1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay, atama öncesindeki taban puan değişiminin GYS adaylarını etkileyeceğine karar verdi

Danıştay, idarece henüz atama tasarrufu başlatılmadan önceki bir aşamada, değişen yönetmelik hükümleri gereğince, davacının daha önce başarılı olarak ilan edilen yazılı sınav puanının, 70 puana yükseltilen başarı düzeyinin altında kalması dolayısıyla başarısız sayılmasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.
14 Mart 2018 00:05
+Aa- Yazdır
Danıştay, atama öncesindeki taban puan değişiminin GYS adaylarını etkileyeceğine karar verdi

Danıştay, idarece henüz atama tasarrufu başlatılmadan önceki bir aşamada, değişen yönetmelik hükümleri gereğince, davacının daha önce başarılı olarak ilan edilen yazılı sınav puanının, 70 puana yükseltilen başarı düzeyinin altında kalması dolayısıyla başarısız sayılmasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrinde hizmetli olarak görev yapan personel, 05.04.2014 tarihinde yapılan Memur kadrosu için Görevde Yükselme Sınavına katılmış ve 63,33 puanla 397. sırada yer alarak, davalı Kurumca 12.05.2014 tarihinde ilan edilen başarı listesinde asıl listede ismine yer verilmiştir. Başarı listesinin ilanı tarihindeki mevzuat uyarınca yazılı sınavda başarı puanları; Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosu için 70, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için 60 puan olarak ilan edilmiştir. Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 23.07.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesi ile görevde yükselme sınavı başarı puanı 70'e çıkarılmıştır. Anılan Düzenleme doğrultusunda idare tarafından başar puanının 70 olarak esas alındığı yeni bir başarı listesi ilan edilmiştir. İlgili personel yeni ilan edilen başarı listesinde yer almaması ve tercihleri doğrultusunda atamasının yapılmaması işlemine karşı dava açmıştır.

İdare Mahkemesi, Sınav ilanı ve devamındaki sınav tarihi ile başarı ve tercih listelerinin açıklandığı tarihler itibariyle yürürlükteki Yönetmelik hükümleri uyarınca başarılı sayılan davacının, değişen Yönetmelik hükmüne istinaden getirilen 70 puan koşulunu sağlayamadığından bahisle başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuk güvenliği ve hukuki istikrar ilkesi yönünden hukuka aykırı olduğuna hükmederek işlemi iptal etmiştir.

Danıştay ise; Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Yazılı sınav" başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında; "Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda gereken başarı puanı, altmış puandan az olmamak üzere duyuruda belirtilir." düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişiklik ile görevde yükselme sınavı başarı puanı 70'e çıkarıldığı ve aynı değişiklik düzenlemesinin geçici maddesinde getirilen düzenleme gereğince kurumlar tarafından bu Yönetmelikle uyumlu özel yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı kuralının açıkça belirtildiği; Genel Yönetmelik hükümlerinin, ülke çapında ve tüm kurumlarda uygulanan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerini değiştirmesini ve Genel Yönetmeliğe uygun olarak kurumlara kendi yönetmeliklerinde düzenleme yapma zorunluluğu getirdiği gerekçeleriyle davalı idarece henüz atama tasarrufu başlatılmadan önceki bir aşamada, davacının yazılı sınav puanının, 70 olan başarı düzeyinin altında kaldığı anlaşılması üzerine başarısız sayılarak başarı listesine alınmamasına ilişkin işleminin hukuka aykırı olmadığına karar vererek İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/6884

Karar No : 2017/8103

Karar Tarihi: 19.12.2017

İsteğin Özeti : İdare Mahkemesince verilen 08/07/2015 günlü, E:2015/452, K:2015/856 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Özkan Bozkurt

Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, ....... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrinde hizmetli olarak görev yapan ve 05/04/2014 tarihinde memur kadrosu için yapılan Görevde Yükselme Sınavına katılarak 63,33 puanla 397. sırada yer alan davacının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin, 23/07/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesi ile getirilen düzenleme ile başarı puanının 70'e çıkarılması sebebiyle, 2014 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Memur Başarı Sırası Asil Listesinde adına yer verilmeyerek başarısız sayılmasına ilişkin 15/08/2014 tarihli işlemin iptali ve tercihleri doğrultusunda atanma istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi'nin 08/07/2015 günlü, E:2015/452, K:2015/856 sayılı kararıyla; sınav ilanı ve devamındaki sınav tarihi ile başarı ve tercih listelerinin açıklandığı tarihler itibariyle yürürlükteki Yönetmelik hükümleri uyarınca 63,33 puan alarak başarılı sayılan davacının, değişen Yönetmelik hükmüne istinaden getirilen 70 puan koşulunu sağlayamadığından bahisle başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde, hukuk güvenliği ve hukuki istikrar ilkesi yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, 12/05/2014 tarihinde yapılan duyuruda yazılı sınav sonucu 60 puan ve üzerinde olan adayların isimleri duyurulmuş ise de, mevzuatta yapılan değişikliğe uyulması zorunlu olduğundan, 15/08/2014 tarihinde yeniden yapılan duyuruda 70 puan ve üzerinde puan alan adaylara yer verilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı öne sürülmekte ve dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayalı olarak çıkarılan ve Devlet memurlarının görevde yükselme usul ve esaslarını düzenleyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde; bu Yönetmeliğin; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçladığı vurgulanmış; devamındaki maddelerde, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili esas ve usullere yer verilirken, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin kurumca yapılacak bir sınav ile belirleneceğine işaret edilmiş ve 15. maddesinde de; kurumların, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşünü alarak çıkarılacak yönetmelikle düzenleyecekleri esası getirilmiştir.

Diğer taraftan, Büro-İş Sendikası tarafından, 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin muhtelif madde ve ibarelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Başbakanlık aleyhine açılan davada, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 06/03/2014 tarih ve E:2013/7955 sayılı kararıyla; "dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesi, son fıkrasında (aynı Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasının başına eklenen cümlelerden ikincisi) yer alan, yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiğinin kurumlarca belirleneceği ve duyuruda belirtileceği cümlesindeki düzenleme yönünden, başarı durumunun değerlendirilmesinin somut göstergesi olan başarı puanının net biçimde belli edilmeyerek bu hususun kurumların takdirine bırakılması, aynı sınav konularında hem kurumlararasında hem de aynı kurumda farklı sınavlarda değişik başarı puanı belirlenmesi ihtimali sebebiyle eşitlik ilkesi bakımından tereddütlerin oluşmasına, böylece objektifliğin sağlanamamasına neden olacağından, eşitlik ilkesi, kamu yararı ve hizmet gereklerine, dolayısıyla hukuka aykırı bulunduğu, öte yandan, dava konusu düzenleme ile başarı puanının net bir şekilde belirlenmemesi, anılan Yönetmeliğin genel yönetmelik olması nedeniyle, uygulanacak usul ve esasların net bir şekilde belirtilmesi gereğine aykırı bir düzenleme olduğu, bu yönüyle de Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1. maddesine aykırı olduğu" gerekçeleriyle, 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesinin son fıkrasında yer alan "Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir." cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine; anılan Genel Yönetmeliğin 23/07/2014 günlü, 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle değişik "Başarı sıralaması" başlıklı 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesinde; "Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar..." kuralı getirilmiş olup, aynı Yönetmelikle eklenen Geçici 10. maddede ise; "Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır." kuralına yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Yukarıda adı geçen Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme düşüncesi yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesidir.

Dosyanın incelenmesinden, ..... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrinde hizmetli olarak görev yapan davacının, 13/02/2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı ilanının ekindeki e-kılavuzla 500 adet memur kadrosunun ilan edilmesi üzerine, memur kadrosu için başvurduğu, anılan Kılavuzda yer alan davalı idarenin Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınav Duyurusunun "Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi" başlıklı D-III maddesinde; "Yapılacak yazılı sınavda başarı puanları; Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosu için 70, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için 60 puan olacaktır." düzenlemesi gereğince 05/04/2014 tarihinde yapılan Memur kadrosu için Görevde Yükselme Sınavına katılarak 63,33 puanla 397. sırada yer aldığı, davalı Kurumca 12/05/2014 tarihinde ilan edilen başarı listesinde asıl listede ismine yer verildiği, ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 23/07/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesinde getirilen düzenleme ile görevde yükselme sınavı başarı puanı 70'e çıkarıldığından, anılan düzenlemeye uygun olarak hazırlanan ve 15/08/2014 tarihinde duyurulan başarı listesinde 70 başarı puanını geçemediğinden bahisle, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali ve tercihleri doğrultusunda atanma istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar, dava konusu işlemin kurulduğu ve bu işlemin tesisinden önce görevde yükselme sınavı duyurusunun yapıldığı tarih itibarıyla yürürlükte olan 30/01/2014 günlü, 28898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Yazılı sınav" başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında; "Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda gereken başarı puanı, altmış puandan az olmamak üzere duyuruda belirtilir." düzenlemesine yer verilmiş ise de, yukarıda aktarılan çerçeve niteliğindeki Genel Yönetmeliğin geçici maddesinde getirilen düzenleme gereğince kurumlar tarafından bu Yönetmelikle uyumlu özel yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı kuralının açıkça getirildiği görülmüştür.

Bu durumda, Genel Yönetmelik hükümlerinin, ülke çapında ve tüm kurumlarda uygulanan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerini değiştirmesi ve Genel Yönetmeliğe uygun olarak kurumlara kendi yönetmeliklerinde düzenleme yapma zorunluluğu getirmesi nedeniyle davalı idarece henüz atama tasarrufu başlatılmadan önceki bir aşamada, davacının yazılı sınav puanının, 70 olan başarı düzeyinin altında kaldığı anlaşıldığından, başarısız sayılarak başarı listesine alınmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesince verilen 08.07.2015 günlü, E:2015/452, K:2015/856 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:15 - İDDK, mühendis olan daire başkanının eski görevine iadesini hukuka uygun buldu!00:01 - 13 Haziran 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - İTÜ'den evsel ve endüstriyel atıkları yüzde 99 arıtan teknoloji23:53 - Besici kadın devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu23:31 - Dışişleri Bakanlığı, Afrin'deki saldırıyı şiddetle lanetledi23:20 - Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
23:06 - Araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti23:04 - Kırıkkale'de sel felaketi: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü22:38 - Mardin'de görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda22:08 - 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı22:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Brüksel'e gidiyor22:04 - 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni iade edildi
21:27 - Köprüköy Belediye Başkanının büyük sınavı!21:20 - Şehirlerarası yolculuklar için yeni tedbir getirildi21:17 - Uzman isim uyardı: Aşı randevusuna mutlaka gidin21:16 - Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi21:10 - Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti
20:57 - Nusret'in hareketi de kripto para oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam