Ağır psikolojik rahatsızlığı olan öğretmen 10 günden fazla devamsızlık yaparsa ne yapılacak?

Danıştay 12. Dairesi psikolojik hastalık tanısı konulan ve yüzde 85 engellilik raporu verilen öğretmenin göreve gelmediği günlerde atak geçirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek 10 günden fazla devamsızlık yaptığı gerekçesi ile müstafi sayılamayacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 10:36
Ağır psikolojik rahatsızlığı olan öğretmen 10 günden fazla devamsızlık yaparsa ne yapılacak?

Bu yöndeki ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Öğretmenin hastalığı

Davacı hakkında Nazilli Devlet Hastanesince 06/01/2015, 17/03/2015, 03/09/2015 tarihlerinde düzenlenen hasta epikriz formlarına göre "bipolar duygulanım bozukluğu, organik olmayan psikoz, şizofreni, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik" teşhisleri konulduğu, 29/09/2016 tarihinde polis nezaretinde Nazilli Devlet Hastanesi psikiyatri servisi kapalı bölümüne yatırıldığı, 22/12/2016 tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile de "F-25-tedavi ile çalışma olanağı olmayan şizoaffektif bozukluk" tanısının konulduğu ve % 85 engelli olduğu ve ayrıca rahatsızlığının süreklilik arz ettiği ve şuur kaybına neden olabileceğinin bildirildiği anlaşılmakladır.

Göreve gelmediği günlerde kriz geçirmiş olabilir

Davalı idarece göreve gelmediği tarihlerde bu rahatsızlığından dolayı mazeretli sayılması gerekirken, 13/05/2016, 16/05/2016, 17/05/2016, 18/05/2016, 20/05/2016, 23/05/2016, 24/05/2016, 25/05/2016, 26/05/2016 ve 27/05/2016 tarihlerinde görevine gelmediğinden bahisle görevden çekilmiş sayılmasına yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2018/8262
Karar No: 2023/1220

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, ... Ortaokulunda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan davacının, mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün süre ile göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün . tarih ve E. sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
... İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davacı hakkında Nazilli Devlet Hastanesince 06/01/2015, 17/03/2015, 03/09/2015 tarihlerinde düzenlenen hasta epikriz formlarına göre "bipolar duygulanım bozukluğu, organik olmayan psikoz, şizofreni, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik" teşhisleri konulduğu, 29/09/2016 tarihinde polis nezaretinde Nazilli Devlet Hastanesi psikiyatri servisi kapalı bölümüne yatırıldığı, 22/12/2016 tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile de "F-25-tedavi ile çalışma olanağı olmayan şizoaffektif bozukluk" tanısının konulduğu ve % 85 engelli olduğu ve ayrıca rahatsızlığının süreklilik arz ettiği ve şuur kaybına neden olabileceğinin bildirildiği anlaşılmakla, davalı idarece göreve gelmediği tarihlerde bu rahatsızlığından dolayı mazeretli sayılması gerekirken, 13/05/2016, 16/05/2016, 17/05/2016, 18/05/2016, 20/05/2016, 23/05/2016, 24/05/2016, 25/05/2016, 26/05/2016 ve 27/05/2016 tarihlerinde görevine gelmediğinden bahisle görevden çekilmiş sayılmasına yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal tutarın hesaplanarak dava açma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Usul ve esas yönünden hukuka aykırı kararın bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Savunma dilekçesi verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:
Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal tutarın hesaplanarak dava açma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 15/03/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber