Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 00:14, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 00:16
Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİLERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacak aday din görevlilerinin disiplin işlemleri, verilecek disiplin cezaları, disiplin soruşturması usul ve esasları ile Akademi Disiplin Kurulunun oluşum, işleyiş ve çalışmalarına ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aday din görevlilerinin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aday din görevlisi: 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesine göre Diyanet Akademisinde müezzin-kayyım, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi ve vaizlik mesleki eğitimine alınanları,

b) Akademi: Diyanet Akademisi merkez birimi ile taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşan birimleri,

c) Akademi Başkanı: Diyanet Akademisi Başkanını,

ç) Akademi Başkanlığı: Diyanet Akademisi merkez birimini,

d) Akademi merkezleri: Dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerini,

e) Başkan: Diyanet işleri Başkanını,

f) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

g) Diyanet Akademisi müdürü: Akademi merkezleri müdürlerini,

ğ) İlişik kesme: Aday din görevlisine, Akademiden çıkarıldığının yazı ile bildirilmesini,

h) Kınama: Aday din görevlisine, tutum ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesini,

ı) Mesleki eğitim: Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlarına atanacak aday din görevlilerine atama yapılıncaya kadarki dönemi kapsayacak şekilde verilen mesleğe yönelik eğitimi,

i) Uyarma: Aday din görevlisinin, tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Makamlar ve Akademi Disiplin Kurulu

Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar

MADDE 5- (1) Uyarma ve kınama cezalarını gerektiren durumlarda aday din görevlilerine uyarma ve kınama disiplin cezalarını vermeye, Diyanet Akademisi müdürü, bulunmaması halinde bu kadroya görevlendirilenler veya bu görevleri vekaleten yürütenler yetkilidir.

(2) İlişik kesme cezasını gerektiren durumlarda Akademi Disiplin Kurulunun bu yöndeki kararı üzerine aday din görevlisine ilişik kesme cezasını vermeye Başkan yetkilidir.

Akademi Disiplin Kurulunun oluşumu

MADDE 6- (1) Akademi Disiplin Kurulu; Başkanın onayıyla, Akademi Başkanının başkanlığında Akademi Başkanlığından iki daire başkanı, Başkanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden birer daire başkanı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından bir asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) Akademi Disiplin Kurulunun sekretarya iş ve işlemleri, Akademi Başkanlığının ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Akademi Disiplin Kurulunun görevleri ve çalışma usulü

MADDE 7- (1) Akademi Disiplin Kurulu, ilişik kesme cezasını gerektiren eylemlerin varlığı halinde aday din görevlilerinin ilişiğinin kesilmesine karar verir.

(2) Akademi Disiplin Kurulu, aday din görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları değerlendirir.

(3) Akademi Disiplin Kurulu, Akademi Başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

(4) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, çalışmaların düzenli yürütülmesi, Akademi Disiplin Kurulu başkanı tarafından sağlanır.

(5) Akademi Disiplin Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde Akademi Disiplin Kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(6) Toplantılara asıl üyelerin katılamadığı hallerde vekilleri veya yedek üyeler katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Suç ve Cezalan

Uyarma

MADDE 8- (1) Aday din görevlilerine, uyarma cezası verilmesini gerektiren eylemler şunlardır:

a) Akademi merkezlerinin taşınır veya taşınmaz eşyasını ve çevresini kirletmek, araç ve gereçleri özensiz kullanmak.

b) Akademi merkezlerinin sınırlan içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak amacı dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak ya da Akademi merkezlerinde kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.

c) Mesleki eğitim derslerinin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

ç) Mesleki eğitim dersleri ile ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyanlara aldırmamak.

d) Kendisine verilen ödev ve görevleri yapmamak.

e) Kılık-kıyafet konusunda ilgili mevzuat hükümleri ile din görevliliği vakar ve temsiline uymamak.

f) Kişisel hijyen ve bakımına özen göstermemek.

g) Kurum itibanna zarar verecek, eğitimi ve Akademi merkezlerinin işleyiş ve huzurunu olumsuz yönde etkileyecek söylem, tutum ve davranışlarda bulunmak.

ğ) Akademi merkezlerinde düzenlenen ders, etüt, konferans ve mesleki uygulamalara özürsüz olarak geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek.

h) Personel veya diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak.

ı) Yukarıdaki bentlerde belirtilenlere, nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer tavır, davranış ve eylemlerde bulunmak.

Kınama

MADDE 9- (1) Aday din görevlilerine, kınama cezası verilmesini gerektiren eylemler şunlardır:

a) Akademi merkezlerinin araç-gereç veya eşyasını izinsiz olarak Akademi merkezlerinin dışına çıkarmak.

b) Akademi merkezlerinin taşınır veya taşınmaz eşyasına, araç ve gereçlerine kasıtlı olarak zarar vermek.

c) Görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmak.

ç) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini engellemek.

d) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak.

e) Akademi merkezlerine izinsiz olarak yabancı kişilerin girişini sağlamak.

f) Kurum itibarına, temsil edeceği görevin saygınlığına zarar verecek; eğitimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde sosyal medya veya diğer bilişim araçları üzerinden paylaşımda bulunmak.

g) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak.

ğ) Din görevlisi sıfatı ile bağdaşmayacak ortamlarda bulunmak.

h) Disiplin soruşturmalarının yürütülmesini engelleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

ı) Akademi merkezlerindeki görevlilerin ve Akademi Disiplin Kurulunun çağrılarına özürsüz olarak uymamak ve/veya çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.

i) Bir eğitim dönemi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın en fazla iki gün devamsızlık yapmak.

j) Yukarıdaki bentlerde belirtilenlere, nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer tavır, davranış ve eylemlerde bulunmak.

İlişik kesme

MADDE 10- (1) Aday din görevlilerine, ilişik kesme cezası verilmesini gerektiren eylemler şunlardır:

a) İslam dininin temel bilgi kaynakları, metodolojisi ve tarihi tecrübesine aykırı fikirler ile dini istismar ve tedhiş hareketlerine ait düşüncelerin propagandasını yapmak.

b) Ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi tutum ve davranışlara teşvik etmek.

c) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa yönelik tutum ve davranışlarda bulunmak.

ç) Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.

d) Din görevlisi vakar ve saygınlığına zarar verecek ortamlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmek veya arkadaşlarını böyle ortamlarda bulunmaya zorlamak.

e) Eğitim ortamında siyasi, ideolojik ve zararlı dini akımlar ile benzeri oluşumların görüşleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.

f) Eğitim sürecinde siyasi partiye üye olmak, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övmek veya yermek.

g) Yasa dışı örgüt ve kuruluşlarla, iltisak, irtibat ve aidiyet sayılacak söylem ve eylemlerde bulunmak.

ğ) Personel veya diğer eğitim görenlerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, bunlara karşı cebir ve şiddet kullanmak.

h) Kumar oynamak veya oynatmak.

ı) Alkollü içecekler bulundurmak, temin etmek veya içmek.

i) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak, imal etmek, satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak.

j) Hırsızlık yapmak, yaptırmak veya yapılmasına yardımcı olmak.

k) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan birini işlemek.

1) Akademi merkezlerinde ateşli silah ve mermi ile saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, bulundurmak ya da kullanmak.

m) Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek.

n) Türk Bayrağına, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere, milli ve manevi değerlere saygısızlık etmek, bunları söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak.

o) Bir eğitim dönemi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz üç gün toplamda beş gün veya daha fazla devamsızlık yapmak.

ö) Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla geçerli bir mazereti olsa dahi bir dönemde toplam yedi gün derslere devam etmemek.

p) Yukarıdaki bentlerde belirtilenlere, nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer tavır, davranış ve eylemlerde bulunmak.

Disiplin suçunun tekerrürü

MADDE 11- (1) Aday din görevlisinin uyarma cezası verilmesine sebep olmuş bir eyleminin tekerrüründe veya farklı eylemleri sebebiyle verilen uyarma cezasının üçüncü uygulamasında aday din görevlisine kınama cezası verilir.

(2) Hakkında iki defa kınama cezası verilmiş olan aday din görevlisine, üçüncü kez kınama cezasını gerektiren bir fiil işlemesi halinde ilişik kesme cezası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması, Disiplin Cezalarının Uygulanması ve Diğer Hususlar

İşleme konulmayacak ihbar ve şikayetler

MADDE 12- (1) Aday din görevlisi hakkında;

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iletişim bilgisi bulunmayan,

e) Daha önceden şikayet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen, ç) Henüz sonuçlanmamış bir soruşturma ile aynı konuyu içeren,

d) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına almanlar veya henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa düçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce yapılmış olan,

ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin somut delillere dayanması veya fiilin işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması durumunda, konu hakkında re'sen disiplin soruşturmasına başlanır.

Soruşturmanın açılması

MADDE 13- (1) Disiplin soruşturması;

a) Uyarma ve kınama cezasını gerektiren hallerde Diyanet Akademisi müdürü, bulunmaması halinde bu kadroya görevlendirilenler veya bu görevleri vekaleten yürütenler tarafından,

b) İlişik kesme cezasını gerektiren hallerde Diyanet Akademisi müdürünün bildirimi üzerine Başkanlık tarafından,

başlatılır.

(2) Disiplin soruşturmaları, şikayet veya ihbar üzerine ya da re'sen başlatılabilir.

(3) Başkanlığa gelen şikayet dilekçeleri ve bu Yönetmelik hükümlerine göre geçerliliği olan her türlü ihbar, değerlendirilmek üzere aday din görevlisinin bağlı bulunduğu ilgili Akademi merkezine gönderilir.

Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki disiplin soruşturmasına, eylemlerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma ve kınama cezasını gerektiren hallerde bir ay,

b) İlişik kesme cezasını gerektiren hallerde üç ay,

içinde başlanılması gerekir. Aksi halde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(2) Disiplin soruşturması onay tarihinden itibaren;

a) Uyarma ve kınama cezasını gerektiren hallerde yirmi gün,

b) İlişik kesme cezasını gerektiren hallerde otuz gün,

içinde sonuçlandırılır. Zorunlu hallerde soruşturmayı açan makam onayıyla on gün ek süre verilebilir.

(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Soruşturmanın yapılış şekli

MADDE 15- (1) Soruşturmanın gizliliği esastır.

(2) Disiplin soruşturması için isnat edilen eyleme göre Diyanet Akademisi müdürü veya Başkanlık, disiplin soruşturmasını yürütmek üzere bir veya birden fazla soruşturmacı tayin edilebilir.

(3) Akademi Disiplin Kuruluna üye olanlar, soruşturmacı olarak görevlendirilemez.

(4) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve mesleğinin gerektirdiği bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konular hariç olmak üzere bilirkişiye başvurabilir.

(5) Soruşturma işlemleri tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevaplan belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, ifade sahibi ve yapılmış ise keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir.

(6) İlgili personel, soruşturmacılann istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verir ve istenecek yardımları yerine getirir.

(7) Hakkında disiplin soruşturması açılan aday din görevlisinin soruşturma esnasında ifadesi alınır. İfadesinde hakkında isnat edilen eylemin/eylemlerin neler olduğu açıkça sorulur.

(8) İfade vermek üzere gelen aday din görevlisi, ifadesini sözlü olarak verebileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı ifade verildikten sonra soruşturmacı ek sorular yöneltebilir.

(9) Disiplin soruşturması, aday din görevlisinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

(10) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan aday din görevlisi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Disiplin soruşturması esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiği veya aynı suç kapsamında başka kişilerin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğinin tespit edilmesi halinde soruşturmacı, durumu yetkili makama yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma izni verildiği takdirde bu konularda da soruşturma yapabilir.

(11) Aday din görevlisinin, disiplin suçunu işledikten sonra Akademi merkezini değiştirmiş bulunması ya da Akademi merkezinden her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.

(12) İlişik kesme cezasını gerektiren eylemlerin varlığı halinde soruşturmacı; disiplin soruşturması süresince, aday din görevlisinin Akademi merkezinin değiştirilmesi hususunda Akademi Başkanlığına teklifte bulunabilir.

Soruşturma raporu

MADDE 16- (1) Soruşturmacı, disiplin soruşturması sonuçlandığında bir rapor düzenler. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konulan, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan ifade özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı değerlendirilir ve gerekli disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin aslı veya onaylı suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

(2) Diyanet Akademisi müdürü tarafından görevlendirilen soruşturmacının hazırladığı soruşturma raporu Diyanet Akademisi müdürüne; Başkanlıkça görevlendirilen soruşturmacının hazırladığı soruşturma raporu ise Akademi Başkanlığına havale edilmek üzere Başkana, dosya ile birlikte tevdi edilir.

Savunma hakkı

MADDE 17- (1) Hakkında soruşturma yapılan aday din görevlisine savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, disiplin soruşturması sürecinin son aşamasında;

a) Uyarma ve kınama cezasını gerektiren eylemlerin varlığı halinde Akademi merkezi müdürü, bulunmaması halinde bu kadroya görevlendirilenler veya bu görevleri vekaleten yürütenler tarafından,

b) İlişik kesme cezasını gerektiren eylemlerin varlığı halinde Akademi Başkanı tarafından,

istenir.

(2) Aday din görevlisi hakkındaki iddialar, bu iddiaların dayandığı deliller, isnat edilen fiil veya hallerin hukuki nitelendirmesi belirtilerek savunma istenir.

(3) Hazırlanan soruşturma raporu üzerine aday din görevlisi, üç günden az olmamak üzere verilen süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar. Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.

(4) İlişik kesme cezasını gerektiren eylemlerin varlığı halinde Akademi Başkanı tarafından savunma alındıktan sonra soruşturma dosyası görüşülmek üzere Akademi Disiplin Kuruluna sevk edilir.

(5) Hakkında ilişik kesme cezası teklif edilen aday din görevlisi, Akademi Disiplin Kurulunun karar toplantısına davet edilerek kendisine son olarak sözlü savunma hakkı verilir.

Soruşturma raporlarının değerlendirilmesi ve disiplin cezalarının verilmesi

MADDE 18- (1) Soruşturma dosyasını inceleyen Akademi Disiplin Kurulu/Diyanet Akademisi müdürü, eksik gördüğü hususlarda soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan isteyebilir.

(2) Disiplin cezasına dair teklifle ilgili savunmanın alındığı tarihten itibaren, Diyanet Akademisi müdürü en geç on gün içinde cezayı tayin eder. Diyanet Akademisi müdürü, teklif edilen cezayı aynen kabul edebileceği gibi daha alt bir disiplin cezasına veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verebilir.

(3) ilişik kesme cezasına dair teklifle ilgili savunmanın alındığı tarihten itibaren, Akademi Disiplin Kurulu en geç yirmi gün içinde teklif edilen cezayı görüşerek kabul veya reddeder. Kurulun ayrı bir ceza tayini yetkisi yoktur. Kurulun teklif edilen cezayı reddetmesi durumunda disiplin cezası vermeye yetkili makam daha alt bir disiplin cezasına veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verebilir.

(4) Akademi Disiplin Kurulu veya Diyanet Akademisi müdürü, disiplin cezaları hakkında karar verirken, eylemin ağırlığını, soruşturulan aday din görevlisinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alır.

Ceza soruşturması veya kovuşturmasının disiplin soruşturmasına etkisi

MADDE 19- (1) Aynı eylemden dolayı aday din görevlisi hakkında Cumhuriyet savcılığında soruşturmaya veya ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Aday din görevlisinin yargı kararlarıyla mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 20- (1) Disiplin cezaları, ceza vermeye yetkili makam tarafından verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

Cezaların bildirilmesi

MADDE 21- (1) İlişik kesme cezaları, Başkanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile aday din görevlisinin bağlı bulunduğu Akademi merkezine bildirilir.

(2) Verilen disiplin cezaları, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili aday din görevlisine tebliğ edilir.

Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları

MADDE 22- (1) Aday din görevlilerine verilen disiplin cezalan geri alınamaz.

(2) Süresi içinde itiraz edilmeyen uyarma ve kınama disiplin cezalan kesinleşir. Diyanet Akademisi müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı Akademi Disiplin Kuruluna on beş gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır. İtirazı inceleyen Akademi Disiplin Kurulu, verilen cezayı kabul veya ret edebilir. Kınama cezasına itirazın kabulü durumunda ilgili Diyanet Akademisi müdürü, aday din görevlisi hakkında daha alt bir disiplin cezası verebilir. Diyanet Akademisi müdürünün bu fıkra gereğince verdiği ceza kesindir.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince verilen uyarma, kınama ve ilişik kesme disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin cezalarının özlük dosyasına işlenmesi ve silinmesi

MADDE 23- (1) Disiplin cezalan ilgili aday din görevlisinin özlük dosyasına işlenir ve Akademi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilir.

(2) Aday din görevlilerinden uyarma ve kınama cezası alanların mesleki eğitimlerde başarılı olması durumunda, aldıkları uyarma ve kınama disiplin cezalan atanmalanna engel teşkil etmez.

(3) Aday din görevlilerinin, mesleki eğitim süresince aldıklan uyarma ve kınama cezalan, eğitimlerine uygun pozisyonlara atandıklan andan itibaren, ilgilinin müracaatı aranmaksızın tamamen silinir ve bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Dosya teslimi

MADDE 24- (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet işleri Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz