KPSS-2012/3 yerleştirmesi için istenilen belgeler

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2012 15:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÖSYM BAŞKANLIĞINCA KPSS 2012/3 YERLEŞTİRME SONUCU 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İL/İLÇE/KÖY/BELDELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE YERLEŞTİRİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ESNASINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR VE İSTENİLECEK BELGELER

1- SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) Mühendis, Veteriner Hekim ve Şehir Plancısı pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak.

B) Yerleştirme yapılan pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki

genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) Mühendis, Veteriner Hekim ve Şehir Plancısı olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığına dair yazılı beyan.

d) Tercih edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

C) 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ?657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?ın Ek 1 inci maddesi ?...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakiler yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.? hükmüne amir olup, bu hükümle belirlenmiş olan istisnalar dışında kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeyenler ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmiş olsalar dahi sözleşmeli olarak göreve başlatılmayacaklardır.

D) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

E) ÖSYM tarafından yerleştirilenlere Bakanlığımız tarafından ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

2- SÖZLEŞME İMZALANMASINDA İSTENECEK BELGELER

Yerleştirmesi yapılan adaylardan sözleşme yapmaya esas teşkil edecek aşağıdaki belgeler istenir:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği,

b) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm.),

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının olmadığı, askerlik ve sağlık durumu ile yukarıda belirtilen istisnalar dışında ÖSYM'ye müracaat tarihi itibariyle Bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair yazılı beyan,

d) Mal beyannamesi, ÖSYM Başkanlığınca, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre yerleştirilen Mühendis, Veteriner Hekim ve Şehir Plancıların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 22/06/2012 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri ve yukarıda sayılan belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise, bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3- SÖZLEŞME İMZALANMASI

Hizmet Sözleşmeleri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü tarafından Bakanlık adına imzalanacaktır. Atamaya esas evrakın birer sureti İl Müdürlüklerinde tutulacaktır. Sözleşmenin aslı ile atamaya esas evrakın asılları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne en geç 30 gün içerisinde gönderilecektir. Hizmet Sözleşmesinin 11'ncı maddesinin ?İş bu sözleşme?/?/2012 tarihinden .../.../2012 tarihine kadar geçerlidir.? ifadesindeki boşluklardan birincisine sözleşmenin imzalanarak sözleşmeli personelin göreve başladığı tarih ikincisine ise 31.12.2012 tarihi yazılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1 inci maddesinin son fıkrasına eklenen istisnalar dışında, Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin B fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz