Aday öğretmenler, hazırlık ödeneği alır mı?

Yeni bir eğitim öğretim yılı daha dün başladı. Öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorunlar en çok karşılaştığımız sorunların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan asker öğretmen, aday öğretmen, aylıksız izin kullanan öğretmen, sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen, ek ders karşılığı çalışan öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği karşısındaki durumlarını görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2005 09:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Not: 13/09/2005 tarihi itibariyle öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesine imkan sağlayacak olan Bakanlar Kurulu Kararı hala yayımlanmamıştır.

Asker öğretmen: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci maddesinde; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Sayıştay 5. Dairesinin 10.05.2000 tarihli ve 9812 nolu kararında özet olarak; Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı belirtilmiştir.

Yukarıdaki madde ve Sayıştay 5. Dairesinin kararına göre;
a- Yedek subay öğretmenlere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında değil askerde oldukları için öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmez.
b- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödenmektedir. Bu nedenle eğitim-öğretim döneminin başlamasından sonra yani 15.09.2004 tarihinden sonra da askerlik neninden dolayı terhis olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlik görevine başlayanlara bu ödemenin verilmesi gerekmektedir. Ödeme yapılmaması halinde mahkemeye müracaat edilmesini öneririz.


Aday Öğretmen: Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin alınmasında aday öğretmen ile asil öğretmen arasında bir fark bulunmamaktadır.


Vekil öğretmen: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesinde boş memur kadrolarından hangilerine açıktan vekil memur atanacağı düzenlenmiş olup, bu çerçevede boş öğretmen kadrolarına da açıktan vekil atabilmektedir. Boş kadrolara açıktan vekil olarak atananlara ödenecek ücretlerle ilgili olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175'inci maddesinde; atanan kadro derecesinin birinci kademesinin üçte ikisinin verileceği belirtilmiştir. Ayrıca, madde de "Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir." hükmüne yer verilmiştir. Diğer yandan, 657 sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesinde; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmüne yer verilmiştir. Yine 2004 yılına ait hazırlık ödeneğine ilişkin BKK'da da asil ve vekil ayrımına gidilmemiş ve "Öğretmenlere her öğretim yılı başında..." hükmüne yer verilmiştir. Yapılan bu açıklamalar ve yukarıda yer verdiğimiz Sayıştay kararı çerçevesinde,

1- 657 sayılı Kanunun Ek 32'inci maddesinde her hangi bir ayrıma gidilmemiştir. Yani söz konusu madde de bu ödenek sadece asil öğretmenlere ödenir hükmü yer almamaktadır. Keza vekil öğretmenler Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara vekaleten atanmaktadırlar.

2- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden ve memurlara tanınan sosyal haklar arasında yer aldığından açıktan boş kadrolara vekil olarak atanan öğretmenlere de ödenmesi gerekmektedir.

3- Açıklamış olduğumuz bu gerekçelerden dolayı, vekil öğretmen adaylarının bu ödeneği alabilmeleri için idarelerini bilgilendirmeleri ve yukarıda yer verilen gerekçeleri belirten bir dilekçe ile idarelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruya olumsuz yanıt verilmesi veya 60 gün içinde yanıt verilmemesi tarihinden başlamak üzere vekil öğretmenlerin idare mahkemelerinde dava açarak haklarını aramaları gerekmektedir.


Sözleşmeli öğretmen ve ek ders karşılığı çalışan öğretmen: 657 sayılı Kanunun ek 32'nci maddesinde; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara bu ödeneğin verileceği belirtilmiş olup, ek ders ücreti karşılığında ders verenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmez. Çünkü, bunlar Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli değildir.

Diğer taraftan bu konuya ilişkin olarak, 2005 yılında istihdamına karar verilen 20 bin sözleşmeli öğretmene ilişkin 2005/9345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13'üncü maddesinde "Öğretici olarak çalıştırılanlara sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm de, geçici personel statüsünde çalışacak kamu personelinin öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayacağını göstermektedir.


Aylıksız İzinden dönen öğretmenler: 657 sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesinde;"Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmüne yer verilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Sayıştay 5.Dairesinin 10.05.2000 tarihli ve 9812 nolu kararında özet olarak; Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına karar vermiştir. Her ne kadar Sayıştay 5.Dairesinin bu kararı konumuzla bire bir örtüşmese de önemli benzerlikler içermektedir. Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde, Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden aylıksız izinde bulunan öğretmenlerin fiil öğretmenlik yaptığı söylenemeyeceğinden aylıksız izin döneminde bu ödeneğin verilmesi mümkün değildir. Ancak, aylıksız iznin öğretim yılında sona ermesi halinde bu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir.


KONUYA İLİŞKİN OLARAK DAHA ÖNCE MEMURLAR.NET'TE YAYIMLANMIŞ DOSYALAR

Yedek Subay Öğretmenlere İlişkin Üç Sorun

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Vekil Öğretmenler Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Alabilir mi?

Eğitim Hazırlık Ödeneği Aylıksız İzin Dönüşü Sonrası Alınabilir mi?

Öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorunlar ve genel bir açıklama

 

Bu Habere Tepkiniz