Kahramanmaraş Depremi

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 03:27
Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA karar verilmiştir.

Çalışanlarla sorunlar gerekçe gösterildi

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerle davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık ifadeleri ve soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının başhekim olarak görev yaptığı hastanede, hastane personeli ile olan ilişkilerinde problemler yaşadığı, personel ile idarecinin kurması gereken iletişimi kuramadığı, hastanede çalışma barışının bozulması ve hastane idaresinde zaafiyet oluşabileceği gerekçeleri ve ileride vuku bulması muhtemel olayların önüne geçilmesi amacı ile davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/5380
Karar No: 2022/556

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLLERİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptali ile tüm özlük haklarının ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;
Davacı ile yapılmış olan hizmet sözleşmesinin "Sözleşmenin sona ermesi" başlıklı 11. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendindeki; "Bakanlık gerekçesini belirtmek kaydıyla süresi bitmeden önce sözleşmeyi fesih edebilir." düzenlemesi ile dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerle davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık ifadeleri ve soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının başhekim olarak görev yaptığı hastanede, hastane personeli ile olan ilişkilerinde problemler yaşadığı, personel ile idarecinin kurması gereken iletişimi kuramadığı, hastanede çalışma barışının bozulması ve hastane idaresinde zaafiyet oluşabileceği gerekçeleri ve ileride vuku bulması muhtemel olayların önüne geçilmesi amacı ile davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince;
İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Görevini başarıyla yerine getirdiği, dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz