MEB'den il içi özürler için faydasız yazı

MEB, il içi özür tayinlerinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderdi. Ancak bu yazı 3 yıl önce de illere gönderilmiş ve sorunları çözememişti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Şubat 2018 11:26
MEB'den il içi özürler için faydasız yazı

2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna istinaden il içi ve il dışı özür grubuna iller arasında 5.011, il içinde 19.396 toplamda 24 bin 407 öğretmen başvururken hizmet puanı üstünlüğü ve tercihler dikkate alınarak yapılan atama sonucunda il içinde 4.968 il dışında 4.046 olmak üzere toplamda 9 bin 14 öğretmen özür grubundan yer değiştirmiştir.

İller arasında başvuruda bulunan 5.011 öğretmenden kontenjan ve hizmet puanı yetersizliği nedeniyle özürlerinin bulunduğu ilçelere atanamayan 965 öğretmenin özür durumuna bağlı atamaları bakanlıkça il emrine atayarak gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Ocak Ayı özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde il emrine atanan bu 965 öğretmen ile il içinde özrü durumuna bağlı olarak yer değiştirmeyen 14428 öğretmenin kontenjan ihtiyacı oluşması durumunda özür durumları ve özrün bulunduğu ilçe ile halen görev yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılmasını istemiştir.

işte o yazı ve olur;

MEB ve Valilikler daha önceden bu durumdaki öğretmenleri, özürlerinin bulundukları ilçelere geçici görevlendirme ile çözüm yoluna gitmekte iken ilk defa bu şekilde bir atama yöntemine geçmiştir.

Bu atama yöntemi; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 25.6.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinde yer almamaktadır.

MEB "Hizmet puanı" kriterinden vazgeçerek iki yeni kriter getirmiş ve öğretmenlerin özür durumları ve özrün bulunduğu ilçe ile halen görev yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılmasını istemiştir.

Birinci kriterde "özür durumlarını dikkate alın" demiştir. Hangi özür durumu hangi özür durumuna göre öncelik taşıyacaktır. Sağlık özrü, eş durumu özrüne göre mi üstündür yoksa can güvenliği özrümü en üstündür. Bu bilinmemektedir.

İkincisinde "Uzaklık" kriteri getirmiştir. Bu kriter hangi mevzuatta yer almaktadır. Buda bilinmemektedir. Örneğin aynı ilçede özür durumları olan iki öğretmenden can güvenliği olan öğretmen özrün bulunduğu ilçeye 50 km ise eş durumu özrü olan diğer öğretmende 250 km de ise bu öğretmenlerden hangisi tercih edilecektir.

Ayrıca bu atamalar hangi takvimde yapılacaktır, Norm kadro fazlası öğretmenlerin durumu ne olacaktır? Bu soruların cevabı yoktur. Sorunları çözecek tek uygulama ilçe emri verilmesinden geçmektedir. Akabinde öğretmenleri öğrenci ile buluşturacak, atanamayan öğretmenlerin, yer değiştiremeyen öğretmenlerin ve norm kadro fazlası öğretmenlerin sorunlarının kesin çözümü ve norm kadro fazsı öğretmenleri eritecek politikalar üzerinde çalışılmalıdır.

Özür durumlarının birbirine tercih edilmesi veya özrün bulunduğu ilçe ile halen görev yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılması yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır. Yer değiştirecek öğretmenlerin belirlenmesinde uygulanacak olan tek kriter hizmet puanıdır.

Hizmet Puanın Dayanağı Hangi Mevzuattır?

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37. maddesinde yer alan aşağıdaki fıkralarda Hizmet Puanı yer almaktadır.

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Yeniden Düzenleme: 1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

KAPAT [X]

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

Bu hükümlerdeki tek kriter hizmet puanıdır. Ayrıca Bakanlığın yazısı kanunda öngörülen "özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." hükümlerindeki takvime de aykırıdır.

Danıştay'da Hizmet Puanı Demiştir.

Hizmet puanı "Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı"nda da açıkça "...yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir." şeklinde yer almıştır.

Bunu haricindeki uygulamalar yani özür durumlarının birbirine tercih edilmesi veya özrün bulunduğu ilçe ile halen görev yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılması yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının 2018 Ocak Ayı özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde il emrine atanan bu 965 öğretmen ile il içinde özrü durumuna bağlı olarak yer değiştirmeyen 14428 öğretmenin kontenjan ihtiyacı oluşması durumunda özür durumları ve özrün bulunduğu ilçe ile halen görev yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılmasını istediği ve yukarıda yer verdiğimiz yazının uygulanma imkanı yoktur.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz