1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

105 Nolu Danıştay Kararları Dergisi Karar Özetleri

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
105. DANIŞTAY DERGİSİ KARAR ÖZETLERİ

1-Yurtdışında yüksek öğrenimle ilgili lisans denklik belgeleri, Yükseköğretim Kurulunca öğretmen atamalarında geçersiz olduğu şerhiyle ön lisan denklik belgesine dönüştürülenlerin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki görevlerine devam ettirilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı; öğretmenlik için mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle idarenin bu açık hataya dayalı işlemlerini her zaman geri almasının mümkün olduğu; statü hukukunda, yasalarda açık hüküm bulunmadıkça, kazanılmış haktan söz edilmeyeceğinden, bu kişilerin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki görevlerine devam ettirilmelerinin de olanaklı olmadığı hakkında. (Danıştay Birinci Daire, E:2002/96, K:2000/106, T:03.07.200, s.46)


2- 4483 sayılı Kanun uyarınca ihbarcıların itiraz hakkının bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2000/3379, K:2000/4137, T:12.12.2000, s.58)


3-4483 sayılı Kanun uyarınca MMHK'na başlatılan soruşturmaların 1.12.1999 tarihinden önce başlatılması gerektiği hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2000/2249, K:2000/3138, T:13.9.2000, s.59)


4- 4483 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre soruşturma emrinin verildiği tarihin MMHK uyarınca işlemlerin başladığı tarih olarak kabulü gerektireceği, diğer taraftan 4483 sayılı Kanuna tabi olup MMHK'ya göre hakkında verilen lüzumu muhakeme kararı kesinleşen görevliler yönünden de kamu düzeni bakımından işlem yapılması gerektiği hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2000/2733, K:2000/3146, T:14.9.2000, s.60)


5-4483 sayılı Kanunun 3/b maddesi uyarınca il daimi encümen üyeleri hakkında o ilin valisi tarafından soruşturma izni verilmesi gerektiğinden İçişleri Bakanı tarafından yetkisiz olarak verilen iznin kaldırılması gerektiği hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2000-2032, K:2000/2928, T:20.06.2000, s.64)


6-Disiplin cezası verilmesinin dayanağı olan yönetmelikte değişiklik yapılmasına karşın, geçici maddeyle olay tarihi itibarıyla eski hükümlerin uygulanacağı öngörülmüş olması nedeniyle davacıya değişiklikten önceki kural uygulandığından, değişiklikten sonraki kuralın dava konusu edilmesi durumunda dava açma süresinin ortada bir uygulama işlemi olduğundan bahisle hesaplanamayacağı;
Disiplin yönetmeliğinde yer alan ve iyi halin değerlendirilmesi konusunu düzenleyen ve bir alt ceza verilebilmesini öngören maddenin, işlenen fiilin niteliği göz önüne alınarak uygulanabileceği hakkında. (Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, E:2000/646, K:2000/1119, T:9.11.2000, s.70)


7-Sicil raporlarının doldurulması sırasında olumsuz kanaate yol açan ve aynı zamanda disiplin suçu oluşturan olguların somut bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerektiği hakkında. (Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, E:1999/262, K:2000/1039, T:27.10.2000, s.70)


8-TODAİE Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programına katılacaklarda yüksek öğreniminden sonra en az beş yıl kamu kesiminde (askerlik dahil) eylemli olarak çalışmış olmak koşulunun getirilmesinde, 7136 sayılı Kanunun amacına ve hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1997/1325, K:2000/1470, T:09.05.2000, s.274)


9-Fiili hizmet zammından yararlandırılmaması işleminin idare mahkemesince iptali üzerine isteği ile emekliye ayrılan ancak mahkeme kararının Danıştay'ca bozulması nedeniyle emeklilik için yeterli hizmet süresi koşulunu sağlayamaması yüzünden emeklilik onayı iptal edilerek yeniden eski görevine döndürülen davacının; yargı kararı gereği emekli olarak geçirdiği sürenin, fiili hizmetinden sayılması ve görev aylığından emekli aylığının mahsubu ile aylıklarının ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/4651, K:2000/651, T:24.2.2000, s.276)


10-657 sayılı Kanunun 68/B-c maddesi uyarınca davacının hizmet süresi hesaplanırken, 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesi kapsamında bulunduğu açık olan Türkiye ??. Bankasında geçen hizmetinin tamamının değerlendirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1998/4306, K:2000/1830, T:15.6.2000, S.278)


11- İptal davalarında, uyuşmazlığın işlemin tesis edildiği andaki hukuksal durum göz önüne alınarak çözümleneceği, daha önce bir göreve atanmış olmanın, ilgili için sonradan aynı göreve atama yönünden kazanılmış bir hak oluşturmayacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/536, K:2000/1889, T:21.6.2000, s.281)


12- Hakkında değişik tarihlerde başlatılan ceza kovuşturmaları bulunan davacının görevden uzaklaştırılmasında yasa hükümlerine aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/2129, K:2000/1994, T:29.6.2000, s.283)


13-Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olup, öğretmenlik formasyon belgesine sahip olan ve bu bakımdan öğretmenlik koşullarını taşıyan davacının, mesleğe kabulünü engelleyen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararında, noksan düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/6253, K:2000/1952, T:27.6.2000, s.286)


14- Davacının hayati ve acil nitelik taşıyan hastalığına ilişkin uygulanması zorunlu radyoterapi tedavisinin resmi kurum tabipliğince sevk edildiği hastanede yapılması, olanak bulunmaması ve anılan hastanece davacının dışarıda bir merkeze başvurmasının önerilmesi karşısında, özel sağlık kurumunca yapılan tedavisine ilişkin giderlerin davacıya ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/5393, K:2000/1189, T:13.4.2000, s.289)


15-657 sayılı Kanunun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen davacının imzaladığı yüklenme senedinin, idarenin tek taraflı iradesi ile kamu gücüne dayanarak kurduğu bir işlem olduğu ve idari davaya konu edilebileceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/1862, K:2000/697, T:29.2.2000, s.292)


16-Adalet hizmetine yardımcı olduğu ve ona bitişik olarak kamu hizmeti yerine getiren ve ağırlıklı olarak kamusal bir nitelik taşıması nedeniyle de kamu tüzel kişiliğine yaklaşan bir kurum olan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının lojman tahsisi ile ilgili işleminin idari işlem niteliğinde olduğu hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/476, K:2000/1516, T:17.5.2000, s.298)


17-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre, eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilen öğretim elemanlarının, mecburi hizmetlerini bağlı oldukları yükseköğretim kurumunda yerine getirmek zorunda oldukları hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1998/5104, K:2000/6006, T:4.10.2000, s.435)


18-Adli Tıp Anabilim Dalı için ilan edilen kadroya başvuran ve jüri üyelerinin tamamının olumlu görüş belirttiği davacının, atama prosedürünün son aşamasını beklediği bir anda, atanmasının gerekli olmadığı şeklinde bir gerekçeyle atanmamasının idari istikrar ilkesiyle bağdaşmayacağı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1999/2720, K:2000/8365, T:19.12.2000, s.449)


19-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görevli yükseköğrenim görmüş sınıf öğretmenlerine; görev yaptıkları okulda haftalık ders saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın, haftada 8 saate kadar özel öğrenci etüd eğitim merkezlerinde ek ders görevi verilebileceği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2000/2324, K:2000/7746, T:28.11.2000, s.451)


20-Doçent olarak üniversitede ve başka kurumlarda görev yapan davacının, 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen "en az 5 yıl doçent olarak çalışmak" koşulunu yerine getirdiğinin kabulü gerektiği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1999/684, K:2000/7021, T:31.10.2000, s.460)


21-Doçentlik bilim sınavının sözlü sınav aşamasında, davacıyla çekişmesi olan bir öğretim üyesinin katılımıyla jüri oluşturulmasında ve bu jüri tarafından sınav yapılmasında hukuka ve kamu görevi gereklerine uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1999/526, K:2000/8502, T:21.12.2000, s.462)


22- 1-Sayıştay Uzman Denetçisi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacının makam tazminatı göstergesinin düşürülmesine ilişkin işlemin dayanağı kanun hükmünde kararname hükmünün Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmesi dolayısıyla dava konusu işlemin yasal dayanağı kalmadığı;
2-Anayasa Mahkemesi iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin ertelenmiş olmasının, yargı yerlerinin çözümlemekte oldukları uyuşmazlıklarda Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen yasa kurallarını uygulaması sonucuna yol açmayacağı hakkında. (Danıştay 10. Daire, E:2000/3903, K:2000/5129, T:11.10.2000, s.540)


23-Özel kanunların disiplin suç ve cezalarına ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, memurların eylemlerinin ve bu eylemlere verilecek disiplin cezalarının özel yasada tam ve açık olarak tanımlanması gerektiği, aksi halde genel kanun olan 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2000/958, K:2000/4088, T:21.11.2000, s.601)


24-657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinde, cezaların tekerrüründen değil, disiplin cezalarının verilmesine sebep olunmuş fiil veya hallerin tekerrüründen bahsedildiğinden, söz konusu fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezaları affedilmiş olsa bile ilgiliye tekerrür hükümlerinin uygulanması gerekeceği hakkında. (Danıştay 12. Daire , E:2000/3109, K:2000/3834, T:8.11.2000, s.603)


25-Görevine son verilmesinden önce yapılan tüzük değişikliği nedeniyle eski hükümlü sayılan ve göreve alınma koşulunu sonradan kazanmış olan davacıya eski tüzük hükmünün uygulanamayacağı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:1999/3, K:2000/3297, T:9.10.2000, s.606)


26-399 sayılı KHK'ya tabi kuruluşta sözleşmeli personel statüsünde çalışan davacıya, fazla çalışma ücreti konusunda anılan KHK hükümlerinin uygulanması gerektiği, ancak fazla çalışma ücretinin izne çevrilmesi konusunda ise 399 sayılı KHK'da hüküm bulunmaması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun olay ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 178/B maddesinin uygulanması gerektiği hakkında. (Danışta 12. Daire, E:1997/3362, K:2000/4114, T:22.11.2000, s.609)


27-Göreviyle ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezası ile cezalandırılması işlemine karşı dava açmış ve 4454 sayılı Yasa uyarınca, disiplin cezası af kapsamında görülerek açılan davada, karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verilmiş ise davacının af yasası gereğince yeniden atanmak istemiyle makul sürede yaptığı başvurusu üzerine yeniden atanmasının zorunlu olduğu ve parasal haklarının başvuru tarihinden itibaren makul bir süreden itibaren ödeneceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2000/2741, K:2000,3350, T:11.10.2000, s.612)

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:02 - Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu00:01 - 5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik23:48 - Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem23:35 - Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor23:34 - Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
23:25 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nakillerde hizmet puanı uygulamasına geçti23:19 - Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı23:18 - İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı23:15 - Online alışverişte haklarınız nedir?23:08 - 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor23:02 - Yurt dışından gelen yolculara 3 saatte Kovid-19 testi
22:59 - İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu22:47 - Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran üniversiteli22:40 - Malatya'da trafik kazasında 2 uzman onbaşı yaralandı22:40 - Belediye görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler22:28 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2020 Uzman Erbaş tayin sonuçları açıklandı
22:17 - Türkiye yolları 'elektriklenmeye' devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam