Doçentlik jurisine 72 yaştan dolayı iptal kararı

Ankara 17. İdare Mahkemesi, mevzuata aykırı olarak 72 yaşını doldurmuş akademisyen ile oluşturulan komisyonun eser incelemesinin iptaline karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Temmuz 2014 00:08
Doçentlik jurisine 72 yaştan dolayı iptal kararı

Bir Üniversitesinde yaşanan bir olayda, doçentlik jürisine, 72 yaşını doldurmuş bir akademisyen de jüri olarak alınmıştır. Jüri, eser incelemesinde 2'ye karşı 5 oyla, adayı başarısız bulmuştur. Kişi dava açmıştır. Mahkeme jüri mevzuata uygun olarak oluşturulmadığı için sınavın iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
ANKARA
17. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO: 2013/1276
KARAR NO: 2014/510

DAVACI: ...
VEKILI: ...

DAVALI: ÜNIVERSITELERARASI KURUL BASKANLIGI /ANKARA
VEKILI: AV. AYSUN SIVRIKAYA-Aynı yerde

DAVANIN ÖZETI: ... Üniversitesi Endüstri Mühendisligi Bölümü Ögretim Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, Ekim 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına yaptıgı basvuru neticesinde eser incelemesi asamasında basarısız sayılmasına iliskin 13.03.2013 gün ve 3003 sayılı isleme yaptıgı itirazın reddine iliskin 15.04.2013 tarih ve 4295 sayılı islemin; basvuru beyannamesinde belirtilen 3 eserin ilgili dergi tarafından geri çekildigi ancak güncellemenin söz konusu olmadıgı, A3 ve A4 yayınlarının birbirinin tekrarı olduguna iliskin iddiaların etik ihlali incelemesiyle ortadan kalktıgı, diger yandan sınav jürisinin hatalı olusturuldugu iddialarıyla iptal istenilmektedir

SAVUNMANIN ÖZETI: Davacının eserlerinin yapılan inceleme neticesinde 2/5 oyçoklugu ile basarısız bulundugu, adayın yayınlarının birbirini tekrar etmesinin gerekli kriterlere aykırı oldugu, diger yandan, 15.10.2012 tarihli Üniversitelerarası Kurul toplantısında 72 yasını doldurmus jüri üyelerinin eser incelemesi asamasında bulunmamasına ve bulunulan asamaların geçersiz sayılmasına karar verildigi; ancak bunun geçmise etkili olmadıgıuna yönelik karar alındıgı, islemde hukuka aykırılık bulunmadıgı belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara 17. Idare Mahkemesi'nce geregi görüsüldü:

Dava, ... Üniversitesi Endüstri Mühendisligi Bölümü Ögretim Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, Ekim 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına yaptıgı basvuru neticesinde eser incelemesi asamasında basarısız sayılmasına iliskin 13.03.2013 gün ve 3003 sayılı isleme yaptıgı itirazın reddine iliskin 15.04.2013 tarih ve 4295 sayılı islemin iptali istemiyle açılmıstır.

31.01.2009 gün ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüge giren Doçentlik Sınav Yönetmeliginin 5. maddesinde, "(1) Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Sınav Komisyonunun önerisi üzerine, doçentlik basvurusunda bulunan adaylardan her biri için bes kisilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye belirler. Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın basvurdugu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. Adayın basvurdugu alanda yeterli ögretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere bes üye ile teskil edilebilir.

(2) Doçentlik jürilerinde görev alabilecek ögretim üyelerinin listesi, bunlara hangi alanlarda doçentlik jürilerinde görev alabileceklerinin sorulması üzerine alınacak olan cevaplar ile kadrosunun bulundugu üniversitenin görüsü dikkate alınarak hazırlanır. Bu listeler, akademik yükseltmeler, istifa veya emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılmalar göz önünde bulundurularak Yüksekögretim Kurulu personel veri tabanı üzerinden güncellenir. Doçentlik sınav komisyonundaki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili alanlarda yer alan ögretim üyeleri arasında objektif ölçütlere göre ve esit olarak dagıtılır.

KAPAT [X]

(3) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için ögretim üyesinin Devlet veya vakıf üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmıs ve yetmisiki yasını doldurmamıs olması sarttır. " hükümlerine yer verilmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, .. Üniversitesi Endüstri Mühendisligi Bölümü Ögretim Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, Ekim 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına yaptıgı basvuru neticesinde, bes asıl ve iki yedek üyeden olusturulan jürinin davacının eserlerini inceleyerek 2/5 çogunlukla basarısız sayılmasına iliskin 13.03.2013 gün ve 3003 sayılı isleme yaptıgı itirazın reddine iliskin 15.04.2013 tarih ve 4295 sayılı islemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Olayda, asıl üyeler içinde bulunan jüri üyelerinden 04.01.1938 dogumlu Prof. Dr. Sami...'ın yetmisiki yasını doldurmamıs olma sartını saglamadıgı halde jüride görev almak suretiyle davacının eserleri hakkında olumlu oy kullandıgı görülmekte ise de; Üniversitelerarası Kurulun 15.10.2010 tarihli toplantısında, jürinin kuruldugu tarihte 72 yasını doldurmus ögretim üyelerinin eser inceleme raporunun degerlendirmeye alınmamasına, sözlü sınava katılmamasına, her nasılsa katılımıyla yapılan sınavın geçerli olmadıgına karar verildigi gibi Yönetmeligin 5/3 maddesi hükmününü bu hususu açıkça kurala bagladıgı görülmektedir.

Bu durumda, mevzuat uyarınca hatalı olusturulan jüri tarafından yapılan eser incelemesi sonucunda tesis edilen davacının eser incelemesi asamasından basarsız sayılmasına iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 210,95 TL yargılama gideri ve A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 750,00 TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece yapılan 68,60 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istegi halinde kararın kesinlesmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere 30/04/2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan
DURMUS TASER
37999
Üye
OGUZ SALMAN
97685
Üye
CUMHUR ÖZTÜRK
41498

Bu Habere Tepkiniz