1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nema Ödemelerin Nasıl Yapılacağına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

29 Nisan 2003 13:54
+Aa- Yazdır

Nema Ödemelerin Nasıl Yapılacağına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

4853 sayılı "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun" Cumhurbaşkanı tarafından 28.04.2003 tarihinde onaylanmış ve 29.04.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna ilişkin usul ve esaslar ise Hazine Müsteşarlığınca bugün ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklanmıştır. Buna göre anapara ödemeleri tasarruf teşvik hesabının son numarasına göre ödenecektir. Ödemelere ilişkin usul ve esasların tam metni için tıklayınız.

4853 Sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun 6 ncı Maddesi Hükümlerine Göre Yapılacak Anapara Ödemeleri İle Emeklilik veya Ölüm Halinde Yapılacak Ödemelerle İlgili Usul ve Esaslar:

1- Anapara (Tasarruf Kesintisi ve Devlet/İşveren Katkısı) Ödemeleri:

1.A- Şahsi Başvuru:

1.A.1- Hak sahiplerinin, istedikleri takdirde anaparalarını almak üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş.(Banka)'nin her hangi bir şubesine;
-Tasarrufu Teşvik Hesap Numarası,
-T.C. Kimlik Numarası,
-kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile
başvurmaları gerekmektedir.

Hak sahibinin, Tasarrufu Teşvik Hesabı şahıs bilgileri ile ibraz edilen kimlik bilgilerinin farklı olması halinde ikinci bir kimlik (pasaport, evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmesi gerekmektedir.

1.A.2- Hak sahibine, Ek:1'deki Taahhütnameyi imzalamasını takiben aşağıdaki plan çerçevesinde ödeme yapılır.

1.A.3- Anapara ödemeleri, tasarruf teşvik numarasının son hanesine göre sırayla yapılır.

Bu çerçevede, tasarruf teşvik numarasının son hanesi
1 olan hak sahiplerine 30 Nisan -1 Mayıs 2003,
2 olan hak sahiplerine 2 Mayıs -5 Mayıs 2003,
3 olan hak sahiplerine 6 Mayıs -7 Mayıs 2003,
4 olan hak sahiplerine 8 Mayıs -9 Mayıs 2003,
5 olan hak sahiplerine 12 Mayıs -13 Mayıs 2003,
6 olan hak sahiplerine 14 Mayıs -15 Mayıs 2003,
7 olan hak sahiplerine 16 Mayıs -20 Mayıs 2003,
8 olan hak sahiplerine 21 Mayıs -22 Mayıs 2003,
9 olan hak sahiplerine 23 Mayıs -26 Mayıs 2003,

tarihlerinde ödeme yapılacaktır.

Ancak, 27 Mayıs 2003 tarihinden itibaren bu sıralama aranmaz.

1.B- Kurum veya İşyeri Aracılığıyla Başvuru:

Hak sahipleri, istedikleri takdirde, halen çalıştıkları ve Tasarrufu Teşvik İşyeri Sicil Numarası olan ve elektronik posta adresi uzantıları
- .gov.tr.
- .mil.tr,
- .k12.tr
- .edu.tr
-.com tr
olan Kurum veya işyerlerine başvurarak kurum veya işyerleri aracılığı ile de anaparalarını alabileceklerdir.

Bu takdirde, Kurum veya işyerleri yetkilileri,
-anapara ödemesi işlemleri için son bir ay içinde verilmiş kamu ve kuruluşları için resmi görevlendirme/yetki yazısı, diğer kuruluşlar için noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
-işyerlerine ait tasarrufu teşvik işyeri sicil numarası,
-kurum veya işyeri irtibat telefonu,
-elektronik posta adresi ile
birlikte en son anaparaları yatırdıkları Banka şubelerine başvuracaklardır.

Bu bilgiler esas alınarak Bankaca hazırlanacak formlar kurum veya işyerlerine elektronik posta ile iletilecektir.

Kurum veya işyerleri, Ek:2'deki Talep ve Taahhütnameyi veren hak sahipleri için, elektronik ortamda gönderilen bu formlara, hak sahiplerinin tasarrufu teşvik personel hesap numaraları ile T.C. kimlik numaralarını işleyerek, Bankaca bildirilen elektronik posta adresine geri göndereceklerdir.

Banka, bu formların kendisine ulaşmasını takiben, söz konusu hak sahiplerinin Tasarrufu Teşvik Hesapları kayıtlarındaki anaparalarını ilgili şubeleri aracılığıyla kurum veya işyeri yetkililerine ödeyecektir.

Kurum veya işyerleri yetkilileri, ödeme sırasında adlarına başvurdukları hak sahiplerinden Ek:2'deki Talep ve Taahhütnameyi aldıklarını ve bunları kurumlarında veya işyerlerinde saklamayı taahhüt edeceklerini de içeren Ek:3'deki Taahhütnameyi imzalayacaklardır.

Kurum veya işyeri yetkilileri, tahsil ettikleri bu tutarları nakten veya hesaben 5 iş günü içinde hak sahiplerine ödenmek üzere ödemek zorundadır. Hak sahiplerine ödenmeyen tutarlar 6 ncı iş günü içinde ilgili Banka şubesine hak sahibinin tasarrufu teşvik hesabına intikal etmek üzere iade edilecektir.

2- Emeklilik ve Ölüm Halinde Yapılacak Ödemeler:

2.1- 4853 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren yapılacak emeklilik ödemeleri başvurularında; hak sahiplerinin, Bankanın her hangi bir şubesine;
-emekli cüzdanları,
-Tasarrufu Teşvik Hesap Numaraları,
-T.C. Kimlik Numarası,
-kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile
birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Hak sahibinin, Tasarrufu Teşvik Hesabı şahıs bilgileri ile ibraz edilen kimlik bilgilerinin farklı olması halinde halinde ikinci bir kimlik (pasaport, evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmesi gerekmektedir.

Hak sahibine, Ek:4'deki Taahhütnameyi imzalamasını takiben ödeme yapılır.

2.2- 4853 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren yapılacak ölüm halindeki ödemeler için, kanuni mirasçıların;
-veraset belgesi (ilamı) ile birlikte,
-Bankanın her hangi bir şubesine,
-kendi kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile
başvurmaları gerekmektedir.

Ödemeyi yapacak Banka şubesi, ölenlerin kanuni mirasçılarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra veraset belgesindeki (ilamındaki) payları doğrultusunda ödeme yapacaktır.


3- Genel Hükümler:

3.1-Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırılmayan veya Banka şubelerine yatırılmış olmasına rağmen mülga 3417 sayılı Kanuna ilişkin 11.01.1990 tarih ve 20399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hakkında Seri No:4 Tebliğin II. maddesinin 3.b fıkrası uyarınca işyerleri tarafından "Tasarrufu Teşvik Kesintileri 3 Aylık Şahıs Bildirim Formları" Bankaya intikal etmemiş olan tutarların ödenmesi talep edilemez.

Bu tutarlar;
-Tasarrufu Teşvik Hesaplarına süresinde ödenmeyen anaparaların 4853 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca ilgili Tasarruf Teşvik Hesaplarına yatırılmasını takiben;
- Tasarrufu Teşvik Hesaplarına süresinde ödenen ancak ilgili dönem formları Bankaya intikal etmemiş tutarların ilgili kurum veya işyerlerinin "Tasarrufu Teşvik Kesintileri 3 Aylık Şahıs Bildirim Formları", "Tasarrufu Teşvik Kesintileri Aylık Bildirim Formları" ve Banka dekontlarını ilgili döneme ilişkin anaparanın yatırıldığı şube aracılığı ile Bankaya iletilerek Tasarrufu Teşvik Hesapları kayıtlarına işlenmesini takiben,
ödenecektir.

3.2- Tasarrufu Teşvik Hesap numaralarını bilmeyen hak sahipleri; öncelikle kurum veya işyerlerine, kurum veya işyerlerinden bu numaralarını öğrenemeyenler ise nüfus bilgileri ile Banka şubelerine başvurabilirler.

3.3- Birden fazla Tasarrufu Teşvik Hesap numarası olan hak sahipleri, Tasarrufu Teşvik Personel Numaraları ile Banka şubelerine başvurarak hesaplarını bir hesapta birleştirmeleri gerekmektedir.

EK:
TAAHHÜTNAME
(Şahıslar İçin)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, işbu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olan tediye fişinde belirtilen Tasarrufu Teşvik Hesabındaki toplam ...................................TL. ana para (kesinti ve işveren katkı payı) tutarını aldım. Gerek bu tutarın gerekse anılan fondan daha önce tarafıma ödenen nemaların herhangi bir şekilde fazla ödendiğinin tespit edilmesi halinde, mezkur miktarı, tarafıma ödendiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirlenen usul ve oranlar dahilinde işleyecek faiz/gecikme zammı ve diğer bütün fer'ileriyle birlikte hiçbir ihtara, dava, takip veya yargı kararı istihsaline gerek kalmadan, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte, gayrı kabili rücu kaydı ile Hazine Müsteşarlığı adına bankaya (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) nakten ve def'aten ödemeyi, bu miktar için Hazine Müsteşarlığı adına Bankanın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) ileride tarafıma ödenecek nema alacaklarımdan takas ve mahsuba yetkili olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederim. .../.../2003


Adres: Adı ve Soyadı
İmza

Ek: Kimlik fotokopisi


EK:2
TALEP VE TAAHHÜTNAME
(Kurum veya İşyeri Aracılığı İle Müracaatlar İçin)


T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdindeki ??????? nolu Tasarrufu Teşvik Hesabımdaki anaparamın ?. Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca tarafıma ödenmesi için gerekli işlemleri yapmaya Kurumum/işyerim olan ???????????..'ı yetkili kılıyorum. ??/.?./2003Adı ve Soyadı
İmzaT.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, işbu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olan tediye fişinde belirtilen Tasarrufu Teşvik Hesabındaki toplam ...................................TL. ana para (kesinti ve işveren katkı payı) tutarını aldım. Gerek bu tutarın gerekse anılan fondan daha önce tarafıma ödenen nemaların herhangi bir şekilde fazla ödendiğinin tespit edilmesi halinde, mezkur miktarı, tarafıma ödendiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirlenen usul ve oranlar dahilinde işleyecek faiz/gecikme zammı ve diğer bütün fer'ileriyle birlikte hiçbir ihtara, dava, takip veya yargı kararı istihsaline gerek kalmadan, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte, gayrı kabili rücu kaydı ile Hazine Müsteşarlığı adına bankaya (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) nakten ve def'aten ödemeyi, bu miktar için Hazine Müsteşarlığı adına Bankanın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) ileride tarafıma ödenecek nema alacaklarımdan takas ve mahsuba yetkili olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederim. .../.../2003


Adres: Adı ve Soyadı
İmza

Ek: Kimlik fotokopisi


EK:3
TAAHHÜTNAME
(Kurum/İşyerleri İçin)

İlişik listede Tasarruf Teşvik Personel Hesap Numarası, Vatandaşlık Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılı toplam ...................... firmamız/şirketimiz/kuruluşumuz çalışanının Tasarrufa Teşvik Hesabında biriken tasarruf kesintisi devlet/işveren katkı payı tutarı olan toplam ???????.....?........................TL.sını(.................................................................................................) kendilerinden ayrı ayrı bir örneği ekli Talep ve Taahhütname düzenleyenlere imza karşılığı ödenmek kaydıyla aldığımızı, ilişikteki listede beyan edilen tüm bilgilerin doğru olduğunu, hak sahipleri adına ilgili hesaptan T.C Ziraat Bankası şubelerinden tahsil ettiğimiz anapara tutarlarını tahsilatı izleyen beş işgünü içerisinde taahhütname alınan hak sahiplerine nakten veya hesaben ödeyeceğimizi, ödenmeyen tutarları süre sonunda ilgili Banka şubesine iade edeceğimizi, ödeme sırasında hak sahiplerinden alınacak Talep ve Taahhütnamelerin huzurumuzda imzalanacağını, Talep ve Taahhütname ile ödeme belgesindeki imzanın sahteliğinden sorumlu olduğumuzu, bu taahhütnamelerin 5 yıl süre ile nezdimizde saklanacağını ve talep halinde taahhütname ile birlikte hak sahibinin imzasını içeren ödeme belgesini yetkili makamlara (Hazine Müsteşarlığı, Mahkemeler, Banka...v.b.) ibraz edeceğimizi, hak sahibine yapılan ödeme nedeniyle çıkacak herhangi bir ihtilaf nedeniyle Tasarruf Teşvik Hesaplarının uğrayacağı zararları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirlenen usul ve oranlar dahilinde işleyecek faiz/gecikme zammı ve diğer bütün fer'ileriyle birlikte hiçbir ihtara, dava, takip veya yargı kararı istihsaline gerek kalmadan, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte, gayrı kabili rücu kaydı ile Hazine Müsteşarlığı adına Banka nezdindeki ilgili hesaplara nakten ve def'aten ödemeyi, bu miktar için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ziraat Bankasının firmamız/şirketimiz/kuruluşumuz alacaklarından takas ve mahsuba yetkili olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. .?.../?..../2003


İşyeri Unvanı
Mühür ve Kaşesi
Yetkili İmzalar

EK: Son bir ay içinde alınmış
Noter onaylı imza sirküleri
Yetki belgesi
Kurum/işyeri yetkilisinin kimlik fotokopisi

EK:4
TAAHHÜTNAME
(Şahıslar İçin)


T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, işbu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olan tediye fişinde belirtilen Tasarrufu Teşvik Hesabındaki toplam ...................................TL. ana para (kesinti ve işveren katkı payı) ve nema tutarını aldım. Gerek bu tutarın gerekse anılan fondan daha önce tarafıma ödenen nemaların herhangi bir şekilde fazla ödendiğinin tespit edilmesi halinde, mezkur miktarı, tarafıma ödendiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirlenen usul ve oranlar dahilinde işleyecek faiz/gecikme zammı ve diğer bütün fer'ileriyle birlikte hiçbir ihtara, dava, takip veya yargı kararı istihsaline gerek kalmadan, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte, gayrı kabili rücu kaydı ile Hazine Müsteşarlığı adına bankaya (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) nakten ve def'aten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. .../.../2003


EK: Kimlik Fotokopisi Adı ve Soyadı

İmza
Adres

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:44 - Mart ayında Türkiye'den en çok konut alanlar18:19 - Aracıyla drift yapan sürücüye 13 bin 575 lira ceza17:53 - Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerbaycan halkını kızdırdı17:48 - İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı17:42 - Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül17:32 - İftar öncesi bilinçsiz alışveriş gıda israfını artırıyor
17:24 - Havalar ısınınca meralar şenlendi17:22 - Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı17:21 - Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor17:15 - Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz17:13 - Ölüm, askeri ve babasını aynı gün yakaladı17:11 - Esrarengiz kazanın ardından öldüresiye dövüldü
17:07 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi17:05 - Marangozun pandemi sığınağı17:03 - 'Hastalananların aşılanması varyantlara karşı koruyucu olacaktır'16:52 - Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti16:26 - 5 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu
16:03 - Sosyal medyada satılan gıda ürünleri büyük risk taşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam