Plan ve Bütçe Komisyonunun, torba tasarı raporu

Meclis Genel Kurulu geçen haftadan bu yana, torba tasarıyı görüşmektedir. Bilindiği üzere tasarı, kamu alacaklarını yeniden yapılandırırken, 657 sayılı Kanununda köklü değişiklikler yapmaktadır. Tasarı, hükümetin teklif ettiği metin, alt komisyon metni, plan ve bütçe komisyonu metni olmak üzere üç aşamadan geçmiştir. Meclis Genel Kurulu şuan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerinden görüşmeleri yapmaktadır. Bu nedenle, komisyon raporunu yayımlıyoruz. 657'e ilişkin maddeler 102'den başlamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2011 08:32, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

TASARININ 657 DIŞINDAKİ MADELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORUNUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ. (pdf formatında olup, 20 bin kb büyüklüğündedir.)


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR

VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TASARISI

MADDE 102- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 53 üncü maddesi başlığıyla

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

? 667 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

?Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:

MADDE 53- Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda

%3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya

kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan

ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim

durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle

merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile

özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları

özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına

bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine,

özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına,

eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere,

özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin

edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel

verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının

görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 103- 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Kademe ve kademe ilerlemesi:

MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun

aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış

olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle

atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen

çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen

süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin

yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten

geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe

ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla

belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit

edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.?

? 668 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 104- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendi yürürlükten

kaldırılmış, (B) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki

bent eklenmiştir.

?Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli

yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli

ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen

çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi

üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta

ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel

kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili

kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve

başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere

dörtte üçü dikkate alınır.?

?C) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış

olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece

kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda

bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve

emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda

belirtilen onay aranmaz.?

MADDE 105- 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati

ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek

kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası

kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.?

MADDE 106- 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 91- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında

niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması

hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına

bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır

ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan

yararlanmaya devam ederler.

Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen

yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî

haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması

hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan

istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi

? 669 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan

ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi

suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen

yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde

edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen

memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve

kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan

Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından

gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren

otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan

unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı

kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.?

MADDE 107- 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde

bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri

merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma

saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl

ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.?

MADDE 108- 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet

memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü

haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki

bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında

gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.?

MADDE 109- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 104- A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak

üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz

haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine

kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği

hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu

rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken

gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası

analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin

ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya

çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü

hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

? 670 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali,

ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile

bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir.

Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu

takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden

itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin

hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.?

MADDE 110- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Hastalık ve refakat izni:

MADDE 105- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum

üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde

onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,

hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe

başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek

raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu

raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin

sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen

ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde,

niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek

hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği

ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal

Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle

belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya

tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla

belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde

bu süre bir katına kadar uzatılır.?

MADDE 111- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 108- A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden

itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız

izin verilebilir.

? 671 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin

bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya

kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar

ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana

ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren,

istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması

durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen

iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de

dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen

veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici

olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu

kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin

verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve

isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar

aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan

edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli

görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde,

on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin

kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız

izinli sayılır.?

MADDE 112- 657 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:

MADDE 109- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca

tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma,

denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler

konulur.

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece

yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri

yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve

esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.?

? 672 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 113- 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:

MADDE 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine

göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu

zararının oluşmasının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında

veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı

olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler,

ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün

başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından

uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar

ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu

kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel

Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı

kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde

bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel

Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.?

MADDE 114? 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma

şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde,

kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirlerdir. Valiler il, kaymakamlar ilçe sınırları dâhilindeki

kamu kurum ve kuruluşlarının (Gelir İdaresi Başkanlığı hariç) taşra teşkilatında görev yapan

her düzey personelin üst disiplin amiridir.?

MADDE 115- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin, (C) bendinin (g), (h) ve (j) alt bentleri

yürürlükten kaldırılmış; (E) bendinin (a) alt bendinde yer alan ?engelleme? ibaresi ?kamu

hizmetlerinin yürütülmesini engelleme? olarak, (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci

fıkrasında yer alan ?sicilden? ibaresi ?özlük dosyasından? ve üçüncü fıkrasında yer alan ?iyi veya çok

iyi derecede sicil alan? ibaresi ?ödül veya başarı belgesi alan? olarak değiştirilmiştir.

?f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,?

MADDE 116- 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ?sıralı sicil

amirine? ibaresi ?üst disiplin amirine? olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

?Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile

tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha

üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici

kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.?

? 673 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 117- 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına

karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna

itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz

edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün

içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir

veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.?

MADDE 118- 657 sayılı Kanunun 231 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Kamu personeli bilgi sistemi:

MADDE 231- Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı

kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda,

gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve

kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve

Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve

kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir.?

MADDE 119- 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:

EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları

kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak

görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun

görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun

bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların

mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri

hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların

kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen

güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu

süre bir katına kadar uzatılabilir.

? 674 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle

ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer

kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.?

MADDE 120- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçiş hükümleri:

GEÇİCİ MADDE 36-

A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması

hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya

yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.

B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha

yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından

yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci

maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla

değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı

olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten

önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü

maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince,

ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde

ödeme yapılmaz.

? 675 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 121-

1) 657 sayılı Kanunun;

a) 37 nci maddesinde yer alan ?son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı

olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların? ibaresi ?son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir

disiplin cezası almayanların? olarak değiştirilmiştir.

b) 56 ncı maddesinde yer alan ?sicil? ibaresi ?disiplin? olarak değiştirilmiştir.

c) 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru

olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi? ibaresi ?Adaylık süresi içinde

disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi? olarak değiştirilmiştir.

ç) 58 inci maddesinde yer alan ?ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi? ibaresi

?adaylar disiplin amirlerinin teklifi? olarak değiştirilmiştir.

d) ?Hizmet Şartları ve Şekilleri? başlıklı (IV) numaralı kısmının 6 ncı bölümünün başlığı ?Özlük

Dosyası? olarak değiştirilmiştir.

e) 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?sicil dosyasını? ibaresi ?özlük dosyasını?

olarak değiştirilmiştir.

f) 133 üncü maddesinin madde başlığında yer alan ?sicilden? ibaresi ?özlük dosyasından?, birinci

fıkrasında yer alan ?siciline? ibaresi ?özlük dosyasına?, ?sicil dosyasından? ibaresi ?özlük

dosyasından?, ikinci fıkrasında yer alan ?sicil dosyasına? ibaresi ?özlük dosyasına?, üçüncü fıkrasında

yer alan ?sicilden silinmesinde? ibaresi ?özlük dosyasından çıkarılmasında? olarak değiştirilmiştir.

g) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ?ve sicil? ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci

fıkrasında yer alan ?sicil dosyası hariç,? ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci

maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?ikiden

fazla dahi olsa? ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci,

117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci, ek 2 nci, ek 3 üncü,

ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci,

ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici

20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu,

geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici

8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek

geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici

34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek

geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci,

ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici

57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 122- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci

maddesinin (D) bendinde yer alan ?beşyüz milyon lira? ibaresi ?yediyüzelli Türk Lirası? şeklinde,

ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.

? 676 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

?EK MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi

kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte

kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi

hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam,

tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer

ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.?

?EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı

çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra

teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi

bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir

vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.?

MADDE 123- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü

maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

?Sendika Kurma

MADDE 13/A- Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca

sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.?

MADDE 124- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Grev Yasağı

MADDE 14- Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi

bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.?

MADDE 125- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve

hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil

kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının

% 200'ünü (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü için % 100'ünü) geçmemek

üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek

oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga

vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.?

MADDE 126- 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin

(c) bendinde yer alan ?beşyüz milyon lirayı? ibaresi ?yediyüzelli Türk Lirasını? şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 127- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190

sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal

Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 128- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve

Vazifeleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklenmiştir.

? 677 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

?EK MADDE 2- Bu Kanuna göre inşa edilen barajlardan ve/veya tesislerden içme suyu tahsisi

yapılanların bu yatırımda içme suyuna isabet eden yatırım bedellerinin geri ödemeleri ve süreleri

için 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkîlatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve

Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.?

?GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanun ile 1053 sayılı Kanun hükümlerine göre inşa edilen barajlardan

ve/veya tesislerden içme suyu tahsisi yapılanların bu yatırımda içme suyuna isabet eden yatırım

bedellerinin, geri ödemeleri ve süreleri protokole bağlanmış olanlarından, 31/12/2010 tarihi itibarıyla

vadesi geldiği halde bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar için bu maddenin

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda

bulunulması ve bu başvurular üzerine bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen dokuzuncu ayın

sonuna kadar durumları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilen borçlulara yapılan bildirim

üzerine alacak asıllarının, bildirimi takip eden aydan başlamak ve ikişer aylık dönemler halinde azami

oniki eşit taksitte ödenmesi şartıyla ödenen kısma ilişkin fer'i alacakların tamamının tahsilinden

vazgeçilir. Protokole bağlanmış yatırım bedeli geri ödemesinden kalan alacaklar, toplam süre otuz yılı

geçmemek üzere, 1053 sayılı Kanuna göre ek protokol yapılmak ve fer'i alacak hesaplanmamak

suretiyle revize edilir. Bu alacaklardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan

tahsilat red ve iade edilmez.

Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış

alacaklar için, borçlunun bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde,

davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra

masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.?

MADDE 129- 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkîlatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme,

Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 1- Barajlarda ve/veya tesislerde bu Kanunun 4 üncü maddesine göre veya diğer

kanunlara istinaden belirlenen maksat oranı veya oranları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı

olduğu Bakanlığın teklifi ve Başbakanın onayı ile değiştirilebilir.?

MADDE 130- 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm

sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle

belirlenir.?

MADDE 131- 167 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 2- 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen yönetmelik, üç ay içinde

hazırlanarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık tarafından yürürlüğe

konulur.

GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yayımı tarihinden önce yeraltı suyu temini maksadıyla kuyu,

galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olan kimseler, iki yıl içerisinde 10 uncu

maddenin ikinci fıkrasında öngörülen ölçüm sistemini kurar. Bu süre içerisinde ölçüm sistemi

kuramayanların kullanma belgeleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilir ve belge

konusu yer kapatılarak kapatma masrafları sahibinden alınır.?

? 678 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 132- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?4628 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santrallar için

imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ'ye ödenecek olan enerji hissesi

katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli, tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye

esas ilk keşfi;

Enerji tesisini ihtiva ediyorsa tesisin DSİ tarafından yapılan kısmın ilk keşif bedeli,

Enerji tesisini ihtiva etmiyorsa ortak tesise ait ilk keşif bedeli,

TEFE/ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan bedelin % 30'undan

fazlasını geçemez. (b) bendi kapsamına giren tesislerde, DSİ tarafından enerji tesisine harcanan

miktar var ise TEFE/ÜFE ile hesaplanarak ayrıca enerji hissesi katılım payına ilave edilir.?

MADDE 133- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

?j) Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve

bunların onarımlarını yapmak,?

MADDE 134- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi

eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

?c) Hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma ile kiralanması işlemlerini

yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,?

MADDE 135- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen

idare, projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdüyle Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve Yüksek

Planlama Kurulu tarafından söz konusu yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmek için yetkilendirilebilir.

Bu Kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım ve

hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmeleri; yetkili idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanın

onayı alınarak sermaye şirketi veya yabancı şirket ile imzalanır.?

MADDE 136- 3996 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ?Bu fıkranın

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.? şeklinde değiştirilmiş,

maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilir. Ancak,

talep garantisi verilmesi öngörülen sözleşmelerde, garanti edilen mal ve hizmet düzeyinin üzerinde

talep gerçekleşmesi durumunda hasılat paylaşımının ne şekilde yapılacağı hususu düzenlenir.?

MADDE 137- 3996 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde ilgili idaresince 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletme sürelerinde müşavirlik hizmet alımı

yapılabilir. Söz konusu hizmet alımına ilişkin esas ve usuller ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir.?

? 679 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 138- 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili olmak

üzere görevli şirketin kullanımına bırakılacak olan mülkiyeti kamu kurum veya kuruluşlarına (kamu

iktisadi teşebbüsleri dâhil) ve Hazineye ait taşınmazlar ile bedeli idare tarafından ödenmek suretiyle

kamulaştırılarak tapuda idare veya Hazine adına tescil ya da tapudan terkin edilen taşınmazlar ve

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan diğer yerler için kullanım bedeli ve hasılat payı

alınmaz.?

MADDE 139- 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 2- 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esas ve usuller, Devlet

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunulur.?

MADDE 140- 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun

1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?açmaya ve değiştirmeye? ibaresi ?açmaya, değiştirmeye

ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 141- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun mülga 244 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

?MADDE 244- 1. Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara

ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile bu Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen

cezalar hakkında; yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların

kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan

kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun

ileri sürülmesi durumunda, idare bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yükümlüler veya

cezanın muhatabı ile uzlaşabilir. Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, henüz

itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve cezalar için yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması

halinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi

halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması

halinde süre üç gün uzar. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden

uzlaşma talebinde bulunulamaz.

2. Gümrük vergileri alacakları ile cezaların, 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan

kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

3. Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma talepleri, gümrük uzlaşma komisyonları tarafından

değerlendirilir. Gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu madde kapsamında

yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

4. Gümrük uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece

derhal yerine getirilir. Yükümlü veya ceza muhatabı; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan

hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz.

5. Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma

tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği tarihten

itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine

göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya

temin edilememesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

? 680 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

6. Bu madde uyarınca üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.?

MADDE 142- 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun 20 nci maddesinin son fıkrası 2013 bütçe yılına kadar

uygulanmaz.?

MADDE 143- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine

Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

?Bu fıkrada tanımlanan hak sahiplerine EGYO tarafından ödenen kâr paylarının EGYO'nun

yükümlülüğünü aşan kısmı, konunun Hazine Müsteşarlığınca incelenmesini müteakip düzenlenecek

rapora istinaden Hazine tarafından EGYO'ya ödenir.?

MADDE 144- 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen

Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

?avans olarak? ibaresi madde metninden çıkartılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?(3) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile bu Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye,

ödemeleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kanalıyla yapılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine ve Türkiye

Halk Bankası A.Ş.'ye yürürlükte bulunan ve/veya müteakip yıllar içinde yürürlüğe konulacak olan

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca verilen görevler nedeniyle doğan ve bankalar ile tarım kredi

kooperatifleri kayıtlarına göre gerçekleşen gelir kayıpları ve görev zararları, bankalar ve tarım kredi

kooperatifleri tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, ilgili mevzuatında belirlenen usul ve

esaslar kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider

kaydedilerek ödenir. Bu ödemeler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 35 inci maddesi hükümlerine tabi değildir.

(4) Yapılan ödemeler yıllık bazda Hazine Müsteşarlığınca incelenir. İncelemeler sonucunda

düzenlenen raporlarda; hesaplanan tutar ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan

ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi halinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak

yerine getirir.?

MADDE 145- 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin

Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Bankanın merkezi ana sözleşmesi ile belirlenir.?

MADDE 146- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

yer alan ?Destek hizmeti kuruluşu? tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Destek hizmeti kuruluşu: Bankaların, mevduat veya katılım fonu kabulü, nakdî,

gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ve bu Kanunun uygulamasında kredi olarak sayılan

işlemler dışında kalan faaliyetlerini banka adına gerçekleştiren; ya da reklamının yapılması

hariç olmak üzere mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi

birinin pazarlanması da dahil gerçekleştirilmesinde bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren

kuruluşları,?

? 681 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 147- 5411 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirme izni

MADDE 15- Bankaların bağımsız denetim faaliyetleri ile Kurul tarafından zorunlu

tutulması halinde, bankaların varlıklarının, hak ve yükümlülüklerinin ya da kredi

müşterilerinden alınacak teminatların değerlemesi ve kendilerinin ya da kredi müşterilerinin

derecelendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine,

yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına Kurulca karar verilir. Bu maddenin

uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak Kurulca

belirlenir.?

MADDE 148- 5411 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten

kaldırılmış, 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 35- Bankalar destek hizmeti almadan önce, alacakları destek hizmetinden

doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine

ilişkin, gerektiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere, yazılı bir rapor hazırlar. Münhasıran

bankaların yönetim kurullarınca veya iç sistemlerinde yer alan birimlerce icra edilmesi gereken

faaliyetler ile işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal raporlarının düzenlenmesi

faaliyetleri destek hizmetine konu edilemez. Alınacak destek hizmeti, bankaların yasal

yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde

denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Kurul, gerektiğinde bankaların destek hizmeti

alabilecekleri konuları belirlemeye veya banka ya da banka grupları itibarıyla destek hizmeti

alınabilecek konuları sınırlandırmaya, yasaklamaya ya da sorumluluk sigortası yaptırılmasını

zorunlu tutmaya veya destek hizmetinin niteliğine göre bu hizmetlerin alınmasını izin koşuluna

bağlamaya yetkilidir.

Merkez Bankası tarafından kurulmuş ya da Merkez Bankası bünyesinde faaliyet

gösterenler ile Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi

kayıt hizmeti kuruluşları bu Kanunun uygulamasında destek hizmeti kuruluşu olarak

değerlendirilmez.?

MADDE 149- 5411 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 36- Bağımsız denetim kuruluşları, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları

karşılamak amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında kurulu sigorta şirketlerine, Hazine

Müsteşarlığı tarafından genel şartları belirlenecek ya da bu şartlara uygunluğu teyit edilecek

sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti

kuruluşları, hizmet verdikleri bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca gerekli görülmesi

halinde sorumluluk sigortası yaptırırlar.?

MADDE 150- 5411 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesi ile

üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması

ve kovuşturması kapsamında savcılıklar ile ceza mahkemeleri, görevden ayrılmış olsalar dahi,

görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve

kovuşturmalar ile bağlantılı olarak talepte bulunacak Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli

dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemez.?

? 682 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

?Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu

sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu

yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar

Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gemi adamı ve gazetecinin

ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeşit istihkak ödemelerinin özel olarak açılan banka hesabına

yapılması halinde, bu hesaplara ilişkin bilgi ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile bunlara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara verilmesi

ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci ve

100 üncü maddelerinin uygulanması ile genel sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin

bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi sırrın ifşası sayılmaz. Bu bilgi ve belgelerin

verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine

Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Kurulca belirlenir.

Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşların, bunların ortaklarına, bağlı ortaklık, iştirak,

birlikte kontrol edilen ortaklıklarının faaliyetlerine veya müşterilerine ilişkin yabancı ülke kanunlarına

göre denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin taleplerinin Kurumca karşılanması, gizlilik

sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla bankaların ve finansal

kuruluşların, kendi aralarında doğrudan doğruya ya da risk merkezi veya en az beş banka ya da

finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge

alışverişinin yanı sıra doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayelerinin yüzde onunu ve

daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla muhtemel alıcıların yapacakları değerleme

çalışmalarında ya da sermayelerinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan yurt içinde veya yurt

dışında yerleşik kredi kuruluşu ile finansal kuruluşlar da dahil ana ortaklıkların konsolide finansal

tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarında veya kredileri de dahil

varlıklarının ya da bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme

çalışmalarında ya da değerleme, derecelendirme veya destek hizmeti alınması ile bağımsız denetim

faaliyetlerinde ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla hizmet alımlarına yönelik işlemlerde

kullanılmak üzere bilgi ve belge taleplerinin karşılanması sırasında banka ya da müşteri sırrı

niteliğindeki bilgilerin öğrenilmesi sır saklama yükümlülüğü dışındadır.?

MADDE 151- 5411 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kurumun merkezi İstanbul'dadır.?

MADDE 152- 5411 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer

alan ?Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde? ibaresi ?İstanbul'da Asliye Ticaret Mahkemesinde?

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 153- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?Risk Merkezi

EK MADDE 1- Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Kurulca uygun

görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu

kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk

tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi kurulmuştur.

? 683 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

Kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk Merkezine üye olmak

zorundadır. Üye kuruluşlar, Risk Merkezince istenilen, müşterileri ile ilgili her türlü bilgiyi vermekle

yükümlüdür. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi akışını durdurmaya yetkilidir.

Risk Merkezi, Kurumun ve Merkez Bankasının personeli arasından belirleyeceği birer üye dahil

olmak üzere dokuz üyeden oluşan bir yönetim tarafından idare edilir. Risk Merkezi yönetimini

oluşturan üyeler üç yıllık dönem için görev yapmak üzere seçilir.

Risk Merkezi yönetimi, Risk Merkezinin kuruluş amaçları doğrultusunda özel hukuk tüzel

kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve

bunların üst kuruluşlarından bilgi talep etmeye ve bunlarla Kurulun uygun görüşüne istinaden

bilgi alış-verişine yönelik sözleşmeler imzalamaya yetkilidir. Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu

kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları

Risk Merkezi yönetimi tarafından talep edilen bilgileri vermekle yükümlüdürler. Kredi kuruluşları ile

Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin onay vermesi koşuluyla, Risk Merkezi

ile bilgi alış-verişi sözleşmesi imzalayan özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarına verilecek,

müşterilerin bu kuruluşlar nezdindeki risk bilgileri Kanunun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası

kapsamında değerlendirilir.

Risk Merkezinin kuruluşuna, faaliyetine ve çalışmasına, Risk Merkezi yönetiminin oluşumuna,

toplanmasına ve karar almasına, Risk Merkezine verilen bilgilerin kapsam, biçim ve içeriğine ve

bunların paylaşılmasına, paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, ücretlendirilmesine ve üyelerce

ödenecek aidatların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Kurul

tarafından belirlenen finansal kuruluşların üye oldukları meslek örgütlerinin görüşü ile Kurulun ve

Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir ve Resmi Gazetede

yayımlanır.

Süresinde üyeler tarafından ödenmeyen aidatlar ve komisyonlar Türkiye Bankalar Birliğince

kanuni yollara başvurularak tahsil edilir.

Kurum, gerektiğinde Risk Merkezini denetler, denetime ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından

belirlenir.

Risk Merkezi, topladığı her türlü bilgiyi, Kurum ve Merkez Bankasına istenen biçim ve sürede

vermekle yükümlüdür. Ayrıca, gerçek ya da tüzel kişilerin gerekçesini belirterek risk bilgilerinin

kendilerine verilmesi için yazılı talepte bulunmaları ya da kredi kuruluşları ile Kurulca uygun

görülecek finansal kuruluşlar dışındaki bir özel hukuk tüzel kişisine bu nitelikteki bilgilerin verilmesi

için onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgiler de talepte bulunan tarafça

karşılanacak belli bir ücret karşılığında verilir.

Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. Sır sahibinin bilgilerinin açıklanması

konusunda açık rızasının bulunması durumunda belirlediği kişiye risk bilgileri verilir. Kişinin rızasına

dayanan bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurulun ve Merkez Bankasının uygun görüşü,

Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin ve Kurulun belirleyeceği kurum ve kuruluşların görüşü alınarak

Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

? 684 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

Risk Merkezi nezdinde bulunan sır niteliğindeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili kılınan

mercilerden başkalarına açıklayanlar, hukuka aykırı olarak kendisi ya da başkası yararına kullananlar,

yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçirenler hakkında 159 uncu madde hükümleri uygulanır. Bu

fıkrada tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi

hakkında Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Risk Merkezi, nezdindeki her türlü bilgi alışverişini 73 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca

en az beş banka tarafından kurulmuş şirketler aracılığı ile ve bu şirketlerle yapılacak sözleşmeler

çerçevesinde de gerçekleştirebilir.?

MADDE 154- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 28- Risk Merkezinin çalışma usul ve esasları bu maddenin yayımı tarihinden

itibaren en geç bir yıl içinde ek 1 inci maddenin beşinci ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen usul

çerçevesinde Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir.

Bu Kanuna göre kurulan Risk Merkezi faaliyete geçinceye kadar, Merkez Bankası bünyesinde

bulunan Risk Merkezi, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Kanununun yürürlükten kaldırılan 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca faaliyetlerini yürütür.

Merkez Bankası nezdindeki Risk Merkezi bilgileri, bu Kanuna göre kurulan Risk Merkezine

aktarılır.

GEÇİCİ MADDE 29- Kurumun merkezinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler

tamamlanıncaya kadar Kurumun idari merkezi Ankara'dır. Merkezin nakli, iki yıl içinde tamamlanır.

Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir.?

MADDE 155- 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine

beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli

talep münhasıran Merkezi Kayıt Kuruluşunun üyeleri tarafından yerine getirilir. İlgili kanunlar

uyarınca elektronik ortamda tebligatı yapılan alacakların takip ve tahsiline ilişkin hükümler saklıdır.?

MADDE 156- 2499 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Merkezi İstanbul'dadır. Kurul, yurtiçinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açabilir ve

sermaye piyasaları açısından yoğun ilişki içinde bulunulan ülkelerde Bakanlar Kurulu kararıyla

yurtdışı temsilcilik açılabilir.?

MADDE 157- 2499 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bende bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle

eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

?Bu konudaki soruşturma izni, Kurul Başkanı ve üyeleri için ilgili Bakan, personeli için Başkan

tarafından verilir. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurul personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna

ilişkin olarak, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri

uygulanır.?

MADDE 158- 2499 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dördüncü

paragraf olarak aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

? 685 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

?Kurul tarafından izlenen ve denetlenen borsalar, piyasalar ve diğer teşkilatlanmış piyasaların,

takas ve saklama kurumlarının ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun faaliyetlerinden elde ettikleri faiz

gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami %10'u Kurul bütçesine Kurul tarafından gelir olarak

kaydedilebilir. Ancak, bu maddeye göre yapılacak ödemelerin zamanı ve tutarları, gelirin elde edildiği

yılı izleyen takvim yılında Kurulun nakit durumu dikkate alınarak Kurul tarafından en az otuz gün

öncesinden ilgili kurumlara bildirilir. Bir takvim yılı içinde talep edilmeyen tutarlar izleyen yıllarda

ödenecek tutara eklenir ve Kurul tarafından aynı usul ile talep edilebilir. Bu gelirlerin hangi kurumdan

ne oranda tahsil edileceği her takvim yılı için Kurul tarafından belirlenir.?

MADDE 159- 2499 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine (f) bendinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve mevcut (g) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

?g) Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım

satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi,?

MADDE 160- 2499 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasının dördüncü, beşinci, altıncı

ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 161- 2499 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu

tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve katılma

belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine başlanmış olan sermaye

piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir ve imha

edilir.

Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin

başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse

senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin

ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca

üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu

tarihte zaman aşımına uğrar.?

MADDE 162- 2499 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 13- Kurul merkezinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler

tamamlanıncaya kadar Kurulun idari merkezi Ankara'dır. Merkezin nakli, iki yıl içinde tamamlanır.

Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir.?

MADDE 163- 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?f) Bilgi istemeye ve istatistikî bilgileri toplamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,?

MADDE 164- 1211 sayılı Kanunun 41 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, (IV) numaralı Kısmının (IV) numaralı Bölümünün başlığı ?Bilgi isteme? olarak

değiştirilmiş ve 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

?Mali ve ekonomik müşavirlik ve mali ajanlık

MADDE 41- Banka, Hükümetin mali ve ekonomik istişare organıdır. Bu sıfatla Banka, para ve

kredi politikası konusunda Hükümetçe incelenmesi istenilecek hususlar hakkında mütalaa beyan eder.

? 686 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

Devletin milletlerarası mali ve iktisadi münasebetlerinde Bankaya, Hükümetin mali ajanlığı

verilebilir.

Banka, her nevi Devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisini, özel kanunlara veya bunlara

dayanan kararlara göre kambiyo denetlemesini ve dış ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri

yapmakla görevlendirilebilir. Bu sıfatla yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından Bankaya

sorumluluk tevcih edilemez.

Banka, Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine Devletin gerek içerde ve gerekse yabancı

memleketlerde tahsilat ve tediyatını ve bütün Hazine işlemlerini ve memleket içi ve dışı her nevi

para nakil ve havale işlerini yapar veya yaptırır. Bu işler için uygulanacak ücret Banka tarafından

tespit edilir.

Hazine Müsteşarlığına ait tevdiatın nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Banka ile Hazine

Müsteşarlığı tarafından müştereken tespit olunur.?

MADDE 165- 1211 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (I) numaralı fıkrasının (b) bendindeki

?43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 44 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri

vermeyen veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren? ibaresi ?43 üncü maddesinin birinci ve ikinci

fıkralarında belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren? şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 166- 1211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve

Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendi

hükmü Banka hakkında uygulanmaz.?

MADDE 167- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 31 inci

maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı

MADDE 31- Kurum taşra teşkilatında Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik

Denetmen Yardımcısı istihdam edilir.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve

idarî bilimler, iktisat, işletme, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme

mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve

elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, sosyal hizmetler ve sağlık idaresi/yönetimi fakülte,

yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı gün itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak

kaydıyla yapılacak Denetmenlik yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Denetmenlik yeterlik

sınavında başarılı olanlar Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına atanır. Sınavda başarılı olamayanlar

bir yıl içinde ikinci kez sınava tâbi tutulur. Bu sınavda da başarı gösteremeyenler Kurum taşra

teşkilatında durumlarına uygun başka kadrolara atanır.

? 687 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve

yeterlilik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal

Güvenlik Denetmen Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları

yönetmelikle düzenlenir.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit,

denetim ve taramalarda görevlendirilirler ve görevleriyle ilgili kayıt ve belgeleri inceleme yetkisine

sahiptir.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine

göre derece yükselmesinden, 152 nci maddesinin ?II-Tazminatlar? bölümünün ?(A) Özel Hizmet

Tazminatı? bendinin (i) alt bendinde yer alan özel hizmet tazminatından, ?(F) Denetim Tazminatı?

bendinde yer alan denetim tazminatından ve (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin ?I-Genel İdare

Hizmetleri Sınıfı? bölümünün (h) bendinde yer alan ek göstergeden aynı usul ve esaslarla yararlanır.?

MADDE 168- 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Personele dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla,

a) Kurum Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında çalışanlardan altı ay içinde açılacak

yeterlik sınavında başarılı olanlar Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına atanırlar. Bunların Sosyal

Güvenlik Kontrol Memurluğunda geçen süreleri Sosyal Güvenlik Denetmenliğinde geçmiş sayılır.

b) (a) bendi gereği Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına atanamayan Sosyal Güvenlik

Kontrol Memuru kadrolarında çalışanlar, bu Kanuna ekli ihdas edilen şahsa bağlı Sosyal Güvenlik

Kontrol Memuru kadrolarına atanmış sayılırlar. Bunların herhangi bir şekilde bu kadrolardan

ayrılmaları halinde, şahsa bağlı olarak ihdas edilen Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadroları

kendiliğinden iptal edilmiş olur.

Bu maddeye göre yapılacak yeterlik sınavlarının usul ve esasları Kurumca belirlenir.?

MADDE 169- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanunun 36/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler

MADDE 170- (1) İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler,

Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, belediyelerin

(bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim

Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli

işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır.

(2) İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya görevlendireceği vali yardımcısının

başkanlığında, il emniyet müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü,

Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü ve işçi devreden işyerinde

toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur.

? 688 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

(3) Tespitin yapılmasına esas işçilerin listesi; birinci fıkrada belirtilen mahalli idareler tarafından

bu Kanunun yayımından itibaren kırkbeş gün içinde gerekçesi ile birlikte komisyona sunulur. İhtiyaç

fazlası olarak bildirilen işçilerden norm kadro fazlası olanlar komisyon tarafından birinci fıkrada

belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. Mahalli idarelerin norm kadrosu dâhilinde olup da

ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki

oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile

nüfus kriterleri değerlendirilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit

edilir. İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında

bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi

statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir. Komisyon çalışmasını kırkbeş gün içinde

tamamlar. Bu listelerin tespitinden sonra valilerce atama yapılır.

(4) Bu madde kapsamında valilikler tarafından atama işleminin kamu kurum ve kuruluşlarına

bildirim yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi kadroları, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın

ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İlgili kurumlar sürekli işçi

kadrolarına yapılan atama işlemini onbeş gün içinde tekemmül ettirerek sonuçlandırır. Atama işlemi

yapılan personel ilgili valilikler tarafından en geç on gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini

izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde

yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş

Kanununun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.

(6) Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler

bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi

hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli

olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Devre konu işçiler bakımından devir

tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu

tutulamaz. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.

(7) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında

beş yıl süreyle artış yapılamaz.

(8) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerce üç yıl süreyle, gerçekleşen en son yıl

bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek

yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için

harcama yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine dayalı olarak belirlenen

sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, Maliye Bakanlığı, Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların görüşünü alarak

uygulamayı yönlendirmeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bazı mahalli idarelerin borç ve alacaklarının takas ve mahsubu

MADDE 171- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3

üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı

idareleri ile Hazine Müsteşarlığına borcu olan ve üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birlikleri

bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde başvurmaları halinde borç ve alacakları

5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri kapsamında takas ve mahsup edilir.

? 689 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

(2) Birinci fıkra kapsamındaki mahalli idare birlikleri başvurularını üye belediyelerin yetkili

mercileri ile birlikte yaparlar. Uzlaşması yapılan mahalli idare birliğinin uzlaşma kapsamındaki

borçları birlik üyesi belediyelerin genel bütçe vergi gelir paylarından 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı

Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kesinti yapılarak tahsil edilir.

(3) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yapılacak işlemler bu madde kapsamı dışındadır.

Yetki

MADDE 172- (1) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü

Kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarının uygulanmasına ilişkin usul

ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı veya Sosyal Güvenlik

Kurumu yetkilidir. İl özel idareleri ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin

uygulamasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca, TEDAŞ ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım

şirketlerinin alacaklarına ilişkin hükümler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye

Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ, diğer kurumlara ait alacaklara ilişkin usul ve esaslar bu

kurumlar tarafından belirlenir.

MADDE 173- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan ?Destekleme ve Fiyat

İstikrar Fonu ve? ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 3- İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar

Fonu ile ilgili yetki ve görevler ile her türlü işlemler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

İhracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin mevzuatla Hazine Müsteşarlığına yapılan atıflar

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılmış sayılır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet

yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemleri, bağlı kuruluşları olan İhracatı

Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji

Geliştirme Vakfı ve görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna aktarılmak üzere

ilgili yıl merkezi yönetim bütçe kanununda Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi için öngörülen ödenek,

ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılacak destek ödemelerinde kullanılmak üzere, ilgili kuruluşlar

tarafından bildirilen tutarların karşılanması için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna tahakkuka

bağlanmak suretiyle ödenir. Aktarılan bu tutar, ihracata yönelik devlet yardımlarına dair mevzuat

hükümleri çerçevesinde kullandırılır. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet

yardımları kapsamında yapılan destek ödemelerinin İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye

İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret

Müsteşarlığınca görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yapılması halinde, ilgili

mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri

bu kuruluşlara başvurur. Başvuruya istinaden bu kuruluşlarca ilgili mevzuatında belirtilen esas ve

usuller kapsamında inceleme yapılır ve destek ödemeleri tutarları tespit edilir. Destek ödemelerine

ilişkin tahakkuk listeleri bu kuruluşlarca Dış Ticaret Müsteşarlığına sunularak Destekleme ve Fiyat

İstikrar Fonundan başvuru sahiplerinin hesabına aktarılması gereken tutarlar bildirilir. Dış Ticaret

Müsteşarlığı bu tahakkuk listelerine istinaden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan gerekli

? 690 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

ödemelerin yapılmasını ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde sağlar. Destekleme

ve Fiyat İstikrar Fonundan bu şekilde yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar

Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum

ve kuruluşlar Dış Ticaret Müsteşarlığına karşı mali açıdan sorumludur. Destekleme ve Fiyat İstikrar

Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile yapılan fazla ve/veya

yersiz ödemeler amme alacağı sayılır ve Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye

Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan

ödemelere ilişkin olarak ortaya çıkmış veya çıkacak hukuki ihtilaflar sonucunda mahkemelerce hak

sahiplerine ödenmesine karar verilen devlet yardımları kapsamındaki ödemeler de Dış Ticaret

Müsteşarlığınca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılır.

Bu madde kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet

yardımlarının harcanması, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı,

raporlanması, kontrolü ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı

Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bu madde

çerçevesinde görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların Dış Ticaret Müsteşarlığınca

denetimine ilişkin esas ve usuller Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir.

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

uyarınca, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri ile ilgili olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

kapsamındaki yetki ve görevler ile her türlü işlemler Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve

Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun ilgili mevzuat

kapsamında devir tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki gider hesabı

bakiyesi genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktarılır. Bu tarihten sonra Tarım Satış Kooperatif

ve Birlikleri tarafından yapılacak kredi geri ödemeleri genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere

aynı hesaba aktarılır. Bu fıkra ile ilgili esas ve usuller Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.?

MADDE 174- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü

maddesinin (ı) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi

amaçlayan yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans

derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.

r) Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden

bir yükseköğretimdir.?

MADDE 175- 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar:

MADDE 44- a. Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki diploma

programlarına kayıtlı öğrenciler, bu madde hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer

yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora

? 691 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

diploması alır. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve

alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma

saati göz önünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. İlgili diploma

programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden

öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için

öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim

kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

b. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde

kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi

miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri

ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; hazırlık

sınıfı veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin

nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri

ve bunların ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi,

görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına

ilişkin değerlendirmelerinin alınması; diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan

derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden

kazanılmış yeterliliklerin tanınması; farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal

veya çift anadal yapılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya açıköğretim

özellikleri ile bu maddenin (c) fıkrasında belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler

bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya

da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı

olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli

iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin

diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak

yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir.

c. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans

programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini

birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını

ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde

belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile

öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama

hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

ç. Bir yılda üç dönem öğretim veren yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının bu

Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen haftalık zorunlu ders yükleri, sadece iki dönem için aranır.

Tez danışmanlıkları hariç, üçüncü dönemde de ders vermeleri halinde, bu derslerle ilgili olarak

kendilerine ek ders ücreti ödenir.

d. Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı

olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir

soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde

elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının

oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması

ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

? 692 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

e.Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve

öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı

olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan

öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim

yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma

şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin

diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim

elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere verdikleri ders başına, 2914 sayılı Kanunun 11 inci

maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere

yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir. Ders

malzemelerinin hazırlanması, derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan verilmesi,

öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan

süreler ile uzaktan öğretimle verilen derslere katılan öğrenci sayısı esas alınarak öğretim elemanlarına

yapılacak ek ders ücreti ile ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen

katkıda bulunanlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü

üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak, yukarıda belirtilen her türlü ödemelerin

toplamı uzaktan öğretim için yatırılan toplam öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Uzaktan

öğretim için yatırılan öğrenim ücretinin bu fıkraya göre yapılan ödemeler sonrası kalan kısmı ile

elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan uzaktan öğretim materyalinden elde edilen

gelirler, ilgili birimin veya yükseköğretim kurumunun mal ve hizmet alımlarında kullanılır.

Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı

dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden

ilave bir ödeme talep edilemez.

Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan

öğretim yoluyla verilmesinin senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim

yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, bu Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen

kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Dersin uzaktan öğretim yoluyla

verilmesinde görev alan öğretim elemanı ve diğer personele, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı

tercih eden öğrencilerden alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti toplamının yüzde yetmişini

geçmeyecek şekilde bu fıkranın ikinci paragrafına göre ödeme yapılır.

Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan

öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim

elemanlarına, ders yükü dikkate alınmaksızın haftalık 10 saati geçmeyecek şekilde 2914 sayılı

Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek

üzere ek ders ücreti ödenir.

f. Yükseköğretim kurumları ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek

amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir. Danışma kurullarının oluşumu ve görevleri

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.?

? 693 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 176- 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri:

MADDE 46? a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri,

yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır.

Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan

öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı

yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile

birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci

katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde

bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında

kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin

yarısından az olamaz.

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından

hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından

karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran

ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim

Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin

tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

c. Bu maddenin (ç), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına

ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması

gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen

öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem

başlarında hesaplanır.

ç. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi

sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya

da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı

payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim

ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha

fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanır.

d. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her

bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı

dönem için bu maddenin (c) fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim

ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt

yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde

dörtyüzü olarak hesaplanır.

e. 44 üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenen süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin

tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci

katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına

katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü; ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç

ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzü olarak hesaplanır.

? 694 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

f. Lisansüstü öğrenimin, 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde tamamlanamaması

halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, lisansüstü öğrenim için

belirlenen dönemlik katkı payı veya öğrenim ücretine (d) fıkrasındaki oranlar uygulanarak hesaplanır.

g. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı

payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim

kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi gereken katkı payının tamamı,

talepleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi olarak verilebilir.

ğ. İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücreti, öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından az

olamaz. İkinci öğretimde alınacak ücretlerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarı öğrencilerin

başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır.

h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden

başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak

sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim

öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden

başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak

sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci

katkı payının yarısını öder.

i. Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca

önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında

sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, öğrenci katkı payı olarak tahsil edilen gelirler ile

diğer gelirler; en geç tahsil edildiği ayın sonuna kadar ilgili yükseköğretim kurumu hesabına yatırılır.

Yatırılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu

tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde öngörülen ödenekler, gelir

gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Kaydedilen ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, barınma,

sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri olmak üzere, kalkınma planı ve programlarına

uygun olarak yükseköğretim kurumunun cari, sermaye, transfer giderleri ile öğrencilerin kısmi

zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır.

j. Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin en fazla yüzde onu, yükseköğretim kurumu yönetim

kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve

barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.

k. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma şartlarını

taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri

yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan

öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan

öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından

büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere,

yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret

ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim

kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu

doğurmaz. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul

ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.?

? 695 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 177- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 58- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda

intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör

suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı

kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş

ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu

Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim öğretim yılında

öğrenimlerine başlayabilirler. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin

yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun

bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretime başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden

2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen

haklardan yararlandırılır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi

ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim

görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör

suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilenler, bu

maddenin yayımı tarihinden itibaren yukarıda belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde

Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibakları sağlanır. Bu

maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp

işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla

geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim

kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve

esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına

yatay geçiş yapabilirler. Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü

kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans

veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması

olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin

uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.?

MADDE 178- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 13- 21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun mülga 8 inci maddesi ile

29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanunun mülga 5 inci maddesine göre, üzerlerinde yatırım yapılmak amacıyla

gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların tapu kütüklerine bu maddelere

göre konulan şerhler; üretime kısmen ya da tamamen geçmiş olmakla beraber taahhüt ettiği yatırım

ve istihdam şartını tam olarak sağlayamamış yatırımcılar tarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihe kadar taahhüt ettiği yatırımın en az yüzde yirmibeşi kadar asgari yatırım yapılmış

olması, ilgili idarelerden gerekli izinlerin alınması ve bu maddelerde öngörülen asgari istihdam

şartlarının, her kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık toplam üzerinden sağlanması koşullarıyla,

31/12/2011 tarihine kadar talep etmeleri halinde başka bir işleme gerek olmaksızın terkin edilir.

? 696 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

Bedelsiz olarak devredilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar tarafından bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihe kadar taahhüt ettiği yatırımın en az yüzde yirmibeşi kadar asgari

yatırım yapılmış olması ve 31/12/2011 tarihine kadar talep edilmesi halinde, anılan maddelerde

öngörülen asgari istihdam şartlarının, her kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık toplam

üzerinden yüzde elli ve daha fazlasının sağlandığının tespit edilmesi halinde taşınmazın şerhin

kaldırılacağı tarihteki rayiç bedelinin yüzde ellisi, asgari istihdam şartının yüzde elliden daha az

veya hiç sağlanmadığının tespiti halinde ise şerhin kaldırılacağı tarihteki rayiç bedelinin tamamının

ilgili idarece genel hükümlere göre tahsil edilmesinden sonra, bu kanunlara göre tapu kütüğüne

konulan şerhler terkin edilir.

Yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanma talebinde bulunmayan ancak, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihe kadar taahhüt ettiği yatırımın en az yüzde yirmibeşi kadar asgari

yatırım yapmış olan yatırımcılar tarafından 31/12/2011 tarihine kadar talep etmeleri halinde,

üretime geçilip geçilmediğine ve istihdam şartlarına bakılmaksızın devir konusu taşınmazların

eski maliki idareler adına tescilleri sağlanarak, bu taşınmazlar hakkında ilgili yatırımcılar adına

doğrudan genel hükümlere göre 49 (kırkdokuz) yıl süreli rayiç bedel karşılığında irtifak hakkı tesis

edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Bedelsiz olarak devredilen ve yükümlülüklerini yerine getirilmemesi nedeniyle devir işlemi iptal

edilerek tapuda eski maliki idare adına tescil edilen ancak, dava konusu edilmesi nedeniyle davası

devam eden ve idarece herhangi bir tasarrufta bulunulmamış taşınmazlar hakkında da, bu maddenin

yürürlük tarihinde yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde bu madde hükümleri uygulanır.?

MADDE 179- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci

cümlesindeki ?veya niteliğine uygun olmayan? ibaresi metinden çıkarılmış; aynı maddenin

beşinci fıkrasının (c) bendindeki ?piyasaya arz edenlere? ibaresinden sonra gelmek üzere ?veya

ambalajları üzerinde bulunduğu ürünün özelliklerini içermeyen bandrol, etiket, hologram,

pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan ürünleri üreten veya ithal edenlere? ibaresi eklenmiş;

maddenin beşinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ?izinsiz olarak veya Kurum düzenlemelerine

aykırılık oluşturacak şekilde? ibaresi metinden çıkarılmış ve bendin sonuna ?Satışın internet

ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında

Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında

da anılan Kanun hükümleri uygulanır.? cümlesi eklenmiş ve maddenin sekizinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiilerden dolayı

haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu

piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir. Söz

konusu fiillerin kamu sağlığını veya tütün ve alkol piyasasının güvenliğini bozucu nitelikte

olması halinde, yargılama sürecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna göre tedbiren

belgelerin askıya alınmasına veya iptaline karar verilir.?

MADDE 180- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci

fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak

birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.?

? 697 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

?Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu

bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte

ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ( (e) bendinde belirtilen

yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon

sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.?

MADDE 181- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına 22/2/2007 tarihli ve

5583 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ?(k)? bendi ?(p)? bendi olarak teselsül

ettirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

?r) Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri

kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından

yapacağı mal ve hizmet alımları,?

MADDE 182- 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 63- Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı

ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri

alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, % 15

oranına kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan

ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm

konulabilir. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli

olması gereklidir.?

MADDE 183- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 üncü maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?Ancak yapılacak kanuna uygunluk denetimi siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için

yapılmasında fayda görülen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin yerindeliğini içerecek şekilde

yapılamaz. Denetimde harcamaların gerçek mahiyeti esas alınır. Şekle ve usule ilişkin eksiklikler

harcamaların kabul edilmemesini gerektirmez.?

?Siyasi partiler amaçlarına ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında her

türlü harcama yapabilirler.

Siyasi partiler mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini, açık ihale, kapalı zarf usulü ve yazılı veya

sözlü olmak üzere doğrudan veya pazarlık usullerinden herhangi biri ile yapabilir.

Siyasi partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin

edilmesinin mümkün olmadığı hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak

şartıyla diğer belgelerle tevsik ederler. Ancak kaybolma, yırtılma ve yanma gibi mücbir sebeplerle

aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri

düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekleri kullanılabilir.

Siyasi partiler ücret mukabili geçici veya sürekli olarak çalıştırdıkları kişilere ödedikleri ayni ve

nakdi sağlık ve sosyal yardım giderleri ile amaçlarına ulaşmak için görevlendirdikleri kişiler

tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin konaklama, yol masrafları ve diğer zorunlu

harcamaları gider olarak kayıt edebilirler.

Siyasi partiler, mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararları ile

ödedikleri miktarı ve masraflarını gider olarak kaydedebilirler?

? 698 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 184- 2820 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

?Siyasi partilerin adına açılmış banka hesaplarına yapılan bağışlar için ayrıca gelir makbuzu

düzenlenmez.?

MADDE 185- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 19 uncu maddesinin birinci

fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında;

orman idaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilebilir.?

MADDE 186- 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 12- Bozuk veya verimsiz orman alanları; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve

rehabilitasyon çalışmalarına konu edilir. Bu alanlarda; mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanır

ve/veya rehabilite edilir. Ayrıca orman içi boşluk alanlar, bölgede doğal olarak yetişen türlerle ekim,

dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya ve/veya rehabilite edilerek doldurulur. Ağaçlandırılan, erozyon

kontrolü yapılan, imar-ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri;

öncelikle bu sahaların bakımını gerçekleştiren köy tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma

kooperatiflerine, 5200 sayılı Kanunla kurulmuş üretici birlikleri ve birliklere ve/veya yöre halkına

tarife bedeli ile verilebilir.?

MADDE 187- 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan

?Rehberler hariç olmak üzere Merkezde her ne şekilde olursa olsun istihdam edilecek personel sayısı?

ibaresinden sonra gelen ?yüz? ibaresi ?yüzyetmiş? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 188- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?(3) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine

bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. İl özel idareleri, bu harcamaları karşılayacak ödeneği

ilgili yıl bütçesinden tefrik etmek zorundadır. Bu şekilde tefrik edilecek ödenek tutarı her

halükarda il özel idaresinin ilgili yıl bütçesinin yüzde 1'inden az olamaz. Müdürlüklerin

personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.

İl özel idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki

yatırım projelerinden Başkanlıkça uygun görülenlere Başkanlık bütçesinden belirlenen tutarda

yardım yapılabilir. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine

verilen yetkiler vali tarafından kullanılır.?

?(6) Müdürlüklerin il dışı geçici görevlendirmesi valiliklerin yanı sıra ihtiyaç duyulması

halinde Başkanlıkça re'sen de yapılabilir.

(7) Başkanlık faaliyete geçtikten sonra bu Kanun kapsamında valiliklerce tesis edilen iş

ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür ve bunlar

hakkında geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.?

MADDE 189- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?(3) Müdürlükler bulundukları ilin il afet ve acil durum müdürlüğünün bünyesinde ve il afet ve

acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar.?

? 699 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 190- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 1- 31/12/2009 tarihinden önce belediye haline dönüşmek veya başka bir

belediyenin sınırlarına dahil olmak suretiyle tüzel kişiliğini kaybeden köylerde, kendilerine bu

Kanunun ek 13 üncü maddesine göre taşınmaz satışı yapılan hak sahipleri hakkında satış bedelinin

ödenmesi kaydıyla ek 13 üncü maddede öngörülen diğer şartlar uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarih itibarıyla henüz kesinleşmemiş davalarda da bu madde hükümleri uygulanır.?

MADDE 191- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aşağıdaki

geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 5- (1) 31/3/2007 tarihinden önce, kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle

elkonulan veya alıkonulan taşıma araçları hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri

uygulanır.?

MADDE 192- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ?altı ay? ibaresi

?bir yıl? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 193- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile

Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci

maddesinin sekizinci fıkrasında geçen ?yüzde 4'e kadar? ibaresi ?yüzde 6'ya kadar? şeklinde, üçüncü

ve dördüncü fıkraları da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve

kuruluşlarında görevli olan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai

içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Ancak ilgili kanunları uyarınca, mesai

saatleri dışında özelde çalışma hakkı bulunanlardan bu hakkı kullananlara bu Kanunun ek 3 üncü

maddesine göre yapılan ödemeden başka ek ödeme yapılmaz. Sağlık kurum ve kuruluşlarında

Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin

oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı,

performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi,

girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye

Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek

ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü

tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri

ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800'ünü, uzman

tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar

ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700'ünü, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500'ünü, idari

sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250'sini, başhemşirelerde yüzde

200'ünü, diğer personelde ise yüzde 150'sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak

yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel

bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan

personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai

saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve

tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30'unu, diğer personele

yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen

? 700 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı

olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline

yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. Bu bent uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya

pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.?

MADDE 194- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin

bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra

başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemek zorundadır.

Ancak bu süre kurumca bir yıl daha uzatılabilir. Ödeme askerlik dönemine rastlarsa TEFE

uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.?

?Ancak bu süre kurumca bir yıl daha uzatılabilir.?

MADDE 195- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer

alan ?Hazine payının hesabında süresinde ödenmeyen bedeller için? ibaresinden sonra gelmek

üzere ?abonelerine? ibaresi eklenmiştir.

?b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti

sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler, bu yetkilendirme kapsamında doğan aylık brüt

satışlarının yüzde 15'ini,?

MADDE 196- 8/4/1965 tarihli ve 580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş

Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ?Türkiye Esnaf ve

Sanatkarları Teşkilatı Konfederasyonun? ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 197- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü

maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili

düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam

ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır.?

MADDE 198- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 27 nci maddesinin ikinci

fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

?Her yıl yenilenen vekâlet pulu bedeline ayrıca yüzde beş oranında ilave yapılır. Bu suretle

elde edilecek kaynak avukat stajyerlerinin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde

kullanılır. Kaynağın yetersizliği durumunda staj kredi fonundan aktarım yapılarak prim

ödemesi yapılır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenir.?

MADDE 199- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.

?EK MADDE 5- (1) Kanunları uyarınca turizm yatırımı yapılmak amacıyla ilgili

Bakanlıklarca adlarına kamu taşınmazı tahsis edilenlerin, tahsis koşullarını belirleyen taahhüt

senetlerine veya sözleşmelerine göre ilgili bakanlıkların iznine tâbi işlemleri izinsiz olarak

gerçekleştirmeleri ya da aykırı davranmaları halinde;

? 701 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

(a) Tahsis edilen kamu arazisi üzerinde, inşaatın yapıldığı tarihte geçerli olan onaylı plan

ve projesine aykırı olarak veya ilgili idarelerden izin alınmadan bedellendirmeye esas teşkil

edecek şekilde ilâve yapı ve tesis veya kapasite artışı ya da tür değişikliğinin gerçekleştirilmesi

durumunda; bunların mevcut onaylı imar planı koşullarına göre mümkün olması ve

korunmalarında başka bir hukuki engel bulunmaması halinde, kapasite artışına veya tür

değişikliğinde iki tür arasındaki farka ilişkin cari yıl proje maliyet bedelinin yüzde onu,

(b) Tahsis edilen kamu arazisi üzerindeki yapı ve tesislerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca

belgelendirilen turizm tesisi türleri dışında başka bir amaçla kullanılması veya amaç dışı yapı

yapılması durumunda toplam cari yıl proje maliyet bedelinin yüzde üçü,

(c) Sözleşmelerinde belirtilen veya ilgili idarelerce verilen ek süre içerisinde, adlarına tahsis

edilen taşınmazın üzerinde yatırıma başlanılmaması durumunda toplam cari yıl proje maliyet

bedelinin yüzde ikisi, yatırımın tamamlanamaması durumunda ise yüzde biri,

(d) İrtifak hakkının üçüncü kişilere devredilmesi, tesislerin asli unsurunun üçüncü kişilere

kiralanması ya da işletme hakkının devredilmesi, şirket hisselerinin yüzde elliden fazlasının

mevcut ortaklar veya bu ortakların yüzde elli ve daha fazla hissesine sahip oldukları diğer

şirketler dışında üçüncü kişilere devri, sözleşmeden doğan bedellerin herhangi birinin iki yıl üst

üste hiç ödenmemesi durumunda ise toplam cari yıl proje maliyet bedelinin yüzde biri,

tutarındaki bedelin defaten ödenmesi, bunlar ile yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer

izinsiz işlemleri veya sözleşmelere aykırı davranışları olduğu tespit edilenlerce yazılı olarak

başvurularak, sözleşmeden doğan diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aykırılıkların

ilgili bakanlıklarca uygun görülecek sürede ve şekilde giderilmesi, ilgili bakanlıklar tarafından

aleyhlerine açılan davalara ilişkin tüm giderlerin karşılanması ve taraflarınca açılan

davalardan feragat edilmesi, yeni bedel ve koşullarla yeniden sözleşme yapılması kaydıyla;

ilgili bakanlıklarca bu yatırımcılar ve işletmeciler aleyhine açılan davalardan vazgeçilir, dava

açılması gerekenler için ise dava açılmaz ve tahsisleri devam eder.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kalan ilâve yapı, tesis veya

kapasite artışı ya da tür değişiklikleri hakkında bu maddeye göre işlem yapılabilmesi için;

bunların onaylı imar planı koşullarına göre mümkün olması ve korunmalarında başka bir

hukuki engel bulunmaması şarttır. Aksi halde bunlar hakkında kapasite artışına veya tür

değişikliğinde iki tür arasındaki farka ilişkin cari yıl proje maliyet bedelinin yüzde onu

tutarındaki bedel alınarak, bunlar tahsisi gerçekleştiren bakanlıklarca uygun görülecek süre

ve şekilde kaldırılır veya giderilir.

(3) Yatırımcı ve işletmecilerin birden fazla izinsiz işlem veya aykırı davranışları hakkında

bu madde kapsamında ayrı ayrı işlem yapılır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

önce gerçekleştirilen birden fazla izinsiz işlem veya aykırı davranışlar ile bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten sonra aynı yıl içerisinde gerçekleştirilen birden fazla izinsiz işlem

veya aykırı davranışlar için proje maliyet bedeli üzerinden alınacak bedellerin toplamı yüzde

üçü geçemez.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık, Çevre ve Orman

Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.?

? 702 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 200- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci

maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 4 üncü,

3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş

kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına

ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük

Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün

başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 1

inci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürlerince seçilecek 1 inci

Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az 5 yıl kıdemli bir Merkez Emniyet Müdürü ve İl

Emniyet Müdürlerince seçilecek 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az 5 yıl kıdemli iki

İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.?

MADDE 201- 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (g) bendi aşağıdaki şekilde

yeniden düzenlenmiştir.

?g) Bakanlık strateji ve politikalarını da dikkate almak sureti ile elektronik haberleşme

sektöründe araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetleri eğitim de dâhil olmak üzere teşvik

etmek, elektronik haberleşme sistemlerinin; yazılım ve/veya donanım olarak yerli tasarım,

geliştirme ve üretimini Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde desteklemek, bu

amaçla üniversiteler dâhil olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak

ve gerekli koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik

Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca aktarılacak kaynağın kullanımını

gerçekleştirmek.?

MADDE 202- 3348 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 5- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir giderlerinin

karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde yirmisini, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip

eden ayın on beşine kadar, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun

6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca ?Araştırma ve Geliştirme Gelirleri? olarak genel bütçeye

gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarır ve Bakanlığa

bildirir. Aktarılan tutarlar karşılığında ilgili tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden

yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Bakan

yetkilidir. Ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Bilgi

Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe öncelikli olarak

desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin görüşünü, her yıl 1 Eylül tarihine kadar bir rapor

halinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

kapsamında, gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye

yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda

vermekle yükümlüdürler.

Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın yüzde ellisini geçmemek kaydıyla,

kaydedilen ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel

Hizmet Kanunu kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.?

? 703 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 203- 3348 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra ve mevcut ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

?Bakanlar Kurulunca devralınabileceğine karar verilen her bir proje bakımından ayrı

ayrı geçerli olmak üzere, yüklenicilerin Belediyelerle akdedilmiş bulunan sözleşmeleri ile aynı

şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydı ile Bakanlık; söz konusu

projelerin mevcut sözleşmeleri ile devralınmasına da karar verebilir.?

?Devir konusunda Belediyelerle yapılacak protokoller ile Belediyelerin yüklenicilerle

yapmış bulundukları sözleşmelerin Bakanlıkça devralınması amacı ile Bakanlık ile yükleniciler

arasında yapılacak sözleşmeler ve bu devirlerle ilgili yapılacak diğer işlemler damga vergisi ve

harçlardan müstesnadır.?

MADDE 204- 3348 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 8- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 5809 sayılı

Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca aktarılması gereken

ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz aktarılmamış tutarlar genel

bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi hesabına bir ay içinde

aktarılır. Bu tutarları ek 5 inci madde kapsamında Bakanlık bütçesine ödenek kaydetmeye

Bakan yetkilidir.?

MADDE 205- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesine

aşağıdaki bent eklenmiştir.

?f) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,?

MADDE 206- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi

ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (2), (5) ve (10) numaralı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?(2) 2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında

belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine

getirmeyen işletme sorumluları, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılır.

Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen yükümlülüklerini

yerine getirmeyenlere, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından beşbin Türk

Lirasına kadar idarî para cezası verilir.?

?(5) 3 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki

amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.?

?(10) 3 üncü maddenin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler, mahalli mülki amir

tarafından yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile

cezalandırılır.?

?(16) Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin tekerrürü halinde idari para cezası bir

kat artırılarak verilir.?

? 704 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 207- 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim

Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması

ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci

maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan ?31.12.2010? ibaresi

?31.12.2015? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 208- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 14 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?d) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında gerçekleştirilecek

hidroelektrik santral projeleri ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim

Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun

geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimi

amacıyla yapılacak yatırımlarda, bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ancak

yapımı henüz tamamlanmamış su kullanım anlaşmalarının ilişkin olduğu projeler de dahil

olmak üzere, demiryolu ulaşım güzergahının değiştirilmesinin zorunlu olduğu hallerde,

rölekasyon işi su altında kalacak mevcut demiryolunun kamulaştırma bedeli alınarak

demiryolunun bağlı olduğu idare tarafından yapılır.?

MADDE 209- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 5 inci maddesinin ikinci

fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Şirketler, kendi ekim alanlarından yeterli hammadde bulamadığı takdirde münavebe

esasları dâhilinde kendi ekim alanları dışından da Kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme

yaparak pancar temin edebilirler.?

MADDE 210- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü

maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

?3) Yapılmış ve yapılacak depolama lisansı başvurularında; başvuruya konu yerin il, ilçe,

köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur.

Duyuruda belirlenecek sürede, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere başka doğal gaz

depolama lisansı başvurusunun olması durumunda, başvuruda bulunan tüzel kişilerin

depolama lisansı almak için aranılan şartları taşımaları kaydı ile; lisans başvurularının

değerlendirilmesi Kurul tarafından belirlenecek kriterler esas alınarak yapılır. Bu

değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kalması durumunda bu tüzel kişiler

arasında lisans bedelinin artırılması esasına göre yarışma yapılır. Ancak, başvurulardan

birinde depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının

mülkiyetinin lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması ve/veya

depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının üzerinde lisans

başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma

imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer izinlerin tesis edilmiş olması halinde

bu başvuru kabul edilir; diğer başvurular reddedilir. Başvurunun duyurusu, değerlendirme

kriterleri ve yarışmaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 211- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Ka mu da Ge çi ci İş Pozisyonla rın da Ça lı şan la -

rın Sü rek li İş çi Kadro la rı na ve ya Sözleşme li Per so nel Sta tü sü ne Geçirilmeleri, Ge çi ci İş çi

Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya pılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde

eklenmiştir.

? 705 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

?EK MADDE 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere;

bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,

eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş

olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya

kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca

ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Yetiştirilmek üzere (burslu veya kendi imkânlarıyla gidenler dâhil) yurt dışına devlet

tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan

memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok

sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini

gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret

sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde

görevine dönmeyenler, işçilikten istifa etmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel

Başkanlığınca müştereken belirlenir.?

MADDE 212- 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 7 nci maddesine

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?İntifa haklarına ilişkin talepler galle fazlası almaya hak kazanıldığını gösteren mahkeme

kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşer.

Mazbut vakıflarda intifa hakları, galle fazlası almaya hak kazanıldığını gösteren mahkeme

kararının kesinleştiği tarihten itibaren, vakfın son beş yıl içindeki malvarlığı, gelirleri ve

giderleri ile sınırlı olmak ve galle fazlasının mevcudiyeti şartıyla Genel Müdürlükçe belirlenir.?

MADDE 213- 5737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 7 nci

maddesine eklenen hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış ve halen

devam eden intifa haklarının ödenmesi, malvarlığı ve gelirlerinin tespitine ilişkin davalarda

da uygulanır.?

MADDE 214- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ?10.000.000

Yeni Türk Lirasını? ibaresi ?30.000.000 Türk Lirasını? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 215- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin son cümlesinde yer alan

?sondaki iki grupta? ibaresi ?sondaki üç grupta? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 216- 6004 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan

?dördüncü fıkradaki düzenleme saklı kalmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten

önce tabi bulundukları hükümler çerçevesinde, başkatiplik ve konsolosluk yeterlik sınavına

girmeye devam eder.? ibaresi ?askerlik hizmeti dâhil en az altıncı fiili hizmet yılı içerisinde

bulunmaları kaydıyla başkatiplik ve konsolosluk yeterlik sınavına girerler.? şeklinde; dördüncü

fıkrasının sonunda yer alan ?dokuzuncu? ibaresi ?altıncı? şeklinde değiştirilmiş; maddenin

üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

? 706 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

MADDE 217- 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ilk

cümlesinde yer alan ?dokuzuncu? ibaresi ?altıncı? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 218- 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının; (a)

bendinin ilk cümlesinde yer alan ?en az dört? ibaresi ?en az iki? şeklinde değiştirilmiş ve bende

?Danışmanların, hizmet yılı gözetilmeksizin konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne

geçebilmeleri ve Bakanlık Komisyonunca uygun görülecek unvanları alabilmeleri için özel

yeterlilik sınavında başarılı olmaları şarttır.? cümlesi eklenmiş; (b) bendinin ilk cümlesinde

yer alan ?Dört yıldan az eğitim veren bir yüksek öğrenim kurumundan veya? ibaresi metinden

çıkarılmış ve bendin üçüncü cümlesinin ilk kelimesi ?En az iki? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 219- (1) 6004 sayılı Kanunun;

a) Eki (1) sayılı listesinin otuzbeşinci, kırkikinci ve kırküçüncü unvan satırları sırasıyla

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1.2.3

ÜÇÜNCÜ KATİP 5.6.7.8.9

ADAY MESLEK MEMURU 7.8.9

b) Eki (2) sayılı listesinin dokuzuncu, ondördüncü, onbeşinci ve onaltıncı unvan satırları

sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1.2.3

ÜÇÜNCÜ KATİP 4.5.6.7.8

ATAŞE 1.2.3.4.5.6.7.8.9

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU 7.8.9

(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin

Dışişleri Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas

edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığına

ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 220- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 15 inci maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme

engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.?

MADDE 221- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis

ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

?Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Müdürü görevlerine 65 yaşını

dolduranların ataması yapılamaz.?

MADDE 222- 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

? 707 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları

nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu

sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla

olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta

şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul

ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca

belirlenir.

(2) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderlerinin tahsili

için kurduğu sistem mevcut haliyle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilir. Trafik Hizmetleri Döner

Sermaye İşletme Müdürlüğünün tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler aynı tarih itibarıyla Sağlık

Bakanlığınca gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye

Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasına göre bildirim veya beyanda bulunanlardan yurt dışında bulunan varlıklarını

süresi içinde Türkiye'ye getiremeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir

hesaba transfer etmeyenler ile,

b) İkinci fıkrasına göre beyanda bulunanlardan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce

süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanların,

ilgili sürenin bitim tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın

sonuna kadar, bildirim veya beyana konu yurt dışında bulunan varlıklardan para, döviz, altın, menkul

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirmeleri veya Türkiye'deki banka ya da

aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeleri, beyana konu yurt içinde bulunan varlıkları

nedeniyle sermaye artırımında bulunmaları halinde, 5811 sayılı Kanunda yer alan diğer şartları da

taşımaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer nedenlerle 1/1/2008

tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak vergi incelemeleri hakkında anılan Kanunun 3

üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmünden yararlanabilirler.

(2) 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre bildirilen veya beyan edilen

varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlerden; daha önce ödemede bulunanlar

ile vergi aslı ve bu Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanacak tutarı,

bu Kanunun 18 inci maddesi hükümleri hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi

izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödeyenler, 5811 sayılı Kanunda yer alan diğer şartları da taşımaları

kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren diğer nedenlerle 1/1/2008 tarihinden önceki

dönemlere ilişkin olarak yapılacak vergi incelemeleri hakkında anılan Kanunun 3 üncü maddesinin

beşinci fıkrası hükmünden yararlanabilirler.

(3) 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin;

a) Birinci ve ikinci fıkralarına göre bildirim veya beyanda bulunan mükelleflerden, diğer

nedenlerle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemelerine bağlı olarak vergi

incelemesine yetkili olanların talebi üzerine matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilenler,

takdir komisyonlarınca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (indirimi reddedilen katma değer

vergisi dâhil) yönünden haklarında takdir edilen matrah farkları açısından,

? 708 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

b) İkinci fıkrasına göre beyanda bulunanlardan, taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan

tarihinden sonra sermaye artırımının gerçekleştirilmesi gereken tarihe kadar banka veya aracı

kurumlarda açılacak hesaplara yatırmak suretiyle ilgili varlıkların tevsik şartını sonradan

gerçekleştirenler,

5811 sayılı Kanunda yer alan diğer şartları da taşımaları kaydıyla anılan Kanunun 3 üncü

maddesinin beşinci fıkrası hükmünden yararlanabilirler.

(4) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce haklarında yapılan vergi incelemelerine bağlı olarak

vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk

edilen ve takdir komisyonu kararlarına göre matrah takdir edilerek tarhiyat yapılan mükelleflerden,

söz konusu matrah takdirine ilişkin tarhiyat yapılmadan önce 5811 sayılı Kanuna göre bildirim veya

beyanda bulunanlar ile taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihinden sonra banka veya aracı

kurumlarda açılacak hesaplara yatırmak suretiyle ilgili varlıkların tevsik şartını sonradan

gerçekleştirenler hakkında, diğer nedenlerle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin yapılan

tarhiyatlar, 5811 sayılı Kanunda yer alan diğer şartları da taşımaları kaydıyla, bildirim veya beyan

edilen tutarlar dikkate alınmak suretiyle, mükelleflerin bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen

dördüncü ayın sonuna kadar başvuruda bulunması üzerine 213 sayılı Kanunun düzeltme

hükümlerine göre düzeltilir; tahakkuk eden vergiler, bu alacaklarla ilgili olarak açılmış

bulunan tüm davalardan vazgeçilmesi şartıyla terkin edilir, varsa tahsil edilen tutarlar red ve iade

olunur. Bu fıkrada belirtilen düzeltmelerin yapılabilmesi için 5811 sayılı Kanunda aranılan diğer

şartların varlığına ilişkin hususların vergi incelemesine yetkili olanlarca tespit edilmesi şarttır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek

Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 34 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmesine

rağmen anılan maddelerde belirtilen sürelerde borçlarının yeniden hesaplanması için müracaat

etmeyenler ile söz konusu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe

kadar geçen süre içerisinde anılan düzenlemelerde belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi

yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa

ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içerisinde borçlu oldukları

idarelere başvurmaları halinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet

senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın aşağıdaki

şekilde yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içerisinde tahsilat işlemi durdurulur. Ancak bu

hesaplama, 2547 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

durumda bulunanlardan, aynı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yurtdışında

görevlendirilenler bakımından yapılırken bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurtiçi

maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk Lirası olarak yapılmış

olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar

geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz

işletilerek hesaplama yapılır.

a) 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi

alınanlar hakkında, 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu

Kanunun yayımlandığı tarihten önceki süreler için herhangi bir fer'i alacak hesaplanmaz.

? 709 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi

alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankasınca tespit ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutar

ile bu tutara sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006

tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak,

bu hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması

halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.

(2) Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere

isabet eden tutar, yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu madde uyarınca vazgeçilen

borç tutarına isabet eden vekalet ücreti de dahil yargılama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan borç

tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar

taksitlendirilebilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2547 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinin

birinci fıkrasında belirtilen durumda olup, aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca yurtiçinde

görevlendirilenlerden geçici 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürede borçlarını

ödemek için başvurmayanlar ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun

yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde anılan düzenlemede belirtilen nedenlerle

haklarında borç takibi yapılanların veya yapılması gerekenlerin, kendilerine Türk Lirası

olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi

izleyen üç ay içerisinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları halinde, imzaladıkları

yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın

ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanır ve başvuru süresi

içerisinde tahsilat işlemi durdurulur. Yapılacak hesaplamada, bu kişilerin hizmetleri

karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar

haricinde Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak

üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Bu kişiler hakkında da bu

maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce

borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç

yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında

her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi işlemlerine son verilir.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunla 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenen hüküm

kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olan kabahatlere ilişkin olarak

verilmeyen ya da verildiği halde ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezasına ilişkin yaptırım

kararları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren, maddede yapılan değişiklik öncesi hükümlere

göre işlemiş olan soruşturma zamanaşımı süresinin kalan kısmını aşmamak kaydıyla, bir yıl içerisinde

verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde düşer.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki geçmiş beş yıllık dönemdeki birikmiş zararın taşınması

ile ilgili sınırlama Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası Anonim Şirketi yönünden tasfiye öncesi son

beş yıla ait zararlar da dâhil olmak üzere tasfiye süresince uygulanmaz.

? 710 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü ve 16 ncı maddelerine istinaden çıkarılan Dış

Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi

çerçevesinde, Merkezi Yönetim Bütçesine dahil kurumların 1/1/2003 ila 31/12/2009 tarihleri arasında

yapmış oldukları doğrudan kullanımlardan ödenek yokluğu nedeniyle bütçeleştirilemeyen ve

muhasebeleştirilemediği için Hazine Müsteşarlığı kayıtlarına göre teyitsiz kalan kullanımlar, ilgili

yıllar bütçe ödeneği ile ilişkilendirilmeksizin, kullanıma ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılarak

Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi şartıyla teyit edilmiş sayılır. Bu idarelere ilgili yıllara ilişkin olarak

ilave ödenek tahsis edilemez. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek teyit işlemleri, ilgili kredi

kullanımlarından doğan, muhasebeleştirme ve hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanunla 4734 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler, bu

Kanunun yayımı tarihine kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler hakkında

uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 8- (1)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlardan

31/12/2010 tarihi itibarıyla anılan bentlerde öngörülen süre ve şartlarda görev yapmış olanlar

31/12/2013 tarihine kadar, kadrolarının bulunduğu idarelere iç denetçi olarak atanabilirler.

Bu şekilde atananlar Maliye Bakanlığı tarafından bu Kanunun öngördüğü sistemin

uygulanmasına yönelik eğitime tabi tutulurlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve

esasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 9-(1) Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı

kadrolarında en az üç yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dâhil) ve son

üç yılda olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine

İlk Defa Atananlar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gelir İdaresi

Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı

tarihinden itibaren bir yıl içinde açılacak özel sınava girme hakkına sahiptir. Bu sınavı

kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar. Sınava ilişkin usul ve esaslar Gelir İdaresi

Başkanlığınca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2005/9539, 2005/9540, 2005/9541 ve 2007/12761 sayılı Bakanlar

Kurulu kararları gereğince tabii afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan

belediyelerden İller Bankasınca yapılan hesaplama sonucunda alacaklı durumda olanların

toplam alacak tutarını geçmemek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden ilgili belediyelere

aktarılmak üzere İller Bankasına ödeme yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 223- (1) Bu Kanunun;

a) Aşağıdaki alt bentlerde belirtilen hükümleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde;

1) 24 üncü maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g)

bendinin sonuna eklenen cümle,

2) 25 inci maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendine eklenen ?belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,? ibaresi,

? 711 ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 606)

3) 36 ncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci

cümlesinden çıkarılan ibare,

4) 27 nci, 28 inci, 37 nci, 43 üncü, 46 ncı ve 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin

sekizinci fıkrasına eklenen cümle hariç 49 uncu maddeleri,

5) 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 30 uncu maddesi,

b) 23 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin

sonuna eklenen cümle hariç 24 üncü maddesi, 26 ncı, 31 inci, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 38 inci, 39 uncu,

41 inci ve 42 nci maddeleri ile 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddesi

yayımını takip eden ayın birinci gününde,

c) 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddesi, 95 inci maddesi,

121 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 122 ve 126 ncı maddeleri 1/1/2011 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen

?belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,? ibaresi hariç 25 inci maddesi,

45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine eklenen (l) bendi, 51 inci maddesi

ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri, 52 nci maddesi ile 5510 sayılı

Kanuna eklenen geçici 29 uncu maddesi ile 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici

10 uncu maddesi 1/3/2011 tarihinde,

d) 142 nci maddesi 8/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 89 uncu maddesi 31/12/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) 141 ve 159 uncu maddeleri yayımını izleyen altıncı ayın sonunda,

g) 155 inci maddesi yayımını izleyen üçüncü ayın sonunda,

ğ) 192 nci maddesi 13/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

h) 195 inci maddesi 1/8/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ı) 60 ncı maddesi yayımını izleyen üçüncü ayın başında,

i) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 224- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


TASARININ 657 DIŞINDAKİ MADELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORUNUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ. (pdf formatında olup, 20 bin kb büyüklüğündedir.)

Bu Habere Tepkiniz