1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4/B veya 4/C iken, KPSS ile memurluğa geçenlere, iş sonu tazminatı ödenir mi?

4/B statüsünde sözleşmeli veya 4/C statüsünde geçici personel olarak çalışırken KPSS ile memur olanlara iş sonu tazminatı verilir mi?
01 Şubat 2017 14:00
Yazdır
4/B veya 4/C iken, KPSS ile memurluğa geçenlere, iş sonu tazminatı ödenir mi?

Yazımızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde veya 4/C fıkrası kapsamında geçici personel statüsünde görev yapmakta iken KPSS sonucuna göre 657 sayılı Kanunun 4/A fıkrası kapsamında bir göreve atananlara iş sonu tazminatı verilip verilmeyeceğine değineceğiz.

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararının Ek 6 ncı maddesinde sözleşmeli personelin kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğine, 7 inci maddesinde ise personelin Ek 6 ncı maddeye uygun olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde iş sonu tazminatı ödeneceğine yer verilmiştir.

29.12.2014 tarih ve 2014/7140 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında geçici personelin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi nedeniyle sözleşmenin sona ermesi halinde yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak iş sonu tazminatı ödeneceği, geçici personelin sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından; sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle kendileri tarafından sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde ise iş sonu tazminatı ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda zikredilen Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenen esaslara göre, 657 sayılı Kanunun 4/B fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde veya 4/C fıkrası kapsamında geçici personel statüsünde görev yapmakta iken KPSS sonucuna göre 657 sayılı Kanunun 4/A fıkrası kapsamında bir göreve atananların sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşmelerinin sona ermesi durumlarında iş sonu tazminatı ödeneceği açıktır.

Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunun 4/A fıkrası kapsamında bir göreve atananların fesihten bir ay önce ihbar yükümlülüğü bulunup bulunmadığı ile ilgili bir davada, Danıştay Onbirinci Dairesi sözleşmenin feshi için haklı bir sebebin varlığı halinde bir ay önceden ihbar yükümlülüğü olmadığı gerekçesiyle 4/B'li statüden, KPSS ile 4/A'ya statüsüne geçen personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu.

Danıştay Onbirinci Dairesinin 15.02.2016 tarih ve E.2015/1467, K.2016/481 sayılı bozma kararı şu şekilde:

"Dava, davalı İdare bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken 12.07.2010 tarihinde bu görevinden ayrılan davacının, iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine işlemin iptali ile iş sonu tazminatı ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; olayda kendi isteği ile sözleşme davacının, iş sonu tazminatı ödenmesi için fesihten bir ay önce çalıştığı kuruma haber verme zorunluluğunu yerine getirmediği görüldüğünden, iş sonu tazminatı ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, Mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları düzenleyen 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 02.09 2005 tarih ve 25924 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.08.2005 tarih ve 2005/9245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesi ile değişik 7. maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en az iki hizmet yılını tamamlayanlardan; a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, b) hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi, c) istihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi, d) ilgilinin ölümü hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanunu'na göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatının ödeneceği, bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacağı, dördüncü fıkrasında ise, bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatının ödenmeyeceği kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde "tıbbi sekreter" olarak görev yaptığı, 08.07.2010 günlü dilekçe ile, 2010/5 KPSS sonucunda Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine "hemşire" olarak atandığından bahisle 12.07.2010 tarihi itibarıyla ilişiğinin kesilmesini talep ettiği ve 08.02.2011 tarihli dilekçe ile tarafına iş sonu tazminatının ödenmesi yolundaki talebinin 20.05.2011 günlü işlemle reddi üzerine de görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle sözleşmesini feshetmesi halinde iş sonu tazminatının ödenmeyeceği açıktır.

Bununla birlikte, dava konusu olayda, davacı ile davalı idare arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesinin 9/d maddesinde, tarafların, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne yer verilmiş olup; haklı bir nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişkin olarak bir ay önceden ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz etmek mümkün değildir.

Bu durumda, 2010/5 KPSS sonucuna göre Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine "hemşire" olarak atanması nedeniyle sözleşmesinin feshi talebiyle davalı idareye yapmış olduğu başvuru neticesinde anılan idare ile ilişiği kesilen davacının, söz konusu talebinin haklı bir nedene dayandığı açık olduğundan, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca tarafına iş sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde ve İdare Mahkemesince verilen kararda yasal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi"

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 5 32
47 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
05:22 - Iğdır'da yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı03:07 - Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:09 - Polis, dur ihtarına uymayana ateş açabilir mi?00:01 - 12 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı23:59 - Bu ilde düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
23:41 - PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi23:35 - Vali Yardımcısı, avukat kardeşini ve annesi vurarak öldürdü23:31 - Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte23:29 - Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, gözyaşına boğdu23:26 - Denetime tepki gösterdi, maskesini atarak taksiye bindi23:13 - Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi
23:06 - Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti23:05 - Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı23:04 - Türk ekipleri, Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını sonlandırdı23:00 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Rusya, aşı çalışmalarında geride!23:00 - Döviz bozduran kadına yanlışlıkla 23 bin TL fazla para verdi
22:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam