Nisan 2002 TUS (Temel Bilimler) Soru ve Cevapları

Eklenme : 15 Nisan 2003 00:00
TEMEL BİLİMLER SORULARI

ANATOMİ

Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir?
Articulatio temporomandibularis
Articulatio carpometakarpalis pollicis
Articulatio humeri
Articulatio coxae
Articulatio genus
(Cevap B)


2. Choanae, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapıyı birbirine bağlar?

Cavum nasi- pars oralis pharyngis
Cavum oris- pars nasalis pharyngis
Cavum nasi- pars nasalis pharyngis
Vestibulum laryngis- pars laryngea pharyngis
Pars oralis pharyngis ?pars nasalis pharyngis
(Cevap C)


Aşağıdaki yapılardan hangisi sağ atriumun içerisinde yer almaz?
Crista terminalis
Fossa ovalis
Ostium sinus coronarii
Musculi pectinati
Musculus papillaris
(Cevap E)

Foramen infra piriforme'de, Nervus gluteus inferior kesildiğinde aşağıdaki kaslardan hangisi felç olur?
M. Gluteus medius
M. Gluteus minimus
M. Gluteus maximus
M. Tensor fasciae latae
M. Piriformis
(Cevap D)

Nervus radialis aksilladan kesildiğinde, ön kola supinasyon hareketini aşağıdaki kaslardan hangisi yaptırır?
M. Brachialis
M. Biceps brachii
M. Brachioradialis
M. Pronator teres
M. Teres major
(Cevap B)

Aşağıdakilerden hangisi musculus buccinator'u delerek geçer?
Ductus parotideus
Arteria facialis
Arterio maxillaris
Ductus submandibularis
Ductus sublingualis
(Cevap A)


Arteria alveolaris interior aşağıdaki arterlerden hangisinin dalıdır?
A. Facialis
A. Pharynegea ascendes
A. Meningea media
A. Auricularis posterior
A. Maxillaris
(Cevap E)

Angulus venosus aşağıdakilerin hangisinde verilen iki venin birleşmesiyle oluşur?
V. Subclavia- V. Jugularis externa
V. Jugularis externa- V. Jugularis interna
V. Jugularis interna- V. Subclavia
V. Cephalica- V. Basilica
V. Saphena magna- V. Saphena parva
(Cevap C)


Gözü aşağı dışa bakamayan bir hastada, aşağıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir?
N. Abducens
N. Trochlearis
N. Oculomotorius
N. Facialis
N. Opticus
(Cevap B)


Dilin 2/3 ön kısmının tat duyusu aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından iletilir?
Nervus petrosus superficialis major
Nervus tympanicus
Chorda tympani
Nervus alveolaris inferior
Nervus lingualis
(Cevap C)

FİZYOLOJİ-HİSTOLOJİ

11. Aşağıdakilerden hangisinde hyalin kıkırdak bulunur?

Kulak kepçesi
Trakea
Omurga arası diskler
Symphisis pubis
Epiglottis
(Cevap B)

12. Embriyoda hematopoetik kök hücreleri ilk olarak hangisinde görünür?

Karaciğer
Dalak
Kırmızı kemik iliği
Vitellus kesesi ve amnion duvarı
Timus
(Cevap D)

13. Aşağıdakilerden hangisi solunum membranını (kan-hava bariyeri) oluşturan yapılardan biri değildir?

Tip I epitel hücrelerinin sitoplazması
Tip II epitel hücrelerinin sitoplazması
Epitel ve endotel hücrelerinin ortak bazal membranı
Endotel hücrelerin sitoplazması
Surfaktan
(Cevap E)

14. Aşağıdaki hücrelerden hangisi ince bağırsak mukozasında bulunmaz?

Goblet hücreleri
Paneth hücreleri
M hücresi
Zimojenik hücreler
Absorbtif hücreler
(Cevap D)

15. Aşağıdakilerden hangisinde, lenfositlerin bir alt grubu, epitel hücresiyle temas ederek apopitozise uğrar?

Lenf düğümü
Tonsilla palatina
Tonsilla lingualis
Dalak
Timus
(Cevap E)

16. İskelet kasındaki T-tübül sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Gevşemenin hızlı olmasını sağlamak
Ca2+ depolamak
Kas metabolizmasını düzenlemek
Aksiyon potansiyelinin hücre membranından miyofibrillere hızla iletilmesini sağlamak.
ATP' yi parçalayıp kasılmanın sürdürülmesini sağlamak
(Cevap D)

17. Bir reseptöre etki eden uyaranın şiddetinin artması, aşağıdakilerin hangisine neden olmaz?

Reseptör veya jeneratör potansiyeli şiddetinde artma
İlgili afferent sinirde impuls iletim frekansında artma
İlgili afferent aksiyon potansiyeli şiddetinde artma
İlgili duyusal merkeze ulaşan impuls frekansında artma
Birim zamanda oluşan aksiyon potansiyeli sayısında artma
(Cevap B)

18. Ventrikül diyastolünün 1/3 orta bölümü başında, atriumdan ventriküle akan kanın neden olduğu ses aşağıdakilerden hangisidir?

Birinci kalp sesi
İkinci kalp sesi
Üçüncü kalp sesi
Dördüncü kalp sesi
Presistolik ses
(Cevap C)

19. Aşağıdakilerden hangisi, büyüme hormonunun sentezlenmesini ve sekresyonunu inhibe eder?

Somatostatin
Hipoglisemi
Egzersiz
Stres
Uyku
(Cevap A)

20. Göze gelen paralel ışık demeti retinanın önünde odaklanıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

Hipermetropi
Miyopi
Prespiyopi
Astigmatizm
Emetropi
(Cevap B)

BİYOKİMYA

21. Hangi aminosit fizyolojik pH'da net negatif yüke sahiptir?

a. Alanin

b. Arjinin

c. Tirozin

d. Glutamik asit

e. Fenilalanin

(Cevap D)

22. Biyolojik oksidasyonlarda aşağıdaki elektron taşıyıcılarından hangisi elektronları tek tek taşıyarak görev yapar?

a. FADH2

b. NADH

c. Koenzim Q

d. NADPH

e. Sitokrom C

(Cevap E ?)

23. Glikolizde hangisinin işlevi yoktur?

a. Ribuloz-1,5 difosfat

b. Glukoz 6 fosfat

c. Fruktoz 1,6 difosfat

d. 3-fosfogliserat

e. 1,3-difosfogliserat

(Cevap A)

24. Aşağıdaki metabolik yolların hangisinde 3-7 karbonlu karbonhidratlar oluşabilir?

a. Glikoliz

b. Trikarboksilik asit döngüsü

c. Glukoz-alanin döngüsü

d. Cori döngüsü

e. Pentoz fosfat yolu

(Cevap E)

25. Hangisi piruvat dehidrogenazı inhibe eder?

a. NADH

b. NAD+

c. ADP

d. Koenzim A

e. İnsulin

(Cevap A)

26. Yağ asitlerinin oksidasyonu sürecinde oluşan asetil KoA hangi ara ürün ile birleşerek sitrik asit döngüsüne girer?

a. Sitrat

b. Oksaloasetat

c. Süksinat

d. Alfa-ketoglutarat

e. Malat

(Cevap B)

27. Hangisinin eksikliğinde metilmalonik asidüri görülür?

a. Vitamin B2

b. Vitamin B6

c. Vitamin B12

d. Biotin

e. Vitamin B1

(Cevap C)

28. Bazı hiperlipidemilerin tedavisinde kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tiamin

b. Riboflavin

c. Nikotinik asit

d. Biotin

e. Pantotenik asit

(Cevap C)

29. 5-HIAA (Hidroksi İndol Asetik Asit) hangi amino asitin metabolik ürünüdür?

a. Tirozin

b. Triptofan

c. Histidin

d. Glisin

e. Serin

(Cevap B)

30. Hangisi üre döngüsünde yer almaz?

a. Ornitin

b. Sitrullin

c. Arjinin

d. Treonin

e. Arjininosüksinat

(Cevap D)
31. Kolesterol sentezinde hız kısıtlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tiyolaz

b. HMG-KoA sentaz

c. Fosfomevalunat kinaz

d. HMG-KoA redüktaz

e. Mevalunat kinaz

(Cevap D)


32. Heparin enjeksiyonu aşağıdakilerden hangisinin plazmaya salınmasına yol açar?

a. Asit lipaz

b. Lipoprotein lipaz

c. Hormona duyarlı lipaz

d. Pankreatik lipaz

e. Gastrik lipaz

(Cevap B )


33. Aşağıdakilerden hangisi HDL2'yi HDL 3'e dönüştürür?

a. Lipoprotein lipaz

b. Lesitin-kolesterol açil transferaz

c. Hepatik lipaz

d. Açil KoA-Kolesterol açil transferaz

e. Asit lipaz

(Cevap C )
34. Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenil siklaz enzim sistemini inhibe eder?

a. Somatostatin

b. ACTH

c. Kalsitonin

d. Glukagon

e. Tiroid stimüle edici hormon

(Cevap A )


35. İnsulin aşağıdakilerden hangisinin hızını arttırmaz?

a. Glikoliz

b. Lipogenez

c. Glikogenez

d. Lipoliz

e. Protein sentezi

(Cevap D)36. Hangisi pürin bazlarının sentezinde yer almaz?

a. Glisin

b. Tetrahidrofolat

c. Glutamin

d. Aspartat

e. Alanin

(Cevap E)37. 5-Fluorourasil aşağıdakilerden hangisinin anaolgu olarak etki eder?

a. dTMP

b. dUMP

c. Fosforibozil pirofosfat

d. Ürik aist

e. Hipoksantin

(Cevap B)


38. Hangisi nitrik oksitin özelliklerinden değildir?

a. Beyinde bir nörotransmitter görevini yapma

b. Trombosit agregasyonunu stimüle etme

c. Vazodilatasyona yol açma

d. Makrofajların bakterisidal etkilerine araılık etme

e. İskelet kasında gevşemeye yol açma


(CevapB )


39. Hangisi ATPaz ve RNA polimerazı nonkompetitif olarak inhibe eder?

a. Selenyum

b. Nikel karbomil

c. Kobalt

d. Demir

e. Çinko

(Cevap B ?)

40. Aşağıdakilerden hangisi albümin ile ilgili olarak yanlıştır?

a. Karaciğerde sentezlenir

b. Sentezi TNFalfa tarafından inhibe edilir

c. Karaciğerde depo edilir

d. Hipertiroidizmde katabolizması ve sentezlenmesi artar

e. Normal plazma onkotik basıncının devamını sağlar(Cevap C)MİKROBİYOLOJİ

41. Aşağıdakilerden hangisi Germisidal etkili kimyasal maddelere en dirençli mikroorganizmadır?

P. Aeuginosa
M. tuberculosis
S. Aureus
Poliovirus
HIV
(Cevap A)42. Uzun süreli mekanik ventilasyonda olan ve daha önceden antibiyotik tedavisi almış bir hastada gelişen nazokomial pnömoniye hangi bakterinin neden olma olasılığı en yüksektir?

H. İnfluenzae
Proteus vulgaris
S. Pnemoniae
Metisiline duyarlı S. Avreus
P. Aeruginosa
(Cevap E)43. Selektif permeabilite, eriyiklerin transportu, elektron transportu, oksidatif fosforiasyon ve bazı ekzoenzimlerin salgılanması fonksiyonları bakteri hücresinin hangi kısmında gerçekleşir?

Periplazmik aralık
Dış membran
Peptidoglikan tabaka
Sitoplazmik membran
Sitoplazmik granüller
(Cevap D)

44. Aşağıdakilerden hangisi streptokokkus pyogenisin ekzojen salgılarından değildir?

Beta laktamaz
Streptolizin
Fibrinolizin
Piyojenik toksin
Hiyoluronidaz
(Cevap A)


45. Hangisinin tiplendirilmesinde baktkeriyofajların rolü yoktur?

C. Tetani
P. Aerugunosa
S. Aureus
V. Cholerae
S. Typhi
(Cevap A)

46. Hangi streptokok türü yenidoğanda menejite yol açan en önemli etkendir?

S. Pyogenes
S. Agalactieae
S. Sangius
S. Mutans
S. Pneumoniae
(Cevap B)47. Gonore enjeksiyon düşünülen bir erkek hastanın üretral akıntısında gram boyamada hangisi görülür?

Gram (+) diplokok
Gram (+) Basil
Gram (-) diplokok
Gram (+) küme yapan koklar
Asidorezistan bakteriler
(Cevap C)48. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında aksiyal fibril bulunur?

H. Pylori
L. Monocytogenes
P. Vulgaris
V. Cholera
Borrelia recurrentis
(Cevap E)


49. Corynebacterium difteria taşıyıcılığının tedavisinde ilk tercih edilecek olan antibiyotik hangisidir?

Eritromisin
Kloramfenikol
Rifampin
Trimetoprim-sulfametaksazol
Ampisilin sulbaktam
(Cevap A)50. Aşağıdaki antijen reseptörlerinden hangisi B lenfosit için özgüllük gösterir?

CD3
CD4
CD8
CD16
CD20
(Cevap E)51. Aşağıdakilerden hangisi antikora bağımlı sitotoksisitede rol almaz?

Natural killer hücresi
Nötrofil
Sitotoksik T hücresi
Makrofaj
Eozinofil
(Cevap A)52. Aşağıdakilerden hangisi inflamasyon yanıtını artıran ve akut faz proteini olarak da etkili olan sitokindir?

İnterferon gama
IL-2
IL-4
IL-6
IL-8
(Cevap D)53. Hangi virus merkezi sinir sisteminde mikroglial hücreleri rezervuar olarak kullanılır?

HIV
Respiratuar sinsityal virus
Kabakulak
İnfluenza
Human papilloma virus
(Cevap A)54. Hangisi eritema enfeksiyozum (5. hastalık) etkenidir?

Coxackie A
Parvorvirus B-19
Human herpesvirus 6
Echovirus
Varisella zoster virus
(Cevap B)55. Aşağıdakilerden hangisi latent bir viral enfeksiyondur?

İnfluenza
Herpes labialis
Poliomyelit
Creutzfeld jacob
Rubella
(Cevap B)56. Dimorfik olmayan hangisidir?

H. Capsulatum
B. Dermatitis
P. Brasiliensis
C. İmmitis
C. Neojormons
(Cevap E)57. Aşağıdaki dermatofitlerin hangisi saçta endotriks enfeksiyonu oluşturur?

tricphyton tonsurans
Tricophyton mentogirophytes
Tricophyton verrucosum
Microsporium canis
Microsporium gypseum
(Cevap A)58. Paranazal sinüzitli bir hastanın mantar kültüründe septalı dallanan hifler ve konidioforlar saptanmıştır. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Alternaria türleri
H. Capsulatum
Cladosporium türleri
Aspergillus
Rihzogus
(Cevap D)


59. Kalaazar hastalığının ilerlemiş döneminde aşağıdakilerden hangisi görülür?

Lökositoz
Trombositoz
Anizositoz
Polisitemi
Anemi
(Cevap E)


60. Karaciğer akciğer ve kemikte yerleşip enfeksiyona neden olabilen sestod aşağıdakilerden hangisidir?

Hymenolepus nana
Echinococcus granülosus
Dyphyllobathrium latum
Taenia solium
Taenia saginata
(Cevap B)

PATOLOJİ

61. Granülomatöz iltihap tanısının kesinleşmesi için granülomun yapısında mutlaka bulunması gereken karakteristik hücre hangisidir?

a. Lenfosit
b. Langhans tipi dev hücre
c. Epiteloid hücre
d. Fibroblast
e. Plazma hücresi

(Cevap C)62. Bir nöronun aksında kesi yada incinme oluştuktan sonra nöronun kendisinde izlenen mikroskopik değişikliklere ne denir?

a. Kromatoliz
b. Nöronolizis
c. Aksonal distrofi
d. Nöronofaji
e. Transsinaptik dejenerasyon

(Cevap A)

Referanslar: Ganong Tıbbi Fizyoloji 19. Baskı, Türkçe, s.123

63. Metastatik kalsifikasyon örneği hangisidir?

a. Plevral kalsifikasyon
b. Kalsifiye lenfadenit
c. Kalsifiye ateroskleroz
d. Nefrokalsinozis
e. Kalsifiye tiroid nodülü

(Cevap D)

64. Hangisi benign epitelyal bir tümördür?

a. Fibrom
b. Papillom
c. Hamartom
d. Osteom
e. Lipom

(Cevap B)

65. Hangisi alfa 1-antitripsin eksikliği sonucu ortaya çıkar?

a. Paraseptal amfizem
b. Parasiner amfizem
c. Astım
d. Sarkoidoz
e. Bronşektazi

(Cevap B)

66. Akciğerlerde, milier tüberküloz ne şekilde yayılır?

a. Bronkoalveolar yolla
b. Pulmoner arter yoluyla
c. Pulmoner ven yoluyla
d. Perinöral basil yayılımıyla
e. Endobronşial yayılımla

(Cevap C)

67. Sigara içen bir hastada, akciğer hilusunda yerleşmiş kaviteli kitlenin mikroskopik incelemesinde çok sayıda keratin oluşturan epitelyal hücreler ve glob korneler bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

a. Adenokarsinom
b. Büyük hücreli karsinom
c. Bronkoloalveoler karsinom
d. Squamöz hücreli tarsinom
e. Küçük hücreli karsinom

(Cevap D)

68. Yaygın lenfadenopati ve hepato splenomegali ile periferik kanda absolut lenfositozu olan 60 yaşındaki bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kronik myelositik lösemi
b. Akut myelositik lösemi
c. Kronik lenfositik lösemi
d. Hodgkin lenfoma
e. Büyük hücreli lenfositik lenfoma(Cevap C)


69. Aşağıdakilerden hangisi langerhans hücre kökenli bir hastalıktır?

a. Polisitemia vera
b. Büyük hücreli lenfositik lenfoma
c. Multipl miyelom
d. Kronik myeloid lösemi
e. Eozinofilik granülom

(Cevap E)


70. Aşağıdaki gastrit tiplerinin hangisinde mide karsinomu gelişme riski en azdır?

a. Akut eroziv gastrit
b. Kronik atrofik gastrit
c. Hipertrofik gastrit
d. Pernisiyoz aneminin eşlik ettiği otoimmün gastrit
e. İntestinal metaplazinin eşlik ettiği kronik gastrit(Cevap A)

71. Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolitin tipik özelliklerinden biridir?

a. İltihabın bağırsak duvarının tüm tabakalarını tutması
b. Granülomotöz iltihap oluşması
c. Gastrointestinal kanalın her bölgesinde hastalığın görülebilmesi
d. Bağırsak lümeninin daralması
e. Yalancı poliplerin oluşması(Cevap E)

72. Malabsorbsiyon sendromu olan bir çocukta ince bağırsak biyopsisinde total villus atrofisi saptanmıştır. Kanda ise antigliadin Ig A antikorları yüksek olarak bulunmuştur. Bu çocukta öncelikle aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?

a. Whipple hastalığı
b. Crohn hastalığı
c. Glutene duyarlı enteropati
d. İntestinal lenfanjiektazi
e. Sjögren sendromu

(Cevap C)

73. Aşağıdakilerden hangisinde hepatoselüler kansinom görülme olasılığı en yüksektir?

a. Toksik hepatit
b. Siroz
c. Konjestif hepatomegali
d. Hemokromatozis
e. Otoimmün hepatit

(Cevap D)

74. Beynin mikroskopik incelemesinde nörofibriler düğümler, senil plak amiloid anjiyopati granülovakuoler dejenerasyon ve Hirano cismi gibi bulgular saptanması durumunda öncelikle aşağıdaki hastalıkların hangisi düşünülmelidir?

a. Pick hastalığı
b. Creutzfeldt-Jacob hastalığı
c. Alzheimer hastalığı
d. Huntington hastalığı
e. Multipl skleroz

(Cevap C)

75. Aşağıdaki mikroskopik glomerül değişikliklerinden hangisi hastalığın hızlı ve progresif olarak ilerleyeceğinin belirtisidir?

a. Tüm glomerüllerde aşırı proliferasyon
b. Proliferasyona eksüdasyonunu eşlik etmesi
c. Segmental nekrozların varlığı
d. Yarımay şeklinde paryetal epitel proliferasyonu
e. Yaygın bazal membran kalınlaşması(Cevap D)

76. Aşağıdakilerden hangisi erişkinlerde en sık görülen böbrek tümörüdür?

a. Pelvis renalis karsinomu
b. Böbrek adenokarsinomu
c. Wilms tümörü
d. Anjiomyolipom
e. Medüller fibrom

(Cevap B)

77. Serviks karsinomunun en sık görülen tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yassı hücreli karsinom
b. Adenokarsinom
c. Adenosquamöz karsinom
d. Berrak hücreli karsinom
e. İndiferansiye karsinom(Cevap A)

78. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir?

a. İndiferensiye karsinom
b. Malign teratom
c. Müsinöz kistadenom
d. Seröz karsinom
e. Dermoid kist

(Cevap D)

79. İnvaziv meme kanserinin prognozu ile ilgili en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a. Aktive onkogenlerin varlığı
b. Histolojik tip ve derece
c. Progesteron reseptörlerinin varlığı
d. Östrojen reseptörlerinin varlığı
e. Aksiller lenf nodu tutulumu

(Cevap E)

80. Kongo kırmızısı boyası ile polarize ışık altında sarı-yeşil cift kırınım (birefrenjans), aşağıdaki tümörlerin hangisinde beklenen bir bulgudur?

a. Papiller tiroid karsinomu
b. Overin seröz papiller karsinomu
c. Medüller tiroid karsinomu
d. Memenin medüller karsinomu
e. Memenin lobüler karsinomu(Cevap C)

81. Uzun süreli fenitoin kullanımı hangi vitamin eksikliğine yol açabilir?

Kalsitriol
Pridoksin
B12 vitamini
C vitamini
A vitamini
(Cevap A)

82. Aşağıdakilerden hangisi MAO inhibitörü değildir?

Tranilsipramin
İzokarboksid
Bromokriptin
Deprenil
Fenelzin
(Cevap C)

83. Hangisi plazmada prekallikreinden kallikrein oluşumunu aktive eder?

Aprotinin
Epsilon aminokaproik asit
Asetil salisilik asit
Aminopeptidin
Hegeman faktörü(XIIa)
(Cevap E)

84. Aşağıdakilerden hangisi tromboksan sentetaz inhibitörüdür?

Glukokortikoidler
Asetil salisilik asit
Dazoksiben
Tranilsipramin
Heparin
(Cevap C)

85. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin uyarılması migren semptomlarının tedavisinde etkilidir?

Seratonin 5HT10 reseptörü
Histamin H2 reseptörü
Histamin H1 reseptörü
B2 adrenoreseptör
B1 adrenoreseptör
(Cevap A)

86. Arteryel vazodilatör bir ilaç aşağıdaki değişikliklerden hangisini oluşturur?

Kalp atım hızınsda azalma
Plazma renin aktivitesinde artma
Kardiyak output'ta azalma
Plazma volümünde azalma
Renal kan akımında azalma
(Cevap B)

87. Tenia solium'a bağlı sistiserkozisin tedavisinde ilk seçenektir?

Mebendazol
Praziksantel
Niklosamid
Thiobendazol
Metronidazol
(Cevap B)

88. Hangisi ADH'nın böbrekler üzerindeki antidiüretik etkisini potansiyelize etmez?

Frosemid
Thiazidler
Klorpropamid
Karbamazepin
Klofibrat
(Cevap A)

89. Hangisi hipertiroidi tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır?

Metimazol
Propiltiourasil
İyodürler
Karbimazol
131I
(Cevap E)90. Hangi ilaçla olan zehirlenmelerin tedavisinde vitamin K kullanılır?

Aspirin
Heparin
Dipridamol
Sodyum warfarin
Sulfinpirazon
(Cevap D)91. Aşağıdaki zehirlenme-antidot çiftlerinden hangisinin mekanizması antimetabolit etkiye bağlıdır?

Metil alkol-Etil alkol
Arsenik- Dimerkaprol
Siyanür-Sodyum thiosülfat
Karbonmonoksit-Oksijen
D. Tuboküranin-Neostigmin
(Cevap C)92. Lovastatinin hipolipidemik etkisinden sorumlu esas mekanizma hangisidir?

Barsaktan safra asitlerinin bağlanması
Yüksek dansiteli lipoprotein miktarının azaltılması
Kolesterol sentezinin inhibe edilmesi
Düşük dansiteli lipoprotein reseptörlerinin sayısının azaltılması
Kolesterolün barsaktan absorbsiyonunun önlenmesi
(Cevap C)93. Aşağıdakilerden hangisi uterus motilitesini artırır?

İzoproterenol
Eter
Alkol
Terbutalin
Ergonovin
(Cevap E)94. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin taşıt tutmasına karşı koruyucu etkisi vardır?

Ondansetron
Domperidon
Metoklopramid
Trimetabenzamid
Dimenhidrinat
(Cevap E)95. Hangisinin plazma yarı ömrü diğerlerine göre en kısadır?

Amiadaron
Sodyum nitroprussid
Guanetidin
Dijitoksin
Mepakin
(Cevap B)96. İdrarın asitleştirilmesi ile aşağıdaki ilaçlardan hangisinin böbreklerden atılımı artar?

Salisilat
Sülfamerazin
Fenaobarbital
Sülfodiazin
Kinin
(Cevap E)97. Beta bloker zehirlenmesinde hangisi antagonist olarak kullanılabilir?

Verapamil
Hidralazin
Glukagon
Simetidin
Pididoksin
(Cevap C)98. Bir ilacın başka bir ilaca bağlanarak o ilacın etkinliğini engellemesiyle ortaya çıkan antagonizma aşağıdakilerden hangisidir?

Geri dönüşebilir kompetitif antagonizma
Geri dönüşümsüz non-kompetitif antagonizma
Kimyasal antagonizma
Fizyolojik antagonizma
Negatif antagonizma
(Cevap C)99. Hangi ilaç bronkodilatasyona yol açmaz?

Morfin
İpratropism
Etrilnoradrenalin
Atropin
Efedrin
(Cevap A)100. Aşağıdakilerden hangisi fenotiazin türevi nöroleptik ilaçların özelliklerinden biridir?

Sedatif etki oluşturmamaları
Beyinde dopaminerjik aşırımı güçlendirmeleri
Alfa adrenerjik reseptörleri bloke etmeleri
Afektif bozuklukların tedavisinde kullanılmaları
Antiepileptik etki göstermeleri
(Cevap C)
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz