1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

102 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
1- Kamu iktisadi kuruluşlarında, bazı Büyükşehir belediye başkanlıklarına bağlı genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmış kuruluşlar ile özel bütçeli diğer kuruluşlarda çalışan diğer personele ödenen ve yılda iki maaşı geçmeyen ikramiye uygulamasına ilişkin tutarın hesaplanmasında, 657 sayılı Kanunda tanımı yapılan aylık tutarın dışında kalan diğer ödeme unsurlarının dikkate alınmasına hukuken olanak görülmediği hakkında (Danıştay 1.Daire E:1999/55 K:1999/81 DD:102 Sayfa:73 6.5.1999)


2-Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapılan soruşturmalarda ifade almanın zamanaşımı süresini kesmeyeceği hakkında. (Danıştay İkinci Dairesi, E:1997/1968, K:1999/1043, T:14.04.1999, DD:S.102, s.81)


3-Veznedar görevini yapan kişiyi gerektiği gibi kontrol etmeyerek zimmet suçunun oluşmasına neden olmanın TCK'nın 203 üncü maddesindeki suçu oluşturacağı hakkında (Danıştay 2.Daire E:1998/1035 K:1999/940 DD:102 Sayfa:84 6.4.1999)


4- APK uzmanı olan davacıya 141 seri nolu DMK Genel Tebliğinin 5/2 maddesi uyarınca makam tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin işlemin ve anılan düzenlemenin 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi uyarınca hukuka aykırı olduğu hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/185 K.1999/510 DD:102 Sayfa:86 30.4.1999)


5-MKEK Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olan davacının görevine atanmasında uygulanan usulün görevden alma sırasındada uygulanması gerekeceği hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/536 K:1999/547 DD:102 Sayfa:91 9.4.1999)


6-Milletvekili genel seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, milletvekili olamaması sebebiyle önceki görevine iadesi yolundaki başvurusu zımnen reddedilen davacıya mali haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren değil görevine başlama tarihinden itibaren verilebileceği hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/726 K:1999/525 DD:102 Sayfa:93 7.5.1999)


7-Emniyet müdürlerinin bir üst sınıfa terfi etmelerinde, kıdem ve liyakata göre yapılan sıralamada bulunulan sıranın kadro sayısından aşağı olması durumunda ilgilinin bir üst sınıfa yükseltilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1999/56 K:1999/803 DD:102 Sayfa:96 25.6.1999)


8-Mecburi hizmet yükümlülüğü nedeniyle ancak kazai rüşt kararı alınmaksızın 18 yaşın altında geçen hizmet sürelerinin emeklilikte değerlendirilemeyeceği ve göreve aybaşından sonra başlayanların emeklilik hizmet süresinin takip eden aybaşından itibaren hesaplanacağı, ancak 18 yaşın altında hizmete başlayanların 18 yaşını doldurdukları tarihte göreve yeni başlayan iştirakçi olarak nitelendirilemeyeceği ve hizmet süresinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren hesaplanması gerekeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1999/2417 K:1999/2394 DD:102 Sayfa:311 30.6.1999)


9-Hakim adaylığı sınavını kazanan ancak ataması yapılmadan askere giden ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe girdiği 15.10.1991 tarihinde de askerde bulunan davacının 458 sayılı KHK dan yararlandırılması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/1118 K:1999/996 DD:102 Sayfa:318 19.4.1999)


10- Üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d maddesi uyarınca yapılan intibak işlemine karşı süresinde dava açmayan davacının yükselebileceği dereceye getirilmesinin kadro şartına bağlı olduğu hakkında (Danıştay 5.Daire E:1999/413 K:1999/1112 DD:102 Sayfa:322 21.4.1999)


11-Harcırah ödenen kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğunun saptanması halinde her zaman 6245 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanabileceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/800 K:1999/1280 DD:102 Sayfa:324 27.4.1999)


12-İdare tarafından kadro şartı aranmaksızın davacının intibakı yapılabilecek iken, kadro aranması sonucu geçirilen zaman nedeniyle uğranılan zararın tazmini gerektiği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1996/985 K:1999/1055 DD:102 Sayfa:326 20.4.1999)


13-Davacıya yaş haddini doldurduktan tarihten sonra çalıştırmaya devam den kurumun, daha sonra yaş haddini doldurduğu tarih itibarıyla emeklilik tahsisi yapılması nedeniyle uğranılan zararı hizmet kusuruna dayalı olarak tazminle yükümlü olduğu hakkında (5.Daire E:1999/1230 K:1999/2392 DD:102 Sayfa:329 30.6.1999)


14-Unvan yükselmesi için gereken şartları taşımadan sigorta müdürlüğüne atandığı anlaşılan davacının bu işlemin geri alınarak şefliğe atanması sırasında daha önce bulunduğu şeflik kadrosundaki derecesinin korunması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/4622 K:1999/1685 DD:102 Sayfa:331 24.5.1999)


15-Üniversitelerde, öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları kadrolarına yapılacak atamaları Maliye Bakanlığı iznine tabi kılan tebliğ hükmünün mevzuata ve hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1997/775, K:1999/4181, T:26.6.1999, DD:S.102, s.476)


16-Takdir Komisyonu Başkanlarına da görev tahsisli lojman verilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılması isteminin reddi yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, lojmanı süresinde boşaltmaması nedeniyle %100 zamlı kira alınması yönündeki işlemin hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1998/2541, K:1999/4182, T:22.06.1999, DD:S.102, s.479)


17-Davacıya verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kesin bir işlem olduğundan, 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca üst makama yapılan itirazın dava açma süresini durdurmayacağı hakkında (Danıştay 8.Daire E:19998/5045 K:1998/3688 DD:102 Sayfa:490 8.6.1999)


18-Hastalık iznine ayrılmış bulunan disiplin amirinin uyarma cezası verme yetkisi bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1998/2038 K:1999/2990 DD:102 Sayfa:491 13.5.1999)


19-TCDD Bölge Müdürlüklerinde işletme müdürü olarak görev yapanların müstakil bir işletmenin yöneticisi olarak görev yapanlar için belirtilen oranda özel hizmet tazminatı ve ek gösterge verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/3005 K:1999/2918 DD:102 Sayfa:493 11.5.1999)


20- Jandarma ve polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda, özel görevin yerine getirilmesi sırasında jandarma komutanı olan subayın polis memurunun amir olacağı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/5175 K:1999/1956 DD:102 Sayfa:495 12.4.1999)


21-Milli Eğitim Müdürlüğü inşaat şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personele, Bayındırlık ve iskan Bakanlığında görevli emsali teknik personele ödenen oranda tazminat verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1997/1762 K:1999/2753 DD:102 Sayfa:496 4.5.1999)


22-Konservatuarlar ile eğitim fakülteleri mezunlaeı eşdeğer edilmeyeceğinden; eğitim fakültesi mezunu olan davacının, sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı olarak çalıştırılması isteminin reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/1749, K:1999/4323, T:30.06.1999, DD:S.102, s.512)


23-Meslek yüksek okulu müdürü olan davacıya, profesörlük kadrosunda 3 yılını doldurmamış olmasına rağmen ek göstergesinin genel müdür seviyesinden yüksek olması nedeniyle makam tazminatı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1996/1930, K:1999/4194, T:22.06.1999, DD:S.102, s.520)


24-Davalı üniversitede kısmi statüde görev yapan davacının görev süresinin uzatılmamasında, usulde paralellik ilkesi gereği ilk atamadaki usulün uygulanacağı yolunda yasa hükmü olmadığından, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1999/7119, K:1999/3067, T:18.05.1999, DD:S.102, s.522)


25-Profesör unvanı ile 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların makam tazminatından yararlanamayacakları hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1996/4494, K:1999/2624, T:30.04.1999, DD:S.102, s.524)


26-Halen özelleştirme program ve kapsamında bulunan Türk Telekominikasyon A.Ş.'de çalışan personelden emeklilik hakkını kazanıp ta emekli olmak isteyenlere 4046 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca emekli ikramiyelerinin %30 fazlasıyla ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 10. Daire, E:1996/9867, K:1999/3470, T:16.06.1999, DD:S.102, s.613)


27-Davacının 7.7.1982-30.12.1982 tarihleri arasında kullandığı 6 ay ücretsiz izin süresinin borçlandırılması istemiyle 29.7.1992 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 10.Daire E:1997/4983 K:1999/3358 DD:102 Sayfa:647 14.6.1999)


28-5 inci dereceli memur kadrosunda bulunan ve 4 üncü derecenin 7 nci kademesinden aylık alan davacıya daha üst derecede memur kadrosu olmaması sebebiyle üst dereceden kadro verilmemesi ve 657 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uygulanarak kazanılmış hak aylığının 3 üncü dereceye yükseltilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1997/3419 K:1999/1074 DD:102 Sayfa:715 27.5.1999)


29-Kurumda bir hekim kadrosu ihdas edilerek tam gün kadrolu hekim çalıştırılmaya başlanmış olması ve dava konusu işlemin tesisinden sonra kadrolu hekimden başka aynı görev için part-time olarak geçici görevlendirme suretiyle personel alınmış olması karşısında hizmetin ortadan kalktığından söz edilemeyeceğinden 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan ve hizmetinde başarılı olmadığı yolunda bir tespit de bulunulmayan davacının kadroya geçirilmesi mümkün iken hizmetine ihtiyaç bulunmadığı nedeniyle sözleşmesinin feshine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1998/930 K:1999/631 DD:102 Sayfa:717 20.4.1999)


30- MKEK Genel Müdürlüğünde müşavir olarak görev yapan davacıya 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 243 sayılı KHK ile eklenen ek 67 nci madde uyarınca tespit edilen XII Sayılı eşitlik cetveline göre daha önce görev yaptığı ?Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü kadrosunun genel müdürlük kadrosu ile eşitlenmiş olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesi gereğince genel müdürlük makam tazminatı ödenmesinin fabrika müdürlüğü görevini yürüttüğü tarihlerde genel müdürlük kadro unvanına makam tazminatı ödenmesi koşuluna bağlı bulunduğu hakkında (Danıştay 12.Daire E:1997/2738 K:1999/675 DD:102 Sayfa:720 21.4.1999)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:40 - Noterde kartla ödemeyi sevdik: Dolandırıcılığın önüne geçildi07:30 - Egemenlik, hak, hukuk meselesi... Sosyal medya gerçeği07:20 - 'Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye bir sandalye bile koymak istemiyor'07:05 - Belediyelerdeki görevde yükselme süreçlerinde neler değişti?06:56 - Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti06:45 - Karabük'te virüs görülen köy karantinaya alındı
06:35 - Barolara ilişkin teklifin 12 maddesi kabul edildi06:21 - Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı06:10 - Emekli polis silahlı kavgada öldü, 2 kişi yaralandı00:02 - Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu00:01 - 5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik
23:48 - Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem23:35 - Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor23:34 - Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu23:25 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nakillerde hizmet puanı uygulamasına geçti23:19 - Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
23:18 - İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam