1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği

29 Aralık 2004 23:46
+Aa- Yazdır

5/11/1999 tarihli ve 23867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı ile 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değiştirilmiş ve yönetmeliğe işlenmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
- (Değişik: 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı RG.) Bu Yönetmelik, hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarının, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıf kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
b) Okul: Anadolu Lisesini,
c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,
d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Amaç

Kuruluş
Madde 5
- (Değişik: 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı RG.) Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.

Okulun Amacı
Madde 6-
Okulun amacı, öğrencilerin;
a)İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon, Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul
Kontenjan tespit ve nakil komisyonu
Madde 7
- (Değişik: 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı RG.) Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanları ile nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.

Kontenjan tespiti
Madde 8
- (Değişik: 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı RG.) Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.
Açılacak hazırlık ve 9 uncu sınıf şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilân edilir.
Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf kontenjanında değişiklik yapılmaz.
Ayrıca seviye belirleme sınavı, alanlara yönelme ve nakil sebepleriyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında güncelleştirilerek ilân edilir.

Sınav ve tercih için başvuru
Madde 9 -
(RG.18/12/2004-25674) İlköğretimin 8 inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve tercih yapmak için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar. Tercihler elektronik ortamda da yapılabilir.

İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

Sınav ve kayıt-kabul

Madde 10 - (RG.18/12/2004-25674)Okullara, merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Nakiller

Madde 11 - (RG.18/12/2004-25674)Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî Anadolu liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Ancak resmî Anadolu liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş, "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş.Yönergesi" hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

Nakil için başvuru
Madde 12
- (RG.18/12/2004-25674)Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır. (EK-1)

Nakil başvurularının değerlendirilmesi
Madde 13
- (RG.18/12/2004-25674)Nakil başvuruları, Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesinin nakil gidilecek okulun evrak kaydına girişini izleyen üç iş günü içinde komisyonca; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre değerlendirilir. Sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Naklin yapılmasının uygun bulunması hâlinde öğrencinin tasdiknamesi ve öğrenci dosyası okulundan istenir.

Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri
Madde 14
-(RG.18/12/2004-25674) Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, önceki okullarına veya bu Yönetmeliğe tâbi diğer okullara 11 inci madde hükümlerince yapılır.

Ayrılan öğrencilerin durumu
Madde 15 -
(Değişik: 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı RG.) Ders yılı içinde kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.
Hazırlık sınıfı bulunan okullarda, hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.
Hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi

Seviye belirleme sınavı sonucu dokuzuncu sınıfa devam
Madde 16
-(Değişik: 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı RG.) Hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarında seviye belirleme ve 9 uncu sınıfa devam işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Başarının değerlendirilmesi
Madde 17
- Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (RG.18/12/2004-25674)

ALTINCI BÖLÜM
Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Programları İle İlgili Esaslar

Öğretim programları
Madde 18
- (RG.18/12/2004-25674)Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.

Hazırlık sınıfı programı ile ilgili esaslar
Madde 19-
Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanır.
b) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.
c) Türkçenin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.
d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı
Madde 20-
Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçilecek bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.

Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Ders öğretmenleri ve yönetim sırasında koordinasyonu sağlar.
b) Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini ister.
e) Zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.
g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
Madde 21
- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 22
- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/5/1993 tarih ve 21580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmi Okullar Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Nakillerle ilgili hükümler, bu okulların öğretimi devam eden ilköğretim sınıflarını da kapsar.

Geçici Madde 2 - (RG.18/12/2004-25674)Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yurt dışında öğrenim görmekte olanlardan, Bakanlıkça denkliği tanınan bir okulda en az iki ders yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Anadolu lisesi programı uygulayan bir okulda en az bir ders yılı öğrenim gördüğünü belgelendiren öğrenciler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine bakılmaksızın Anadolu Liselerine kabul edilirler.

Geçici Madde 3 - (Değ.25/08/2005-25917 RG)2004-2005 Öğretim Yılı ve öncesinde Anadolu liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;
a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması veya doğal afet yaşaması,
b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve başlatılması,
c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri açması, iş yeri değiştirmesi,
d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık kurulu raporunun bulunması
durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan üstünlüğü esası ve okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.
Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller ile aynı il ve ilçe merkezlerinde bulunan okullar arası nakiller ise kontenjan açığı bulunması ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliğine bağlı olarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır.
İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında en az iki Anadolu lisesi müdüründen nakillerin değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden fazla Anadolu lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde komisyon, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşturulur.
Nakil talebinde bulunanlar, öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne Nakil ve Tercih Formu (Ek-2) ile başvuruda bulunurlar. Başvuru belgeleri uygun olanların nakil talepleri, naklen gidilmek istenen okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçelerde oluşturulan komisyona ulaşan nakil talepleri, en geç bir hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Yürürlük
Madde 23
- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24-
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


EK-1


????????????????.MÜDÜRLÜĞÜNE

??./??. Öğretim Yılında okulunuz????sınıfı????nolu öğrencisi ??????.'ı naklen........................................... Anadolu Lisesine kaydettirmek istiyorum.
Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak verilmesini arz ederim.

Öğrenci Velisinin
Adı Soyadı
İmza
ADRES:

Tel:

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ


Sayı :
Konu :

.......................................................Müdürlüğüne

............. nolu .....................sınıfı ....................... alanı öğrencisi............................nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğini arz ederim.
Okul Müdürü
.................................


Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

1) ???/??. Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında aldığı Puanı:????..
2) Halen öğrenime devam ettiği Alanı/ Bölümü:??????
3) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) : ...............................................

??/?../??..
Kayıtlarımıza uygundur
Okul Müdürü
Adı Soyadı
Mühür

Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.


NAKİL VE TERCİH FORMU

EK-2

????????????????.MÜDÜRLÜĞÜNE


??./??. Öğretim Yılında okulunuz????sınıfı????nolu öğrencisi ??????.'ı naklen..............................ilindeki Anadolu lisesinden birine kaydettirmek istiyorum.
Nakil talebimin değerlendirilmesinde aşağıdaki tercihlerimin dikkate alınmasını ve gereğinin yapılmasını arz ederim.


Öğrenci Velisinin
Adı Soyadı
İmza
ADRES:


Tel:

Tercihlerim :

1) ???????..
2) ???????..
3) ???????..
4) ???????..
5) ???????..
6) Yukarıdaki tercihlerimden birisine velisi bulunduğum öğrencimin naklinin mümkün olmaması hâlinde, komisyonca belirlenecek herhangi bir Anadolu lisesine naklinin yapılmasını kabul ediyorum / kabul etmiyorum.

?/?/200.
Sayı :
Konu :

..............................Millî Eğitim Müdürlüğüne

............. nolu .....................sınıfı ....................... alanı öğrencisi............................nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğini arz ederim.
.................................
Okul Müdürü
Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

1) ???/??. Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında aldığı puanı:????..
2) Halen öğrenime devam ettiği alanı/ bölümü:??????
3) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) : ...............................................

??/?../??..
Kayıtlarımıza uygundur
Okul Müdürü
Adı Soyadı
Mühür

Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin komisyonca uygun bulunmasından sonra durum,ilgili okul müdürlüğü ile öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:07 - Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok06:50 - İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon06:40 - En fazla yatırım AB'den06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kovid-19 aşısı güvenli05:30 - 81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
03:39 - 4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı03:34 - RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz03:32 - İBB Eski Başkanı Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı02:53 - Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım02:47 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı01:13 - Kısıtlamaya uymayan 17 kişiye 71 bin lira ceza yağdı
00:53 - Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü00:38 - Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi00:04 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)00:00 - Rotamız iyilik yükümüz insanlık00:00 - 4 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
23:55 - Otobüsteki iğrenç olayın cezası belli oldu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam