1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nisan 2000 (Temel Bilimler) TUS Soruları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
1. Mandibula çene eklemini hangi kemikle yapar?

a. Temporal kemik
b. Sfenoid kemik
c. Oksipital kemil
d. Frontal kemik
e. Zigomatik kemik

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Anatomi, Türkçe baskı, s.303-304; Özet bilgiler ve Enler 2.Baskı, 1.cilt, syf.11)

2. Aşağıdaki arterlerden hangisi membrana atlantaoccipitalis posterioru delerek kafa içine girer?

a. A. Carotis interna
b. A. vertebralis
c. A.Phoryngea oscendens
d. A. Meningea posterior
e. Oksipitalis

(Cevap B)
(Board Review Serisi, Anatomi, türkçe baskı, syf.260-261 ve 308-309)

3. Canalis pudendalis (Alcock kanalı)hangi boşluğun duvarındadır?

a. Cavitas pelvis b. Cavitas thorocisus
c. Cavitas abdominalis d. Fossa ischiorectalis
e. Fossa inguinalis

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Anatomi, türkçe baskı, s.210 şekil 6-1, 6-2; Tüm Tus Soruları, 6.baskı, 1.cilt, s.63-64, 46.sorunun açıklaması)

4. Göz kapağı kapanamayan birinde hangi sinir zedelenmiştir?

a. N. ophtalmicus
b. N.Facialis
c. N.maxillaris
d. N.mandibularis
e. N.auriculotemporalis

(Cevap B)
(Board Review Serisi Anatomi, Tü rkçe baskı s.316-318; Özet Bilgiler ve Enler, 6.baskı, 1.cilt, s.18(tablo), s.19,soru 68, s.28, syf.14)

5. Caput humeri fiksasyonu tam yapılmamış olan bir hastada , scapulanın arka üst bölümündeki kaslarda atrofi var ve kolun özellikle 15o'ye kadar abdüksiyonunda kısıtlılık var ise öncelikle hangi sinir felci düşünülür?

a. N.Suprascapularis b. N.Supscapularis
c. N.Dorsalis scapula d. N.axillaris
e. N.musculocutoncus

(Cevap A)
(Board Review Serisi Anatomi, Türkçe baskı, s.33-43;
Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, syf.2)

6. Dilin 2/3'ün ön kısmının tat duyusunun sinir uçları hangi gangligonda sonlanır?

a. Gangligon submandibulare
b. Gangligon oticum
c. Gangligon geniculi
d. Gangligontrigeminale
e. Gangligon pterygopalatinun

(Cevap C)
(Board Review Serisi Anatomi, Türkçe baskı, s.32*, 342; Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı 1.cilt, syf.55;
Tüm Tus Soruları, 6.baskı, 1.cilt, syf.)

7. Ductus parotideus hangisini deler?

a. M.pterygoideus lateralis
b. M.pterygoideus medialis
c. M.Buccinator
d. M.Orbicularis oris
e. M.Masseter

(Cevap C)
(Tüm Tus Soruları, 6.baskı, 1.cilt, syf.62, soru 38;
Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.2, syf.13)

8. Regio perinealisin görüldüğü şekilde X ile gösterilen kas hangisidir?
a. M.levator ani b. M.sfinkter ani externus
c. M.sfinkter ani internus d. M.coccygeus
e. M.transversus periner superficialis.

(Cevap B)
(Board Review Serisi Anatomi, Türkçe baskı, syf.211)
9. Ligamentum hepatoduodenalede olmayan yapı hangisidir?
a. A.gastica dextra b. V. porta
c. A.hepatika propria d. Duktus cholodecus
e. Plexus hepaticus

(Cevap A)
(Board Review Serisi, anatomi, Türkçe baskı, syf.168,193;
Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı 1.cilt syf.28)

10. Total histerektomi yapılan birinde yanlışlıkla bağlanabilen ve üreteri çaprazlayan arter hangisidir?

a. A.obturatoria b. A.overica
c. A.iliaca interna d. A.uterina
e. A.pudende interna

(Cevap D)
(Board Review Serisi, anatomi, Türkçe baskı, syf.225; Tüm Tus Soruları, 6.baskı, 1.cilt, syf.60, soru 21 - syf.53, soru 58;
Özet Bilgiler ve Enler, 2. baskı, 1.cilt, syf.39)

11. Hangisi bağ dokusunun ekstrasellüler elemanı değildir?

a. Kollagen fibril b. Elastik fibril
c. Retiküler fibril d. Glikozaminoglikanlar
e. Tonofilamentler

(Cevap E)
(Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı cilt.1, syf.75;
Tüm Tus Soruları, 7.baskı, cilt.1, syf.78, soru 64)

12. Hangisi kemik iliğinde granülosit kök hücresidir?

a. Myebblast b. Promyelosit
c. Metamyebsit d. Normoblast
e. Megakaryoblast

(Cevap A)
(Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı cilt.1, syf.99)

13. Plasenta hücre katlarından hangisi gebeliğin ilerlemesiyle ortadan kalkar?

a. Sinsityotrofoblast
b. Sitotrofoblast
c. Hofbauer hücresi
d. Fetal bağ dokusu mezensim hücreleri
e. Fetal kılcal damarların endotel hücresi

(Cevap B)
(Board Review Serisi, Obstetrik ve Jinekoloji, syf.14)

14. Sağ atriumun trabeküllü bölümü kalp borusunun hangi bölümünden farklanır?

a. Sol sinüs boynuzu
b. Sağ sinüs boynuzu
c. Turunkus arteriosus distali
d. Primitif sağ atrium
e. Sağ primitif pulmoner ven
(Cevap D)
(Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji Soruları, 2.baskı, syf.360, soru342)

15. Mitoz ve mayoz geçirmeyen germ hücresi hangisidir?

a. Spermatogonyum b. Sekonder spermatosit
c. Primer oosit d. Sekonder oosit
e. Spermatit

(Cevap E)
(Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji Soruları, 2.baskı, syf.299)

16. EKG'de T dalgası neyi gösterir?

a. İnteratriyal septum repolarizasyonu
b. Ventrikül repolarizasyonu
c. Ventrikül depolarizasyonu
d. Atrial depolarizasyonu
e. Atrial repolarizasyonu

(Cevap B)
(Board Review Serisi Fizyoloji, Türkçe baskı, syf.79-80;
Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji Soruları, 2.baskı, syf.99; Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.324;
Tüm Tus Soruları, 7.baskı, cilt.1, syf.117, soru.20)

17. Arteryel baroreseptörlerden kalkan impulslar neye neden olur?

a. Vazokonstriktör stimülasyonu
b. Kalbin vagal inarvasyonunun stimülasyonu
c. Venokontriksiyon
d. Periferik vazokonstrüksiyon
e. Genel sempatik tonus artışı

(Cevap B)
(Board Review Serisi Fizyoloji, Türkçe baskı, syf.98;
Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.327;
Tüm Tus Soruları, 7.baskı, cilt.1, syf.119, soru.32)

18. Hangisi artarsa vital kapasite azalır?

a. Soluk volümü
b. Ekspirasyon yedek volümü
c. İnspirasyon kapasitesi
d. İnspirasyon yedek volümü
e. Rezidüel volüm

(Cevap E)
(Board Review Serisi Fizyoloji, Türkçe baskı, syf.125,126,127;
Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.314)

19. İnsülinin yağ dokusu üstündeki etkilerinden olmayan hangisidir?

a. Yağ asidi sentezi artışı
b. Gliserol fosfat sentezi artışı
c. Glikuz girişinde artış
d. Lipoprotein lipaz inhibisyonu
e. Hormon sensitif lipaz inhibisyonu

(Cevap D)
(Gyton & Hall Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi, 9.baskı, syf.975)

20. Vestibüler impulslar serebellumda hangisine gider?
a. anterior lob b. Posterior lob
c. Flokkonoduler lob d. Nücleus dentatus
e. Nücleus vestibularis lateralis

(Cevap C)
(Tüm Tus Soruları, 3.cilt, syf.317, soru.134;
Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji soruları, 2.baskı, syf.50, soru.204)

21. 4 ay önce eline iğne batan bir hemşirenin serolojik sonuçları şöyledir;
Hbs Ag (-)
Anti Hbs (-)
Anti HAV IgM (-)
Anti HAV IgG (+)
Anti Hbc IgM (+)
Anti Hbe (+)
Bu hastada en muhtemel tanı hangisidir?

a. Geçirilmekte olan Hepatit A enfeksiyonu
b. Yıllar önce geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu
c. Hepatit B enfeksiyonunu pencere devresi
d. İyileşmekte olan Hepatit B enfeksiyonu
e. Akut Hepatit E enfeksiyonu

(Cevap C)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.154-160)

22. Endospor oluşturan bakteri hangisidir?

a. Pseudomonas Aurigonosa
b. Listeria Monocytogenez
c. Bacillus Anthrasis
d. Aeromonas Hydrafiliz
e. Salmenolla Typhi

(Cevap C)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.7)

23. Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

a. DNA Giraz inhibisyonu
b. Bakteri duvar sentez inhibisyonu
c. Protein sentez inhibisyonu
d. Folik asit metabolizması inhibisyonu
e. RNA polimeraz inhibisyonu

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.17 ;
Mikrobiyoloji Soruları, 3.baskı, syf.233
Cerrahi Bilimler, 1.cilt, syf.88)

24. Yanık yarasından en çok izole edilen türde yeşil renkte pigment yapan ve özel kokusu olan bakteri hangisidir?

a. Stafiloccus Aureus b. ? Hemolitik streptokok
c. Psedomonas Aurigizosa d. Pasterolla Multicidea
e. Escheria Coli

(Cevap C)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.86-87
Cerrahi Bilimler, 1.cilt, syf.88)

25. Kabuklu deniz hayvanı yenmesinden 16-72 saat sonra kramp tarzında ağrı ve sulu ishali olan birinde en olası etken hangisidir?

a. Gierdia Lambia b. Salmenolla enteridis
c. Yersinia enterocolitica d. Bacillus cereus
e. Vibrio parahemoliticus

(Cevap E)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.79-81)

26. Erişkinde sinüzite yol açmayan bakteri hangisidir?

a. H.influenza b. S.Pnomonia
c. B.Catarrhalis d. B.Subtilis
e. S.Aureus

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.323-325 ve syf.100-101)

27. Kısmen aside rezistan olan ve tüberküloz basili ile karışabilen bakteri hangisidir?

a. Nocardia astreroides b. Streptomyces türleri
c. Actinomyces İsraeli d. Leigonella Pnomophilia
e. E.Coli

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.112-113;
Mikrobiyoloji Soruları, 3.baskı, syf.120, soru.108 -Aynen)

28. Fimbriası olan Neisseria gonorre'nin fimbriasız biçime dönüşmesi durumunda hangisi gözlenir?

a. Mukozal epitelde kolonizasyon oluşmaması
b. Gram pozitif hale dönüşmesi
c. Bakterinin ölümü
d. Serolozik özgürlüğün kaybolması
e. Negatif kapsül sunşunun ortaya çıkması

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.7)

29. Brucella tanısında en sık kullanılan test hangisidir?

a. Compleman birleşmesi b. Aglütinasyon
c. Presipitasyon d. Hemaglütinasyon
e. Nötrolizasyon

(Cevap B)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.99-100)

30. Bakteriyel eksotoksinlere karşı konak savunması temel olarak hangisidir?

a. NK hücreleri
b. Polimorf nüveli lökosit cevabı
c. Hücre reseptör modülasyonu
d. IgG ve IgM
e. Protein sekrete eden aktif makrofaj

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.20,259)

31. Alternatif kompleman yolu nerden başlar?

a. C1 b. C9 c. C5 d. C3 d. C2

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.281-282)

32. Pediatri servislerinde nazokomiyal pnömoninin en sık viral sebebi nedir?

a. Respiratuvar sinsityal virüs b. İnfluenza
c. Parainfluenza d. Adenovirüs
e. Sitomegalovirüs

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.188 tablo, syf.183)

33. Hangisi hücre içinde inklüzyon cisimciği yapmaz?

a. Citomegalovirüs b. Kızamıkçık
c. Kuduz d. HSV Tip I
e. Su çiçeği

(Cevap B)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.155,165)

34. Revers transkriptaz inhibitörü olup HIV virüsüne karşı etkili olan hangisidir?

a. Zidovudin
b. Amantadin
c. Ribavirin
d. Asiklovir
e. Vidarabin

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.152-153
Board Review Serisi, Farmakoloji, syf.331-332)

35. Hangi mantar enfeksiyonu latex aglütinasyon testi ile vücut sularındaki kapsül polisakkarit antigeni saptanmasıyla tanınır?

a. Kandida b. Dermatofitoz
c. Kriptokok d. Aspergillus
e. Zigomikoz

(Cevap C)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.224;
Mikrobiyoloji Soruları, 3.baskı, syf.119, soru 94 ve 99)

36. Subkutan mikoz etkeni hangisidir?

a. Malezya furfur b. Sporotrix schenki
c. Histoplazma Çapsulatum d. Coccidiodes İmitis
e. Mycrosporium Kanis

(Cevap B)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.210-215;
Mikrobiyalaji Soruları, 3.baskı, syf.122 soru 118, syf.105 soru 3 -Aynen)

37. Antifungal tedaviye genellikle yanıt vermeyen mantar hangisidir?

a. Histoplazma b. Kandida
c. Sporotrikoz d. Aspergilloma
e. Kronik dissemine kandidiyazis

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.223,225)

38. Plazmodyum türlerinin eritrositlerde yol açtığı aşağıdaki belirtilerden hangisi plazmadium malaria ile ilişkilidir?

a. Eritrositlerde büyüme
b. Eritrositlerde schüffner tanecikleri
c. Eritrositlerde muza benzer gamefosit
d. Eritrositlerde çift kromotinli trofozoitşlerin oluşumu
e. Eritrositlerde rozete benzetilen 8 merozoitli olgun şizont oluşumu

(Cevap E)
(Boarde Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.241 tablo ve syf.237)

39. Kalaazar etkeninin besiyerinde üreyen şekli hangisidir?

a. Amastigot b. Promastigot
c. Epimastigot d. Tropomastigot
e. Prekist

(Cevap B)
(Mikrobiyoloji Soruları, Türkçe 2. baskı, syf.239,243;
Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe 2. baskı, syf.239,243;
Katzung, Medical Microbiyology and Immunology, 5.baskı, syf.289)

40. Sıvıları; içindeki protain yapısını bozmadan sterilize eden en uygun yöntem hangisidir?

a. Pastörizasyon b. Zar filtrasyondan süzme
c. UV ışınlar d. Isıtılarak kabartma
e. Pastör fırınında kuru ısı

(Cevap B)

41. Kumarinin antikoagülan etkisi hangisidir?
a. Glutamat yan zincirlerinin karboksikasyonunu engeller
b. fosfolipid yapısını bozarak
c. Kalsiyumu bağlayarak
d. Trombini inaktive ederek
e. Plasmini aktive ederek
(Cevap A)
(Board Review Serisi, farmakoloji, syf.207)

42. Nötrofillerde Cl- +H2O2 --> OCl- + H2O reaksiyonunu katalizleyen hangisidir?

a. Katalaz b. Glutatyan peroksidoz
c. Superoksit dismutaz d. Myeloperokridaz
e. Ksantin oksidaz

(Cevap D)

43. Hangi hormon hedef hücrede etkisini gösterebilmek için ikincil haberciye ihtiyaç duyar?

a. Kortizol b. T3
c. Aldosteron d. Testosteron
e. TSH

(Cevap E)

44. İnsülin/glukagon oranının artması hangisinin aktivitesini azaltır?

a. Glukokinaz b. PEP Karboksikinaz
c. Pirüvat kinaz d. Asetil GA Karboksilaz
e. Fosfofruktokinaz

(Cevap B)

45. Hangi reaksiyonda B12, 5 deoksiadenozil-kobalamin şeklinde, aynı molekül üzerinde tek karbon ünitesinin yerini değiştirir?

a. Metil malonoil CoA --> Süksinil CoA
b. dUMP --> dTMP
c. Propiyonil CoA --> Metilmalonil CoA
d. Homosistein --> Metionin
e. Homosistein --> Sistationin

(Cevap A)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.141)

46. Gaucher hastalığında hangi enzim eksiktir?

a. Heksominidaz b. ? Glükozidaz
c. Aril sülfatoz d. Seramidaz
e. Sfingomyelinaz

(Cevap B)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.134

47. Hangi mineral hormonal olarak düzenlenir?

a. Kobalt b. Demir
c. Selenyum d. Sodyum
e. Çinko

(Cevap D)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.230)

48. Yağ asitleri sentezi içim mitokondrideki asetil KoA'nın karbon iskeleti hangi formda stoplazmaya taşınır?

a. Oksaloasetat b. ? ketoglutarat
c. Pirüvat d. Sitrat
e. Gliseraldehid-3-fosfat

(Cevap A)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.125)

49. Hücredeki hidrolik enzimler nerededir?

a. Lizozom b. Plazma membranı
c. Mitokondri d. Ribozom
e. Hücre çekirdeği

(Cevap A)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.61)

50. Redükte formu CO tarafından inhibe edilen Elektro Transport Zinciri elemanı hangisidir?

a. Sit, C b. Sit, B
c. Sitokrom oksidaz d. CoQ
e. NADH dehidrogenaz

(Cevap C)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.154)

51. Serumdaki en yüksek anyon hangisidir?

a. HCO3 b. Cl-
c. HPO4 d. SO4
e. Organik asitler

(Cevap B)
(Cerrahi Bilimler, 1.cilt Genel Cerrahi, syf.32,
Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.163)

52. Hangisi sonucunda zimogen enzimler aktif enzimlere dönüşür?

a. Kısmi preteoliz b. Substrat bağlama
c. ATP ile aktivasyon d. Enzimatik fosforiasyon
e. Defosforilasyon

(Cevap A)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.157)

53. Ubikitinin temel görevi nedir?

a. Steroid hormon reseptörü
b. Kahverengi yağ dokusu mitokondrisi ısı regülasyon proteini
c. Isı şok proteini
d. Hücre membranı kan grubu antigeni taşınması
e. Ökaryotlardan protein yıkımı

(Cevap E)

54. Hangi marker eşlemesi yanlıştır?

a. Plazma zarı - Na/K ATPaz
b. Mitokondri - LDH
c. Nükleus - DNA polimeraz I
d. Peroksizom - Katalaz
e. Lizozom - Asit fosfotaz

(Cevap B)
(Tüm Tus Soruları, cilt 1, 7.baskı, syf.81)

55. Lipoprotein lipaz aktivasyonunu hangisi sağlar?

a. Apo A I b. Apo A II
c. Apo B 100 d. Apo C II
e. Apo D

(Cevap D)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.129)

56. En önemli plazma tampon sistemi hangisidir?

a. Bikarbonat / Karbonik asit tampon sistemi
b. İnorganik fosfat
c. Protein
d. Hemoglobin
e. Organik fosfat

(Cevap A)
(Cerrahi Bilimler, 1.cilt Genel Cerrahi, syf.26)

57. Trombosit aggregasyonunu hangisi uyarır?

a. PGF2 ? b. PGE2 c. TXA2
d. LTE4 e. LTB4

(Cevap C)
(Özet Bilgiler ve Enler, cilt 1, syf.138)

58. Hangi glikoz enzimi flourid ile inhibe olur?

a. fosfofruktokinaz
b. Gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenaz
c. Fosfogliserat mutaz
d. Enolaz
e. Pirüvat kinaz

(Cevap D)

59. Kortikosteron sentezi hangi steroidden başlar?

a. Aldosteron b. Kortikosteron
c. Testosteron d. Progestesteron
e. Estradiol

(Cevap D)

60. Oksidatif fosforilasyon'da adenin nükleotid taşıyıcısını bloke ederek inhibisyona yol açan hangisidir?

a. Rotenon b. Antimisin
c. Atraktilozid d. Barbitüratlar
e. Oligomisir

(Cevap C)

61. Von Recklinghausen hastalığında multipl bulunan tümör hangisidir?

a. Fibroadenom b. Retinoblastom
c. Nörofibrom d. Adenomatöz polip
e. Bazal hücreli karsinom

(Cevap C)
(BRS Patoloji 1999, s. 54 ve Patoloji soruları 5. Baskı s.247 soru 28)

62. Kronik inflamasyonda doku hasarı tamiri, fibrozis ve angiogenezden sorumlu faktör hangidir?

a. Aktive makrofaj b. Mast hücresi
c. Endotel d. Nötrofil
e. Bazofil

(Cevap A)
(BRS Patoloji s.26, Patoloji soruları s 2. Soru 8)

63. Graft versus host reaksiyonu görülmesi en olası nakil hangisidir?

a. Otolog kemik iliği
b. Otolog kök hücre
c. Allogenik karaciğer nakli
d. Allogenik böbrek nakli
e. Allogenik kemik iliği nakli

(Cevap D) ( Cerrahi Bilimler, 1.cilt, syf. 174)

64. İmmünglobulinleri sentezleyen ve üzerinde taşıyan hangisidir?

a. Monosit b. Plazma hücresi
c. B lenfosit d. T lenfosit
e. Mast hücresi

(Cevap B)
(Robbins Temel Patoloji.4. bs s. 118, Patoloji Soruları s.47 soru 18)

65. Çocukluk çağı myokard infarktüsü, koroner arter anevrizması, rüptür ve trombozlara yol açan mukokutaneöz lenf düğümü sendromu da denilen hastalık hangisidir?

a. PAN b. Sifiliz
c. Kawasaki d.Churg Straus
e.Good Pasture

(Cevap C )
(BRS Patoloji s.133, Patoloji soruları 5. Bs. S.87 soru 12)

66. Ateroskleroz için risk faktörü olmayan hangisidir?

a. Erkek cinsiyet b. Diabet
c. Hipertansiyon d. Aile öyküsü
e. Yüksek HDL seviyesi

(Cevap E)
(BRS Patoloji s.126, Patoloji soruları 5. Bs. S.85 soru 2 )

67. Ekstra nodal lenfoma yerleşimli B lenfosit kökenli Non- Hodgkin lenfomalar hangisidir?

a.Angioimmünoblastik lenfadenopati ile ilişkili lenfoma
b.Enteropati ile ilişkili ince barsak lenfoması
c.Angiosentrik lenfoma d.MALToma
e.Myzis Fungoides
(Cevap D) ( Genel Cerrahi soruları 4. Bs s.126 soru 253)

68. Otoimmün gastrit için hangisi karekteristiktir?

a. antrumda intestinal metaplazi
b. antrumda folikül oluşturan lenfosit
c. kardiya mukozasında atrofi
d. korpus, fundus bezlerinde atrofi
e. korpus mukozasında kronik atrofik gastrit ve H.pilori enfeksiyonu

(Cevap D)

69. Pott hastalığı nereyi tutar?

a.uzun kemikler b.pelvis -kafa
c.vertebra korpusu d.El - ayak
e.Mandibula- maksilla

( Cevap C) ( BRS Patoloji s.358)

70. Mesane kanseri için risk faktörü olmayan hangisidir?

a. UV ışın
b. Sigara
c. Endüstriyel aril amine maruz kalma
d. Fenasetin
e. Şistozoma hematobium enfestasyonu

(Cevap A)
(BRS Patoloji s.273 Patoloji soruları s. 179 soru 36)

71. Berger hastalığında gözlenmeyen hangisidir?

a. fokal proliferatif glomerülonefrit
b. diffüz mesengial proliferasyon
c. diffüz membranöz proliferasyon
d. kresentik glomerülonefrit
e. normal mikroskopik görünüm

(Cevap C) ( Patoloji soruları s.174 tablo 2, Anderson Pathology p.2099)

72. Spontan intraserebral kanamanın en sık görülen nedeni hangisidir?

a. anevrizma b. hipertansiyon
c. tümör d. AV malformasyon
e. Kan diskrazileri

(Cevap B) (BRS Patoloji s.373)

73. Karaciğer ışık mikroskopisinde hepatit B virüs enfeksiyonu olabileceğini düşündüren morfolojik bulgu hangisidir?

a. hepatosit sitoplazmasında buzlu cam görünümü
b. portal alanda lenfosit infiltrasyonu
c. Kupffer hücre hiprplazisi
d. Limiting membran harabiyeti
e. Parenkimde nekroinflamatuar odakların saptanması

(Cevap A) (Patoloji soruları s.150 soru 27)

74. Distal kolondan başlayan, proksimale ilerleyen, mukozada sınırlı, aktif kolit ve ülserasyon, psödopolip gelişimi, ileri olgularda toksik megakolon gelişebilen hastalık hangisidir?

a. ülseratif kolit b. Crohn
c. Amebiazis d. Tüberküloz
e. Giardiazis

(Cevap A)
(BRS Patoloji s.230 Patoloji soruları s.133 Soru .29
Cerrahi Bilimler, 1.cilt Genel Cerrahi, syf.336)

75. Üzerindeki mukozayı ülsere etmeden bronş içine doğru polipoid şekilde büyüyen tümörün histolojik incelemesinde, üniform, mitoz ve atipi göstermeyen yuvarlak hücrelerden oluşan kordonlar görülüyor. Kromogranin ve NSE ilepozitif boyanan bu tümör hangisidir?

a. Yassı hücreli karsinom
b. Adenoid kistik karsinom
c. Hamartom
d. Karsinoid tümör
e. Bronkoalveolar karsinom

(Cevap D) (Patoloji soruları s.105 Soru 15)

76. Yirmi yaşında bir erkek, sağ dizinde 2 aydır süren şişlik ve ağrı yakınmasıyla başvuruyor. Radyografide femur alt metafizinde medüller kaviteyi dolduran, korteksi destrükte eden, solidkistik alanlar içeren lesyon saptabıyor.
Bu hasta için en mümkün tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Soliter kemik kisti b. Osteosarkom
c. Osteokondrom d. Anevrizmal kemik kisti
e. Kemiğin dev hücreli tümörü

(Cevap B)
(BRS Patoloji s360 Patoloji soruları s245 soru 15)

77. Bağ doku stroması çok aşırı artmış olan tümörlere ne ad verilir?

a. Solid karsinom b. Skiroz karsinom
c. Adeno karsinom d. Medüller karsinom
e. Teratom

(Cevap B) (Patoloji soruları s.59 soru 3)

78. Makroskopik olarak overde unilateral, solid, bazen de kistik gelişen, salgıladığı östrojen nedeniyle kız çocuklarda erken cinsel gelişmeye, yetişkinlerde ise endometriyal hiperplazi ve karsinoma neden olan overin seks kord tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Granüloza teka hücreli tümör
b. Disgerminom
c. Fibroma
d. Sertoli Leydig hücreli tümör
e. Hilus hücreli tümör

(Cevap A)
(Patoloji soruları s.203 soru 42
Board Review Serisi, Obstetrik ve Jinekoloji, syf.297)

79. Aşağıdaki doku komponetlerinden hangisi fazla olursa overin immatür malign teratomlarında malignite derecesi artar?

a. İmmatür nöroepitelyal doku
b. İmmatür çizgili kas dokusu
c. İmmatür epitelyal doku
d. İmmatür kıkırdak dokusu
e. İmmatür kemik dokusu

(Cevap A)

80. Aşağıdaki meme kanseri tiplerinin hangisinde, prognoza ilişkin beklenti diğerlerinden daha iyidir?

a. Metaplastik karsinom
b. Taşlı yüzük hücreli karsinom
c. İnvaziv lobüler karsinom
d. Tübüler karsinom
e. Klasik invaziv duktal karsinom

(Cevap D)
(Patoloji soruları s.215 soru 31
Cerrahi Bilimler, 1.cilt Genel Cerrahi, syf.198)

81. Aşağıdaki ilaç uygulama biçimlerinden hangisi, sistemik etki elde etmek için kullanılmaz?

a. Rektum içi b. İntranazal
c. İntraartiküler d. Sublingual
e. Transdermal

(Cevap C)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.7-8; Farmakoloji Soruları, 2.baskı, syf.10;
Özet bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.169)

82. Aşağıdaki ilaç etkilerinden hangisine karşı yaşlı hastalarda duyarlılık artmaz?

a. Antikolinerjik ilaçların santral etkileri
b. İzoproterenolün taşikardi yapıcı etkisi
c. Oral antikoagülanların antikoagülan etkileri
d. Benzodiazepinlerin trankilizan etkileri
e. Morfinin analjezik etkisi

(Cevap B)
(Tıbbi Farmakoloji, Oğuz Kayaalp, 8.baskı, syf.99)

83. Aşağıdakilerden hangisi cAMP'nin etkilerinden biri değildir?

a. Miyometriyumda gevşeme
b. Adipoz dokuda lipid sentezinde artma
c. Kalpte pozitif kronotrop etki
d. Kalpte pozitif inotrop etki
e. Damar düz kasında gevşeme

(Cevap B)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.30; Harperin Biyokimyası, Barış Kitabevi, syf.587)

84. Aşağıdaki antimuskarinik ilaçlardan hangisi, terapötik dozlarda mukosiller klerensi azaltmaz?

a. Homatropin b. Propantelin
c. Atropin d. İpratropium
e. Skopolamin

(Cevap D)
(Tıbbi Farmakoloji, Oğuz Kayaalp, 8.baskı, syf.1159)

85. Aşağıdakilerden hangisinde nöromüsküler kavşaktaki blokör etkisi en çabuk başlar?

a. Metaküryum b. Atraküryum
c. Doksaküryum d. Panküronyum
e. Roküronyum

(Cevap E)
(Tıbbi Farmakoloji, Oğuz Kayaalp, 8.baskı, syf.817)

86. Aşağıdakilerden hangisi, malign hipertermi tedavisinde yararlı olabilir?

a. Progabid b. Tizanidin
c. Baklofen d. Glisin
e. Dantrolen
(Cevap E)
(Tüm Tus Soruları, Farmakoloji, anestezik ilaçlar, soru 18; Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.42)

87. Aşağıdakilerden hangisinin anti-inflamatuar etkisi yoktur?

a. Naproksen b. İbuprofen
c. İndometasin d. Probenesid
e. Ketoprofen

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.190-191;
Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.253;
Tüm Tus Soruları, Farmakoloji, antinflamatuar ilaçlar soru 11)

88. Aşağıdaki amtihipertansif ilaçlardan hangisinin belirgin yan etkisi ilk-doz senkopudur?

a. Kaptopril b. Rezerpin
c. Losartan d. Klorotiazid
e. Prazosin

(Cevap E)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.51-52,92;Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.207)

89. Membran stabilize edici ve intrinsik sempatomimetik aktiviteleri olmayan nonselektif beta adrenoseptör blokörü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Propranadol b. Nadolol
c. Pindolol d. Metoprolol
e. Atenolol
(Cevap B)
(Özet bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.208)

90. Aşağıdakilerden hangisi digoksin emilimini önler?

a. Kortizon b. Kolestiramin
c. Kinidin d. Rezerpin
e. Halotan
(Cevap B)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.80)

91. Aşağıdakilerden hangisi prolaktin salınımını inhibe eder?
a. Dopamin b. Morfin
c. Metadon d. Östrojenler
e. Metoklopramid
(Cevap A)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.249; Tüm Tus Soruları, 7.baskı, cilt.1, syf.192, soru 47)

92. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin tokolitik etkisi yoktur?

a. Tiramin b. Ritodrin
c. Fenoterol d. Albuterol
e. Terbutalin

(Cevap A)
(Tıbbi Farmakoloji, Oğuz Kayaalp, 8.baskı, syf.1190;
Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.215
Board Review Serisi, Obstetrik ve Jinekoloji, syf.173)

93. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hiperürisemi yapabilir?

a. Kolşisin b. Allopürinol
c. Rezerpin d. Klorotiazid
e. Propranolol

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.65; Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.215; Tüm Tus Soruları, Farmakoloji, KVS'yi etkileyen ilaçlar soru 4)

94. Folinik asit aşağıdaki ilaçlardan hangisinin toksisitesini anlamak amacıyla kullanılır?

a. Kaptopril b. Metotreksat
c. Fenitoin d. Fenasetin
e. Vinkristin

(Cevap B)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.351; Özet Bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.191; Tüm tus soruları, Farmakoloji, antineoplastik ilaçlar soru 9)

95. Veba tedavisinde aşağıdaki antibakteriyal ilaçlardan hangisi, öncelikle tercih edilmelidir?

a. Streptomisin b. Rifampin
c. Metronidazol d. Kloramfenikol
e. Tetrasiklin

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.97
Board Review Serisi, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Türkçe baskısı, syf.97)
96. Aşağıdaki antitüberkiloz ilaçlardan hangisi, intraselüler olarak yerleşmiş basile etkili değildir?
a. Etambutol b. İzoniazid
c. Rifampin d. Streptomisin
e. Pirazinamid

(Cevap D)
(Tıbbi Farmakoloji, Oğuz Kayaalp, 8.baskı, syf.310;
Özet bilgiler ve Enler, 2.baskı, cilt.1, syf.179)

97. Aşağıdakilerden hangisi vazopresin reseptörlerini stimüle ederek etki gösteren bileşiklerden biri değildir?

a. Psilosin b. Terlipresin
c. Desmopresin d. Lipresin
e. Fenipresin

(Cevap A)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.253)

98. Aşağıdakilerden hangisi, glukokortikoidlerin etkilerinden değildir?

a. Bazofillerden histamin ve lökotrien C4 salınımının engellenmesi
b. Periferik lökositlerin dağılımının değişmesi
c. Sitokinlerin salınımını artırarak fibroblast proliferasyonunun engellenmesi
d. Makrofajların fagositik aktivitesinin azalması
e. Lipokortin sentezini artırarak fosfolipaz A2'nin inhibe edilmesi

(Cevap C)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.266;
Tüm Tus Soruları, Farmakoloji, Antineoplastik ilaçlar s 9)

99. Aşağıdaki ilaç çiftlerinin hangisinde, I.ilaç, II. ilacın metabolizmasını hızlandırır?

I. İLAÇ II.İLAÇ
a. Barbitüratlar Kortikosteroidler
b. Eritromisin Karbamazepin
c. Simetidin Fenitoin
d. Kloramfenikol Fenitoin
e. Kloramfenikol Sulfonilüre

(Cevap A)
(Özet bilgiler ve Enler, 7.baskı, cilt.1, syf.243)

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle olan zehirlenmelerde tedavi amacıyla N-asetil sistein kullanılabilir?

a. Siyanür b. Talyum
c. Arsenik d. Asetaminofen
e. Morfin

(Cevap D)
(Board Review Serisi, Farmakoloji, Türkçe baskı, syf.190;
Tüm Tus Soruları, 7.baskı, cilt.1, syf.340 soru.23, syf.342 soru 38)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
13:41 - Erdoğan: Aşıda yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağız13:40 - Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı13:39 - Çöpçüler Kralı'nın çekildiği sokağa Kemal Sunal'ın adı verildi13:34 - Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi13:33 - Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
13:29 - Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek13:26 - 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti13:24 - Yüz yüze eğitimde ailelere öneriler: Kaygınızı çocuğa yansıtmayın13:21 - 'Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor'13:18 - Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz13:15 - Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu12:50 - Akrabalarının eşini darbederek parasını çalan iki kişi yakalandı12:47 - 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak12:29 - OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti
12:06 - Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam