Devlet Personel Başkanlığı, KPSS Rehberi yayınladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2012 09:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS Tercih kılavuzunu hazırlayan ve kamu kurumlarının görüşlerine cevap veren, Devlet Personel Başkanlığı, KPSS Tercih rehberi hazırladı.

Rehberde, KPSS ile ilgili temel bilgiler yer aldı.

Tercih rehberine ulaşmak için tıklayınız.


Kamu Personel Seçme Sınavı

? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS);

Kamu Kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan merkezi sınavın adıdır.

? Bu sınav kamu personeli olmanınanahtarıdır. Bu sınav

sonucu esas alınarak girilecek mesleğin özelliğine göre farklı alım şekilleri uygulanarak kamu personeli istihdam edilir.

A GRUBU KADRO -B GRUBU KADRO AYRIMI

? Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te (A) ve (B) Grubu kadro ayrımına yer verilmiştir.

? (A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavınınardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) iİe yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

? (B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ösym başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her hangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb.)

? (A) Grubu kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek

? (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

? KPSS'ye ilişkin usul ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından müştereken belirlenir.

? KPSS, ÖSYM tarafından yapılır.

? KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. İki yıl içinde yeni sınav yapılmazsa sonuçlar yeni sınav tarihine kadar geçerli olmaya devam eder. Ancak öğretmen adayları için sınavın geçerlilik süresi 1 yıldır.

? Halihazırda A grubu kadrolar ve Öğretmenlik kadroları ile tüm kadrolara yönelik (genel) olmak üzere iki sınav uygulaması mevcuttur.

KPSS - A Grubu ve Öğretmenlik

?Kamu kurumlarının kariyer mesleklerine (müfettişlik, uzmanlık, kaymakamlık vb) girmek isteyenlerle öğretmen adayları girmektedir.

? Her yıl yapılır.

? Sadece üniversite mezunları (lisans) veya bir lisans programından iki yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlar girebilir.

? (A) grubu kadrolar genellikle hukuk, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına yöneliktir. Ancak mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanların başvurabildiği müfettişlik, uzmanlık kadrolarında görev almak isteyen adaylarında bu sınavlara katılması gerekmektedir.

Cumartesi SabahCumartesi Öğleden SonraPazar SabahPazar Öğleden Sonra

Genel YetenekEğitim BilimleriHukukÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Genel Kültür İktisatEkonometri

Yabancı Dil İşletmeİstatistik

MaliyeKamu Yönetimi

MuhasebeUluslararası İlişkiler

KPSS A GRUBUNDA UYGULANAN TESTLER

Genel Yetenek, Genel Kültür

? Eğitim Bilimleri

? Yabancı Dil (Tercihen)

? Pazar oturumları ■

Tüm adaylar

Öğretmen adayları

Tüm adaylar

? Sadece A Grubu kadrolar

? Genel Yetenek Testinin Soru Sayısı : 60

? Genel Kültür Testinin Soru Sayısı : 60

? Yabancı Dil Testinin Soru Sayısı : 60

? Eğitim Bilimleri Testinin Soru Sayısı : 120

? Hukuk Testinin Soru Sayısı : 40

? İktisat Testinin Soru Sayısı : 40

? İşletme Testinin Soru Sayısı : 40

? Maliye Testinin Soru Sayısı : 40

? Muhasebe Testinin Soru Sayısı : 40

? Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin Soru Sayısı : 40

? Ekonometri Testinin Soru Sayısı : 40

? İstatistik Testisin Soru Sayısı : 40

? Kamu Yönetimi Testinin Soru Sayısı : 40

? Uluslararası İlişkiler Testinin Soru Sayısı : 40

? Bu sınavda 120 puan türü hesaplanır.

? Kamu kurum ve kuruluşları, atamayı düşündükleri kadrolara göre belirli bir KPSS puan türü üzerinden adaylarınbaşvurusunu alır.

? İlanedilenkadro ve pozisyon kontenjanının20katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday giriş sınavına çağrılır.

? Giriş sınavı kurumların kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.

? Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları,giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca,;»ğrudan A grubu kadrolara atama için kullanılabilir.

? Öğretmenlik yerleştirmeleri MEB tarafında P10 puan türüne göre yapılmaktadır.

KPSS (Tüm Adaylara Yönelik)

? Bu sınavlar hem A grubu kadrolara atanmak isteyen, hem de diğer B grubu kadrolara başvurmak isteyen adaylar içindir.

? Sınavlar iki yılda bir yap ılır.

? Sınavlar lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinden yapılır.

? Sınavlar lisans mezunları için Temmuz ayı başında, önlisans ve ortaöğretim mezunları için ise Eylül ayı içerisinde olmak üzere iki farklı tarihte yapılır.

? Bu sınavlarda lisans mezunlarından A Grubu kadrolara başvuracak adaylar, Genel Yetenek Genel Kültür haricinde alan sınavlarına, Öğretmen adayları ise Eğitim Bilimleri sınavına katılmak zorundadırlar.

? Lisans mezunu olup B grubu kadrolara başvuracak adaylar ile önlisans ve ortaöğretim mezunlarına ise öğrenim seviyelerine göre yalnızca Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanır.

? B Grubu kadrolarınatanmalarına esas alınan puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bu puanlar lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için ise P94'tür.

? Bu sınavlarda herhangi bir taban puan sınırlaması bulunmamaktadır.

? Bu sınav sonucu tüm kadro ve pozisyonlara atanmalarda kullanılır. (Kurumsal bazda alım yapan kurumlar, sözleşmeli pozisyonlar, işçi alımları vb. dahil)

MERKEZİ YERLEŞTİRME SÜRECİ

? KPSS sonuçlarınınaçıklanmasını müteakip yerleştirme süreci başlar.

? Halihazırda kapsama dahil kurumlardamerkezi, diğerlerinde ise kurumsal olmak üzere farklı personel alım yöntemleri uygulanmaktadır.

A) KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

? Kamu kurum ve kuruluşları her yıl bütçe kanunuyla kendilerine verilen açıktan atama izinleri çerçevesinde hizmet gereklerini dikkate alarak bir personel planlaması yaparlar.

? Bu planlama çerçevesinde ilk defa atama yapılmak istenen kadrolar belirlenir. Bu kadrolar Nitelik Kod Kılavuzunda belirlenen kodlar esas alınarak elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına bildirilir,

B) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (DPB)

? YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görüşleri ile yargı kararları çerçevesinde Nitelik Kod Kılavuzunu hazırlar ve gerekli değişiklikleri yapar. Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.

? Her yılınocak ayında ÖSYM'nin degörüşünü almak suretiyle yerleştirme takvimini belirleyip ilan eder.

? Yerle ştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, Nitelik Kod Kılavuzu'nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir.

C) ÖSYM BAŞKANLIĞI

? Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadrolarınınsınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar.

? Adayların tercihlerini alır. Adaylar 30 tercih hakkına sahiptir.

? Adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir. Yerleştirme de adayların beyanları esas alınır.

? Yerleştirme işlemini gerçekleştirip sonuçları adaylara, kamu kurumlarına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Atama Süreci

? Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu'nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar

? Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları,aranılan nitelikler yönünden inceleyerek,nitelikleri uyanlarınatamalarının yapılmasını teklif eder.

? Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içnde getiremeyen adaylarınatamaları yapılmaz.

? Merkezi yerleştirmede herhangi bir tercihine yerleşen adaylar göreve başlamasalar dahi merkezi yerleştirme kapsamında bulunan kurumlarınpersonelalımlarına aynı sınav sonucu ile başvuruda bulunamazlar.

KPSS Sonuçları Kullanılarak Yapılan Personel Alımları

A GRUBU KADROLARA ATANMA

? KPSS'nin açıklanmasını müteakip ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca başvuru şartları Resmi Gazete'de ve ulusal gazetede ilan edilir.

? İlanda KPSS'de hesaplanan 120 puan türünden hangisinin kullanılacağı,kaç kişinin atanacağı, sınava alınacak kişi sayısı, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavların içeriği, aranacak yabancı dil ve seviyesi belirtilir.

? Nitelikleri tutan adaylar yazılı sınava alınır. Yaz ılı sınavı geçenler ise sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar yardımcı olarak mesleğealınırlar. Ancak ilgili idareler bu süreci sadece sözlü sınav yaparak da tamamlayabilirler.

? Mesleğealınanlar 3 yıllıkbir yetişme dönemi sonunda kurumların görev alanıyla ilgili olarak tez hazırlarlar. (Ancak bazı kurumlarda bu süreç uygulanmamaktadır.) Tezi kabul edilenler meslekle ilgili konularda yazılı ve/veya sözlü yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olanlar mesleğe kabul edilir.

? Yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar A grubu kadrolara atanamazlar (ancak bazı kurumlarda, başarılı olamayanlara yeterlilik sürecini tamamlaması için bir hak daha tanınmaktadır), bunlar durumlarına uygun münhal bir B Grubu kadroya atanır.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

- Merkezi AlımYöntemi

- Kurumsal AlımYöntemi

? Merkezi alım yöntemi esas, kurumsal alımistisnadır.

? Kurumsal alım yönteminin mevzuatta açıkça düzenlenmesi gerekir.

? Bu alımlarda da KPSS sonuçları esas alınır.

? Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınavlara alınırlar. Sınavın esasları kurumların mevzuatında düzenlenir.

Kurumsal Alımyöntemiyleyapılan personel alımları:

? Askeri kurumların sivil memur kadroları

? Adalet Bakanlığınınzabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru vb. kadroları

? Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Sınıfındayer alan kadroları (imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi)

? Devlet Hava Meydanları İşletmesi G.M/nün stajyer hava trafik kontrolörü, asistan hava trafik kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonları

? Kurum mevzuatlarında özel olarak düzenlenmiş olması kaydıyla hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonları

? Merkez Bankası kadroları

? Türk Standartları Enstitüsü kadroları

? Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kadroları

? Emniyet Genel Müdürlüğükadroları

? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları

Avrupa Birliği Bakanlığı mütercim kadroları Yargıtay Başkanlığı kadroları

Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Uyarınca Çalıştırılacak Sözleşmeli Pozisyonlara Alım Yöntemi ÖSYM Başkanlığı tarafından (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

? Yaz ılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralamas ı esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

? Arşiv uzmanı, Çözümleyici, Mütercim gibi bazı unvanlar için sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sıras ına göre yap ılacak yerleştirme yoluyla personel ataması yap ılır.

KPSS şartı aranmaksızın kendi özel mevzuatları uyarınca ataması yapılan kadrolar

? Tabip

İlgili kanunu gereğince Sağlık Bakanlığınca kura yöntemi ile atamaları yapılmaktadır.

? Terör Mağduru-Sehit Yakını Olanlar

Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 2'sini, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1'inci maddesinde sayılan kişilerden işealmak ve atamak zorundadırlar.

Bu şekilde yapılacak alımlara ilişkin işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

? İstisnai Memuriyet kadroları

Bu kadrolara herhangi bir sınav yapılmaksızındoğrudan atama yapılır. Bu kadrolar ,

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis memurlukları, Başbakanlık ve bakanlıkların müşavirlik kadroları, basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri, özel kalem müdürlükleri, elçilikler, valilikler gibi kadrolardır.

? Özürlü Memur kadroları

Özürlü; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişiolaraktanımlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde özürlüler için sınavların, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabildiklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Memur olmak isteyen özürlülerin, özürlü kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine istinaden özürlüler için yapılacak olan merkezi sınavda başarılı olmaları halinde de memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

? 1. ... bölümü mezunuyum. Memur olarak atanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

? Öncelikle ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na en üst öğrenim düzeyiniz itibariyle katılmanız ve buradan elde edeceğiniz puanlar ile A grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını, B grubu kadro veya pozisyonlar için de ÖSYM ve diğer kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ilanları takip etmeniz gerekmektedir.

? 2. Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atama yapar mı?

? Devlet Personel Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro veya pozisyonlarına doğrudan atama yapması söz konusu değildir.

? 3. Memuriyete girişte ya ş sınırı var mı?

? Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rü şt karar ı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst ya ş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

? 4. Son sınıf öğrencileri de sınava girebilir mi?

? Sınav sonuçlarının geçerli olduğu iki yıl süresince, mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS sınavına girebilirler.

? 5. Tercih edeceğim kadro ve pozisyonlar için istenilen belgelere ne zaman sahip olmalıyım?

? Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru ş artları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

? 6. İki öğrenim düzeyinden de mezuniyetim var. Hangi düzeyden sınava katılabilirim?

? Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler. KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur.

? Lisans düzeyinde yapılacak KPSS'nin son başvuru taıfnı itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/önlisans düzeyinden sınava giremezler.

? 7. Aynı öğrenim düzeyinde iki diplomam var. ÖSYM'de kayıtlı diplomamı nasıl değiştirebilirim?

? Adayların aynı öğrenim düzeyinden birden fazla diploması olması halinde, ÖSYM'ye dilekçe vererek ÖSYM'de kayıtlı bulunan diplomalarını değiştirebilirler.

? 8. Aynı puanın yalnızca bir yerleştirme için kullanılabilmesi ne demektir?

? (B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi ayn ı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu

? 9. Merkezi yerleştirme işlemleri sonucu bir kuruma yerleştim. Ne yapmam gerekiyor?

? Yerleştirmenizin yapıldığı idare ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir.

? 10. Yerleştirildiğim kuruma ... nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?

? Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.

? Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;

a) Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.

b) Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız.

? 11. Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

? Yerle ştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yarg ı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozıM)na(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz.

? 12. Sözleşmeli (399 sayılı KHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

? Atamanız yap ıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz.

? 13. Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

? Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de "askerde olduğunuzu ve ... tarihinde terhis olacağınızı" belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.

? 14. Bakaya kaldım, merkezi yerleştirme işlemlerine katılabilir miyim? Katılmam halinde kuruma atamam yapılır mı?

? Bakaya durumunda olanların resmi ve özel hizmete alınması A«ri Ceza Kanununa göre suç olduğundan, adayların merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapmaması gerekmekte olup, kamu kurumlarına yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

? 15. Nitelik Kod Kılavuzunun yasal dayanağı nedir?

? Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yap ılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeli ğin "Atama yap ılacak kadroların belirlenmesi" başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yap ılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmektedir.

? 16. KPSS Yerle ştirme Kılavuzundaki kadro ve pozisyonlar için kullanılan kodları kim belirliyor?

? KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanl ığımızca onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kamu kurura/e kurulu şları tarafından belirlenmektedir.

? 17. Neden ... bölümünden hiç alım yapılmıyor / az alım yapılıyor?

? Kadro ve pozisyonların öğrenim durumlarına göre dağılımı ilgili kurum ve kurulu şların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir.

? 18. ... bölümüyle aynı dersleri aldım / ... bölümünden daha kapsamlı bir bölümden mezun oldum. Bizim bölüm için neden farklı bir kod kullanılıyor?

? Ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla

yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yap ılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmekte ve bu çalışmalarda alınan kararlarla Nitelik Kod Kılavuzu güncellenmektedir.

? 19. KPSS'den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?

? KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yap ılımaktadır. Söz konusu kadro veya pozisyona yap ılan yerleştirme neticesinde taban ve tavan puan ÖSYM tarafından açıklanmaktadır.

? 20. "MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak" koşulunu taşıyor muyum?

? Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "M.E.B/dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

? 21. "Bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak" özel koşulunu, üniversite öğrenimim sırasında aldığım bilgisayarlı muhasebe dersi ile taşıyabilir miyim?

? Onaylı transkriptiniz ile bu durumu belgelemeniz halinde mümkündrar.

? 22. Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. KPSS puanı ile yerleşerek başka bir kuruma geçebilir miyim?

? Aday memur olarak çalışan kişilerin, KPSS puanı ile başka bir kamu kurumuna yerleştirilmesi durumunda, görev yapmakta olduğu kurumun muvafakati ile yerleştirildiği kuruma geçiş yapabilmesi mümkündür.

? 23. Tercihlerde, öğretmen atamalarında olduğu gibi "beni herhangi bir yere yerleştir" seçeneği var mıdır?

? Merkezi yerleştirme işlemlerinde, öğretmen atamalarında bulunan "beni herhangi bir yere yerleştir" seçeneği bulunmamaktadır.

? 24. Merkezi yerle ştirme işlemi sonucunda boş kalan kadrolara ek yerleştirme olacak mı?

? Merkezi yerleştirme takvimi her yıl Ocak ay ı içerisinde Devlet Personel Başkanl ığı resmi internet sitesinde ilan edilmektecfc. İlan edilen yerleştirme takvimi dışında ek yerleştirme adı altında herhangi bir yerleştirme yapılmamaktadır.

? 25. Lisans öğrenimimi yar ıda keserek önlisans diploması aldım. Hangi kadroları tercih edebilirim?

? Lisans öğrenimini yar ıda keserek önlisans diploması alan adaylar, Yükseköğretim Kurulu karar ı gereğince, yalnızca 3001 "Herhangi bir önlisans programından mezun olmak" nitelik kodu aranılan kadrolar ı tercih edebilirler.

Bu Habere Tepkiniz