1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonaları Yönetmeliği

20 Kasım 2006 23:16
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararı: 15/8/1983-83/6950
Resmî Gazete : 30.10.1983 / 18206

Ek ve Değişiklikler:

1) 18/6/2001-2001/2680 B.K.K. (25.7.2001/24473 RG)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî
okullarda yatılı okuma imkanı sağlamak üzere, parasız yatılı okumaya hak
kazanan öğrencilerle, paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için açılan
pansiyonların yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir.
Madde 2- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda
açılan pansiyonların yönetimine, görevlilerin görev, yetki ve
sorumluluklarına, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme esaslarına
ve paralı yatılı öğrenci taksitlerinin alınmasına ilişkin temel konuları
kapsar.
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
"Okul", Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim
kurumları;
"Pansiyon", ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında parasız ve paralı
yatılı okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının
karşılandığı yeri;
"Belletici", ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan parasız ve
paralı yatılı öğrencilerin, ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve
gözetimi ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer idarî hususları yürütmekle
görevli kişileri;
ifade eder,
Madde 4- Bu Yönetmelik 11/08/1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 16. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Madde 5- Millî Eğitim Bakanlığı parasız ve paralı yatılı okutulacak
öğrenciler için pansiyon açabilir.
Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde,
bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri imkanları dikkate
alınır. Pansiyon ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir.
Pansiyonlarda, parasız ve paralı- yatılı öğrenciler ile bu Yönetmelik
kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim Bakanlığınca izin verilenler
dışında hiç kimse barındırılamaz.
Parasız yatılı öğrencilere ayrılan kontenjanlara, paralı yatılı öğrenci
alınamaz.
Madde 6- Paralı yatılı okumak isteyen öğrencilerin sayısı pansiyona ait
kontenjanı aştığı takdirde bu öğrencilerin kabullerinde aşağıdaki sıraya
uyulur:
a. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocukları,
b. Mahrumiyet bölgelerinde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan
yerlerden gelen öğrenciler,
c. Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği düzeyde ve türde okul
bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler,
d. Devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunduğu halde bakacak kimseleri
bulunmayan öğrenciler.
Madde 7- Okulların paralı yatılı öğrenci kontenjanı her öğretim yılından
önce Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Öğrencilerin pansiyona
kabulleri ile ilgili kontenjan sıralaması ve kayıt kabulleri, her öğretim
yılı okula kayıt-kabul süresi içinde yenilenir. Ancak, bir önceki yılda
paralı yatılı okuyan öğrencinin, süresi içinde kaydını yenilediği
takdirde, aynı okulda paralı yatılı okuma durumu devam eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim
Madde 8- Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, kanun, tüzük, yönetmelik
ve emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini
yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı
görevlendirir.
Madde 9- Müdür yardımcısı pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden
müdüre karşı sorumludur. Pansiyonla ilgili müdür yardımcısının başlıca
görevleri şunlardır:
a. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak,
b. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini yapmak,
c. Etüdlerin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,
d. Yatılı öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini
düzenlemek,
e Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz
ve tertipli tutulmasını sağlamak,
f. Ambardan, tabelaya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini
kontrol etmek,
g. Günlük tabelayı (varsa diyet uzmanı ile) hazırlatmak,
h. Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını
denetlemek,
i. Pansiyonlarla ilgili diğer görevleri yapmak.
Madde 10- (Değişik birinci fıkra: 25.7.2001/24473 RG) Yatılı ve pansiyonlu
okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd
çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici
görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli
sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim
kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik
verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile
görevlendirilir.
(Değişik ikinci fıkra: 25.7.2001/24473 RG)Bir günde;
1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2,
50 ve daha fazla öğrenci için 3,
2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve
daha fazla öğrenci için 3,
belletici görevlendirilmesi esastır.
(Değişik üçüncü fıkra: 25.7.2001/24473 RG)Belleticiler, görevlerinden
dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince
hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek
öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları
pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı
pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici
görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet
tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi
belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar
ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici
öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum
sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.
Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır.
a. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile
ilgilenmek.
b.Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etüdlerde sessizce ders
çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde
karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,
c. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini
kontrol ederek gereken direktifleri vermek,
d. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde
yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,
e. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak
yapılmasını sağlamak,
f. Etüd aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,
g. Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür
yardımcısına vermek,
h.Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere
bildirmek,
i.Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge
hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
j. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile
ilgilenmek,
k. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin
haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,
l. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,
m. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında,
dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
n. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve
kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Madde 11- Sayman mutemedi, pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür
yardımcısına, üzerindeki hesaplar bakımından da bağlı bulunduğu saymana
karşı sorumludur.
Sayman mutemedinin başlıca görevleri şunlardır.
a. Satın alınacak veya satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve artırma
şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,
b. Paralı yatılı öğrencilerin taksitlerini ve ücretle yemek yiyenlerin
paralarım zamanında alarak saymanlığa yatırmak.
c. Mutemet sıfatıyla kendisine verilen görevleri, maaş ve hesap işleri ile
ilgili işlemleri günü gününe yapmak,
d. Ödenekleri kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak müdürün vereceği
emirlere göre harcamak ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve ayrıca
bununla ilgili belgeleri "Ayniyat Talimatnamesi"nin gerektirdiği
faturaların örneklerini satın alma ve satma kararlarını dosya halinde
saklamak,
e. Ödenek, maaş vb. ile senet defterlerini tutmak; her ay sonunda ödeme ve
gider gerçekleştirme çizelgelerini hazırlamak,
f.Günlük pansiyon tabelasını düzenlemek.
Madde 12- Ambar memuru pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür
yardımcısına karşı sorumludur.
Ambar memurunun başlıca görevleri şunlardır:
a. Satın alınan eşya, araç-gereç, makine ve erzakın tesliminde hazır
bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak, araç-gereç.
eşya ve makineyi ambar veya depoda özenle korumak; tutmak, gerekli olan
yerlere usulüne göre vermek,
b. Demirbaş eşya esas defteriyle kullanılmaya yarayan erzak, eşya,
araç-gereç ve makineye ait ambar ve depo esas defterlerini ve yatılı
öğrenci eşya ve gerecini dağıtma defterini tutmak,
c. "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre demirbaş eşya hakkında gereken
işlemleri tamamlamak,
d. Sayman mutemedi tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı nöbetçi
öğretmenin yanında çıkarmak ve tabelayı imza ettirmek,
e. Depo çıkış pusulalarını düzenlemek ve müdüre imzalattırarak malzemeyi
vaktinde ilgililere vermek, okula gelen yiyecek ve gerecin muayenesi ve
teslimi için "Ayniyat Talimatnamesi'' gereğince yapılması gereken işleri
izleyip sonuçlandırmak; bu iş ve işlemlerle ilgili belgeleri saklamak,
f. Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını, "Ayniyat
Talimatnamesi" esaslarına göre zamanında yapmak, malî yıl başında ambar ve
depo sayımları sonunda cetvel ve tutanakları düzenlemek.
Madde 13- Aşçı, çalışmalarında diyet uzmanına, diyet uzmanı yoksa müdür
yardımcısına karşı sorumludur.
Aşçının başlıca görevleri şunlardır:
a. Günlük tüketim maddeleri tabelasına göre, kendisine teslim edilen bütün
besin maddelerini (varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında)
mevcut listeye göre en iyi şekilde pişirip hazırlamak, kalitesini ve
görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamak,
b. Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanması ve
eksiksiz olarak hazırlanması, tamamen yerinde sarfını ve ziyan
edilmemesini sağlamak,
c. Mutfakta kullanılan bütün bakır kapların ve gereçlerin daima kalaylı ve
temiz bulunmasına dikkat etmek, mutfağın genel temizlik ve çalışma
disiplinini sağlamak.
Madde 14- Aşçı yardımcısının başlıca görevleri şunlardır;
a. Aşçı bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak,
b. Aşçının vermiş olduğu diğer görevlerini yapmak.
Madde 15- Pansiyonda görevlendirilen diğer yardımcı hizmetler sınıfı
personelinin başlıca görevleri şunlardır:
a. Pansiyon, yemekhane, yatakhane ve tesisler ile eşyalarının temizliğini
yapmak,
b. Pansiyona gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşımak
ve yerleştirmek,
c. Posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek,
d. Mutfak işlerinde yardımcı olmak.
e. Pansiyon tesislerinde geceleri, mesai saatleri dışında ve tatillerde
verilecek nöbet görevini yapmak,
f. Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,
g. Okul idarecileri ve öğretmenlerin verecekleri pansiyon hizmeti ile
ilgili diğer işleri yapmak.
Madde 16- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu:
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının
başkan-lığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda
görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur.
Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya
sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi
hakkında gereken işlemi yapar.
Bu Komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl
sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı
ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim
alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Madde 17- Pansiyonların bütçeleri, malî yıl itibariyle düzenlenir ve Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylanır.
Madde 18- Pansiyonların her türlü alım-satım, onarım işlemleri 08/09/1983
tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Madde 19- Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı,
belleticiler, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde
öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.
Madde 20- Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri,
memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için tabela
gereğince kişi basma düzen günlük ücretin % 55'ini ödemek şartıyla
pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler. Bunların yemek
paraları her aybaşında peşin alınır. Alınacak ücretler hesaplanırken bir
önceki ay tabelasının günlük ortalaması esas tutulur. Bunlardan yemek
yemiyecekleri günleri ile resmî tatil günleri hesaba katılmaz. Bu suretle
yemek parası vermiş olanlara yenilmeyen öğünler için paraları geri
verilmez veya ertesi aya devir olunmaz. Ancak, okul bir hafta veya daha
fazla süreyle tatil edilirse bu günlere isabet eden ve alınan ücret bir
sonraki ayın hesabına aktarılır.
Bakanlık müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile başka
okullardan gelen öğretmen ve öğrenci grupları, ücretin tamamını ödemek
kaydıyla pansiyonda yemek yiyebilirler.
Madde 21- Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit
edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise
aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.
Madde 22- Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin
pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci üçüncü ve dördüncü taksitler ise Kasım,
Ocak ve Mart aylarının ilk on günü içinde olmak üzere dört taksitle
alınır. Taksidini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle
ilişiği kesilir.
Eğitim yılı devamınca paralı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit
devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek
zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye
bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir pansiyondan diğer bir
pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı
naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon
ücreti evvelki pansiyon ücretin-den fazla ise bu takside ait fark alınır.
Eksik ise fark geri verilmez.
Madde 23- Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve
gündüzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı, sayman
mutemetlerince alınarak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmî
günler bu süreye dahil değildir.
Madde 24- Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek
ücretlerinin % 88'ini pansiyonun bütçesinde gösterilen her türlü
giderlerine harcamak, % 12'sini de Maliye Bakanlığınca belirlenen
saymanlığa göndermek üzere hesaplarına alırlar.
Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12'ler Millî
Eğitim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların her türlü giderlerini
karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayrım
yapılmaksızın hesaba alınır.
Madde 25- Saymanlıklar, her malî yıl o yıl içindeki tahsil ettikleri
pansiyon paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri
kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Millî Eğitim
Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yıl içinde harcanmayan paralar
ertesi malî yıla devir olunur.
Madde 26- Birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15
diğerlerinin ücretinden % 20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre beşinci ve daha düşük derecede aylık alan Devlet memurları
çocuklarından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları
Devlet tarafından ödenir.
Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle
emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya orta öğretim
kurumlarını tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mahrumiyet yerlerinde çalışan
Devlet memurları, görev yerlerinde çocuğunun devam etmesi gereken orta
öğretim kurumu bulunmadığı takdirde, bu okullarda okuma hakkını kazanmış
bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret
indiriminden faydalanırlar. Bu indirim her yıl Bütçe Kanunu ile tespit
olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için % 50'si
oranındadır. İndirim sonunda çıkan fark Devlet Bütçesinden ödenir. Öğrenim
yılı içinde mahrumiyet bölgesi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya
ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim,
bulunduktan ders yılı sonuna, kendi isteği ile atananlar için de
atandıkları tarihdeki taksit dönemi sonuna kadar devam eder. Bu hükümden
yararlananlar yukarıdaki paragraf hükümlerinden yararlanamazlar.
Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için belirtilen indirimler yapılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Pansiyonun Sağlık ve Beslenme İşleri
Madde 27- Pansiyonun sağlık görevlileri şunlardır:
a. Doktor,
b. Hemşire veya sağlık memuru,
c. Hasta bakıcı.
Madde 28- Doktorun başlıca görevleri şunlardır:
a. Her öğretim yılında parasız yatılı ve paralı yatılı öğrencileri en az
bir defa genel sağlık muayenesinden geçirerek sonuçlarının her birinin
dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak; sağlık durumları bakım
altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe
vermek, bu öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları
belirtmek, bu gibi öğrencileri sık sık muayene etmek,
b. Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayeneye
gönderilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene
etmek ve durumlarını bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken
önlemleri almak,
c. Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek, gerekli ecza
ve ilaçların re-virde bulundurulmasını sağlamak,
d. Öğrencilere verilen yiyecek ve içeceklerin cinsine ve kalorisine dikkat
etmek. Yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane ve diğer kısımları sağlık
bakımından sık sık kontrol ederek gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasını
okul müdürlüğüne bildirmek ve uygulamasını sağlamak.
Madde 29- Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor
dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır:
a. Doktorun ve müdür yardımcısının emirlerine uygun olarak revire ait
işleri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi, enjeksiyonların yapılması,
revirdeki hastaların beslenme ve öğrencilerin sağlık fişlerinin
düzenlenmesi ile ilgili işleri yapmak,
b. Okul beden eğilimi ve sınıf öğretmeni erin in yardımı ile yılda bir
defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalarındaki sağlık
sayfalarına yazılmasını sağlamak,
c. Öğrencilerin katılacakları millî bayram, diğer törenler ile her türlü
eğitici kol faaliyetlerine ilişkin toplantı, gezi ve çalışmalara katılmak,
d. Revirin düzenini ve temizliğini sağlamak,
e. Kendine teslim edilen eşyanın ve ilaçların iyi bir şekilde muhafazasını
ve kullanılmasını sağlamak,
f. Okul yönetiminin ve doktorun vereceği sağlıkla ilgili diğer işleri
yapmak.
Madde 30- Pansiyon un sağlık isleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır;
a. Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre
tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı
yatılı olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı-olanlar ise hastahaneye
veya prevantoryuma veyahut sanatoryuma gönderilirler.
b- Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve
hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat
edebilirler. Ancak, bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları,
ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi
edilmeleri gerekir.
c. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ile ihtiyaçları, ders
yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve
öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri
bildiren bir rapor düzenlenir.
Madde 31- Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yiyecek sokulmaz. Özel
yemekler pişirilmez. (Hasta yemekleri ve ders uygulaması gereği yapılan
yemekler dışında).
Madde 32- Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında
yemekhanede kimseye yemek verilmez. Revirde yatan hasta öğrencilerin
yemekleri revire gönderilir.
Madde 33- Revirde tedavi edilmekle bulunanlar ile sağlıkları yönünden özel
bakımları ve ayakta tedavileri gereken öğrencilerle eğitici çalışmalara
katılıp özel yemek verilmesi gerekenlere doktorun tespit edeceği veya ek
olarak verilmesini gerekli göreceği yemekler verilebilir.
Madde 34- Her gün verilecek yemeklerin türleri ve nicelikleri bir
öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri
sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listeleri okul doktorunun varsa
diyet uzmanının görüşleri de alınarak okul idaresince düzenlenir.
Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçları mevsim ve
bütçe durumu göz önünde bulundurulur. Madde 35- Öğretim programlarında
yemek pişirme ve beslenme konuları bulunan okullarda, yemek yemeye hakkı
olan öğrencilere, uygulamalı derste kullanmak üzere istihkakı olan erzak
ders malzemesi olarak verilebilir.
Madde 36- Hazırlanan yemekler kontrol edilmeden öğrencilere verilmez.
Yemeklerden birer porsiyon 24 saat buzdolabında bekletilir.
Madde 37- Ekmekler dilim halinde hazırlanarak herkesin yiyeceği kadar
verilir. Serviste savurganlığı önleyici tedbirler alınır.
Madde 38- Evci, izinli, raporlu ve diğer nedenlerle okulda bulunmayan
öğrenci ve personel, bulunmadıkları sürece tabelaya konulmaz.
Madde 39- Okulun tatil olduğu zamanlarında okulda kalmak zorunda olan
öğrencilerin pansiyon hakları yıl içindeki gibi sürer. Diğer görevliler
için tatillerde yemek çıkarılıp çıkarılmamasına okul müdürü karar verir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40- Pansiyonlar için bütün defter, çizelge, dosya ve hesapların
okulun gündüzlü kısımları ile ilgili kayıtlardan ayrı tutulması gerekir.
İlgili maddelerde yazılan hesap, demirbaş hizmetleri ve satın alma işleri
ile ilgili olan defter ve çizelgelerden başka şu defterler, çizelgeler ve
dosyalar tutulur.
a. Gündelik defteri,
b. Ambar esas defteri,
c. Ambar hesaplarını denetleme defteri,
d. Günlük tabela (yiyecek ve yakacak için ayniyat isteme pusulası yerine
kullanılır.),
e. "Ayniyat Talimatnamesi"ne göre tutulması gereken liste ve pusulaların,
muayene raporları ve çizelgeler, tutanaklar, müsbit kağıtların asıl ve
örnekleri,
f. Öğrenci taksit defteri, öğrenci taksitleri ile ilgili gönderme
pusulalarının, örnekleri alındıların dip koçanları,
g. Öğrenci eşya dağıtım defterî,
h. Revir defteri,
ı.Eczane defteri, (ambar esas defterinin yardımcı defteri olarak tutulur),
i. Her gün tabelaya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve
hizmetlilerin adlarını belirleyen tabela mevcudu defteri,
j. Yatılı öğrenci yoklama defteri,
Madde 41- Bütün defterlerde çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz
yazılması gerekir. Yanlış yazıldığı takdirde yazının veya rakamın üzeri
okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yazılır.

ALTINCl BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 42- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden evvel yayımlanmış olan "Lise
ve Ortaokullar Yönetmeliği", "Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları
Yönetmeliği", "İmam-Hatip Okulu İdare Yönetmeliği", "Yatılı-Pansiyonlu
İlkokullar Yönetmeliği"ndeki pansiyonla ilgili hükümler yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 43- Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu
Yönetmelik 01/01/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
23:55 - Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar23:50 - İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 91 kişiye idari para cezası23:45 - Düzce'de halk otobüsleri sefer saatlerinde yeni düzenleme23:41 - Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları açıkladı23:40 - Dışişleri'nden, Yunan Başbakanına tepki23:38 - Fahrettin Altun'dan koronavirüs tedbirleri paylaşımı23:26 - Hükümeti övdüğü için profesörü kovdular!23:00 - 'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı22:57 - Bakan Selçuk, işveren temsilcileriyle 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü22:53 - Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnedilmeli?
22:48 - THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu22:45 - Fedakar öğretmen, yemek masasını tahtaya çevirip ders anlattı22:38 - Sağlık çalışanına hakaret etti, gözaltına alındı22:34 - Yasak kapsamındaki 2 bin 809 kişi Antalya'ya giremedi22:31 - Trump ile aynı ortamda bulunacaklara koronavirüs testi şartı22:28 - Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu22:21 - 20 yaş altı sınırına ünlü sanatçı da takıldı, sokağa çıkamayacak22:19 - Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam