KPSS 2005 Hukuk soru ve cevapları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2005 01:32, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Aşağıdaki sorular forum KPSS-A üyemiz "safkan" kullanıcı adlı ziyaretçimizin katkısıyla oluşturulmuştur. Cevaplar ziyaretçimize ait olup, kesinlik taşımamaktadır. Ziyaretçimiz safkan'a teşekkür ediyoruz.

Diğer soru gruplarına ilişkin derleme yapacak olan arkadaşlar [email protected], Haber Gönder veya forum bölümü genel editörü "simurganka" kullanıcı adı üzerinden bizlere ulaşabilirler.

Soru ve cevap paylaşımına katılmak için tıklayın.


1-) Hangisi hukuki işlemlere taraf olma yetisini ifade eden hukuki durumdur?
-FİİL EHLİYETİ-

2-) TBMM'de yapılan bakanlar kurulunun güven oylaması ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
-Bakanlar Kurulunun kurulmasından sonraki istenecek güvenoyu toplantıya katılanların "salt çoğunluğu"nun oyuyla alınmış olur.

3-) Kanunda yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralının bulunmaması halinde hangisinden söz edilir?
-Kanunda boşluk kural içi ve açık boşluğu kapsar, kural içi boşlukta kanun maddesi var ama yeterince sınırlandırmamış veya hakime fazladan takdir yetkisi tanımıştır. Kural içi boşlukta ise kanun hükmü ve kanun yerine uygulanacak ÖRF ADETİN BULUNMAMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLUR..YANİ CEVAP ""açık boşluk olacaktı""

4-)A?nın kullandığı araçla B'nin kullandığı araç çarpışıyor, B nin aracının içinde bulunan C ?de yaralanıyor. A'nın kullandığı araç D?ye; B'nin kullandığı araç E?ye aittir. C'nin açacağı tazminat davası ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

-Aracın çarpması sonucu yaralanmada aracın işleteni sorumludur,işleten ise ariyet alan, rehin alan, çalan, gasp edendir.. Ancak somut olayımızda işleten ilişkisi vermediğinden OLAYI basit haksız fiil bk. 41 çercevesinde çözüleceğinden a, b, c, d, hepsi MÜTESELSİLEN SORUMLU ŞIKKI DOĞRU CEVAP OLACAKTI..

5-) Mahalli idareler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-MAHALLİ İDARELER ANAYASAMIZIN 127.MADDESİNDE İL, BELEDİYE, KÖYLER OLARAK DÜZENLENMEKTEDİR..Bu nedenle yanlışı sorduğuna göre.."mahalli idareler en üst mevzuat yasa olduğunu" belirten şık yanlış olacaktı.

6-)Açık poliçe ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
-Poliçe ile ilgili soruda TEDAVÜLE ÇIKARILIRKEN gerekli unsurları (keşidecinin imzası dışında) taşımayıp yapılan anlaşma uyarınca sonradan doldurulma yetksini varolduğu poliçe AÇIK POLİÇE dir..

7-) B, A'nın arazisini ele geçirdiği sahte vekaletnameyle iyiniyetli C ?ye satmıştır. C ise arazi üzerine bina yaptırmıştır. Olayla ilgili olarak hangisi doğrudur?
-Eşya ile ilgili soruda sahte vekaletname ile yapılan satış işlemi kişiye TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNDEN FAYDALANMA İMKANI VERMEZ (Çünkü kişi sicile değil sicil dışı bir unsura-sahte vekaletname-güvenmiştir). Bu nedenle kişi taşınmazın maliki olmamıştır.. Üzerine yapılan taşınmaz ise HAKSIZ İNŞAAT hükümlerine tabi olacağından haksız inşatta kişi iyiniyetli olmak koşulyla arazi üzerine yapılan yapının değeri arazinin değerinden fazla ise hakimden belli bir tazminat karşılığında taşınmazın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini isteyebilir..

8-) CMK (5271)'da düzenlenen arama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-5271 sayılı CMUK'ta yeminsiz dinlenebilecek tanık kapsamındaki kişilerle sanık arasındaki yazışmalar nedeniyle arama yapılamaz.. Yeminsiz dinlenebilecek tanıklıklar içinde "SANIĞIN ARKADAŞI" sayılmadığı için onun bürosu aranabiir..

9-) Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı yeni TCK nın genel hükümleriyle ilgili verilmiş doğru bir bilgidir?
-5237 sayılı TCK'da yeni olarak düzenlenen MAĞDURUN RIZAI VE HAKKIN İCRASI ilk defa ceza kanunlarımıza hukuka uygunluk sebepleri olarak girmiştir.. Bunlar daha önce borçlar kanunda düzenlendiği için uygulama alanı buluyordu,son değişiklikle bu şartlar TCK'ya taşınmış oldu..

10-)5237 sayılı yeni TCK'da meşru müdaffa ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
- Yanlış olan FİİLİN MEŞRUU MÜDAFFA KAPSAMINDA OLMASI İÇİN SUÇ NİTELİĞİNDE BİR FİİL OLMASI GEREKİR ŞIKKIDIR. Çünkü her türlü haksız eylem meşru müdaffaada bulunabilmek için yeterlidir ayrıca suç teşkil etmesi gerekmez haksız saldırırnın..

11-)5271 CMK ile hangisi yanlıştır?
- Cevap: BİLİRKİŞİ BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİLEMEZ, diye belirtilen şık idi.. Çünkü bilirkişlerde hakimlerin çekinme sebeplerin ile aynı durumlarda çekilebiliyorlar..

12-) Aşağıdaki davalardan hangisine Danıştay ilk derece mahkemesi olarak bakmaz?
- Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakamayacağı davalar Danıştay kanunun 24. maddesinde sayılmıştır. Bakanlık genel müdür ve müsteşar yardımcılarının, tahkim şartı öngörülmeyen imtiyaz sözleşmelerinin, Danıştay yüksek disiplin kurulunca veriecek kararlara karşı, birden fazla vergi ve idare mahkemesinin görevlerine giren davaların hepsinde ilk derece mahkemesi olarak yetkilidir.. Bu sebeple doğru şık "danıştay dairelerince verilen direnme kararlarını" inceler denilen şık idi. Çünkü danıştay "İDARİ DAVA DAİRELERİNCE" alınan direnme kararlarını ilk derece mahkemesi olarak inceler.

13-)Aşağıdaki durumların hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılamaz?
- Cevap olarak gayri mümeyyizden tahsil edilen para şeklinde.Ama ben şüpheliyim.Zira sebepsiz zenginleşme davası açılabilmesi için mülkiyetin el değiştirmesi gerekir.Ariyet aktin de karzın tersine mülkiyet veren de kalır.Bu nedenle sözleşme sonunda karşı taraf zenginleşmiş değildir, istihkak davası açılmalıdır sebepsiz zenginleşme değil.

(kadayıf nick li arkadaştan alıntıdır)(cevaptan emin değilim)

14-) Hmiline yazılı bir çekin arasına atılan cironun niteli ile ilgili hangisi doğrudur?
-Tedavülü en hızlı olan kambiyo senet türü HAMİLİNE YAZILI SENETLERDİR. Hamiline senetler "SENEDİN TESLİMİ? yoluyla devredilirler. Teşhis ve temlik fonksiyonu en yüksek senet TÜRÜDÜR. Yani senet kimin elindeyse meşru şekli hak sahibide o kişidir. Bu nedenledir ki hamiline çekin arkasına yapılan ciro sadece keşideci tarafından ödenmeyen çek nedeniyle ciro yapan kişiye başvurulmasını sağlar, yani "TEMİNAT NİTELİĞİNDEDİR" şıkkı doğru olacaktır.

15-)Bakanlar kurulunca çıkarılıp yayınlanan bir KHK aynı gün meclise sunulmazsa akıbeti ne olur?
-Anayasamızın 91 /9. maddesinde belirttiği üzere yayımlandıkları gün TBMM' ye sunulmayan KHK lar "AYNI GÜN" yürürlükten kalkar şıkkı doğru şık olacaktı.

16-)1982 Anayasasındaki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili olarak hangisi doğrudur?

- Anayasanın 13/1 maddesinde belirtildiği üzere "ANAYASADA BELİTİLEN SEBEPLERLE BAĞLI OLARAK (yani özel sınırlandırma sebepleriyle-olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş-) ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR" şıkkı doğru olacaktı..

17-) Kanunların anayasaya aykırılığının denetlenmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
-"ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLİR" denen şık yanlış olacaktı. Çünkü defi yoluyla yani görülmekte olan bir dava sırasında uygulanacak hükmün anayasa aykırılığının ileri sürülmesi yoluyla inceleme hususunu düzenleyen anayasamızın 152.maddesinde sadece "KANUN VE KHK'nın" DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİR?.

18-)Anayasa mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
-Anayasa mahkemesi ilgili kanunlarda hüküm bulunmamsına rağmen 1993 yılından itibaren aldığı bir kararla yürütmeyi durdurma kararını verme yetkisini kendisinde görmüştür" şeklinde belirtilen şık doğru olacaktı..

19-) "Devlet Su İşleri? idari niteliği yönüyle nasıl bir kurumdur?
- "İDARİ KAMU KURUMU" olarak belirtilen şık doğru olacaktı. Çünkü idari kamu kurumları devletin çok önceden beridir yürüttüğü temel hizmetleri ?iktisadi amaç gözetmeksizin? daha iyi yürütebilmek için devletin temel teşkilat yapısından çıkartılarak tüzel kişilik kazandırılması ile kurulan kuruluşlardır.. Eğer devlet iktisadi hayatta faaliyette bulunmak üzere-bankacılık, madencilik-kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlar oluşturmuşsa ?ziraat bankası, dmo vs.. o zaman bu kurum iktisadi kamu kurumu olurdu..

20-) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı müşterek kararnameyle atamalara ilişkin açılan iptal davasında verilen ?YÜYÜTMEYİ DURDURMA? kararına karşı hangi yasa yoluna başvurulabilir?
-İYUK 27. maddede belirtildiği üzere bir defaya mahsus olmak koşuluyla ?7 GÜN İÇİNDE DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNA İTİRAZ EDİLİR" şıkkı doğru olacaktır..

21-) İdari işlemin geri alınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- "İDARE İLGİLİNİN İSTEĞİYLE İŞLEMİ GERİ ALABİLİR" şıkkı yanlıştır. Çünkü işlemin geri alınması ilgilinin isteğine bağlı değildir. İdare ?yok hükmündeki? ve ?hile ile elde edilmiş? işlemleri ?HERZAMAN? geri alabilir.

22-) Milli Eğitim Bakanlığı, Kömür İşletmeleri hakkında yönetmelik çıkarıyor.bu işlemle ilgili olarak hangisi doğrudur?
- ?AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZÜ VARDIR? şıkkı doğru olacaktı. Çünkü yetki tecavüzü idari adına açıklama yapma ve işlem tesis etme yetkisine sahip bir kamu görevlisinin kendi görevi dışında,başka bir kamu görevlisinin yetkisi alanına giren konuda açıklama yapması,işlem tesis etmesi halinde işlem ?YETKİ TECAVÜZÜ? nedeniyle sakat olacak ve ?iptal edilebilirlik müeyyidesine?tabi olacatır; eğer kamu görevlisi işbölümü kurallarına tamamen ve açıkça aykırı bir alanda işlem tesis etmesi halinde ise işlem ?AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZÜ? söz konusu olacağından yokluk müeyyidesiyle sakat olacaktır. Burada bakanlığın kendi iş bölümüne girmediği açıkça anlaşılan bir alanda işlem tesis ettiğini görmekteyiz..

23-) Mirasta terekenin mirasçıların kanuni haklarını karşılamadığı gerekçesiyle murisin ölümden önce yapmış olduğu tasarrufların iptalini aşağıdakilerden hangileri isteyemez?

- Şıklarda kanuni mirasçılar, atanmış mal mirasçıları, muayyen mal vasiyeti alacaklısı,murisin alacaklısı vardı burada sadece muayyen ?MUAYYEN MAL VASİYETİ ALACAKLISI" (bahsi geçen dava bir tenkis davası türüdür nihayetinde) tenkis hükümlerine tabi olacağından davayı AÇAMAYACAKTIR.diğer bahsi geçen kişiler bu davayı açabiliyorlar

24-) Aşağıdaki irtifak haklarından hangisi sona ererse şekli bir hükmü kalmaz?
- Şıklarda; geçit hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, oturma hakkı vardı.. Burada doğru cevap "OTURMA(SÜKNA) HAKKI" olacaktı. Çünkü oturma hakkını diğerlerinden ayıran bir özellik şahsi bir irtifak hakkı olması nedeniyle (BUNU şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar gibi düşünebiliriz) miras yoluyla mirasçılara geçmez ve bu irtifak hakkından faydalanan kişi bu hakkı da başkasına devredemez.. Bu nedenle bu irtifak hakkından faydalanan kişinin ölmesi durumunda bu irtifak hakkı ŞEKLEN SONA ERMİŞ OLUR, çünkü başkasına devredilemez ve mirasçılara da geçmez. Terkin edilip edilmemesinin pek önemi kalmaz.

25-) İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve sermayesi paylara bölünmüş şirket türü hangisidir?
- Türk ticaret kanunun 503 maddesindeki "LİMİTED ŞİRKETİN? tanımı soruda verilmiştir.bu nedenle doğru cevap limited şirket olacaktı..

26-) Bir ticari mümessil işletme ve tacirle ilgili olarak aşağıdaki işlemlerin hangisini özel bir yetki olmadan yapamaz?
-Tacir yardımcıları içerisinde yetkileri en geniş olan ticari mümessildir. Ancak ticari mümessilinde yetkileri sınırsız değildir mümessilin esas yetki alanı doğrudan ticari nitelikteki işlemlerdir. Bu nedenle TTK 450./2 mümessilin doğrudan ticari nitelikte olmayan bazı işlemleri yapabilmesi için işletme sahibinden özel yetki almasını gerekli olduğunu belirtmiştir, bunları tek tek saymıştır. Bunlar içinde "İŞLETMEYE AİT GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE 3. KİŞİLER LEHİNE AYNI HAK TESİS EDEMEZ" ibaresi vardır bu nedenle soruda belirtilen şık da "işletmeye ait bina üzerinde 3.kişi lehine ipotek kurması" doğru şık olacaktı.çünkü ipotekte sınırlı ayni hak olması vesilesiyle özel yetkiye tabidir.

27-) Ticari işletmede şube ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
- Şube ile ilgili özelliklerin en başında "ŞUBELERİN MERKEZİN BULUNDUĞU YERDEKİ TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN OLUNMALARI" gelir. Bu nedenle "şubelerin bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan olunur" diye belirtilen şık yanlış olacaktı.

28-) A, B' ye aralarındaki güven dolayısıyla amacıyla "HATIR SENDİ? doldurup veriyor. B de C'den mal alıyor ve bunun karşılığında A dan almış olduğu senedi veriyor ve senedi de ödemiyor...olayla ilgili olarak belirtilen durumlardan hangisi doğrudur?
-Şıklarda "A, C den OLAN DAHA ÖNCEKİ ALACAĞI NEDENİYLE SENEDİN ÖDENMESİ İÇİN KENDİSİNE BAŞVURAN C'YE KARŞI ?takas beyanın? DA BULUNABİLİR" şıkkı doğru olacaktı. Çünkü takas beyanı tek taraflı iletilmesi gereken bir beyan olması dolayısıyla C ye ulaşır ulaşmaz sonuçlarını doğurur, ayrıca bu beyanı C ? nin kabulüne ihtiyaç yoktur. Bu beyanla borç sona ermiş olur.

29-) Müteselsil borçlulukla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
- Borçlar hukukunda müteselsil borçluluğun özellikleri şıklar arasında yer alıyordu. Bunlar borcu ödeyen borçlu alacaklın haklarına halef olur diyordu, alacaklı bir borçluyu diğer borçluların zararına olacak şekilde ibra edemez diyordu bunlar doğrudur.yanlış olan şık ise ?MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİ BORÇU ÖDEDİĞİ TAKDİRDE DİĞER BORÇLULARIN BORCU ÖDEYENE KARŞI MÜTESELSİL BORÇLULUĞU DEVAM EDER" diyen şık idi. Çünkü borcu ödeyene karşı diğer borçlular payları oranında sorumludur, eğer borçlular arasında belirli bir anlaşma yoksa herkes eşit paylar oranında sorumludur. müteselsil sorumluluk kalkmıştır.

30-) Yeni 5237 sayılı TCK ile ilgili olarak suçluların iadesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
- Doğru şık ?SİYASİ SUÇLULAR? iade edilmez diye belirtilen şık idi. Çünkü yeni TCK da siyasi suç ve askeri suçluların, Türk kanunlarında suç olarak düzenlenmeyen fiillerinden dolayı iadesi istenenlerin, iade edilmeyeceği açıkça düzenlenmiştir .

31-) Aşağıdakilerden hangisi iflas açıldığı zaman İflas masasına giremez?
- Burada tartışmalı olan iki şık da maalesef iflas masasına girer. mal kayın babanın rehin verdiği araba icra-iflas kanunu 185.maddeye göre, daha önce yapılmış haciz ise 186.maddeye göre iflas masasına dahildir, doğru şık "MÜFLİSİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI ALDIĞI ÜCRET" olacaktı.

32-)Tacir Niğdeli A Bor'da işlemlerini yürütmekte iken Ankaralı tacir B den Ankara da yaptığı bir sözleşme ile mal almıştır. Tacir B, Aldığı malların bedelini ödemeyen tacir A hakkında iflas davası açmayı düşünmektedir. Açılacak olan iflas davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
- Açılacak olan ticaret davası öncesi iflas yoluyla takip yapılmadığından DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS DAVASI AÇILACAKTIR.?? Doğrudan doğruya açılacak iflas davalarında dava BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİNDE AÇILACAĞINDAN olayımızla ilgili doğru şık "BOR MAHKEMELERİ" OLARAK BELİRTİLEN ŞIKTIR.

33-) B isimli bilgisayar mağazası, bilgisayar fiyatlarının da üzerinde belirtildiği kataloğu A ya göndermiş, A ise gönderilen kataloktan ?cbs? marka bilgisayarı almak istediğini belirterek sipariş formunu doldurup B firmasına göndermiştir. Bilgisayarı eline ulaşan A bilgisayarın kendi istediği marka olmadığını görmüştür..olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

-Doğru şık "EĞER B FİRMASI ALCININ İSTEDİĞİ MARKA BİLGİSAYARI GÖNDERMEYİ KABUL EDERSE ?A? SÖZLEŞMEDEN DÖNEMEZ" şıkkıdır. Çünkü borçlar kanunumuzda objektif iyiniyet kuralları hakimdir(BK 25) Bu nedenle kişi objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak düştüğü hata koşullarının karşı tarafca kabul edilip, telafi edileceği belirtilmişse artık o hataya dayanarak sözleşmenin feshini isteyemez.

34-) A, temyiz kudretinden yoksun olan B ye bir bisiklet hediye etmiştir. B nin anne ve babası bu bisikletin hediye edilmesini tasvip etmediklerini açıklamışlardır.. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

-Temyiz kudretinden yoksun olanlar tam ehliyetsiz kişilerdir. Tam ehliyetsiz kişlerin tüm hukuki işlemleri kanuni temsilcilerince yapılır. Ancak tam ehliyetsiz kişi lehine yapılan karşılıksız kazandırmalar geçerlidir ama bu işlemin istisnası BK.236 maddede düzenlenmiştir. Buna göre temyiz kudretinden yoksun olanların hibelerine kanuni temsilcileri muvafakat vermemiş veya malın iadesini istemişlerse o zaman bu hibe YOK HÜKMÜNDEDİR diyor. Bu nedenle doğru şık? HİBE EDİLEN BİSİKLET, TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN OLAN ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI MUVAFAKAT VERMEDİĞİ İÇİN İADESİ GEREKİR?? şıkkıdır.

35-) İflasın resmi organı aşağıdakilerden hangisidir?
-İflasın resmi organı "İFLAS İDARESİDİR" çünkü iflas masasının teşekkülünden itibaren üyelerinin birinci alacaklılar toplantısında seçilip icra mahkemesi hakimince atanan iflas idaresi iflas masasının resmi tüm işlemlerini yürütür, istihkak davalarını açar, masayı davalarda temsil eder, iflas masasının açılmasıyla duran takiplere devam eder, alacakları tahsile yetkilidir.

36-) İcra hukukunda itirazın kesin kaldırılması için gerekli olan belgelerden birisi değildir?
-Doğru şık ?ALACAKLI TARAFINDAN İMZALANMIŞ BELGE"olacaktı. İtirazın kaldırılmasını sağlayan belgeler İcra-İflas kanunun 68.maddesinde sayılmıştır. Ve alacaklının imzalamış olduğu belge bu hüküm içerisinde yer almamaktadır. Borçlunun borçluluğunu ispat etmek isteyen alacaklı bizzat borçlu elinden sadır olmuş, yazılmış ve imzalanmış bir belgeye sahip olması gerekmektedir.Alacaklı tarafından imzalanmış bir belge borçlu aleyhine herhangi bir işlemde kullanılamaz.

37-) Türk karasularında bulunan bir gemide suç işlenmiştir.bu gemide işlenen suç dolayısıyla soruşturmayı yapmaya yetkili mahkeme neresidir?
-Doğru cevap "GEMİNİN TÜRKİYEDE UĞRADIĞI İLK LİMAN" mahkemesi yeni 5271 sayılı CMK nın 15./3 maddesi gereğince yetkilidir

38-)Anonim şirketlerdeki hisse senetleri üzerindeki rüçhan hakkıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Şıklarda sermaye arttırmından dolayı oluşacak yeni paylardan hali hazır hissedarların rüçhan hakkı olduğu, hala açık olmayan a.ş lerde yine sermaye artırımı sonucu oluşan paylardan hissedarların rüçhan hakkı bulunduğu gibi doğru olan şıklar vardı. rüçhanla ilgili olarak yanlış olan şık ise "YABANCI SERMAYE UNSURU İLE İLGLİ RÜÇHAN HAKKININ SINIRLANDIRILMASINDAN? bahsedilen şık idi.

39-) İcra-iflas kanuna göre açılacak olan iptal davasında aşağıdaki tasarruflardan hangisi iptale tabi değildir?
- İcra-iflas kanunun ivasız tasarrufların butlanını düzenleyen madde de açıkca "MUTAD HEDİYELER MÜSTESNA" diyerek belirtildiği üzere mutad hediyeler iptale tabi tasarruflardan değildir..

Bu Habere Tepkiniz