1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli vergi denetmeni, vergi müfettişinin 3600 ek göstergesinden yararlanabilir mi?

Vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlara vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamı(3600) uygulanmaz.
11 Ocak 2018 09:05
Yazdır
Emekli vergi denetmeni, vergi müfettişinin 3600 ek göstergesinden yararlanabilir mi?

Vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlara vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamı(3600) uygulanmaz.

Dava, 2. dereceli kadroda, 1. derecenin 2. kademesinde vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacı tarafından, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca vergi denetmeni kadro unvanının kaldırılması üzerine, aynı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek gösterge ile makam ve görev tazminatından yararlandırılması isteğiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açılmıştır.

Davaya bakan Danıştay 11. Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan ek gösterge rakamından, anılan bentte yer alan şartlar aranmaksızın yararlanan vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamının, vergi denetmeni kadro unvanı üzerinden emekliye ayrılanlara da uygulanması gerektiği, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan "vergi denetmeni" kadro unvanı, "vergi müfettişi" kadro unvanına eşitlenmiş ise de, (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin rapor kısmında yer alan 8 ve 9 nolu açıklamalar ile vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 15.11.2011 tarihinden önce emekliye ayrılanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Cetvelin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) sırasında yer alan şartları taşımayanların, vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek gösterge rakamından yararlanma imkanının ortadan kaldırıldığı; bu nedenle, kaldırılan vergi denetmeni kadro unvanı üzerinden, emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile bu durumda olup, iştirakçiliği devam edenlerin, vergi müfettişleri için uygulanan ek gösterge rakamından yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle davacının istemini kabul ederek işlemi iptal etmiştir.

Temyiz üzerine Danıştay İDDK, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5/p maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 12. maddesinin 8. fıkrasına eklenen cümle ile bu madde uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanların, 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"bölümünün (g) bendinde öngörülen ek göstergelerden, anılan bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanacağı öngörülmek suretiyle, 15.11.2011 tarihinden sonra halen bu kadrolarda bulunanlar yönünden istisnai bir düzenleme yapıldığını; bu düzenlemenin 15.11.2011 tarihinden önce emekliye ayrılanları kapsamadığının açık olduğunu belirterek Danıştay 11. Dairesinin verdiği kararı bozmuştur.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2016/3467

Karar No : 2017/182

Karar Tarihi: 23.01.2017

İstemin Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesi'nin 19/11/2015 günlü, E:2013/2975, K:2015/5642 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, taraflarca karşılıklı olarak istenilmektedir.

Davacının Savunmasının Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın iptale ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalıların Savunmasının Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın davanın reddine ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nuray Doğru

Düşüncesi : Davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulü, davacının temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; 2. dereceli kadroda, 1. derecenin 2. kademesinde vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacı tarafından, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca vergi denetmeni kadro unvanının kaldırılması üzerine, aynı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek gösterge ile makam ve görev tazminatından yararlandırılması isteğiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine, Maliye Bakanlığının 28/02/2012 günlü, 32 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan, (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin iptali ile vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek gösterge, makam ve görev tazminatlarından yararlandırılmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onbirinci Dairesi'nin 19/11/2015 günlü, E:2013/2975, K:2015/5642 sayılı kararıyla; dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin rapor kısmında yer alan 8 ve 9 nolu bölümlere yönelik olması nedeniyle Eşitlik Cetveline ilişkin istemin, bu bölümlere hasren incelendiği; 10/07/2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetmeni kadrosu kaldırılarak yerine vergi müfettişi kadrosunun ihdas edildiği ve vergi denetmeni kadrolarında görev yapanların vergi müfettişi kadrosuna atanmış sayıldıkları, vergi müfettişi kadrosuna atanmış sayılanlar ve halen bu kadroda bulunanlar bakımından 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer verilen ek göstergelerden anılan bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanacakları yolundaki düzenlemeler ile kaldırılan "vergi denetmeni" kadro unvanın, 5434 sayılı Kanunun mülga Ek 67. maddesi ile verilen yetki çerçevesinde düzenlenen (XXXI) sayılı Kadro Eşitlik Cetveli ile vergi müfettişi kadro unvanına eşitlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, vergi denetmeni kadro unvanı üzerinden, emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlerin, aylıklarının ödenmesine dayanak alınan kanunlar bakımından halen bu görevi yapan vergi müfettişleri konumunda olduklarının kabul edilmesi gerektiğinden, vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamından yararlandırılmaları gerektiği; bir başka ifadeyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan ek gösterge rakamından, anılan bentte yer alan şartlar aranmaksızın yararlanan vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamının, vergi denetmeni kadro unvanı üzerinden emekliye ayrılanlara da uygulanması gerektiği; ancak, (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin 34. sırasında, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan "vergi denetmeni" kadro unvanı, "vergi müfettişi" kadro unvanına eşitlenmiş ise de, anılan Eşitlik Cetvelinin rapor kısmında yer alan 8 ve 9 nolu açıklamalar ile vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 15/11/2011 tarihinden önce emekliye ayrılanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Cetvelin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) sırasında yer alan şartları taşımayanların, vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek gösterge rakamından yararlanma imkanının ortadan kaldırıldığı; bu nedenle, kaldırılan vergi denetmeni kadro unvanı üzerinden, emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile bu durumda olup, iştirakçiliği devam edenlerin, vergi müfettişleri için uygulanan ek gösterge rakamından yararlandırılması gerektiğinden, (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin rapor kısmında yer alan 8 ve 9 nolu bölümlerde hukuka uygunluk bulunmadığı gibi, bu düzenlemeye dayanılarak 2. dereceli kadroda 1. derecenin 2. kademesinden emekliye ayrılan davacının vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek gösterge rakamından yararlandırılmamasında da hukuka uygunluk bulunmadığı; 5434 sayılı Kanunun mülga Ek 67. maddesinin 3. fıkrasında, ek göstergeleri aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark ödemesi yapılmayacağı kurala bağlandığından, davacının vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamından (XXXI) sayılı Kadro Eşitlik Cetvelinin uygulanma tarihi olan 01/03/2012 tarihinden itibaren yararlandırılması gerektiği; davanın, davacının makam ve görev tazminatı talebine ilişkin kısmına gelince, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 68. maddesinde, "Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir." kuralına yer verildiği, 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nin 8. sırasında ise, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından olan vergi müfettişlerinin makam tazminatından yararlandırılacağı düzenlemesinin yer aldığı; bu düzenlemeler uyarınca birinci dereceli kadroda vergi denetmenliği görevinde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam tazminatı ödeneceği, davacının 2. dereceli kadroda görev yapmakta iken 16/03/1994 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmış olması nedeniyle vergi müfettişleri için öngörülen makam ve görev tazminatından yararlandırılamayacağı gerekçesiyle, Maliye Bakanının 28/02/2012 günlü, 32 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin rapor kısmında yer alan 8 ve 9 nolu bölümlerin iptaline, anılan Cetvelin yürürlük tarihinden itibaren vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek gösterge rakamından yararlandırılmaması nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihi olan 23/03/2012 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine; davacının makam ve görev tazminatı talebine ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar, anılan kararın aleyhlerine olan kısımlarını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın, davacının 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen makam ve görev tazminatından yararlandırılması isteminin reddine ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu, davacının temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.

Davalı idarelerin temyiz istemlerine gelince;

Uyuşmazlığın bu kısmının çözümü için, vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlara uygulanacak ek göstergenin tespit edilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 43/B maddesinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir..." hükmüne yer verilmiş; Kanun'a ekli I sayılı Cetvelin "I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (g) bendinde, "En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usüle göre seçilerek) atanan Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri"nden birinci dereceli kadroda bulunanların ek göstergesi 3600 olarak gösterilmiş, Cetvelin aynı bölümünün (i) bendinde ise, "Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan yükseköğretim görenler" arasındaki birinci dereceli kadroda bulunanların ek göstergesi ise 2200 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 5754 sayılı Kanun'un değiştirdiği 5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan, ancak aynı Kanun'un Geçici 4. maddesi ile uygulanması halen sürdürülen 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 67. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında; personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek göstergelerden faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlere uygulanacak ek göstergelerin; Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirleneceği, ilgili kanunlarında ayrıca ek gösterge belirlenmek suretiyle ve bir kadro şartı aranmaksızın yürütülmesi öngörülen görevlere asaleten atanmış veya seçilmiş olanlar hariç olmak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edilmemiş görevler için bu fıkra hükmünün uygulanmayacağı ve bu şekilde yürütülen görevler için sonradan ihdas edilen kadroların dikkate alınmayacağı, ek göstergeleri yukarıdaki fıkra uyarınca belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark ödemesi yapılmayacağı öngörülmüş; makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde iki yıl bulunanlara görev/temsil tazminatı da ödenmesini öngören ek 68. maddesinde ise, ek göstergede olduğu gibi eşitleme işleminden önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark ödemesi yapılmayacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

10/07/2011 günlü, 27990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesinin (h) bendi ile 178 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 12. maddenin 2. fıkrasında; bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanların Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanların Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanların ise Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacağı, aynı maddenin 8. fıkrasında, 2. fıkrada belirtilen kadrolarda geçirilen sürelerin Bakanlıkta Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılacağı, aynı maddenin 11. fıkrasında ise, bu KHK'da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve Vergi Müfettişlerine verilen görev ve yetkiler kapsamında olmak şartıyla; mevzuatta Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına yapılmış olan atıfların Vergi Denetim Kuruluna, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerine yapılmış olan atıfların da Vergi Müfettişlerine yapılmış sayılacağı ifade edilmiştir.

5345 sayılı Kanun'un Geçici 3. maddesi uyarınca yeterlik sınavını vermiş sayılarak Vergi Denetmenliği kadrosunda görev yapmakta iken 646 sayılı KHK gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuna atananların yararlanacakları ek gösterge rakamının netleştirilmesi amacıyla 02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 666 sayılı KHK'nın (15/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren) 5/p maddesi ile, 178 sayılı KHK'nın Geçici 12. maddesinin 8. fıkrasına "Bu madde uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanlar, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 'I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı' bölümünün (g) bendinde öngörülen ek göstergelerden, anılan bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanır." cümlesi eklenmiştir.

Buna göre, Devlet Memurları Kanunu'na ekli I sayılı Cetvelin "I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (g) bendinde belirtilen ek gösterge rakamlarından, söz konusu bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanabilecekler, sadece "atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda görev yapanlar" ile sınırlandırılmıştır.

5434 sayılı Kanun'un Ek 67. maddesi kapsamında, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan vergi denetmeni kadro unvanı üzerinden, emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile bu durumda olup, iştirakçiliği devam edenler hakkında uygulanacak ek gösterge rakamının belirlenmesi amacıyla hazırlanarak 28/02/2012 tarihinde Maliye Bakanı tarafından onaylanan ve onayı takip eden tarihten itibaren uygulanmasına karar verilen (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin 34. sırasında "vergi denetmeni" kadro unvanı, "vergi müfettişi" kadro unvanına eşitlenmiştir.

(XXXI) sayılı Kadro Eşitlik Cetvelinin rapor kısmında yer alan 8 nolu açıklamada, "Ekli Tabloda kaldırılan kadro unvanı olarak gösterilen ve emeklilik açısından esas alınacak yeni kadro unvanı ile ek gösterge rakamı tespit edilen ve esas alınacak yeni kadro unvanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) ve (h) sıralarında sayılanlar arasında yer alanlardan; tespit edilen bu kadro unvanına ilişkin ek gösterge rakamlarından yararlanılması, öğrenim durumu ve atanma şekli itibarıyla belirli bazı şartlara bağlanmış olanların, tespit edilen yeni kadro unvanına ilişkin ek gösterge rakamlarından söz konusu şartları haiz olmalarına bağlı olarak yararlanabilmelerinin mümkün bulunduğuna ve bunlardan anılan şartları haiz bulunmayanlar hakkında ise genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiğine"; 9 nolu açıklamada ise, "178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 12. maddesinin sekizinci fıkrasına 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (p) fıkrasıyla eklenen cümleyle getirilen istisnanın; anılan madde uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan, söz konusu cümlenin yürürlüğe girdiği 15/11/2011 tarihi itibarıyla Vergi Müfettişi kadrolarında bulunanlarla sınırlandırılmış olduğu dikkate alınarak, daha önce Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlardan söz konusu cümle kapsamına girmediği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Cetveli "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) sırasında öğrenim durumu ve atanma şekli itibarıyla belirlenmiş olan şartları da haiz olmayanlar hakkında emeklilik açısından genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiğine" karar verildiği ifadelerine yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı vergi müfettişlerine uygulanacak ek gösterge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde düzenlenmiş olup, anılan bentte; "En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan" Maliye Bakanlığı vergi müfettişlerinin, bu bentte düzenlenen ek gösterge rakamından yararlanacağı kuralına yer verilmiştir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5/p maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 12. maddesinin 8. fıkrasına eklenen cümle ile bu madde uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanların, 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"bölümünün (g) bendinde öngörülen ek göstergelerden, anılan bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanacağı öngörülmek suretiyle, 15/11/2011 tarihinden sonra halen bu kadrolarda bulunanlar yönünden istisnai bir düzenleme yapılmıştır.

Bu bağlamda, vergi müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanlara ilişkin olarak yukarıda metnine yer verilen bu düzenlemenin, yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanları kapsamadığı açık olup, bu tarihten önce emekliye ayrılanların, (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin 34. sırası ile yapılan eşitlik işlemi uyarınca, 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"bölümünün (g) bendinde yer alan şartları taşımaları gerektiği hususunda kuşku bulunmamaktadır.

Bu durumda, 28/02/2012 tarihinde Maliye Bakanı tarafından onaylanan (XXXI) sayılı Kadro Eşitlik Cetvelinin rapor kısmında yer alan 8 ve 9 nolu bölümlerinde hukuka aykırlık bulunmadığı gibi, yeterlilik sınavı sonucu atanmayan ve daha sonra yapılan yeterlilik sınavlarında başarılı olanlar arasında da bulunmayan davacının, 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"bölümünün (g) bendinde yer alan ek gösterge rakamından yararlandırılmamasında da hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Onbirinci Dairesi'nin 19/11/2015 günlü, E:2013/2975, K:2015/5642 sayılı kararının, davacının 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen makam ve görev tazminatından yararlandırılması isteminin reddine ilişkin kısmının ONANMASINA, davalı idarelerin temyiz isteminin kabulü ile Maliye Bakanlığı'nın 28/02/2012 günlü, 32 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan, (XXXI) sayılı Eşitlik Cetvelinin iptali ile davacının vergi müfettişi kadro unvanı için öngörülen ek göstergeden yararlandırılma isteminin kabulü yönünden Daire kararının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/01/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 10 8
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:46 - Erciyes Üniversitesi 'canlı model' arıyor13:43 - Bu bölümde burs ve iş garantisi işe yaradı, kontenjanlar doldu13:35 - Konut satış adedi faiz indirimiyle 1 milyonu aşacak13:31 - Adnan Oktar operasyondan böyle kurtulmuş13:25 - Türkiye'nin en ilginç tarım fuarı bu ilimizde açıldı13:23 - İBB'de 50 gazeteci işten çıkarıldı13:20 - Avukat çift ve oğullarını ölüm ayırdı13:14 - Emniyet uyardı... Bu numaralar ararsa bilgilerinizi vermeyin13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazadaki yaralıların durumu iyi
13:06 - Plaj temizliğinde bulundu...1985 üretim tarihli 34 yıllık13:03 - 8 yaşındaki çocuğun şaşırtan hobisi12:55 - Tayin ve atama yaptırma vaadiyle dolandırdılar12:50 - Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem12:47 - Pençe Harekatında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi12:46 - İstanbul'da Bylock kullanıcısı 15 kişiye gözaltı kararı12:35 - Antalya'da doktora darp eden şahıs serbest bırakıldı12:33 - İzmir'deki orman yangınının genişlemesi durduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam