TBMM'ye sunulan yardımcı doçent kanun teklifinin tam metni

TBMM'ye sunulan yardımcı doçent kanun teklifinin tam metni

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2018 23:27, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58
TBMM'ye sunulan yardımcı doçent kanun teklifinin tam metni

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Mustafa Elitaş
Kayseri Milletvekili

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇE

Üniversiteler, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla kanunla kurulmaktadır. Bu husus Anayasamızın 130. maddesinde düzenlenmiştir. Üniversiteler gelişen toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında, yeni bilgiler üretilmesinde, sağlık hizmetleri sunulmasında ve teknolojik gelişmeler gibi birçok alanda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmakta, ülkeye ve insanlığa büyük hizmetler sunmaktadır. Üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplum hizmetleriyle ülkemiz ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve küreselleşmiş dünyada uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi toplumunun yetişmesine imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olma hedefine ulaşabilmesi nitelikli insan kaynağı ile mümkün olacaktır.

Yükseköğretim sisteminin sorunlarına güvenilir ve ileriye dönük çözümler üretilmesi, yükseköğretim kurumlarının yüklendikleri sorumlulukları yerine getirebilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Öğretim elemanlarının hizmet gücünden verimli bir şekilde faydalanabilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilindiği gibi yardımcı doçentlik kadrosu 2547 sayılı Kanun ile sisteme girmiştir. Akademinin kendi tabii ihtiyacı ve doğası sonucu değil, o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik olmak üzere icat edilmiştir. Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan "yardımcı doçentlik" kadrosu "doçentin yardımcısı" şeklinde bir yanlış algı oluşturmaktadır. Bu gerçek ve dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde aynı pozisyon için kullanılan ibarelerin anlamları dikkate alınarak, "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesi uygun olacaktır. Bu nedenle Teklif ile "doktoradan sonra doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilmekte olan" yardımcı doçentlik kaldırılmakta ve doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişi kolaylaştınlmaktadır. Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Teklif ile Doktor öğretim görevlisi düzenlemesi ile doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin birlikte hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Teklif ile son yıllarda üniversite sayısının hızla artması karşısında işlevselliği azalan Üniversitelerarası Kurul'un yapısı işlevsel hale getirilmekte, Doktor unvanına sahip diğer öğretim elemanlarının da ders verebilmesi sağlanmakta, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin Yükseköğretim Kurulundan uygunluk alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi, Yükseköğretim kurumlannda çalışmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının ilgili mevzuat dahilinde çalıştırılabilmesi sürecinin Yükseköğretim Kurulundan uygunluk alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi gibi düzenlemeler Öngörülmektedir.

Teklif ile akademik yükseltilmelerde daha şeffaf ve sorunları giderici, merkeziyetçilikten daha uzak bir YÖK yönetimi, üniversiteleri karar alma süreçlerinde daha öne çıkaran ve onların kendi markalarım oluşturmaya ve sistemde çeşitliliğe imkan tanıyan düzenlemeler öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan yardımcı doçentlik ibaresinin dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerindeki anlamı ve kamuoyundaki doçentin yardımcısı şeklinde anlaşılabilecek yanlış algıları nedeniyle, üç aşamalı sistem korunarak, dünyadaki doçentlik sistemleri de incelenerek düzenleme yapılmıştır.

MADDE 2- Yükseköğretim Kanununda 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci ve ikinci paragrafında yapılan düzenleme ile son yıllarda üniversite sayısının hızla artması karşısında işlevselliği azalan Üniversitelerarası Kurul yapısının daha işlevsel hale getirilmesi ve Yükseköğretim Kuruluna katkısının arttırılması hedeflenmektedir.

Maddenin (b) fıkrasında ise Doçentlik sisteminde yapılan değişiklik nedeniyle Üniversitelerarası Kurulun görev tanımında düzenlemeye gidilmiştir,

MADDE 3- Yardımcı doçentlik sistemi yerine getirilen doktor öğretim görevlisi kadrosunun atanma şartları düzenlenmiştir.

MADDE 4- Yapılan yeni doçentlik düzenlemesiyle yükseköğretim kurumlanınız kendi kuramlarındaki akademik yükseltme ve atamalarda misyonlan, gelişmişlik düzeyleri ve stratejileri kapsamında, Kanunda belirlenen asgari koşullann üzerinde kriterler koyabileceklerdir. Bu şekilde önemli bir merkezi yetki yükseköğretim kurumlanna devredilmektedir. Bu düzenlemeyle aynı zamanda doçentlik süreçleri daha hızlanacak ve muhtemel mağduriyetler engellenecektir.

Bu düzenlemenin yükseköğretim kummlanmızın daha rekabetçi ve özerk bir yapıya dönüşümü sürecine katkı sağlanması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversitelerin öğretim üyesi bulmasını engelleyen hususların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

MADDE 5- "Doçentlik ve atama" nın 24 üncü madde de düzenlenmesi nedeniyle 25 inci madde yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 6- Doktoralı öğretim yardımcılarına ders verme imkanı verilerek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen yükseköğretim kuramlarında ders verebilecek öğretim elemanlarının arttırılması amaçlanmıştır.

MADDE 7- Yükseköğretim kuramlarından ayrılan öğretim üyelerinin ihtiyaç duyulması halinde yükseköğretim kurumlanna dönebilmeleri konusunda Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetkinin yükseköğretim kuramlarına aktarımı amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda konuya ilişkin süreci hızlandıracaktır.

MADDE 8- Madde metninde belirtilen alanlardaki tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin üniversiteye devredilmesi Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetkinin yükseköğretim kuramlarına aktarımı amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda konuya ilişkin süreci hızlandıracaktır.

MADDE 9- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan "Yardımcı Doçent"e ilişkin ibarelerin "Doktor Öğretim Görevlisi" olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Yardımcı doçentliğin kaldırılarak doktor öğretim görevlisi sistemine geçiş yapılması nedeniyle yürürlükteki mevzuatta yardımcı doçentliğe ilişkin atıfların doktor öğretim görevlisine yapılmış sayılması öngörülmektedir.

MADDE 11- Doktor öğretim görevlilerinin mali haklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 12- Yükseköğretim kuramlarında çalışmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu onayı olmadan çalıştırılması Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetkinin yükseköğretim kuramlarına aktarımı amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda konuya ilişkin süreci hızlandıracaktır.

MADDE 13- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yer alan "Yardımcı Doçent" e ilişkin ibarelerin "Doktor Öğretim Görevlisi" olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır,

MADDE 14- Yardımcı doçentliğin kaldırılarak doktor öğretim görevlisi sistemine geçiş yapılması nedeniyle 78 sayılı Yükseköğretim Kuramları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerindeki yardımcı doçent kadrolarının doktor öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

MADDE 15- Halihazırda "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına atanmış sayılması düzenlenmektedir.

MADDE 16- Yürürlük maddesidir.

MADDE 17- Yürütme maddesidir.

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim görevlileridir.

(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilecek doçentlik yeterlik belgesine sahip olan ve yükseköğretim kuramlarının bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak belirlediği objektif ve denetlenebilir nitelikteki ek koşullan sağlayan veya yükseköğretim kurumlan dışından başvurularda ise Üniversitelerarası Kurul tarafından verilecek doçentlik yeterlik belgesine sahip olan ve Üniversitelerarası Kural tarafından belirlenecek ek koşullan sağlayan akademik unvana sahip kişidir.

(3) Doktor Öğretim Görevlisi: Doktora çalışmalarını başan ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişidir."

MADDE 2- 2547 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan ",Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, (b) fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (7) numaralı bent (8) olarak teselsül ettirilmiştir.

"Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulur. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kural Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere on bir üyeden oluşur. Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. "

"(6) Doçentlik yeterlik belgesi başvurularında adayların yeterli yayın ve çalışmaya sahip olup olmadığına karar vermek ve yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi düzenlemek,

(7) Yükseköğretim kurumlan dışından yapılacak doçentlik başvuruları için ek koşullar belirlemek ve başarılı olanlara doçentlik unvanı vermek,"

MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor Öğretim Görevlisi

MADDE 23- a) Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim görevlisi kadroları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara en çok dört yıl süre ile atama yapılır. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Bunlar yeniden atanabilirler.

b) Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar:

(1) Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliğİ kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

c) Üniversiteler, doktor öğretim görevlisi kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler."

MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doçentlik ve atama

MADDE 24 - a) Doçentlik yeterlik belgesi başvurulan, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik yeterlik belgesine başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

(2) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

b) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilir.

c) Üniversiteler, doçent kadrosuna atama İçin, doçentlik yeterlik belgesine sahip olmamn yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.

Doçentlik yeterlik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvurur.

Üniversite Yönetim Kurulu adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş profesörden oluşan bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli

Öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir. Asıl üyelerden en az üçü üniversite dışından seçilir.

ç) Jüride yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı raporlarını Rektörlüğe gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. Rektör Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra atamayı yapar.

d) Yayın ve eser incelemeye ilişkin esas ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan öğretim yardımcıları talepleri ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami on iki saat ders verebilir."

MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlanna dönebilirler."

MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılır."

MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentlerin" ibaresi "doktor öğretim görevlilerinin" şeklinde, 18 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentten" ibaresi "doktor Öğretim görevlisinden" şeklinde, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim görevlileri" şeklinde, 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentlik" İbaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 53/E maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibareleri "doktor öğretim görevlileri" şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, ek 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 75- Mevzuatta "Yardımcı Doçent" e yapılmış olan atıflar "Doktor Öğretim Görevlisi" ne yapılmış sayılır."

MADDE 11- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesinin 4 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 4) Doktor Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlara % 175"

MADDE 12- 2914 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 15-Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır."

MADDE 13-2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci cümlesinde yer alan "yardımcı doçentlerden" ibaresi " doktor öğretim görevlilerinden" şeklinde, (c) alt bendinde yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim görevlileri" ve "yardımcı doçent" ibaresi " doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, Kanuna ekli ek gösterge cetvelinin (d) bendinde yer alan "Yardımcı Doçentler" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlileri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen "yardımcı doçent" kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolanna dönüştürülmüş sayılır."

MADDE 15 -78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına atanmış sayılır."

MADDE 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Habere Tepkiniz