2015 öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planı

Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılı öğretmenlerin hizmet içi eğitim planını yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2015 17:39, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59
2015 öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planı

T.C.
> MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015
Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ile taşra teşkilatı birimlerinin görüşleri alınarak "2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı" hazırlanmıştır.


2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı için tıklayınız.


2015 Yılında düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, ilgi Yönetmelik ve ekte belirtilen "Uygulama Esasları" çerçevesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütülmesi gerekmektedir.

Ayrıca 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planınında yer alan faaliyetler ile hizmetiçi eğitim konusunda düzenlenecek konferans, sempozyum, çalıştay, komisyon çalışması vb. faaliyetlerde;

a) Katılımcı, eğitim yöneticisi, eğitim görevlisi, eğitim programı, faaliyet tarihi ve eğitim merkezlerinin planlanmasına ilişkin iş ve işlemlerinin,

b) Planda yer alan faaliyetler ile ihtiyaçlar doğrultusunda plana ilave edilecek faaliyetlerin her türlü açılış, erteleme, iptal, değişiklik ve harcama (dış krediler dahil) onaylarının,

c) Hizmetiçi eğitim faaliyetleri dışında konferans, sempozyum, çalıştay, komisyon çalışması vb. faaliyetlerin her türlü planlama ve harcama onaylarının,

d) Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin protokollerinin, yürütülmesi gerekmektedir.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde; 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve uygulama esaslarının yürürlüğe konulmasını, faaliyetlere ilişkin bürokratik işlemlerin azatılarak hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yukarıda yer alan işlemler için Bakan adına imzalama yetkisinin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

Doç. Dr. Ali YILMAZ
Genel Müdür V.

EK-2

2015 YILI ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI

1- 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı, Bakanlığımız ilgili birimlerinin eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zorunlu haller dışında eğitim planında değişiklik yapılmayacaktır.

2- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, öğretmenlerle ilgili düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği yapacaklardır.

3- Eğitim Planı, faaliyetlere başvurular ve başvuru sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden takip edilecektir. İşlemler aşağıda belirtilen takvime göre internet üzerinden yapılacaktır. Bu uygulama kurum amirlerince personele duyurulacaktır.

4- Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Buna göre;

-Herhangi bir faaliyete başvuru, o faaliyetin başlama tarihinden 75 gün (2,5 ay) öncesine kadar yapılabilecektir.

-Onaylama işlemleri okul/kurum, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince 10'ar günlük süreler içerisinde, ilgili merkez teşkilatı birimlerince de takip eden 20 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

5- Bir personel, yıl içinde en çok 5 faaliyet için başvuru yapabilecektir. Personel, projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en fazla bir hizmetiçi eğitim faaliyetine katılabilecektir.

6- Her onay makamınca, onaylama sırasında başvuru yapan personelin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup olmadığı incelenecektir. Kriterlere uymayan personelin başvurusu onaylanmayacaktır. Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun uygunluğundan personelin kendisi ve kurum amiri doğrudan sorumlu olacaktır.

7- Personelin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden eşit oranda faydalanabilmesi göz önünde bulundurulacaktır. Bu amaçla son iki yıl içerisinde aynı konuda kursa katılan personelin başvuruları, okul/kurum müdürlüklerince reddedilecektir.

8- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri;

a) Faaliyete katılacakların listelerini (Liste-1), onay takvimi süresinde http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yer alan hizmetiçi eğitim başvuru modülünde onaylamış olacaklardır.

b) Hizmetiçi eğitim etkinlik programını, ders dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesini (Liste 2) ilgili faaliyetin başlama tarihinden 25 gün önce (birimlere ait son onay tarihi) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

9- Tüm yazışmalarda faaliyetin adı, tarihi, yeri, numarası, faaliyetteki görevlilerin ve katılımcıların vatandaşlık numaraları, görevli oldukları kurum ve kadrolarının bulunduğu kurum mutlaka belirtilecektir.

10- Eğitim Planında yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait planlama, düzenleme, başvuru, onay, duyuru, erteleme, değişiklik, açılış onayı, iptal, görevlendirme vb. gibi işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Muhtemel ilave ve değişiklikler ile internet ortamında yapılmayan işlemler dışında ayrıca herhangi bir yazı/faks gönderilmeyecektir.

11- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ve valilikler, açılış işlemleri tamamlanarak eğitim faaliyetlerine katılması kesinleşen ve görevlendirilen personelin görevlendirme onaylarını ve listelerini http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgililere gerekli duyurunun zamanında yapılmasını sağlayacaklardır.

12- Görev değişikliği veya mazereti sebebiyle faaliyete katılmayacak personelin yerine Bakanlık birimleri ve valilikler görevlendirilmesini istedikleri personeli faaliyetin başlama tarihinden en az bir hafta önce Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce onay alınmadan ilgili kişi/kişiler görev mahallinden ayrılmayacaktır.

13- MEBBİS veri tabanında bilgileri olmayan ancak faaliyete katılması gereken personelin kimlik ve görev yeri bilgileri, ilgili birimce Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

14- Faaliyetlerde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin konunun uzmanı olmasına ve seçimine özen gösterilecektir.

15- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin, öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kanalıyla yapmaları esastır. Bu sebeple, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, eğitim planında yer alanların dışında faaliyet düzenlenmesi için doğrudan valiliklere talimat göndermeyip öğretmenler için ihtiyaç duydukları faaliyete ilişkin tekliflerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ileteceklerdir. Valilikler, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce uygun görülerek bildirilen faaliyetleri planlayıp düzenleyeceklerdir.

16- Hizmetiçi eğitim faaliyeti sonunda, eğitim görevlilerinden alınacak eğitim materyali, (ders notları, CD, disket vb.) eğitim yöneticisi tarafından Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

17- Mazeretleri sebebiyle, çağrıldıkları hizmetiçi eğitim faaliyetine katılamayacak olanların, mazeretlerine ilişkin dilekçe ve belgeleri en kısa zamanda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

18- Eğitim planında yer almayan ancak ilgili birimlerce açılması zaruri görülen plan dışı ek faaliyetlere ait teklifler, gerekli işlemlerin zamanında yetiştirilebilmesi için faaliyetin başlayacağı tarihten en az 20 gün önce tüm bilgi ve belgelerle birlikte Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

19- Giderleri kendileri veya kuramlarınca karşılanmak kaydıyla;

a) Özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve benzer statüdeki kurumlarda görevli öğretmenler, kurum amirleri ve ilgili birim teklifleri ile,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler, kurum amirlerince doğrudan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teklifleri ile,

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler kendi kuramlarınca seçilmiş olmak kaydıyla,

d) Bakanlığımızca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yaz tatillerinde veya kurumlarınca izinli sayılacakları dönemlerde bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılabilecektir.

20- İlgili birim tarafından süresi içerisinde tamamlanmayan faaliyetlere ait teklifler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce işleme alınmayacak ve o faaliyetler iptal edilecektir.

21- Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine çağrılanlar, eğitim merkezine eş ve çocuklarını getirmeyeceklerdir.

22- Eğitim planı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayınlanacaktır.

2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber