Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 00:29
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesinin temyize konu kararının ONANMASINA karar verildi.

Yerleşke içindeki tüm birimler hesaplamaya dahil edilir

Çocuk bakımevi açılması için kurumda çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısının tespiti yapılırken, Fatih yerleşkesi içerisinde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan tüm birimlerde çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısının tespit edilmesi gerekirken, yapılan incelemede Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü ve Marmara Araştırma Enstitüsünün bulunmasına rağmen, sadece İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısı tespit edilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ve aynı yerleşke içerisinde bulunan Marmara Araştırma Enstitüsünde çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısının çocuk bakımevi açılması için gerekli sayının tespit edilmesi sırasında değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Çocuk bakımevi için gerekli 0-6 yaş grubu çocuk sayısının tespiti sırasında yeterli inceleme yapılmaksızın kurumdaki memur çalışanların 0-6 yaş grubu çocuk sayısının 47 olduğundan bahisle davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/1908
Karar No: 2022/464

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...'yi temsilen ... Sendikası
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

.... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacının, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesince; çocuk bakımevi açılması için kurumda çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısının tespiti yapılırken, Fatih yerleşkesi içerisinde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan tüm birimlerde çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısının tespit edilmesi gerekirken, yapılan incelemede Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü ve Marmara Araştırma Enstitüsünün bulunmasına rağmen, sadece İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısının tespit edildiği, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ve aynı yerleşke içerisinde bulunan Marmara Araştırma Enstitüsünde çalışan memur personelin 0-6 yaş grubu çocuk sayısının çocuk bakımevi açılması için gerekli sayının tespit edilmesi sırasında değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, çocuk bakımevi için gerekli 0-6 yaş grubu çocuk sayısının tespiti sırasında yeterli inceleme yapılmaksızın kurumdaki memur çalışanların 0-6 yaş grubu çocuk sayısının 47 olduğundan bahisle davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Bölge Müdürlüğü tarafından konunun incelendiği, 2010 yılında kreşten faydalanan çocuk sayısının 3'e kadar düşmesi sebebiyle kreşin faaliyetine devam edemediği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, aksi yönde verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz