Kanun teklifi değiştirildi. Okutman ve uzman kadroları da kaldırılıyor

Yükseköğretimde Yardımcı Doçent kadrosunun kaldırılması gündemde iken, TBMM'de yapılan düzenleme ile Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadroları da kaldırılıyor !

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Şubat 2018 10:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kanun teklifi değiştirildi. Okutman ve uzman kadroları da kaldırılıyor

Bilindiği üzere, 17 Ocak 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile yükseköğretim kurumlarında kaldırılması öngörülen Yardımcı Doçentlik kadrosu ile Doçentlik Sözlü Sınavı ile ilgili detayları sizlerle paylaşmıştık.

Bunun üzerine, Yardımcı Doçent kadrosunun yerine getirilen Doktor Öğretim Görevlisi kadrosunun halihazırda Yardımcı Doçent olarak görev yapmakta olan kişilerde tenzili rütbe algısı yarattığından tartışmaların odağı olmuştu. Bu nedenle, TBMM'ye sunulan kanun teklifinde düzenlemeye gidilerek Yardımcı Doçent kadroları için "Doktor Öğretim Görevlisi" adı "Doktor Öğretim Üyesi" diye değiştirildi.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Kanun çerçevesinde Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı olarak yükseköğretim kurumlarında mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kişilerin de unvanları değiştirilerek hepsi "Öğretim Görevlisi" adı altında birleştirilmiş.

Dolayısıyla, üniversitelerde bundan böyle bu unvanda alımlar yapılmayacak. Ayrıca, halen bu kadrolarda görev yapan kişilerde kanunun yayımında itibaren başka bir işleme gerek kalmaksızın Öğretim Görevlisi kadrolarına atanmış sayılacaklar.

Ancak, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu kanuni düzenleme sonrası Öğretim Görevlisi kadrolarına atanacaklara ders görevi verilmeyecek, bu kişiler mevzuat değişikliğinden önce yapmakta oldukları görevleri yapmaya devam edecekler.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim üyesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (o) ve (p) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"1) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor Öğretim üyeleridir.

(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir.

(3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişidir.

n) Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır."

MADDE 3-2547 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, (b) fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulur. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini Yönetim Kuruluna devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

"(6) Doçentlik başvurularında ilgili bilim veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarım Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı vermek,"

MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor Öğretim Üyesi

MADDE 23- a) Yükseköğretim kurumlarmda açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara yükseköğretim kurumlarında ilgili birimlerin yönetim kurullarının görüşü alınarak rektör tarafından en çok dört yıl süre ile atama yapılır. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.

b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.

c) Yükseköğretim kurumlan, doktor Öğretim üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıklan da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler."

MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doçentlik ve atama

MADDE 24 - a) Doçentlik başvurulan, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır:

(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallannın birinde yeterlik kazanmış olmak.

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.

(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte Özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

b) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarım değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. Değerlendirmeye esas alman bu raporların birer örneği, yayın ve çalışmaların incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

c) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilir.

ç) Doçentlik başvurularında adayların yayın ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

d) Yükseköğretim kurumlan, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurum lan nın belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.

e) Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumlan tarafından ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar."

MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 25 inci ve 32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi üzerinde yer alan "Öğretim Yardımcıları" orta başlığı yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin başlığı "Araştırma görevlileri" şeklinde ve maddenin (a) fıkrasında yer alan -'öğretim yardımcılarıdır" ibaresi "öğretim elemanıdır" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin (b), (c), (d) ve (e) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ancak yükseköğretim kurumlannın uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez. Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on İki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir."

MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun ek 27 ncİ maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan Öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılır."

MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 40- Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır."

MADDE 11- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 75- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitelerarası Kurula doçentlik başvurusu yapmış olanlardan başvurusu sonuçlanmayanlar, talepleri halinde bir yıl süre ile başvuru yaptıkları dönemdeki mevzuat hükümlerine tabi olurlar."

MADDE 12- 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim üyesi" şeklinde, 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentlerin" ibaresi "doktor öğretim üyelerinin" şeklinde, 18 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentten" ibaresi "doktor öğretim üyesinden" şeklinde, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim üyeleri" şeklinde, 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor öğretim üyesi" şeklinde, 40 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "ders vermekle görevli öğretim yardımcıları" ibaresi "öğretim görevlileri", (c) fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri ve" ibaresi "Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile" şeklinde, 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan 'öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de" ibaresi "araştırma görevlisi kadrosuna da" şeklinde, 53/E maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" İbareleri "doktor öğretim üyeleri" şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor öğretim üyeliğine" şeklinde, ek 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim üyesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin; "yardımcı doçent" kadro unvanı ilgili mevzuatı uyarınca "doktor öğretim üyesi" şeklinde, "okutman", "uzman" ve "eğitim öğretim planlamacısı" kadro unvanları ilgili mevzuatı uyarınca "öğretim görevlisi" şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman" "uzman" ve "eğitim öğretim planlamacısı" kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka bir işleme gerek kalmaksızın "öğretim görevlisi" kadrolarında süreli olarak istihdam edilmeye devam olunur."

MADDE 14- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3-Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Öğretim üyeleri sınıfı:

Bu sınıf, profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur.

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

İlk kademe aylığım alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Öğretim görevlileri sınıfı:

Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur.

C) Araştırma görevlileri sınıfı:

Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur.

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir."

MADDE 15-2914 sayılı Kanunun 12 ncİ maddesinin 4 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 4) Doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara % 175"

MADDE 16- 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Üyesi" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "ve Okutman" ibaresi madde metninden çıkarılmış; 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", okutmanlar" ibaresi madde metninden çıkarılmış; ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Üyesi" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan "ve Okutman" ibaresi madde metninden çıkarılmış, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış; ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" İbaresi "Doktor Öğretim Üyesi" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan "ve Okutman" ibaresi madde metninden çıkarılmış, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış; eki ek gösterge cetvelinin (d) sırasında yer alan "Yardımcı Doçentler" ibaresi "Doktor Öğretim Üyeleri" şeklinde değiştirilmiş, (e) sırasında yer alan "Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları" ibaresi "Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ", okutmanlar" ibaresi madde metninden çıkarılmış, (g) bendinde yer alan "yardımcı doçentlerdir" ibaresi "doktor öğretim üyesidir" şeklinde, aynı bendin (2) numaralı alt bendi ile (j) bendi aşağıdaki şekilde, (3) numaralı alt bendinde yer alan "Yardımcı doçent" ibaresi "Doktor öğretim üyesi" şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir."

"j) Araştırma görevlileri: Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim elemanlarıdır."

MADDE 18- 4566 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 25 - Harp okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibariyle öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez."

MADDE 19- 4566 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Araştırma görevlileri

MADDE 27- Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar.

Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler."

MADDE 20- 4566 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin başlığı "Doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim üyesi", ikinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim üyeleri" şeklinde ve 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor öğretim üyesi" şeklinde değiştirilmiş, 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış, 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan "ile okutmanlar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 21- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "ve okutmanları" ibaresi madde metninden çıkarılmış, (ş) bendinde yer alan "yardımcı doçentleri" ibaresi "doktor öğretim üyesi" şeklinde, (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ü) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişiyi,

3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başan ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanım veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişiyi,"

"ü) Araştırma Görevlileri: Polis yükseköğretim kurumlannda yapılan araştırma, inceleme, uygulama ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim elemanını,"

MADDE 22- 4652 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentlerin" İbaresi "doktor öğretim üyelerinin", beşinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim üyeleri" şeklinde değiştirilmiş ve 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "öğretim elemanları ve öğretim yardımcılarına" ibaresi "öğretim elemanlarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli cetvelde yer alan "yardımcı doçent" kadroları "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman" ve "uzman" kadroları "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır."

MADDE 24- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman" ve "uzman" kadrolarında bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır."

MADDE 25- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 15 inci maddesinin başlığı "Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanma" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibareleri "doktor öğretim üyesi", ikinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim üyeleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 4752 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20- Astsubay meslek yüksek okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez."

MADDE 27- 4752 sayılı Kanunun 21 inci ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan "ile okutmanlar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 28- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Milli Savunma Üniversitesinin; "yardımcı doçent" kadro unvanı ilgili mevzuatı uyarınca "doktor öğretim üyesi" şeklinde, "okutman", "uzman" ve "eğitim ve öğretim planlamacısı" kadro unvanları ilgili mevzuatı uyarınca "öğretim görevlisi" şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman", "uzman" ve "eğitim ve öğretim planlamacısı" kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka bir işleme gerek kalmaksızın "öğretim görevlisi" kadrolarında süreli olarak istihdam edilmeye devam olunur.

Uzman, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ders görevi verilmez ve anılan personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için öngörülen görevleri yapmaya devam ederler."

MADDE 29 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadrolan Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan "öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı" ibaresi "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarma tahsis edilen "yardımcı doçent" kadrolan "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" kadroları "Öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır."

MADDE 31- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolannda bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" kadrolannda bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır."

MADDE 32- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 22- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne tahsis edilen "yardımcı doçent" kadrolan "doktor öğretim üyesi" kadrolanna, "okutman" kadroları "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır."

"EK MADDE 23- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Üniversitelerarası Kurul bölümüne eklenmiştir."

MADDE 33- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman" kadrolannda bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolanna başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır."

MADDE 34- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelin "C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar" kısmında yer alan "6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar" İbaresi "6- Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunanlar" şeklinde, "8- Diğer öğretim elemanlanndan" ibaresi "8- Öğretim Görevlilerinden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35- (1) Mevzuatta "yardımcı doçenf'e yapılmış olan atıflar "doktor öğretim üyesi"ne, "okutman", "uzman", "çevirici", "eğitim öğretim planlamacısına yapılmış olan atıflar "Öğretim görevlisi" ne yapılmış sayılır.

(2) Uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla Öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ders görevi verilmez ve bu personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.

MADDE 36- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

AH

Avukat

4

1

1

AH

Avukat

7

1

1

TH

Mühendis

5

2

2

TH

Tekniker

7

1

1

GİH

Memur

8

5

5

TOPLAM

10

10

GEREKÇE

Üniversiteler, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun İnsan gücü yetiştirmek amacıyla kanunla kurulmaktadır. Bu husus Anayasamızın 130. maddesinde düzenlenmiştir. Üniversiteler gelişen toplumsal ihtiyaçlann karşılanmasında, yeni bilgiler üretilmesinde, sağlık hizmetleri sunulmasında ve teknolojik gelişmeler gibi birçok alanda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmakta, ülkeye ve insanlığa büyük hizmetler sunmaktadır. Üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma-geliştİrme ve toplum hizmetleriyle ülkemiz ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi toplumunun yetişmesine imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olma hedefine ulaşabilmesi nitelikli insan kaynağı ile mümkün olacaktır.

Yükseköğretim sisteminin sorunlarına güvenilir ve ileriye dönük çözümler getirilmesi, yükseköğretim kumullarının yüklendikleri sorumlulukları yerine getirebilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Öğretim elemanlarının hizmet gücünden verimli bir şekilde faydalanabilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilindiği üzere yardımcı doçentlik kadrosu 2547 sayılı Kanun ile sisteme girmiştir. Anılan kadro, üniversitelerimizin kendi tabii ihtiyacı ve doğası sonucu değil, o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik olmak üzere icat edilmiştir. Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan "yardımcı doçentlik" kadrosu "doçentin yardımcısı" şeklinde bir yanlış algı oluşturmaktadır. Bu gerçek ve dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde aynı pozisyon için kullanılan ibarelerin anlamları dikkate alınarak, "Doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesi uygun olacaktır. Bu nedenle Teklif ile "doktoradan sonra doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilmekte olan" yardımcı doçentlik kaldırılmakta, doktor öğretim üyeliği getirilmekte ve doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişi kolaylaştırmaktadır. Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Doktor öğretim üyesi düzenlemesi ile doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin birlikte hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Yine okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacısı kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülmektedir.

Ayrıca Teklif ile son yıllarda üniversite sayısının hızla artışına bağlı olarak Üniversitelerarası Kurul'un yapısı işlevsel hale getirilmekte, doktor unvanına sahip araştırma görevlilerinin ders verebilmesi sağlanmakta, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin Yükseköğretim Kurulundan uygunluk alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi gibi düzenlemeler öngörülmektedir.

Teklif ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve Milli Savunma Üniversitesi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Teklif ile akademik yükseltilmelerde daha şeffaf ve sorunları giderici, merkeziyetçilikten daha uzak bir YÖK yönetimi, üniversiteleri karar alma süreçlerinde daha öne çıkaran ve onların kendi markalarını oluşturmaya ve sistemde çeşitliliğe imkan tanıyan düzenlemeler öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, yardımcı doçentlik yerine doktor öğretim üyesi kadrolarının oluşturulması nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi ile sınıf okullarında ders görevi verilenlerin ücretine ilişkin düzenlemede gerekli değişikliğin yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan yardımcı doçentlik ibaresinin dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerindeki anlamı ve kamuoyundaki doçentin yardımcısı şeklinde anlaşılabilecek yanlış algılar nedeniyle, üç aşamalı sistem korunarak, dünyadaki doçentlik sistemleri de incelenerek düzenleme yapılmıştır. Okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarının öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülmesi ile kadrolarda sadeleştirme yapılmıştır.

MADDE 3- Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci ve ikinci paragrafında yapılan düzenleme ile son yıllarda üniversite sayısının hızla artması karşısında işlevselliği azalan Üniversitelerarası Kurul yapısının daha işlevsel hale getirilmesi ve Yükseköğretim Kuruluna katkısının arttırılması hedeflenmiştir.

Maddenin (b) fıkrasında ise Doçentlik sisteminde yapılan değişiklik nedeniyle Üniversitelerarası Kurulun görev tanımında düzenlemeye gidilmiştir.

MADDE 4- Yardımcı doçentlik sistemi yerine getirilen doktor öğretim üyesi kadrosunun atanma şartlan düzenlenmiştir.

MADDE 5- Yapılan yeni doçentlik düzenlemesiyle yükseköğretim kurumlarımız kendi kurumlarındaki akademik yükseltme ve atamalarda misyonları, gelişmişlik düzeyleri ve stratejileri kapsamında, Kanunda belirlenen asgari koşullann üzerinde kriterler koyabilecekler ve kendi marka değerlerini oluşturabileceklerdir. Bu düzenlemeyle aynı zamanda doçentlik süreçleri daha hızlanacak ve muhtemel mağduriyetler engellenecektir.

Bu düzenlemenin yükseköğretim kurumlarımızm daha rekabetçi ve özerk bir yapıya dönüşümü sürecine katkı sağlanması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversitelerin de öğretim üyesi bulmasını engelleyen hususların azaltılması hedeflenmektedir.

MADDE 6- "Doçentlik ve atama" nın 24 üncü madde de düzenlenmesi nedeniyle 25 inci madde ve okutman kadrosu kaldırıldığından okutmanlara ilişkin hükümlerin düzenlendiği 32 nci madde yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 7 - 2547 sayılı Kanunda yer alan okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacısı kadroları kaldırıldığından madde metninde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 8- Doktoralı araştırma görevlilerine ders verme imkanı verilerek araştırma görevlilerinin öğretim üyeliği sürecine daha hazırlıklı olması teşvik edilecek, aynı zamanda öğretim üyesi temininde güçlük çekilen yükseköğretim kuramlarında ders verebilecek Öğretim elemanlarının arttırılması amaçlanmıştır.

MADDE 9- Madde metninde belirtilen alanlardaki tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin üniversiteye devredilmesi Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetkinin yükseköğretim kuramlarına aktarımı amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda konuya ilişkin süreci hızlandıracaktır.

MADDE 10- Lisansüstü tezlerin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi bünyesinde toplanması, düzenlenmesi ve tam metin olarak araştırma hizmetine sunulması; tezlerle ilgili bibliyografik denetimin sağlanması, bilimsel bilginin etkin bir biçimde yayımı, bilimsel araştırmalarda tekrarın önlenmesi, bilimsel çalışmaların denetlenmesi ve intihal olaylarının engellenmesi, tezlere kolay ve hızlı erişimin sağlanması, ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda tamnırlık ve bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca asker, emniyet, istihbarat ve güvenlik gibi konularda yapılacak lisansüstü tezler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik karan alınması halinde söz konusu tezlerin erişime açılmaması öngörülmüştür.

MADDE 11- Mevcut sistemde doçentlik başvurusu yapmış olanların haklanmn korunması amaçlanmıştır.

MADDE 12- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda teklifte yer alan düzenlemeler kapsamında gerekli ibare değişiklikleri yapılmıştır.

MADDE 13- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemelere uygun olarak kadro dönüşümleri yapılmıştır.

MADDE 14-Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 15- Doktor öğretim üyelerinin mali haklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 16- Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda İbare değişiklikleri ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 17- Yardımcı doçentlik yerine doktor öğretim üyesi kadrolarının oluşturulması, okutman kadrolarının ise öğretim görevlisi kadrosuna dönüştürülmesi nedeniyle 4566 sayılı Harp Okulları Kanunundaki "yardımcı doçent" ibareleri "doktor öğretim üyesi", "okutman" ibareleri "öğretim görevlileri" şeklinde değiştirilmiş, ayrıca 2547 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler kapsamında doçent ve araştırma görevlileri tanımlanmıştır.

MADDE 18- Okutman kadrolarının öğretim görevlisi kadrosuna dönüştürülmesi nedeniyle buna uygun olarak Harp Okulları Kanunundaki öğretim görevlilerine ilişkin usul ve esasların yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 19- 2547 sayılı Kanunda öğretim yardımcılarına ilişkin yapılan düzenleme kapsamında 4566 sayılı Kanunda araştırma görevlileri başlığı altında madde metninde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 20- 4566 sayılı Harp Okulları Kanununda yer alan yardımcı doçentlik yerine doktor öğretim üyesi kadrolarının oluşturulması nedeniyle "yardımcı doçent" ibarelerinin "doktor öğretim üyesi" şeklinde, okutman kadrolarının Öğretim görevlisi kadrosuna dönüştürülmesi nedeniyle "okutman" ibarelerinin" "öğretim görevlileri" şeklinde değiştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 21- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişikliklere uygun olarak 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılması öngörülmüştür.

MADDE 22- 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununda 2547 sayılı Kanuna uyum amacıyla ibare değişiklikleri yapılması Öngörülmüştür.

MADDE 23- Madde ile, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununa ekli cetvelde yer alan yardımcı doçent, okutman ve uzman kadrolarının hiçbir işleme gerek kalmaksızın sırasıyla doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülmesi düzenlenmektedir.

MADDE 24- Madde ile, 4652 sayılı Kanun kapsamında yardımcı doçent, okutman ve uzman kadrolarında bulunanların hiçbir işleme gerek kalmaksızın sırasıyla doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılması düzenlenmektedir.

MADDE 25- Madde ile, yardımcı doçentlik yerine doktor öğretim görevlisi kadrolarının oluşturulması nedeniyle Astsubay Meslek Yüksek Okullarında görevli öğretim üyelerine ilişkin maddede yer alan "yardımcı doçent" ibarelerinin "doktor öğretim üyesi" şeklinde değiştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 26- Okutman ve öğretim yardımcılarına ilişkin maddelerin yürürlükten kaldırılması sebebiyle öğretim görevlileri maddesinde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 27- Okutman ve öğretim yardımcıları kadrolarının kaldırılması sebebiyle maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- Madde ile, yardımcı doçentliğin kaldırılarak doktor öğretim üyesi sistemine geçiş yapılması nedeniyle Milli Savunma Üniversitesinin yardımcı doçent ve okutman, uzman ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarının sırasıyla doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülmesi, değişiklik tarihi itibariyle "yardımcı doçent" kadrolarında atamalı olarak bulunanların "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman" "uzman" ve "eğitim-

öğretim planlamacısı" kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanların "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılması ve okutman kadrolarında süreli olarak atanmış bulunanların öğretim görevlisi kadrolarında sözleşmeli olarak çalışmaya devam etmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca ikinci fıkrada yapılan düzenleme ile, halihazırda uzman, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta olanların durumuna açıklık getirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 29- 2547 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler kapsamında 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 30- Yardımcı doçentliğin kaldırılarak doktor öğretim üyesi sistemine geçiş yapılması nedeniyle 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerindeki yardımcı doçent kadrolannın doktor öğretim üyesi kadrolarına dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

MADDE 31- Halihazırda "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim üyesi" kadrolarına atanmış sayılması düzenlenmektedir.

MADDE 32- Teklif ile yapılması öngörülen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne tahsis edilen kadroların dönüşümüne ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ayrıca Üniversitelerarası Kurulda kullanılmak üzere kadro ihdas edilmektedir.

MADDE 33- Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, halihazırda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanların "doktor öğretim üyesi" kadrolarına ve "okutman" kadrolarında bulunanların "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılması düzenlenmektedir.

MADDE 34- Teklif ile yapılması öngörülen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ibare değişikliği yapılmaktadır.

MADDE 35- Mevzuatta yer alan atıflara ilişkin düzenleme yapılmış ve halihazırda uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta olanların durumuna ilişkin açıklık getirilmiştir.

MADDE 36- Yürürlük maddesidir.

MADDE 37- Yürütme maddesidir.

Bu Habere Tepkiniz