1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

101 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
1-Rekabet Kurulu Başkanının milletvekili genel seçimlerine katılmak için istifası içn boşalan üyeliği yapılacak seçimle ilgili olarak; boşalan kadronun ilgilinin seçimi kaybetmesi durumunda eski görevine atanmasına olanak sağlamak amacıyla boş tutulamayacağı hakkında.(Danıştay Birinci Daire, E:1999/29, K:1999/26, T:16.02.1999, DD.S:101, s.53)


Emekli Sandığına tabi bir görevden emekli olan davacının çocuğunun sağlık yardımının T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Karşılanması isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1999/109, K:1999/384, DD:101, s:13, T:15.3.1999)


2-Geçici görevle ilçede görev yaparken suç işleyen sanık hakkında ilçe yönetim kurulunca karar verilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1844, K:1999/834, T:23.03.1999, DD.S:101, s.71)


3-Din görevlilerinin işlemiş oldukları suçlardan dolayı genel hükümlere göre haklarında işlem yapılması gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1664, K:1999/870, T:24.03.1999, DD:101, s:72)


4-İtfaiye eri olarak görev yapan kişinin Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamına girmeyeceği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1998/4058, K:1999/26, T:06.01.1999, DD:101, s.73)


5-Mahkeme kararını yerine getirmemek eyleminin Türk Ceza Kanununa göre, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hkkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1580, K:1999/207, T:03.02.1999, DD:101, s.74)


6-Emekli Sandığına tabi bir görevden emekli olan davacının çocuğunun sağlık yardımının T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce karşılanması isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1999/109, K:1999/384, T:15.03.1999, DD:101, s:93)


7-Açıktan memur atanması amacıyla yapılan sınavla ilgili olarak tapılan soruşturmada sınavın usulsüz olarak yapıldığı ve sınav kağıtlarının bir kısmında tahrifat bulunduğu saptandığından sınavın ve bu sınava dayanılarak yapılan atamaların iptalinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1998/792 K:1999/181 DD:101 Sayfa:98 T:5.2.1999)


8-...Belediye İktisat İşleri Müdürlüğünde İktisat Müfettişi olan davacının bir kariyer içinde yetişen belediye müfettişi sayılmasının olanaklı olmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1998/523 K:1999/22 DD:101 Sayfa:101 15.1.1999)


9-Davacıdan önce il müdürü olarak görev yapan kişi hakkında verilen iptal kararının uygulanması amacıyla müşterek kararname çıkarılmadan bakan işlemiyle davacının il müdürlüğü görevinden alınmasında hukuka aykırılık olmadığı; Davacının yargı kararını uygulamak amacıyla il müdürlüğünden alınması üzerine mühendisliğe atanması işleminde geçmiş hizmetleri ve bulunduğu görevlerin dikkate alınmamış olmaması nedeniyle açık takdir hatası bulunduğu hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/134 K:1999/407 DD:101 Sayfa:104 22.3.1999)


10-Davacının 4353 sayılı Kanunun 5797 sayılı Kanunla değişik 6/1 inci maddesinde öngörülen baş hukuk müşaviri ve muhakemat genel müdürünün inhası (önerisi) şartına uyulmadan doğrudan bakan onayı ile baş hukuk müşavirliğine atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire, E:1998/4336 K:1999/130 DD:101 Sayfa:368 22.4.1999)


11-Konuya ilişkin kanun ve yönetmeliklerde devlet alacağının zaman aşımına uğramasında sorumluluğu saptanan vergi dairesi görevlilerinin bu eylemlerinin hangi yaptırımı içerdiği ve bu zararın kendilerinden nasıl tahsil edileceği konusunda özel bir kural öngörülmediğine göre uyuşmazlığın yorumu ve uygulanması yargı kararlarıyla istikrar kazanmış bulunan Devlet Memurları Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1998/3668 K:1999/287 DD:101 Sayfa:372 11.12.1999)


12-Hakkında tesis edilmiş bir naklen atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada lehine yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilen kamu görevlisinin bu karar verilmeden veya verilen kararın gerekleri yerine getirilmeden önce kendi isteği ile emekliye ayrılması halinde göreve iade yönünden uygulanması gerekli bir yargı kararının varlığından söz edilemeyeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/2407 K:1999/222 DD:101 Sayfa:375 2.2.1999)


13- Mezuniyetten sonra 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d hükmüne göre yapılacak intibakın hukuksal sonuçları mirasçılara intikal edecek nitelikte olduğundan, mirasçıların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında idareye başvurabilmelerinin ve bunun sonuçlarından başvuru tarihinden itibaren yararlanmalarının mümkün olduğu hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/426 K:1999/534 DD:101 Sayfa:382 3.3.1999)


14-Bakanlar Kurulu Kararıyla kullanımı ve kadro değişikliği konusunda bir düzenleme yapılmasının ve bu düzenlemenin bir sonuç doğurabilmesi için örgüt yapısını düzenleyen bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin yürürlükte bulunması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/126 K:1999/2202 DD:101 Sayfa:385 23.61999)


15-Sicil amirlerinin yönetici kadrosundaki memurların özellikle yöneticilik yeteneği ile ilgili olumsuz değerlendirmelerinin naklen atama işleminin tesisine dayanak alınabileceği hakkında
(Danıştay 5.Daire E:1998/2434 K:1999/74 DD:1001 Sayfa:394 11.1.1999)


16-Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi iken tıp fakültesi döner sermaye işletme müdürü olarak atanan ve fiilen döner sermaye işletme müdürlüğü yapan davacıya döner sermaye katkı payı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danışta Sekizinci Daire, E:199/2596, K:1999/387, T:11.02.1999, dd.s:101, s.600)


17-Yüksek yargı organları başkanlığı ve başbakanlık müsteşarlığından emekli olanlara, özel tahsisli konut tahsisi edilmesine ilişkin yönetmelik değişikliğinin yasaya aykırı olduğu hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E:1998/3854, K:1999/430, T:15.02.1999, DD:S.101, s.601)


18-Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanları ve Memur Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen yönetim görevinden ayırma cezasının ancak yönetmeliğin 4/c maddesinde belirtilen görevlilere verilebileceği, üzerinde idarecilik görevi bulunmayanlara verilemeyeceği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1996/940 K:1999/416, T:11.02.1999, DD:S.101, s.603)


19-Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2 sayılı cetvelinin 1 inci paragrafında yer alan hüküm ile kamu kurum ve kuruluşlarına görev tahsisli konut tahsis edilecek eşdeğerde ek görev unvanı belirleme yetkisi verildiği, cetvelde belirlenen görev unvanlarının çıkarılması yetkisi verilmediği hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/3963, K:1999/78, T:13.01.1999, DD:S.101, s.605)


20-Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili kurumca disiplin soruşturması yapılması gerektiği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/5187 K:1999/198 DD:101 Sayfa:611 2.2.1999)


21-Davacının fiiline uygun olarak yargı kararı uyarınca tesis edilen disiplin cezasının 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerine bağlı olmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1998/6475 K:1999/222 DD:101 Sayfa:613 3.2.1999)


22-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulunca verilmesi hükme bağlandığından bir alt ceza uygulama yetkisinin yine aynı kurula ait olduğu, bu cezanın disiplin amirince verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/4782 K:1999/714 DD:101 Sayfa:615 25.2.1999)


23-Hastanede şef yardımcısı olarak görev yapan davacının limitet şirket kurarak şirket müdürlüğünü üstlenmeleri nedeniyle 657 sayılı Kanunun 125/D-h maddesi uyarınca cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay 8.Daire E:1996/2509 K:1999/551 DD:101 Sayfa:606 18.2.1999)


24-Ordotonti uzmanı olarak görev yapan davacının özel hizmet tazminatı ve döner sermaye payının uzman tabipler için ödenen oranda ödeneceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1997/4627 K:1999/1489 DD:101 Sayfa:617 17.3.1999)


25-Sağlık memuru olarak çalışan ve ?Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan mezun olan davacının özel hizmet tazminatı ödemesinin yükseköğrenim görmüş yardımcı sağlık personeline ödenen oranda ödeneceği hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1997/3792 K:1999/1484 DD:101 Sayfa:619 17.3.1999)


26- 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca bu KHK nın 4 ve 7 nci maddeleri ile üniversite ödeneği ve makam tazminatında yapılan ek iyileştirmeden doğan 3,5 aylık fark ödenmesini geliştirme ödeneği hesabında uygulanmayacağı hakkında
(Danıştay 8.Daire E:1997/5053 K:1999/1480 DD:101 Sayfa:620 17.3.1999)


27-Lisansüstü öğretim için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına belirli yaş sınırlaması getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire , E:1996/5086, K:1999/209, T:02.02.1999, DD:S.101, s.627


28-Aday öğretmen iken görevden çekilen veya çekilmiş sayılan ilgililerin yeniden atanmak için yaptıkları başvuruların ilk defa atama olarak değerlendirilmesinde 657 sayılı Kanunun 92 nci madde hükmüne aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1998/547 K:1999/112 DD:101 Sayfa:809 3.2.1999)


29-Aday öğretmen iken askere gitmek üzere görevinden istifa ederek ayrılan ve askerlik hizmeti dönüşü başka bir kuruma aday olarak atandıktan sonra istifa ederek memurluk görevinden ayrılan davacının yeniden öğretmenlik görevine atanması isteminin ilk defa atama olarak değerlendirilmesinde ve yaş koşulunu taşımaması sebebiyle reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1998/549 K:1999/113 DD:101 Sayfa:814 3.2.1999)


30-Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yönetmelikle değil tayin ve nakil talimatıyla yürütüldüğü ileri sürülerek davacıya 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca 1 inci derecede öncelikli yörelerde çalışması nedeniyle verilen 2 kademenin geri alınamayacağı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1997/2698 K:1999/167 DD:101 Sayfa:819 DD:101 Sayfa:819 8.2.1999)


31-Davacının mezun olmadığı halde başvuru dilekçesinde ziraat mühendisi olduğunu belirterek ve mülakat tutanağını da ziraat mühendisi olarak imzalayarak davalı idareyi gerçeğe aykırı beyanı ile yanıltması sonucunda ataması yapılmış olduğundan görevine son verilmesine ilişkin işlemin İlk Defa Devlet Kamu Hizmetlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar Hakkında Yönetmelin 20 nci maddesine uygun bulunduğu hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1996/2875 K:1996/186 DD:101 Sayfa:821 8.2.1999)


32- Stajyer öğretmen iken 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca görevine son verilmiş olan davacının, yeniden görevine atanma istemiyle yaptığı başvurusunun ilk defa atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen yaş koşulunu taşıması gerektiği hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1996/2822 K:1999/190 DD:101 Sayfa:823 8.2.1999)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
22:50 - Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor
22:15 - Fatma Şahin: Vakalar artarsa okullar açılmayabilir22:10 - 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:08 - Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı22:04 - Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi21:35 - TSK'dan Gelibolu'daki yangını söndürme çalışmalarına destek21:34 - Acelle Yaylası'na yapılan beton yapılar tepkiye yol açtı
21:31 - 250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı21:24 - CTE'den aile mazereti tayin duyurusu21:24 - Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi21:23 - 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi21:21 - Emtia yatırımcısı altınla kazandı, petrolle kaybetti
21:17 - Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin restorasyonuna ara verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam