1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

15 Haziran 2003 03:45
+Aa- Yazdır

Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

MALIYE BAKANLİĞİ PERSONELININ YER DEĞIŞTIRME SURETIYLE ATANMALARİNA İLIŞKIN YÖNETMELIK

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/09/2000

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24178

BİRİNCİ BÖLÜM :
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının yer değiştirmeye tabi personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan personelden yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olanlar ile Yönetmeliğin 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerinde yer alan personelin, atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesi ile 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

c) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tesbit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

d) Hizmet bölgesi: Yönetmeliğe ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen bölgeleri,

e) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı il merkezleri ve ilçeleri,

f) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

g) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi: Her yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını, ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 - Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

b) Yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ve ilçeler gruplandırılarak oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Bu atamalarda, hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

İKİNCİ BÖLÜM :
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 - Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ve ilçeler gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri (1) sayılı, Gelirler Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illere ilişkin bölgeler (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 7 - Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)
6 2
5 3
4 4
3 5
2 6
1 7

Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Zorunlu çalışma süresi, aynı bölge içindeki çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Ancak, Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, atanılan bir hizmet alanında iki yıllık çalışma süresini doldurmadan atanma talebinde bulunanların bu talepleri Bakanlıkça dikkate alınmaz. Ayrıca, bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.

b) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların atamaları, bu bölgenin çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en fazla iki üst veya iki alt bölgesindeki hizmet alanlarına yapılır.

c) Bir il sınırları içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırları içerisindeki görev süresi, çalışılan iki ayrı hizmet bölgesindeki toplam zorunlu çalışma süresini aşamaz.

d) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde gerçekleştirilmesi esastır.

e) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak, 5 inci hizmet bölgesinde çalışma süresi 6 yılı, 6 ncı hizmet bölgesinde çalışma süresi ise 4 yılı geçemez. Bu hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerinden fazla görev yapan personelin, 5 ve/veya 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinden fazla görev yaptığı süreler, çalışmadığı ve istediği bölgedeki zorunlu çalışma süresinde geçmiş sayılır. Ancak, bu süreler her halde 5 inci hizmet bölgesinde görev yapanlar için 4 yılı, 6 ncı hizmet bölgesinde görev yapanlar için 3 yılı geçemez.

f) (Değişik bent: 24/05/2001 - 24411 S. R.G. Yön./1. md.) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçmiş sayılır. Bu halde de artık süre kalması veya 1 inci hizmet bölgesinde bulunulması halinde, söz konusu fazla geçen süreler çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan sırasıyla alt bölgelerde geçmiş sayılır.

g) Aynı hizmet bölgesindeki yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

h) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

i) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve Emeklilik Belgesini (3 nüsha) vermeleri koşulu ile, takip eden yer değiştirme dönemi sonuna kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilirler.

j) Talepte bulunup da, yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler veya emekliliğe hak kazanmadıkları tespit edilenler ya da herhangi bir nedenle emeklilikleri iptal edilenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez (i) bendi hükmünden yararlanamazlar.

k) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Personel

Madde 8 - Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü (Müdür unvanı olmayan Döner Sermaye ve Fon Saymanları hariç), Gelir Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Takdir Komisyonu Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü ve bunların yardımcıları ile Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.

Yer Değiştirme Dönemleri

Madde 9 - Yönetmeliğin 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların, her yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapılması esastır.

Yer Değiştirme Halleri

Madde 10 - Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri;

a) Hizmetin gereği,

b) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi, olağanüstü durumların gerçekleşmesi,

c) Çalışma süresinin doldurulması,

d) Unvan değişikliği,

e) İlgilinin isteği, hallerinde, Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulmak suretiyle değiştirilebilir.

Özür Halleri

Madde 11 - Eş durumu veya sağlık durumu özür halidir. İlgililerin talebi ve bu özürlerin belgelendirilmesi halinde;

a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle özürlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir.

Bakanlık, özür hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

Bu şekilde, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerlerinde bırakılanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren, son bir ay içinde düzenlenmiş belgeleri, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak belgelendirmeler dikkate alınmaz.

Sağlık durumuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin, tedavi yardımına ilişkin olarak her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı ekinde belirtilen hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalışması zorunludur.

Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanların, taleplerinin dikkate alınabilmesi için, bulunduğu yerde eşinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı bulunmakla birlikte niteliğine uygun bir görevin olmaması gerekir. Eş durumu nedeniyle yerinde kalma talebinde bulunanların ise, görev yapmakta oldukları hizmet alanı dışında eşinin atanacağı bir teşkilatın olmaması gerekir.

Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atamalarda;

a) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta görevli olması halinde;

1 - Unvan ve kadro bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin, yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

2 - Eşlerin birisi üst unvanda ve yer değiştirmeye tabi değilse, yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

3 - Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve yer değiştirmeye tabi ise; çalışma süresini doldurmayan eşin görev yeri, çalışma süresini dolduran eşe bağlı olarak değiştirilir.

b) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren başka bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, eşlerin unvan, kadro ve görev itibariyle konumları gözönünde bulundurulmak suretiyle, ilgili kurumla koordine edilerek gerçekleştirilir.

Hizmetin Gereği

Madde 12 - Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak personelin görev yerleri değiştirilebilir.

a) Haklarında adli, idari veya inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların veya sicil raporu sonuçlarına göre görev, tutum ve davranışlarında yetersizlikleri, başarısızlıkları veya sakıncaları tespit edilenlerin görev yerleri, bölge ve süre kaydı aranmaksızın değiştirilebilir.

Hizmetleri ilgili genel müdürler ve valilerce yazı veya denetim elemanlarınca düzenlenen rapor ile olumsuz ve yetersiz olarak değerlendirildiği bildirilenler, aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına atanabilirler.

Olumsuzlukları ve yetersizlikleri nedeniyle görev yeri değiştirilenler, yeni yerlerinde de başarısız oldukları takdirde aynı yerde niteliklerinin gerektirdiği başka bir göreve atanırlar.

b) Bulundukları bölgelerdeki hizmetleri ilgili genel müdürler ve valilerce bir yazı veya rapor ile olumlu değerlendirilenler, istekleri de dikkate alınarak süre kaydı aranmaksızın aynı bölgede bölge hizmetini tamamlamak üzere başka bir hizmet alanına atanabilirler veya en çok bir yıl süreyle yerlerinde bırakılabilirler.

c) İdari teşkilatlanmadaki değişiklikler sebebiyle, öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bu mümkün olmadığı takdirde başka bir bölgeye atama yapılabilir.

Unvan Değişikliği

Madde 13 - 30/06/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğine veya özel yönetmeliklerine göre yapılan sınavlar sonucunda başarılı olmaları nedeniyle, ilk defa yer değiştirme suretiyle atamaya tabi bir göreve atanmaya hak kazananlar, 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgesine atanırlar. Bu bölgelerde boş kadro kalmaması sebebiyle atanamayanlar, 4 üncü, burada da boş kadro kalmaması halinde 3 üncü bölgeye atanırlar.

Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olmaları nedeniyle bir üst unvana atanmaya hak kazanan ancak daha önce 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamamış yer değiştirmeye tabi diğer personel hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Gerekli görüldüğünde hizmet alanları kura ile tesbit edilebilir.

Eşdeğer başka bir göreve atanacaklar ise, zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları aynı ya da başka bir hizmet bölgesine atanabilirler.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

Madde 14 - Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afetler gibi hallerde, yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

Madde 15 - Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı personelin asıl görev yerinin bölge hizmetinden sayılır.

a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinleri,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 60 günü geçmeyen kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim vb. ile geçici görev veya vekalet süreleri,

c) Hizmet bölgesi içinde yapılan kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim vb. ile geçici görev ve vekalet süreleri (Vekalet edilen görevin bu Yönetmeliğe tabi olmaması halinde asli görev esas alınır),

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi hükümlerine göre görevlerine iadelerinin gerçekleşmesi halinde, görevden uzakta geçen süreleri.

Hizmet bölgesi dışında, hizmetin gereği olarak TODAİE ve Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçirilen sürelerin tamamı ile (b) bendindeki 60 günü aşan süreler, bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge esasına göre teşkilatlandırılmış birimlerde çalışan personelin, bölge müdürlükleri kapsamındaki illerde geçen yer değiştirmeye tabi çalışma süreleri, bu bölge hizmetinden sayılır.

Yönetmeliğe tabi personelin, ekli (1) ve (2) sayılı cetveller arası nakillerinde, yer değiştirmeye tabi olarak geçen hizmetleri, bu cetvellerde ait oldukları bölgelere intibak ettirilir.

(1) sayılı cetvelde yer alan bölgelerde yer değiştirmeye tabi görevde bulunmakta iken, (2) sayılı cetvelde yer alan bölgelere atananların (1) sayılı cetvele tabi il ve ilçelerde geçen hizmetleri, bu il ve ilçelerin (2) sayılı cetvelde ait olduğu bölgelere intibak ettirilir.

(2) sayılı cetvelde yer alan bölgelerde yer değiştirmeye tabi görevde bulunmakta iken, (1) sayılı cetvelde yer alan bölgelere atananların (2) sayılı cetvele tabi bölgelere bağlı illerde geçen hizmetleri, bu illerin (1) sayılı cetvelde ait olduğu bölgelere intibak ettirilir.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 16 - Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

c) Denetmen yardımcılığında geçen süreler.

Belli Süre Hizmeti Olanların Yer Değiştirme Suretiyle Atanması

Madde 17 - Yönetmeliğe ekli (1) ve/veya (2) sayılı cetvellere dahil 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamak şartıyla, en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve Bakanlıkta fiilen en az 25 yıl memuriyeti bulunanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak yerine getirilebilir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanılamayacak Yerler

Madde 18 - Yönetmeliğe tabi personel;

a) Kendisinin veya eşinin son 20 yıl içinde nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, atanamaz.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre; ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezlerinden nüfusu 100.000'i, ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere, diğer bölgeler kapsamındaki il veya ilçe merkezlerinden ise nüfusu 200.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Bu hükmün uygulanmasında, Büyükşehir Belediyesi olan illerde il merkezi ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Başvuru Şekilleri

Madde 19 - Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlamış personel (17, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilenler dahil) ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11 inci maddede belirtilen özürleri bulunanlar, Personel Genel Müdürlüğünün duyurusunu beklemeksizin (EK - 3)'te yer alan "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstem Formu"nu doldurarak, varsa ekleri ile birlikte, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler.

Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi esastır. Ancak Bakanlık, personeli, istem formunda belirttiği hizmet bölge ve alanları dışına da atayabilir.

Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyenler, süre kaydına bağlı olmaksızın da başvurabilirler.

Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yer Değiştirme Suretiyle Atama İşlemleri

Madde 20 - Personel Genel Müdürlüğü, yer değiştirmeye tabi tutulması gereken veya çalışma süresini doldurduğu halde yerinde kalma talebinde bulunan personelin durumlarını;

a) Hizmetin gereğini,

b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumunu,

c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarını,

d) İstek formları ile eklerini, özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak inceler ve personelin atanacağı hizmet alanını belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 21 - Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri halinde, Bakanlığın da uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha önce görev yapmadığı veya çalışma süresini doldurmadığı daha alt hizmet bölgelerine atanabilir.

Daha alt hizmet bölgesinde belirli bir il veya ilçe istendiği halde, talep doğrultusunda işlem yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
Çeşitli Hükümler

Defterdar Yardımcılarının Atanması

Madde 22 - Bulundukları ilde 7 yıllık süreyi dolduran Defterdar yardımcıları başka il'lere atanırlar.

Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 7 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

30/06/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 37 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Defterdar yardımcılığı görevini vekaleten veya tedviren yürütenler de bu madde hükmüne tabidir.

Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü, Defterdar yardımcıları hakkında da uygulanır.

Bütçe Dairesi Başkanları ve Yardımcılarının Atanması

Madde 23 - Bütçe dairesi başkanları ile bunların yardımcılarından aynı unvanda Ankara veya İstanbul illerindeki başkanlıklarda 10 yıl, diğer illerdeki başkanlıklarda 5 yıllık çalışma sürelerini dolduranlar, başka ildeki başkanlıklara atanırlar. Bu süreler, her defasında birer yılı geçmemek üzere Ankara ve İstanbul illeri için en fazla 5, diğer iller için en fazla 3 yıla kadar uzatılabilir. Aynı il içindeki atamalarda bu süreler dikkate alınmaz.

Ancak, kadro ve ihtiyaç durumu, ilgilinin isteği veya Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirlenen hizmetin gereği dikkate alınmak suretiyle yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan başka ildeki başkanlıklara atama yapılması mümkündür.

Merkez Saymanlık Müdürleri ve Yardımcılarının Atanması

Madde 24 - Merkez saymanlık müdürleri ile yardımcılarından bulundukları kurum nezdinde 5 yıllık çalışma süresini dolduranlar, aynı il veya başka bir il ve ilçedeki saymanlıklara atanırlar. Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 5 yıllık süreye bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür. Merkez saymanlık müdürlüğü ve yardımcılıklarındaki görev süresi 10 yılı aşamaz.

Merkez saymanlığından muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü, malmüdürlüğü veya bunların yardımcılıklarına atanma halinde, merkez saymanlığında geçen süreler, 1 inci bölgede geçmiş sayılır ve bu personelin merkez saymanlığına atanmadan önce yer değiştirme hükümlerine tabi olarak geçmiş olan hizmetleri ile birlikte değerlendirilir.

Muhakemat Müdürleri ve Yardımcıları, Müşavir Hazine Avukatları İle Hazine Avukatlarının Atanması

Madde 25 - Muhakemat müdürleri ve yardımcıları, müşavir hazine avukatları ile hazine avukatları, atandıkları il veya ilçede en az 5 yıl süre ile görev aparlar. Bunlardan bulundukları il veya ilçede 5 yıllık süreyi dolduranlar başka bir il veya ilçeye atanabilirler.

Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 5 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü, muhakemat müdürleri ve yardımcıları, müşavir hazine avukatları ile hazine avukatları hakkında da uygulanır.

Müdür Unvanı Olmayan Döner Sermaye ve Fon Saymanlarının Atanması

Madde 26 - Kadrosu Bakanlığa ait müdür unvanı olmayan döner sermaye ve fon saymanları, atandıkları saymanlıklarda en az 3 yıl süre ile görev yaparlar. Bu süreyi dolduranlar başka bir döner sermaye ve fon saymanlığına atanabilirler.

Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 3 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 27 - Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tesbit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 28 - Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 29 - Yönetmelikle ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Geçmiş Hizmetlerin Bölgelere İntibakı

Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (1) sayılı cetvele bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların bu şekilde çalıştıkları süreler, bu Yönetmelik eki (1) sayılı cetveldeki hizmet bölgelerine görev yapılan il merkezi ve ilçe esas alınarak intibak ettirilir.

Ancak, halen yer değiştirmeye tabi görevde bulunan personelden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı olarak başvurmak suretiyle, önceki Yönetmeliğe göre geçen sürelerinin eski bölgelerinde sayılması talebinde bulunanların intibakları yapılmaz.

(Ek fıkra: 24/05/2001 - 24411 S. R.G. Yön./2. md.) İntibak sonucunda bulunduğu bölgede çalışma hakkı doğan personelden, çalışmakta olduğu görev yerindeki toplam hizmet süresi, halen bulunduğu bölgenin zorunlu hizmet süresinden fazla olanlar, başka hizmet alanlarına atanırlar. Bu kişilerden, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini 2002 yılı yer değiştirme döneminde dolduracak olanların atamaları yapılmayabilir.

(Ek fıkra: 24/05/2001 - 24411 S. R.G. Yön./2. md.) Daha önce çalışmış olduğu bir hizmet alanında bölgesinin zorunlu hizmet süresi kadar çalışmış olanlar, aynı hizmet alanına yeniden atanamazlar.

Geçici Madde 2 - Yer değiştirmeye tabi görevlerde bulunanlardan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce (2) sayılı cetvele dahil hizmet bölgelerine atananların (1) sayılı cetvele bağlı il merkezleri ve ilçelerde geçen hizmetleri, bu illerin (2) sayılı cetvelde dahil olduğu bölgelere intibak ettirilir.

İntibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı isteklerinin bulunması halinde, 2002 yılı yer değiştirme dönemine kadar, hizmetin gereği, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak yerlerinde bırakılabilirler.

Geçici Madde 3 - Yönetmeliğin 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde unvanları sayılan personelden, bu maddelerde belirtilen çalışma sürelerini (süre uzatımı dahil) dolduranlar, 2002 yılı sonuna kadar bu maddelerde belirtilen başka yerlerdeki görevlere atanırlar.

Ek Madde

Ek Madde 1 - (Ek madde: 24/05/2001 - 24411 S. R.G. Yön./3. md.)

Defterdar, Gelirler Bölge Müdürü ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına, Merkez Denetim Elemanı görevinde bulunmuş olanlar dışındaki görevlerden atanacak olanlar ile, Yönetmeliğin 22, 23 ve 25 inci maddelerinde sayılan unvanlara atanacak olanların ilk görev yerleri, hizmet birimi olması halinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde yukarıda belirtilen unvanlarda iki yıl görev yapmayanlar diğer illere atanamazlar. Ancak, diğer unvanlarda 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

Yukarıda birinci fıkrada belirtilenlerden ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanlardan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine atananlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30 - 22/12/1994 tarihli ve 22149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Hizmet bölgeleri için 22.09.2000 tarihli resmi gazeteye bakınız.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:15 - İDDK, mühendis olan daire başkanının eski görevine iadesini hukuka uygun buldu!00:01 - 13 Haziran 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - İTÜ'den evsel ve endüstriyel atıkları yüzde 99 arıtan teknoloji23:53 - Besici kadın devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu23:31 - Dışişleri Bakanlığı, Afrin'deki saldırıyı şiddetle lanetledi23:20 - Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
23:06 - Araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti23:04 - Kırıkkale'de sel felaketi: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü22:38 - Mardin'de görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda22:08 - 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı22:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Brüksel'e gidiyor22:04 - 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni iade edildi
21:27 - Köprüköy Belediye Başkanının büyük sınavı!21:20 - Şehirlerarası yolculuklar için yeni tedbir getirildi21:17 - Uzman isim uyardı: Aşı randevusuna mutlaka gidin21:16 - Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi21:10 - Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti
20:57 - Nusret'in hareketi de kripto para oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam