1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Hizmetleri Sınıfına Mensup Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yürütülmesinde temel alınan yönetmelik.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393
Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201
Resmi Gazetenin Tarihi ve sayısı : 11 Eylül 1992, Sayı: 21342
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5.Cildi , 17. S.BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık, İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğünü,

c) Hizmet Bölgesi, (Ek-1) haritada belirtilen üç ana bölgeyi,

d) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve (Ek-2)'de gösterilen il ve illeler topluluğunu,

e) Zorunlu Bölge, ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerini,

f) Zorunlu Hizmet Süresi, üç ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,

g) TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro), Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin, gruplandırılmış personel, malzeme ve kadrolarının tesbitine dair esasları,

h) Birim, Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.B.M. Koruma Müdürlüklerini, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Bölge Tesbitine Ait Esaslar
Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibariyle üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.

Bu Yönetmeliğe ekli haritada (Ek-1) Harita, (Ek-2) cetvel de alt bölgeler gösterilmiştir.

Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu
Madde 5- Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tesbit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

Standart Kadronun Aşılmaması
Madde 6- Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda, bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (TMK)'ya göre tesbit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.

Personelin Atanamayacağı Yerler
Madde 7 ? a) Personel, kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya doğduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu veyahutta nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz.

b) Atandığı ilde (a) fıkrasında belirtilen durumdaki bir kimse ile evlenen personelin, yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en geç iki yıl içinde bulunduğu il dışında bir yere ataması yapılır.

c) Son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu beşyüz bini aşan şehirler için (a) fıkrası hükmü uygulanmaz. Ancak , bu illere atanmış olanlar, o ilin ilçelerinden birinin nüfusuna kayıtlı iseler o ilçeye atanamazlar.

d) Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, emniyet amiri rütbesini kazanıncaya kadar, ihtisası sebebiyle hizmetinden yararlanma zorunluluğu olmadıkça, aynı il veya ilçeye ikinci defa atanamazlar. Genel Müdürlük merkez birimlerine ve özel statülü illere yapılacak atamalar du kayda tabi değildir.

Madde 8 ? Bu madde Yürürlükten kaldırılmıştır.

Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi
Madde 9- Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için, atamadan birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.

Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak atama ve yer değiştirmelerde, personelin kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık ve diğer özel durumlarını (çalışma öğrenim vb.) belgelendirmeleri halinde, bu durumları, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır.

Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması
Madde 10- Atama ve yer değiştirmede, personelin rütbesi ve kıdeminin atanılacak yerin rütbe ve kadrosuna uygun olması esastır. Kadro derecesi belirlenmiş bir göreve zorunlu hallerde, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesine göre bir alt dereceden asil olarak atama yapılabilir.


Aday Memurların Yer Değiştirmeleri
Madde 11- Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, (Devlet memurları ile evli bayan emniyet mensupları hariç) adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller
Öncelik Sırası
Madde 12 - Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.

a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyaca uygun kadro ve rütbeler,

b) İdari veya asayişle ilgili sebepler,

c) Personelin, eşinin ve çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,

d) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler ile özel durumları (çalışma, öğrenim vb,)


İlk Atama
Madde 13- Polis Akademisinden mezun olan komiser yardımcıları ve polis memuru yetiştiren okullardan mezun olan polis memurları ilk atamalarında birimlerin ihtiyacına göre öncelikle birinci ve ikinci hizmet bölgelerine atanır.

Polis memuru yetiştiren okullardan mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle çevik kuvvet birimlerine veya koruma hizmetlerine yapılır.

Polis Akademisinden mezun olan komiser yardımcıları ile polis memuru yetiştiren okullardan mezun olan polis memurları, 7 nci madde hükmü ile teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti saklı kalmak kaydıyla,

a) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kur'a usulü ile atanırlar. Kur'a çekmede, Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kur'a çektirilir. Devlet memurları ile evli bayan polis memurları için kur'a çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Ayrıca, kur'a çekimini müteakip 24 saat içinde aralarında anlaşarak yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınmak suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

b) Polis Akademisini veya polis memuru yetiştiren okulları derece ile bitirenlerin %5' i birinciden başlamak üzere, atanacakları yerleri gösteren listedeki yerlerden istedikleri yerlere atanırlar. Ancak, bu sayı adı geçen öğretim kurumlarını bir öğrenim döneminde bitirenlerin sayısı ne olursa olsun 10 kişiyi geçemez. Yukarıda belirtilen kurumlardan o dönemde mezun olanların sayısı 50 kişiden az ise, yalnız okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kur'aya dahil edilmez ve atamaları yukarıdaki hükümlere göre yapılır.?

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı
Madde 14- İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92,93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.

Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tesbit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak, ikinci bölgede hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.


?Bölgelerarası Yer Değiştirme
Madde 15? Personelin bölgelerarası yer değiştirmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
a) Üçüncü bölgenin personel ihtiyacı birinci ve ikinci bölgedeki personelden karşılanır. Bu bölgeye ikinci bölgede görevli personel hizmet süresini tamamladıktan sonra, birinci bölgede görevli personel ise sicil sırasına göre atanır.

b) Üçüncü bölgede zorunlu hizmetini tamamlayan personel daha önce görev yapmadığı bölgeye atanır. Eksik ikinci bölge hizmeti olanlar, hizmet sürelerinin en az 2/3' ünü tamamlamışlarsa birinci bölgeye, tamamlamamışlarsa ikinci bölgeye atanabilir. 19 uncu maddenin (g) bendinde yazılı haller nedeniyle, diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar eksik sürelerini tamamlamak üzere eski bölgelerine atanmazlar.?


Atama ve Yerdeğiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar
Madde 16- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;

a) Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde ünvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,

b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus ünvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurma Usulü ve Atama Zamanı
Atama İstek Formlarının Gönderilmesi
Madde 17- Personelin nakillerine esas olmak üzere atanma isteğinde bulunduğu yerleri ve durumunu belirten atama istek formları, atamaya tabi olup olmadığına bakılmaksızın her kadro görev değişikliğinde bir defaya mahsus istenir. Personelin Yönetmelikte öngörülen durumlarında değişiklik olursa, en geç Aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Zaman dışı atamaya esas değişiklikler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

Atama istek formları hizmetin özelliklerine uygun şekilde hazırlanır. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme
Madde 18- (Değişik birinci fıkra : 28/4/1993-93/4375 K.) Atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre bilgisayardan yaralanılarak yapılır ve kitap halinde yayımlanır.

?Birinci ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gönderileceklerin isimleri emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç, Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, üçüncü bölge hizmetlerini o yıl tamamlamakta olanların % 50 fazlasıyla tespit olunur.?Personel Daire Başkanlığı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar o yılın yer değiştirme planlarını hazırlar.

Zamandışı Atama
Madde 19- Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yer görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

d) Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,

e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

f) Eşinin ve çocuğunun ölmesi,

g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

h) Yönetmeliğin 34. üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

k) Mevzuat değişikliği,


Atama ve Yer Değiştirmi Emrinin Tebliği
Madde 20- Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek iliğişi kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devle Memurları Kanununun değişik 62 inci maddesi hükmü uygulanır, Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri ve Süreleri
HIZMET BÖLGELERI
Madde 21- Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci, ikinci ve üçüncü bölge olmak üzere üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgeler (Ek-1)'deki haritada gösterilmiştir.

Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar (Ek-2)'deki cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il merkezinin hizmet süresi kadardır.?

Madde 22- Bu madde Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Bölgeler ve Hizmet Süreleri
Madde 23- Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;

a) Birinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 8 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 7 yıl,

C- Alt bölgesine girenler 6 yıl,

D- Alt bölgesine girenler 5 yıl,

b) İkinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 4 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 3 yıl,

C- Alt bölgesine girenler 2 yıl,

c) Üçüncü bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 4 yıl,

B- Alt bölgesine girenler 3 yıl,

C- Alt bölgesine girenler 2 yıl'dır.Personelin Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci ve üçüncü bölgede hizmet görmesi zorunludur.

Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci ve üçüncü bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık ve eş durumu sebebiyle ikinci ve üçüncü bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bendi uygulanır.?


İkinci ve Üçüncü Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması


Madde 24- Üçüncü bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

İkinci ve üçüncü bölgeye bir defadan fazla atanacak olanların sırası, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılır.

Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların üçüncü bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır.

Branşlı personelden diğer hizmetlere aktarılmış olanlar, emsalleri gibi ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerine gönderilirler.?

Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri
Madde 25- Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları göz önünde alınarak tesbit edilir ve atamaları bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

İkinci ve Üçüncü Bölgede Yeniden Görevlendirme
Madde 26- Personelden ikinci ve üçüncü bölge hizmetini tamamlamadan, 19 uncu maddenin (g) bendinde yazılı haller hariç, diğer bentlerde sayılan sebeplerden herhangi birinden dolayı, diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar, sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.?

İkinci ve Üçüncü Bölgede Göreve Geç Başlayanlar
Madde 27- İkinci veya üçüncü bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, idarece kabul edilebilir bir özürü olmaksızın, atandığı göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci veya üçüncü bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi
Madde 28- Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin 2/3'ü veya daha fazla ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.Ancak, aynı bölge veya il içinde son atandığı yerin hizmet süresi daha az ise, bu yerde en az bir yıl çalışması şartıyla süre indirimi uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM (Ertelemeler)
"Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme

Madde 29- Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.

Birinci bölgede süresini dolduran personelden, kalması veya tayin edilmesinde yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar teklif yapılabilir. Bu personelin sayısı birinci bölgeden üçüncü bölgeye yapılacak atamalarda ataması yapılacakların % 5'ini geçemez.

Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme teklifi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Bu personel için üçüncü defa erteleme teklifinde bulunulmaz.?

Sağlık Sebepleri ile Erteleme
"Madde 30- Personel, kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık durumları itibarıyla tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları geçerli sayılmaz.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek sureti ile bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.

Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınan sağlık kurulu raporları alındığı tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.

Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine veya üniversite hastanesine sevk edilir ve bu hastaneden de alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi veya çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.?

Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme
Madde 31- Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir.

İstek Üzerine Erteleme
Madde 32- Birinci bölgede görevli personelden ikinci bölgeye atama sırası gelmiş olanların istekleri üzerine ertelemeleri yapılamaz.

İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri
Madde 33- Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.


YEDİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Yer Değiştirmeler.
Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme
Madde 34- Valiler, aşağıda belirtilen sebeblerle emirlerindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesini gerekçeli olarak Bakanlığıa teklif edebilir. Genel Müdürlük birim amirlerinin bu husustaki teklifleri ise doğrudan Genel Müdüre yapılır.

a) Ahlaki yeterlilik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülenler,

b) Uzun süreli durdurma cezası almış olanlar,

c) Görevli bulundukları ilde o ilden biri ile evlenmiş olduklarından dolayı görevlerini yapamayacak duruma gelenler (bu durumda olanlardan haklarında bu bent gereğince teklif yapılmamış bulunan personel evlilik tarihine göre iki yıl sonunda hizmet süresi dolmamış olsa dahi başka bir ile atanır.),

d) Aile fertlerinden birinin ahlaki durumu dolayısıyla bulunduğu il dahilinde görev yapmaları sakıncalı görülenler,

e) İcraatları nedeniyle görev bölgesinde normal hizmet görme imkanını kaybedenler,

f) Müfettiş raporları ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler.

Valiliklerce yapılan yer değiştirme teklifi üzerine, yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda Bakanlıkça mülkiye müfettişlerine de inceleme yaptırılabilir.

Yukarıda yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge veya başka bir bölgeye yeri değiştirilir.

Ancak (a), (b), (e) bentlerinde yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin son sicilinin teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla yeri değiştirilir.


Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri
Madde 35- Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden görev alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde, bu personel aynı hizmet bölgesinden başka bir ile veya diğer hizmet bölgesine atanır.

Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamlarca re'sen değiştirilebilir.Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri
Madde 36- Sicil raporları yetkili amirlerce olumsuz doldurulmuş olan personelin il içinde yeri değiştirilir. Aynı ilde iki yıl üst üste olumsuz sicil almış personelin ataması başka bir ile yapılır.

Sağlık Sebebleriyle Yer Değiştirme
?Madde 37- Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.?

Başka sağlık müesseselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.

Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra, raporda " acil " kaydı olanların en kısa sürede, " acil " kaydı olmayanların da genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme
Madde 38- Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden kadro müsait olduğu takdirde istekleri üzerine kadın kocasının veya kocası karısının bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayan bayan emniyet mensupları kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok iki yıl fazla kalabilir.


Genel İdari Hizmet Sınıfına Atanma
Madde 39- Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30,37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usül ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

b) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş ve çocuklarının sağlk özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 2 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile genel idare hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.


Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme
Madde 40- Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumlarğ ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde ve imkanlar ölçüsünde, aynı hizmet bölgesi içinde okulun bulunduğu il veya dengi okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama ve Yer Değiştirmeleri


Madde 41- Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin atama ve yer değiştirmeleri bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler
Madde 42- Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görevi nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler
Madde 43- Aşağıda belirtilen hallere ait süreler personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.

a) Öğrenim. kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve başka bölgede geçen süreler,

b) İkinci bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme
Madde 44- Hizmet bölgelerinden birinde belirli süreyi tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

a) Görev yerinin değiştirilmesi için teklif yapılmamış olması,

b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

şartı aranır.

Bu fıkra kapsamına giren personelin, bulunduğu yerde kadro müsait olmadığı takdirde, istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması

b) 7 inci maddede belirtilen engel haller bulunmaması,

c) Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,

d) Teklifle alınmış ise aradan 5 yıl geçmiş olması ve o yere dönüşüne engel bir halin bulunmadığı hususunda yetkili amirlerin görüşlerinin alınması,

şarttır.

Yurt Dışında Görevlendirme
Madde 45- Genel Müdürlüğün yurt dışı teşkilatı ile T.C. Dış Temsilciliklerinin güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek personelin seçimleri özel mevzuata göre yapılır. Personelin yukarıdaki fıkra kapsamına giren yerlerde geçen hizmet süreleri birinci bölgenin (A) alt bölge hizmetlerinden sayılır.


Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı İşlemler
Madde 46- Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tesbit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.


Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları


Madde 47- Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- Bu geçici madde yürürlükten kaldırılmıştır.
?Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur."Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.?Geçici Madde 2- Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 48- 17/5/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/8/1989 tarihli ve 20266 sayılı Resmi Gezete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 49- Bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Hizmet Bölgelerini görmek için tıklayın.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:55 - 'Kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin Yargı'da yeri yoktur!'10:53 - Soylu: Rize'de selden etkilenen 2 kişi hastanede10:44 - MSB: 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu10:36 - İstanbul'da kaymakam ve vali yardımcıları değişti10:33 - Tarım ÜFE haziranda arttı10:31 - KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
10:22 - Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı10:20 - MİT ve Emniyet operasyonuyla Irak uyruklu 18 DEAŞ'lı yakalandı10:19 - Bakan Albayrak'tan 'konut satışı' açıklaması10:17 - Yunanistan'da tarihi camiye taşlı saldırı10:12 - HSK'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı10:10 - Konut satışları yüzde 209 arttı
10:09 - FETÖ sanığı eski Ticaret ve Sanayi Oda Başkanına hapis cezası10:08 - Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu10:04 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu10:00 - Mahkeme, Tübitak bursu engellenen akademisyenin talebini haklı buldu
09:59 - 'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam