Kariyer Mesleklere Geçişlerle İlgili Örnek Bir Karar

Haber Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
1999 yılında getirilmiş olan merkezi yerleştirme nedeniyle İİBF, SBF, İşletme vb. fakülte mezunları öncelikle memuriyete girmektedirler. Ancak bu kişilerden bazıları daha sonra kariyer bir mesleğin sınavını kazandıklarında, (müfettiş, uzman yrd. vb.) çalıştıkları kurumlarca muvafakatları bazen verilmemektedir. Bu konuya ilişkin olarak bir site üyemizin gönderdiği ve konu ile ilgili diğer arkadaşlara yardımcı olabilecek mahkeme kararını örnek olarak yayınlıyoruz.
T.C.
ANKARA
1 NOLU İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO :2002/1105
KARAR NO :2002/995

DAVACI: -----
DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
DAVANIN ÖZETİ: Tapu ve kadastro genel müdürlüğü Trabzon bölge müdürlüğünde denetmen yardımcısı adayı olarak görev yapan davacının maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü devlet malları uzman yardımcılığı sınavını kazandığından bahisle muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 04.07.2002 gün ve 30912sayılı işlemin iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: 657 Sayılı DMK nın 54. ve 74. maddeleri ile 4576 sayılı kanunun geçici 1. maddesi uyarınca,aday denetmen yardımcılarının kurumlar arası yer değişikliği yapamayacağı gibi personel ihtiyacı nedeniyle davacının isteminin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Kararı veren Ankara 1 nolu İdare mahkemesince işin gereği düşünüldü: Dava,Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü 9.bölge müdürlüğünde denetmen yardımcısı adayı olarak görev yapan davacının,devlet malları uzman yardımcılığını sınavını kazandığından bahisle muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 04.07.2002 gün ve 30912 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

2709 sayılı T.C. Anayasasının kişi haklarını düzenleyen ikinci bölümünün 18. maddesinde hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı belirtilmiş ve 48. maddesinde herkesin dilediği alanda çalışma hürriyetine sahip olduğu hükme bağlanmıştır.

657 sayılı DMK nın 54. maddesinin 2. fıkrasında :?aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi 1 yıldan az az 2 yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz? hükmü,74.maddesinin 1.fıkrasında ise;?memurların bu kanuna tabi kurumlar arsında,kurumların muvafakat ı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle,bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan ,bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak aylık dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği şarttır?hükmü yer almıştır. Diğer taraftan,3045 sayılı tapu ve kadastro genel müdürlüğü kuruluşu ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanunun 4576 sayılı kanunla eklenen geçici 1.maddesinde de ;?bu kanun ile tahsis edilen kadrolara (denetmen yardımcılığı) ilk defe,yeniden veya naklen atananların, atandıkları tarih itibariyle iki yıl geçmedikçe, kanuni mazeret dışında kurum içi veya kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz? kuralı getirilmiştir.

657 sayılı DMK nın 54.maddesiyle 3045 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin birlikte değerlendirilmesinden ,mezkur maddelerinde geçen ?nakil?(yer değişikliği) ibaresinden aday memurun başka bir kurumdaki bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerekmekte olup,özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklerde giriş sınavını kazanan aday memurların ,söz konusu görevlere atanmalarının,yasalarda belirtildiği şekilde ?nakil?(yer değişikliği)olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Yukarıda anılan 657 sayılı yasanın 74.maddesi gereği kurumlar arası yer değiştirme işlemi kurumların muvafakat ı ile sağlanmaktadır.Bu hükme göre kurum değiştirme talepleri bir memurun yeni bir üst öğrenim bitirmesi,diğer bir kurumun açtığı örneğin kariyer nitelikli bir görevin sınavını kazanması ,mali imkanların daha iyi olması gibi çeşitli sebeplere dayanabilmektedir.Kurum amirlerinin muvafakat verip vermemek konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu şüphesizdir.Ancak idarenin takdir yetkisinin de işlemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği de tabiidir.

Dava dosyasının incelemesinden; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu davacının.Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğünün(TKGM) açtığı sınavı kazanarak 11.01.2002 tarihinde denetmen yardımcısı adayı ünvanı ile TKGM 9. bölge müdürlüğü emrine atandığı,bilahare TKGM Ankara 1. Bölge müdürlüğünde staj eğitimini yapmak üzere geçici görevle bulunduğu sırada Maliye Bakanlığının sınavını kazanması üzerine adı geçen kuruma atama için muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun davalı idarece,personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek reddedilmesi üzerine bakılan bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda ,davalı idarece, personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmemiş ise de; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince ,kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmaları kamu yararına uygun düşeceğinden, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu davacının kariyer nitelikli bir görev olan Maliye Bakanlının Uzman Yardımcılığını sınavını kazanması, adı geçenin gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlaması nedeniyle kamu hizmetinden beklenen faydanın artacağı anlaşılmakta muvafakat verilmeme yönünde gerçekleştirilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemişti.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline,aşağıda dökümü yapılan 24.910.000 lira yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine ,artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine , 30.10.2002 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

BAŞKAN: ZİYA ÖZCAN
ÜYE: NERMİN ZEĞEREK
ÜYE: MURAT EREN

YARGILAMA GİDERLERİ:
Başvurma Harcı : 4.960.000
Karar Harcı : 4.960.000
YD Harcı : 8.080.000
Vekalet Harcı : 910.000
Posta Gideri : 6.000.000

24.910.000

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber