1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim Elemanlarının Maaş Unsurları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
Öğretim elemanlarının maaşları hesaplanırken dikkate alınan unsurlar; Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlerin aldıkları maaşların hesaplanmasına dair örnekler (yapılan son düzenlemelere göre) hakkındaki bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.

Buna göre;

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanuna tabi öğretim elemanlarının maaş unsurları;

1-Gösterge:

657 sayılı Devlet memurları kanununun 43.maddesinde yer alan cetvelde gösterge rakamları belirtilmiştir. Gösterge tutarı derece ve kademeye tekabül eden rakamların maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutardır.

2-Ek gösterge:

Öğretim elemanlarının ek gösterge aylığı, 2914 sayılı kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutardır.

Ek gösterge Cetveli şu şekilde belirlenmiştir;

1.1.1995'den İtibaren Uygulanacak Unvan ve derece bazında Ek Gösterge rakamları ;

Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük Kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar 6400

Profesörler 5300

Doçentler 4800

Yardımcı Doçentler 3600

Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcılarından

1.derecede bulunanlar 3600

2. derecede bulunanlar 2700

3-7. derecelerde bulunanlar 2300 olarak belirlenmiştir.

Genel idare Hizmetleri Sınıfında yer alan 1.dereceli bir memurun 2200 ek gösterge aldığını düşündüğümüzde Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcılarından 3-7. dereceler arasında görev yapanların ek göstergelerinin yüksek belirlendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu görevlerde bulunanların sözleşmeli olarak çalıştıkları ve sözleşme sürelerinin uzatılmama durumları da söz konusu olduğu düşünüldüğünde ek gösterge rakamlarının sadece göreceli olarak yüksek olduğu söylenebilir.

3-Taban aylığı:

375 sayılı KHK'da yer alan taban aylık göstergesinin taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Taban aylık gösterge rakamı 1000 dir.

4-Kıdem aylığı:

375 sayılı KHK da yer almıştır. Hizmet yılına göre tespit edilen kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınmakta olup, her bir hizmet yılının karşılığı olarak 20 gösterge rakamı tespit edilmiştir. 25 veya daha fazla hizmet yılını dolduranlar için 25 hizmet yılının karşılığı olan 500 gösterge rakamı dikkate alınmaktadır. Kıdem aylığı her hizmet yılı için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

5- Üniversite Ödeneği:

Üniversite ödeneği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

a)Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olan ile Profesörlük kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,

b) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215'i,

c) Doçent kadrosunda bulunanlara % 175'i

d) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 165'i,

Diğer öğretim elemanlarından;

1 inci dereceden aylık alanlara % 130'u,

2inci dereceden aylık alanlara % 117'si,

3 üncü dereceden aylık alanlara % 110'u,

4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlara %104'ü,

Diğer derecelerden aylık alanlara % 98'i,

Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

6- İdari görev ödeneği:

Rektörlere, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 50'si; rektör yardımcıları ve dekanlara % 20'si; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ile bölüm başkanlarına % 15'i; enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdür yardımcılarına % 10'u idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev ödeneklerinden en yüksek olanı verilir.

2914 sayılı Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memurun son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur.

7- Geliştirme Ödeneği:

Geliştirme Ödeneği, gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli sayıda öğretim elemanı sağlamayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, almakta oldukları aylıklarının (ek gösterge dahil) % 50'sini, kalkınmada öncelikli yörelerde görevli öğretim elemanlarına ise almakta oldukları aylık, ek gösterge, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği ve makam tazminatı brüt tutarının 1 inci derece öncelikli yörelerde % 100'ünü, 2 nci derece öncelikli yörelerde % 60'ını geçmemek üzere Geliştirme Ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dalları, bu ödenekten yararlanma süreleri ve oranları Yükseköğretim Kurulunun Milli Eğitim Bakanlığına teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

8- Eğitim Öğretim Ödeneği:

2914 sayılı Kanunun Ek 1.maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarından fiilen öğretim elemanlığı görevini yürütenlere, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının (ek gösterge dahil) on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte eğitim-öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek yurtdışına gönderilenler ile diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlara ödenmemektedir. Eğitim Öğretim Ödeneği damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

9- Ek ders ücreti :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenir. 20 saat olan azami ücretli ek ders süresine ikinci öğretim için 10 saat daha ilave edilir.

Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ancak ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, derslerle diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Ders yükü ve ek ders ücretinin hesabında teorik dersler dışındaki faaliyetler için belirlenen toplam yükün haftalık on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısım ise maaş karşılığı sayılır.

Ders veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.

3843 sayılı kanuna dayanarak çıkarılan 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ikinci öğretimde görev alan ve normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için dolduramamış öğretim elemanlarına ise bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için 2914 sayılı kanunun 11.maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yıl sonu sınavları için verilecek ücretler birer katı fazlasıyla ödenmektedir.

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanuna göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.

Ek Ders Ücreti göstergesi, Profesör için 300, Doçent için 250, Yardımcı Doçent için 200

Öğretim Görevlisi ve Okutman için 160 olarak tespit edilmiştir.

Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilenlerin nedeniyle kesilmez

Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.

10- Makam tazminatı:

Makam Tazminatı 2914 sayılı kanunun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir. Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir.Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez. Makam Tazminatının unvanlara göre göstergeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- Rektörler 7.000

2- Profesörler (Bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla) 6.000

3- Profesörler 4.500

4- Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla) 2.000

gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenir.

11-Temsil tazminatı:

27.1.2000 tarih ve 4505 sayılı kanunun 5.maddesi uyarınca ödenmektedir. Aylıklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alıp da makam ve yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30.000 gösterge rakamının memur maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenmektedir.

Bu tazminata hak kazananlara personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanuni düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan döner sermaye katkı payları, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri, fon, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzer ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir. Bu tazminat her ne şekilde olursa olsun ikramiyelerin veya başka ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Makam tazminatı ve yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas alınarak ödenir.

Makam ve Yüksek Hakimlik Göstergeleri Temsil Tazminatı Göstergeleri
30,0000 olanlar 30.000
20.000 olanlar 20.000
15.000 olanlar 20.000
10.000 olanlar 19.000
8.000 olanlar 18.000
7.000 olanlar 17.000

Bu çerçevede öğretim elemanlarından Profesörlerin profesörlük kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmaları halinde 6000 gösterge üzerinden makam tazminatı aldıkları göz önüne alındığında temsil tazminatı almaları mümkün değildir. Üniversitelerde temsil tazminatını sadece rektörler almaktadırlar. Rektörler 17.000 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar kadar temsil tazminatı almaktadırlar.

12- Lojman tazminatı:

375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir.

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele aşağıda yer alan esas ve usullere göre her ay lojman tazminatı ödenir. Aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri;

2500 (dahil) ve daha fazla olanlara 600.000.-

500 (dahil) ve 2500 arasında olanlara 400.000.-

Diğerlerine (Ek göstergesi olmayanlar dahil) 200.000.-

Lira tutarında her ay lojman tazminatı ödenir. Eşlerden her ikisinin de tazminata müstehak olması halinde sadece tazminat miktarı fazla olana ödeme yapılır.

Bu tazminat, sair ödemelerde aylık kavramına dahil edilmez ve tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

13-Yabancı dil tazminatı:

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir. Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanlarin yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçirlidir.

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esasların 3.maddesinde; öğretim elemanlarının yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmektedir.

14- Döner Sermayeden Yapılan Ödemeler:

2547 sayılı Kanunun 58.maddesine göre her eğitim öğretim araştırma veya uygulama birimi ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin bir kısmı, yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonu ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı kanuna tabi personel arasında paylaştırılmaktadır.

Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulca önerilerek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak payın toplamı bunların bir yılda alacakları aylık ( ek gösterge dahil ) yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı kanuna tabi personel için ise %50 sini geçemez.

15- Örnek Maaş Hesaplaması :

7. derecenin 1 kademesine atanan araştırma görevlisinin maaş hesaplaması aşağıda gösterilmiştir. Bu kişi B düzeyinde yabancı dil tazminatı alıyor ve bekar.

Örnek 1

15.04.2002 tarihi itibariyle Araştırma Görevlisinin aldığı ücret.

Unvanı : Araştırma görevlisi

Derecesi: 7/1

Aylık göstergesi: Aylık gösterge x aylık katsayı

705 x 30.300 = 21.361.000

Ek göstergesi : Ek gösterge x aylık katsayı

2.300 x 30.300 = 69.690.000

Yabancı dil tazminatı (B düzeyi) : (80-89) yabancı dil tazminat göstergesi x aylık katsayı

600 x 30.300 =18.180.000

Lojman tazminatı : 400.000

Üniversite Ödeneği :En yüksek devlet memuru aylığı x üniversite ödeneği oranı

9500 x 30.300 x %98= 287.850.000 x %98=282.093.000

Aylık katsayı :30.300

Taban aylık katsayısı : Taban aylık göstergesi x taban aylık katsayısı

1000 x 197.700 =197.700.000

Yan ödeme katsayısı : 9.625

Kıdem aylığı : yok

Eğitim ve Öğretim Ödeneği = En yüksek devlet memuru aylığı/12

287.850.000 /12 = 23.987.500

Araştırma görevlileri ek ders ücreti alamazlar.

Gelirler toplamı 613.211.500 - Toplam kesinti 104.997.900 (Kesintiler ( Emekli keseneği 73.536.900 + Damga vergisi 3.679.000 + Gelir vergisi 27.782.000) ) = Net maaş 508.213.000

Örnek 2

15.04.2002 tarihi itibariyle Yardımcı Doçentin aldığı ücret.

Unvanı : Yardımcı Doçent

Derecesi: 5/1

Aylık göstergesi: Aylık gösterge x aylık katsayı

835 x 30.300 = 25.300.500

Ek göstergesi : Ek gösterge x aylık katsayı

3.600 x 30.300 =109.080.000

Yabancı dil tazminatı (B düzeyi) : (80-89) yabancı dil tazminat göstergesi x aylık katsayı

600 x 30.300 =18.180.000

Lojman tazminatı : 600.000

Üniversite Ödeneği :En yüksek devlet memuru aylığı x üniversite ödeneği oranı

9500 x 30.300 x %165= 287.850.000 x%165= 474.952.500

Aylık katsayı :30.300

Taban aylık katsayısı : Taban aylık göstergesi x taban aylık katsayısı

1000 x197.700 =197.700.000

Yan ödeme katsayısı : 9.625

Kıdem aylığı : 10 x 20 x 30.300 = 6.060.000

Eğitim ve Öğretim Ödeneği = En yüksek devlet memuru aylığı/12

287.850.000 /12 = 23.987.500

Yardımcı Doçentler ek ders ücreti alırlar.

Gelirler toplamı 855.860.000 - Toplam kesinti 141.407.637 (Kesintiler: Emekli keseneği 105.942.825 + Damga vergisi 5.135.160 + Gelir vergisi 30.329.652) = Net maaş 714.452.363

Örnek 3

15.04.2002 tarihi itibariyle Doçentin aldığı ücret.

Unvanı : Doçent

Derecesi: 1

Aylık göstergesi: Aylık gösterge x aylık katsayı

1320 x 30.300 = 39.996.000

Ek göstergesi : Ek gösterge x aylık katsayı

4800 x 30.300= 145.440.000

Yabancı dil tazminatı (B düzeyi) : (80-89) yabancı dil tazminat göstergesi x aylık katsayı

600 x 30.300 =18.180.000

Lojman tazminatı : 600.000

Üniversite Ödeneği :En yüksek devlet memuru aylığı x üniversite ödeneği oranı

9500 x 30.300 x %175= 287.850.000 x%175=503.737.500

Aylık katsayı :30.300

Taban aylık katsayısı : Taban aylık göstergesi x taban aylık katsayısı

1000 x 197.700 =197.700.000 Makam Tazminatı : 2000 x 30.300 = 60.600.000

Yan ödeme katsayısı : 9.625

Görev Tazminatı : 8000 x 30.300 = 242.400.000

Kıdem aylığı : 20 x 20 x 30.300 = 12.120.000

Eğitim ve Öğretim Ödeneği = En yüksek devlet memuru aylığı/12

287.850.000 /12 = 23.987.500

Doçentler ek ders ücreti alırlar.

Gelirler toplamı 1.244.741.000 - Toplam kesinti 167.703.299(Kesintiler: Emekli keseneği 124.054.650 + Damga vergisi 7.468.446 + Gelir vergisi 36.180.203) = Net maaş 1.077.037.701

Örnek 4

15.04.2002 tarihi itibariyle Profesörün aldığı ücret.

Unvanı : Profesör

Derecesi: 1

Aylık göstergesi: Aylık gösterge x aylık katsayı

1500 x 30300 = 45.450.000

Ek göstergesi : Ek gösterge x aylık katsayı

5.300 x 30.300= 160.590.000

Yabancı dil tazminatı (B düzeyi) : (80-89) yabancı dil tazminat göstergesi x aylık katsayı

600 x 30.300 =18.180.000

Lojman tazminatı : 600.000

Üniversite Ödeneği :En yüksek devlet memuru aylığı x üniversite ödeneği oranı

9500 x 30.300 x %215= 287.850.000 x%215= 618.877.500

Aylık katsayı :30.300

Taban aylık katsayısı : Taban aylık göstergesi x taban aylık katsayısı

1000x197.700=197.700.000 Makam Tazminatı ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanların makam tazminatı 6000 olup daha az çalışanların 4500 dür.): 4.500 x 30.300 = 136.350.000

Görev Tazminatı : 10.500 x 30.300 = 318.150.000

Yan ödeme katsayısı : 9.625

Kıdem aylığı : 25 x 20 x 30.300 = 15.150.000

Eğitim ve Öğretim Ödeneği = En yüksek devlet memuru aylığı/12

287.850.000 /12 = 23.987.500

Profesörler ek ders ücreti alırlar.

Gelirler toplamı 1.535.035.000 - Toplam kesinti 176.003.498 (Kesintiler: Emekli keseneği 127.599.750 + Damga vergisi 9.210.210+ Gelir vergisi 39.193.538)= Net maaş 1.355.031.000

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
23:24 - Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü23:21 - Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu22:50 - Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum
22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor22:15 - Fatma Şahin: Vakalar artarsa okullar açılmayabilir22:10 - 7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:08 - Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı22:04 - Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi
21:35 - TSK'dan Gelibolu'daki yangını söndürme çalışmalarına destek21:34 - Acelle Yaylası'na yapılan beton yapılar tepkiye yol açtı21:31 - 250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı21:24 - CTE'den aile mazereti tayin duyurusu21:24 - Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi
21:23 - 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam