KPSS 2005 Genel Kültür soru ve cevapları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2005 00:00, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Aşağıdaki sorular ziyaretçimiz fatihinfedaisi'nin katkısıyla oluşturulmuştur. Cevaplar ziyaretçimize ait olup, kesinlik taşımamaktadır. Ziyaretçimiz fatihinfedaisi rumuzlu arkadaşa teşekkür ediyoruz.

Diğer soru gruplarına ilişkin derleme yapacak olan arkadaşlar [email protected], Haber Gönder veya forum bölümü genel editörü "simurganka" kullanıcı adı üzerinden bizlere ulaşabilirler.

Soru ve cevap paylaşımına katılmak için tıklayın.


1-Abdülhamit hangi olayla tahttan indirilmiştir?

A)31 mart vakası
B)Anayasanın yürürlüğe girmemesi


2-Aşağıdakilerden hangisi 2004 yılında gerçekleşmiştir?

A) DGM'lerin kaldırılması
B) Temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi
C) ...........

3-Aşağıdakilerin hangisi 1. Balkan savaşı sonrasında kaybedilmiştir?

I-ege adaları ve doğu trakya
II-Makedonya ve Arnavutluk
III-Gökçeada ve Bozcaada

A)I-II B)I-III C)yalnız III d)I-II-III E)Yalnız I

4-Kurtuluş savaşında Atatürk'ün kanun duzeyinde emir verme yetkisi hangi sıfata dayanır?

A) meclis başkanı
B) başkomutanlık
C) Cumhurbaşkanı
D) Mareşal

5-Eski donemlerde ticarette anlaşmaların imzalanması neyin göstergesidir?

A) Siyaset B) Edebiyat C)Spor D) Hukuk

I-İzmir İktisat Kongresi
II-Kabotaj Kanunu
III-İlk sanayi planı

6- Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-I-III B)I-III-II C)III-II-I D) I-II-III E)III-I-II

7-Aşağıdakilerden hangisi osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildidr?

A) İkta B) Yurtluk C) Ocaklık D) Zeamet E) Ulak

I-Padişah
II-Sadrazam
III-Nişancı

8-Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?

A)I-II-III B)I-II C) Yalnız I D)Yalnız II E)II-III

Not : bu soru daha onceki yıllarda da soruldu.

9-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerşekleştirilmemiştir?

A) Nüfus sayımı
B) Yeni bir ordunun kurulması
C) İlk resmi gazetenin çıkartılması
D) Anayasa çıkartılması
E) İlkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

10-TR neden Sabadat niçin paktına katılma ihtiyacı duymuştur.?

I-italyanın Habeşistan'a saldırması
II...
III...

A)Yalnız I

11-Osmanlı İmparatorluğu' nda Divan-ı Hümayun' da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?

I-İlmiye sınıfı
IIKalemiye sınıfı
III-Seyfiye sınıfı
IV-Azınlıklar

A) I-II B)I-II-III-IV C)IV D) I-II-III E)Yalnız IV

12)Möntrö sozleşmesinde,

I-Yunanistan' a doğu trakyanın bırakılması
II-Boğazların hakimiyetinin TR'ye bırakılması
III....
Yukarıdakilerden hangisi vardır?

A)yalnız I B) Yalnız II C)I-II

13-Kuvayi Milliye aşağıdakilerin hangisinde rol almştır?

I)Menemen olayı
II)Yozgat ayaklanması
III)Şeyh Sait Ayaklanması
IV)I. İnönü zaferinin kazanılmasında

A)Yalnız I B)Yalnız II C) I-II D)I-II-III


I-Mustafa Kemal düzenlenmesinde doğrudan etkili olmuştur.
II-Temsil Kurulu'na yeni katılımlar olmuştur.

14-Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

A)Sivas Kongresi B)Alaşehir Kongresi C)Edirne Kongresi D) Erzurum Kongresi E)İskenderun Kongresi

15-Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangilerinde etkili olmuştur?

I-Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasında
II-Medreselerin kapatılmasında
III-Tevhid-i tedrisad kanunun çıkartılmasında
IV...(İLGİSİZ BİR ŞEY)

A)I-II-III B)I-II C)II-II D)I-II-III-IV

16-Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?

A) Tanzimat fermanı ile B)Medeni kanun ile C) 1930 anayasa değişikliği ile D) 1934 Anayasa değişikliği ile E)II. Meşrutiyet ile


I-Şeyh Sait Ayaklanması
II-31 Mart Vakası
III...(ilgisiz bir şey)

17-Yukarıdakilerden hangisi MUSUL'un elden çıkması ile ilgilidir?

A)Yalnız I B)I-II C)I-II-III

I-Yunanlılarla ve ingilizlerle ilgili uzunca bir cümle
II-ilgisiz bir şey
III-İlgisiz birşey

18)Yukarıdakilerden hangisi ile hangisi ile İNGİLİZLERİN Yunanlıları desteklediği söylenebilir?

A)yalnız I

I-Londra Konferansına İstanbul hükümetinin yanında TBMM'nin de çağrılması
II-İtalyanlar'dan savaş esirlerinin serbest bırakması
III...

19)Yukarıdan hangisi itilafların TBMM'yi tanıdıklarının kanıtı olabilir?

A)yalnız I

I-Halk arasında eşitliğin sağlanması
II-yine eşitlikle ilgili bir madde
III...özel girişimin engellenmesi

20-Yukarıdakilerin hangisi Halkçılıkla ilgilidir?

A)I-III B)I-II-III C)I-II D) Yalnız III E)Yalnız I

I-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulması
II-Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulması
III-Demokrat Parti kurulması

21)Yukarıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?

A)I-II B)I-II-III C)Yalnız I D) Yalnız III

22-Aşağıdaki illerin hangilerinde saat farkları en fazladır?

A)İzmir-Ankara B)Kütahya-İzmit C)Balıkesir -Erzincan

23-Makinalı tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makinalı tarımın yapılma imkanı en azdır?

A)Samsun B)Artvin C)Konya D)Gaziantep

24-Nüfus yoğunluğunu aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A)Bitki örtüsü
B)Yeryüzü şekilleri
C)Endüstri kuruluşları
D)İklim

25-Aşağıdakilerin hangisi TR'deki kıyıların ortak özelliklerindendir?

A)Dağların kıyıya paralel uzanması.
B)Sıcaklık farklarının kıyılarda, iç kesimlere oranla daha az olması.
C)Kıyı sıcaklıklarının iç kesimlere kadar ulaşabilmesi.
D)Doğal limanların bulunması

I-Samsun-Bakır
II-İskendurun-Demir
III-Seydişehir-Boksit
IV-Mersin-Petrol
V-...
VI-Murgul-Bakır

26-Yukarıdakilerden hangilerinde çıkartılan madenler çıkartıldıkları yerlerde işlenmektedir ?
A)I-II B)III-V C)II-IV D) IV-VI E)III-VI

27-Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için atılacak adımlardan değildir?

A)Gübreleme
B)Sulama
C)Nadasa bırakma

28-Aşağıdakilerden hangisi ormanlardan, yetiştirilmesi ile ulaşılması istenen sonuçlardan biri değildir?

A)Erezyonun önlenmesi
B)Temiz hava
C)Tarihi değerlerin korunması

29-Aşağıdakilerden hangisi Efes, Milas gibi yerlerin önemini artırmaktadır?

A) .............Tarih..........
B) ..........Doğa........
C) ..........Ulaşım.....
D) ..........havası,suyu..........

30- Bir harita var ve sadece bu haritadaki bilgilere dayanılarak soruların yanıtlanaması isteniyor.

A)Karadeniz kıyılarında sıcaklık 6 derecenin üzerindedir.

31-Aşağıdakilerden hangisinde yasalar halkoyuna sunulabilir?

A)Cumhurbaşkanının meclise geri gönderdiği ve meclis tarafından 2/3 ve 3/5 oyla yeniden kabul ettiği yasalar.
B)Uluslararası antlaşmaları uygun bulma yasaları
C)Ödenek ve yolluklara ilişkin kanunlar.

32-Aşağıdakilerden hangisi TR parlamenter sisteminin özelliği değildir?

A-Cumhurbaşkanının gerektiğinde meclis seçimlerini yenileme kararı alması
B)Halkın meclisi doğrudan seçmesi
C)Seçimlerin iki turlu olması

33-IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?

A)Maliye Bakanlığı
B)Dış Ticaret Müsteşarlığı
C)Hazine Müsteşarlığı
D)DPT

34-Avrupa insan hakları mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?

A)Nato
B)Birleşmiş Milletler
C)Avrupa Birliği
D) BAB
E) Avrupa Konseyi

I-İslam Konferansı Teşkilatı
II-OECD
III-Karadeniz Ekonomik işbirliği teşkilatı
IV-BAB

35)TR yukarıdakilerin hangisinin kurucu üyesidir?
A)I-III B)Yalnız I C)II-III-IV D)Yalnız III E)I-II-III

36-Bankalar aşağıdaki hangi kurumun izni alınarak kurulur?

A) Hazine
B) Maliye Bakanlığı
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Merkez Bankası
E) Bankalar Birliği

37-TR'nin ihracatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)AB ile ihracat fena sayılmaz.
B)İhraç malları arasında tarım ürünlerinin payı azalmasına rağmen halen bu ürünler ihracat içerisinde önemli bir yer tutar.
C)En fazla ihraç edilen ürünler endüstri ürünleridir.

Not:TR en çok, tüketim malları-ara mallar-endüstri malları ihraç,
ara mallar-endüstri malları-tüketim malları ithal eder.

38-Meclis'in aşağıdaki yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır?

A)Para basma
B)Savaş ilanına karar verme
C)Mahkemeler tarafından verilen kesin ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme
D)Uluslarası antlaşmaları uygun bulma yasası çıkarma

39-Milletvekilin düşmesi ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisinde milletvekiliğinin düşmesi, Meclis genel kurulunda görüşülmeden sadece genel kurula bildirilmesi ile gerçekleşmektedir?

A)Bir milletvekilinin 1 aya içerisinde 5 birleşime katılmaması
B)Milletvekilin milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işle iştigal olması
C)Milletvekilin parti değiştirmesi
D)Milletvekiliğinin mahkeme tarafından verilen hüküm kararı ile gerçekleşmesi
E)Milletvekilinin çekilmesi

I-Başbakan
II-Bakanlar
III-....
IV-Başkanlık müsteşarları,müdürleri..
V-Sayıştay başkan ve üyeleri

40- Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla yargılar?

A)I-II B)I-II-III C)IV-V D)I-II-V E)I-II-III-IV-V

41) Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Siyasi partilere katılma yaşı 30'dur.
B)Siyasi partilere maddi yardımda bulunulamaz.
C)Yükseköğretim elemanları ile, yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere katılabilme koşulları yasa ile düzenlenir.
D)Devlet memurları ....... olmamaları durumunda siyasi partilere katılabilirler.

42-Aşağıdaki ovaların hangisinden yılda iki kez ürün alınabilir?

A)Bakırçay B) Konya ovası C)Yenişehir ovası
D)Çukurova E) Çarşamba ovası

43-Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenmesinde etkilidir?

A)Hidroelektrik santralleri
B)Tarım ilaçları


1-a 2-a 3-a 4-b 5-d 6-d 7-e 8-b 9-d 10-a 11-d 12-b 13-b 14-a 15-a 16-d 17-a 18-a 19-a 20-c 21-a 22-c 23-b 24-a 25-b 26-e 27-c 28-c 29-a 30-a 31-a 32-c 33-c 34-e 35-d 36-? 37-b 38-c 39-d 40-d 41-c 42-d 43-a

Bu Habere Tepkiniz