1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

100 Nolu Danıştay Kararları Dergisi Karar Özetleri

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
100. DANIŞTAY DERGİSİ KARAR ÖZETLERİ

1-Sağlık meslek lisesi müdürlüğü için yönetmelikte aranan tabip ya da sağlık yüksek öğrenimli olma şartını taşımadığından bahisle davacının görevden alma işleminde yerine atanan kişinin de aynı şartları taşımadığı için hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/699 K:1998/708 DD:S.100, s.48, T:25.12.1999)


2-Davacının naklen atanması işlemine gösterilen sebeplerin açılan iptal davasında yapılan nitelendirmede de ortaya çıktığı üzere davacının meslek içinde şeref ve haysiyetinin zedelenmesi sonucunu doğurduğu için manevi tazminat isteminin kabulü hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1996/635 K:1998/649 DD:S.100, s.59, T:11.12.1998)


3-Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görev yapan davacının, Zabıta Personel Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şarta uyulmadan 30 yaşını aştıktan sonra zabıta memurluğuna atanması işleminin kanunla dayanağı bulunmadığından davalı idarece bu işlemin geri alınarak adı geçenin memur olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1998/581 K:1998/580 DD:S.100 s.61 20.11.1998)


4-...meslek memuru olan davacının kendisine teşvik ikramiyesi ödenmemesi işlemine karşı açtığı davada mahkemeye sunduğu konu ile ilgili belgeler dolayısıyla gizli bilgi ve belgeleri ifşa ettiğinden bahisle meslek memurluğundan alınması işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1996/381 K:1998/597 DD:S.100, s.64 27/11/1998)


5-Polislerin yabancı ile evlenmesini yasaklayan bir mevzuat hükmü olmadığından bu yoldaki başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1928 K:1997/3104 DD:S.100, s.225 17.12.1997)


6-Devlet memurluğuna girebilmek için getirilen özel şartların genel şartlara aykırı olamayacağı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1005 K:1997/3186 DD:S.100, s.227 23.12.1997)


7-Davacıya bilahare muvafakat verildiği ve öğretmen olarak atamasının yapıldığı göz önüne alındığında muvafakat verilmeme nedenine dayalı atamama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/4056 K:1998/2720 DD:S.100, s.229 23.12.1998)


8-İlde ikamet edip, görev yaptığı köye gidip gelen davacıya il merkezine atanması üzerine aile ve yer değiştirme masrafı verilemeyeceği, ancak yol masrafı ve yevmiye ödenmesi gerekeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1995/4056 K:1998/2720 DD:S.100, s.235 19.11.1998)


9-Yurtdışındaki kültürel etkinliklerin kesintisiz olarak yürütülmesi açısından Dışişleri Bakanlığınca yapılan öneri dikkate alınmadan kültür ataşesi olan davacının görev süresinin uzatılmamasında hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1422 K:1997/295 DD:S.100, s.237 10.12.1997)


10-İlkokul öğretmeni olan davacıya memur eylemine katılarak bir gün göreve gelmemesinden dolayı 4357 Kanun uyarınca disiplin cezası verilmiş ise de, davacının bu eylemi nedeniyle 657 sayılı Kanun uyarınca cezalandırılması gerektiği hakkında (Danıştay 8. Daire E:1997/3035 K:1998/3938 DD:S.100, s.372 26.11.1998)


11-Disiplin soruşturmasının disiplin amirlerince de yapılıp disiplin cezası verilebileceği hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1996/1380 K:1998/4372 DD:S.100, s.374 16.12.1998)


12-Resmi Gazetede yayımlanmayan bakan onayı ile yürürlüğe giren SHAÇEK Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca genel müdür tarafından verilen cezada mevzuata uyarlık bulunmadığı, ancak çerçeve yönetmelik niteliği taşıyan Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca genel müdür tarafından işlem yapılabileceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1998/4700 K:1998/4143 DD:S.100, s.376 10.12.1998)


13-Devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmalarının ancak amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerekirken bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmeye uyulmaması nedeniyle disiplin cezası verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/1213 K:1998/4166 DD:S.100, s.379 10.12.1998)


14-Kamu avukatlarına ödenecek yan ödeme miktarlarını belirleyen hükümlerin Genel İdare Hizmetleri bölümünde yer alması, bu düzenlemelerde kamu avukatlarının kıdem durumunun dikkate alınmaması ve iş riski zammı ödenmememsinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1995/765 K:1998/4765 DD:S.100, s.381 30.12.1998)


15-TRT'de muhabir olarak görev yapan davacının uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı, uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yolu kapalı olduğu gerekçesiyle incelenmeksizin reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/1959, K:1998/4563, T:24.12.1998, DD:S.100, s.392)


16-Akademik kadroda görev yapan üniversite personelinin ikinci bir görev yürütmeleri halinde ikinci görev aylığından yararlandırılacakları, ancak ikinci görev için öngörülen düzeyde döner sermaye katkı payı ödemesinden faydalanamayacakları hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/3514, K:1998/3932, T:26.11.1998, DD:S.100, s.397)


17-Devamlı statüden kısmi statüye geçmek isteyen doçentlerin, devamlı statü ile atandıkları tarihten itibaren 5 yıl süre ile doçent olarak çalışmış olma koşulunu taşımaları gerektiği, doçent unvanı ile yardımcı doçentlik kadrosunda çalışılan sürenin 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1998/4581, K:1998/4276, T:14.12.1998, DD:S.100, s.403)


18-Üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan davacının, bu süre dolmadan Doçentlik Bilim Sınavına alınmamasına ilişkin işlemde yasal düzenlemelere aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1996/2440, K:1998/3871, T:24.11.1998, DD:S.100, s.407)


19-İlgili bilim dalında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslar arası düzeyde orijinal yayınlar yapma gibi en temel koşulları taşıyıp taşımadığı tam olarak belirlenemeyen davacının, boş profesörlük kadrosuna atanmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:19998/4665, K:1998/3634, T:10.11.1998, DD:S.100, s.408)


20-Kamorot'un yardımcı hizmetler sınıfında olduğu hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/3862, K:1998/6028, T:23.11.1998, DD:S.100, s.477)


21-399 sayılı KHK uyarınca zorunlu olarak sandıkla ilişkilendirilmesi gereken davacının, sandık iştirakçisi olmadığı ileri sürülerek askerlik hizmetinin borçlandırılması isteminin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/4315, K:1998/6021, T:23.111998, DD:S.100, s.485)


22-Davacının emekli olduktan sonra yürüttüğü görevin geçici değil, asli bir görev olduğu ve 3624 sayılı Kanunun aradığı anlamda ihtisası gerektiren bir görev olmadığı anlaşıldığından, emekli aylıklarının kesilmesi ve ödenmiş bulunan aylıkların adına borç çıkartılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/6077, K:1998/6857, T:21.12.1998, DD:S.100, s.487)


23-Davacıya daha önceden ikramiye ödenmemeiş olduğundan emekli ikramiyesinin hesabında 1987 yılından önceki hizmetlerinin de sayılması gerektiği;
4046 sayılı Kanuna göre %30 oranında ikramiye farkı ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/5951, K:1998/7210, T:28.12.1998, DD:S.100, s.491)


24-Tarım İl Müdürlüğü döner sermaye işletmesinde veznedar olarak görev yapan davacının 5434 sayılı Kanunun 32/g maddesi gereğince fiiili hizmet süresi zammından yararlandırılması gerektiği hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1998/3371, K:1998/6037, T:23.11.1998, DD:S.100, s.495)


25-Davacının sigortalı geçen hizmet süresinin memuriyet görevine giriş tarihi itibariyle emeklilik intibakında değerlendirilmemesine ilişkin işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1997/511, K:1998/6074, T:24.11.1998, DD:S.100, s.497)


26-Acil tedavi masrafının, bu tedaviye ilişkin fatura tarihinden sonraki resmi sağlık kuruluşu raporu ile belgelenmesi nedeniyle ödenmemesi işleminin hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/9018, K:1998/6767, T:16.12.1998, DD:S.100, s.506)


27-5434 sayılı Kanunun genel kuralları gereğince sandıkla ilişkilendirme için ücretli ve sürekli çalışma gerektiğinden; hukuk danışmanı unvanıyla part-time çalışmak üzere sözleşme imzalayan davacının sandıkla ilişkilendirilmesine olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/7758, K:1998/7249, T:28.12.1998, DD:S.100, s.514)


28-Avukatlık stajı ve serbest avukatlık yaptıktan sonra davalı idarede avukat olarak göreve başlayan ve bu görevi sürdürmekte olan davacının staj süresinin yıllık izin süresinin hesabında sayılmasına karşılık serbest avukatlıkta geçen ve idarece 657 sayılı Kanunun 36/C-3 maddesi uyarınca intibakında değerlendirildiği anlaşılan süresinin, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmemesinde ve bu işleme dayanak olan 140 Seri Nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin A-2 maddesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1995/11088 K:1998/2881 DD:S.100, s.563 26.11.1998)


29-İlçe rehberlik araştırma merkezi müdürü olan davacıya, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar gereğince ek ders ücreti ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 12.Daire, E:1995/10130, K:1998/3225, T:31.12.1998, DD:S.100, s.573)


30-Davalı idarede memur iken görevine son verilen ve bu işlemin idare mahkemesince iptali üzerine göreve iade edilerek tüm özlük ve parasal hakları verilen davacının, bu miktara %57 banka ıskonto faizi uygulanması ve temerrüt faizi verilmesi istemiyle açtığı davada, davacıya yalnızca ödenmiş olan aylık ve özlük haklarına ödenmesi gereken ilk ayın başlangıç olarak alınmak suretiyle %30 kanuni faiz işletilerek saptanacak tutarın ödeneceği hakkında (Danıştay 12.Daire E:1995/6978 K:1998/2918 DD:S.100, s.575 30.11.1998)

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:30 - Egemenlik, hak, hukuk meselesi... Sosyal medya gerçeği07:20 - 'Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye bir sandalye bile koymak istemiyor'07:05 - Belediyelerdeki görevde yükselme süreçlerinde neler değişti?06:56 - Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti06:45 - Karabük'te virüs görülen köy karantinaya alındı06:35 - Barolara ilişkin teklifin 12 maddesi kabul edildi
06:21 - Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı06:10 - Emekli polis silahlı kavgada öldü, 2 kişi yaralandı00:02 - Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu00:01 - 5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik23:48 - Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem
23:35 - Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor23:34 - Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu23:25 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nakillerde hizmet puanı uygulamasına geçti23:19 - Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı23:18 - İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı
23:15 - Online alışverişte haklarınız nedir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam