterilir. Bu miktarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır.

Taşınmaz satış işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesine gelir kaydedilmek üzere hizmet bedeli alınır ve bu işlemler sebebiyle noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 13- 1512 sayılı Kanunun 162 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan "birinci fıkra" ibaresi "birinci ve ikinci fıkralar" şeklinde değiştirilmiştir.

"Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumludur. Bu zararın Devlet tarafından ödenmesi halinde Devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu eder. Notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür."

MADDE 14- 1512 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 28 inci ve 30 uncu maddelerin değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılmış olan atama ve nakil ilanları ile bunlara ilişkin iş ve işlemler hakkında uygulanmaya devam olunur.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 60 ıncı maddede yapılan değişiklik ve eklenen 61/A maddesi, bu maddelerde öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren uygulanmaya başlanır. Bu bilişim sistemi, 1/1/2023 tarihine kadar kurulur. Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar uzatabilir."

MADDE 15- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "31/12/2022" ibaresi "31/12/2026" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 2575 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin (13) numaralı fıkrasında yer alan "altı" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altısı" ibareleri "dördü" şeklinde, "on iki" ibaresi "sekiz" şeklinde, "dördü" ibareleri "ikisi" şeklinde ve "sekiz" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 2797 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "üç" ibareleri "iki" şeklinde, "iki" ibareleri "bir" şeklinde ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıldır."

MADDE 19- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 237 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç aydan iki yıla" ibaresi "bir yıldan üç yıla", ikinci fıkrasında yer alan "üçte biri" ibaresi "yarısı" ve üçüncü fıkrasında yer alan "sekizde bir" ibaresi "yarısı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 5237 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesinde yer alan "altı aydan iki yıla" ibaresi "bir yıldan üç yıla" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- (1) 2802 sayılı Kanunun;

a) İkinci Kısmının Birinci Bölüm başlığı "Hakim ve Savcı Yardımcılığı Dönemi" şeklinde; 7 nci maddesinin başlığı "Hakim ve savcı yardımcılığı:" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Adaylık" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcılığı" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "Adaylar," ibaresi "Hakim ve savcı yardımcıları," şeklinde,

b) 8 inci maddesinin başlığı "Hakim ve savcı yardımcılarının nitelikleri:" şeklinde; birinci fıkrasında yer alan "Adaylığa atanabilmek" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcılığına atanabilmek" şeklinde; aynı fıkranın (c) bendinin birinci paragrafında yer alan "adayları" ibaresi "hakim ve savcı yardımcıları"; ikinci paragrafında yer alan "adayları" ve "adaylar" ibareleri "hakim yardımcıları" şeklinde ve "aday" ibaresi "hakim yardımcısı" şeklinde ve aynı fıkranın (k) bendinde yer alan "adaylığa" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığına" şeklinde,

c) 9 uncu maddesinin başlığı "Hakim ve savcı yardımcılığına atama:" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "aday" ibaresi "hakim ve savcı yardımcısı" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "adaylığa" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığına" şeklinde,

ç) 12 nci maddesinin başlığında yer alan "Adaylık" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcılığı" şeklinde; birinci fıkrasında yer alan "Adayın;" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcısının;" şeklinde, "adaylığına" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığına" şeklinde; birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "Adaylığa" ibareleri "Hakim ve savcı yardımcılığına", (c) bendinde yer alan "Adaylık" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcılığı" şeklinde; ikinci fıkrasında yer alan "adaylıklarına" ve "adaylığa" ibareleri "hakim ve savcı yardımcılığına" şeklinde,

d) 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "adaylığa" ibareleri "hakim ve savcı yardımcılığına" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "meslek öncesi eğitim sonu yazılı sınav puanı" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığı sonu başarı puanı" şeklinde,

e) 31 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Aday" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcısı" şeklinde,

f) 109 uncu maddesinin başlığında yer alan "Adaylıktan" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcılığından" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "hakim adaylığından" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığından" şeklinde,

g) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "adaylığına" ibaresi "yardımcılığına" şeklinde,

değiştirilmiştir.

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hakim adaylığı" ibaresi "hakim ve savcı yardımcılığı" şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 227 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "mahkemesinde staj yapmakta olan hakim ve" ibaresi "hakim ve savcı yardımcıları ile mahkemesinde staj yapmakta olan" şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adayları" ibaresi "yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "adaylarını" ibaresi "yardımcılarını" şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 73/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Hakim adayları" ibaresi "Hakim ve savcı yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkra, 5 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi, 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrasına eklenen cümle, 8 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanuna eklenen geçici 22 nci maddenin üçüncü fıkrası ve 9 ila 20 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz