Bir alt öğrenimden KPSS'ye giren adayın göreve başlatılmamasına Danıştay'dan onay

KPSS sınavlarının yapıldığı günden bu yana en çok sıkıntısı çekilen konulardan birisi, adayların sınavlara hangi düzeylerden gireceğidir. Bir çok aday iş alanı olmadığı için, ya önlisans ya da lise mezuniyetinden KPSS'ye girmeye çalışmaktadır. Ancak, KPSS kılavuzlarında yapılan düzenleme gereğince, KPSS sınavına başvuru tarihinin son günü itibariyle, bitirilen en üst öğrenimden KPSS'ye girilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu zorunluluğa uymayarak, önlisans mezunu olmasına rağmen, sınava lise düzeyinden giren, yapılan yerleştirmelerde Maliye Bakanlığına yerleşen bir adayın ataması yapılmamıştır. İdare mahkemesi ve Danıştay, adayı değil Maliye Bakanlığını haklı görmüştür.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2011 17:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıda, Danıştay Onikinci Dairesinin kararı bulunmaktadır. Olayı özetleyecek olursak,

1- Aday, 2002 yılında dikey geçiş sınavı ile MYO Maliye programından mezun olmuştur. Ancak bu aday, 2004 yılında yapılan sınava lise düzeyinden girmiştir.

2- Sınav kılavuzunda, sınava başvuruların son günü itibariyle, adayların en üst öğrenim düzeyinden sınava girmesi gerektiği belirtilmiştir.

3- 2005 yılında KPSS yerleştirme işlemleri yapılmış ve aday lise puanıyla yerleştirmelere katılmıştır. Aday, ÖSYM tarafından Maliye Bakanlığına memur olarak yerleştirilmiştir.

4- Maliye Bakanlığı atama işlemlerini tekemmül sırasında, adayın 2004 yılında sınava girerken, önlisans düzeyinden mezun olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle de atama işlemini yapmamıştır.

5- Aday, atama işleminin yapılmamasını dava etmiştir ancak Ankara 12. İdare Mahkemesi bu istemi yerinde görmemiştir. Aday idare mahkemesi kararını Danıştay'da temyiz etmiştir. Danıştay, adayı değil, idare mahkemesi kararını yerinde görmüştür.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C
DANIŞTAY
Onikincî Daire
Esas No : 2007/5172
Karar No : 2009/6759

Özeti : Meslek Yüksekokulu mezunu olduğu halde lise mezunlarının girdiği sınava katılarak başarılı olan davacının mezuniyet durumu dikkate alınarak atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf : 1-Maliye Bakanlığı
2-Erzincan Valiliği
İsteğin Özeti : Lise mezunu olarak girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre Maliye Bakanlığı'nın 23.8.2005 tarih ve 39289 sayılı işlemi ile Erzincan Defterdarlığı emrine atanan davacının, sınav tarihinden önce meslek yüksekokulu mezunu olması nedeniyle öğrenim şartını taşımadığından bahisle görevine başlatılmamasına ilişkin Erzincan Defterdarlığının 31.8.2005 tarih ve 1503 sayılı işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, 1999 yılında Maliye Meslek Lisesinden, 15.7.2002 tarihinde ise ... Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Maliye Programından mezun olarak önlisans diploması alan davacının, aynı yıl dikey geçiş sınavı ile ... Üniversitesi ... İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne kaydını yaptırarak 23.6.2005 tarihinde lisans diploması aldığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince 10-11. Temmuz 2004 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına, önlisans mezunu olduğu halde lise mezunu olarak girerek başarılı olduğu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince 10.8.2005 tarihinde Ortaöğretim KPSS P94 puanı ile Erzincan Defterdarlığı emrine memur olarak yerleştirildiği, ancak atamasının yapılması için sunduğu belgelerden 15.7.2002 tarihinde meslek yüksekokulu mezunu olduğunun anlaşılması üzerine, atama komisyonunun 31.8.2005 tarihli toplantısında alınan karar ile önlisans mezunu olduğu halde Maliye Meslek Lisesi mezunlarının girdiği sınava katılarak, bu sınavdan aldığı puana göre yerleştirilmesi yapılan davacının Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31.8.2005 tarih ve 39896 sayılı yazısına istinaden açıktan atamasının yapılamayacağına karar verildiği, bu halde 2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunun 2-1 maddesindeki "sınav tarihinden önce mezun olmuş olan adayların, bir alt öğrenim düzeyindeki sınava girmeleri halinde bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir." hükmü uyarınca 15.7.2002 tarihinde meslek yüksekokulu mezunu olan davacının 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına bir alt öğrenim düzeyinden girdiği için atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 12. îdare Mahkemesinin 22.3.2007 günlü, E:2006/38, K:2007/351 sayılı kararının davacı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Erzincan Valiliğinin Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.
Maliye Bakanlığının Savunmasının Özet : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: Leyla Aktaş
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olmadığından, temyiz isteminin kabul edilerek kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı s Nazmiye Kılıç
Düşüncesi sidare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.3.2007 günlü, E:2006/38, K:2007/351 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 8.12.2009 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi,

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber