1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzinli veya raporlu olan memura, sosyal denge ödemesi verilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, belediye ile sendika arasında imzalanan sözleşmede sosyal denge ödemesinin fiilen ödeneceğine atıf yaparak, izinde veya raporlu olunan günlerde sosyal denge ödemesinin verilemeyeceğine karar verdi.
17 Temmuz 2019 11:33
Yazdır
İzinli veya raporlu olan memura, sosyal denge ödemesi verilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, belediye ile sendika arasında imzalanan sözleşmede sosyal denge ödemesinin fiilen ödeneceğine atıf yaparak, izinde veya raporlu olunan günlerde sosyal denge ödemesinin verilemeyeceğine karar verdi.

İŞTE SAYIŞTAY TEMYİZ KURULUNUN KARARI
Sayıştay 6. Dairesi, 6.3.2019 tutanak tarihli, 45827 tutanak nolu, 43823 dosya nolu kararı

Konu: Sosyal Denge Sözleşmesi'ne istinaden yapılan sosyal denge ödemesinde izinli ve raporlu olunan günler dikkate alınmayarak fazla ödemede bulunulması.

66 sayılı İlamın 14'üncü maddesinde, ... Belediyesi ile ...Sen (... Sendikası) arasında 08.03.2012 tarihinde imzalanıp 15.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Denge Sözleşmesi'ne istinaden yapılan sosyal denge ödemesinde izinli ve raporlu olunan günler dikkate alınmayarak fazla ödemede bulunulması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle .....-TL'nin tazminine hükmolunmuştur.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

... Belediyesi ile ...Sen (... Sendikası) arasında 08.03.2012 tarihinde imzalanıp 15.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Denge Sözleşmesi'ne istinaden yapılan sosyal denge ödemesinde izinli ve raporlu olunan günler dikkate alınmayarak fazla ödemede bulunulduğu tespit edilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması" başlıklı 32'nci maddesinde;

"27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz."

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 15'inci maddesinde ise;

"Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir." hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümler ile mahalli idarelerce, mahalli idarede en çok üyeye sahip sendika ile imzalanacak sosyal denge sözleşmesi çerçevesinde kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

... Belediyesi ile ...Sen arasında 08.03.2012 tarihinde sosyal denge sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmenin 22'nci maddesi gereğince 15.05.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mezkur sözleşmenin "Aylık Sosyal Denge Sözleşmesi" başlıklı 15'inci maddesinde;

"A) Çalışana 657 sayılı devlet memurları kanununa göre verilen ücrete ilaveten işverence her ay verilecek olan net Sosyal denge sözleşmesi aşağıda ki şekilde düzenlenmiştir.

FİİLEN GÖREV YAPAN;

Çalışana 657 sayılı devlet memurları kanununa göre verilen ücrete ilaveten işverence her ay verilecek olan net Sosyal denge sözleşmesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

......

c) Müdürlere ilave olarak net ... TL S.D.S.(...)verilir.

d) Şef, amir, birim yetkili ve sorumlularına ilave olarak net .... TL S.D.S. (...) verilir.

e) Memurlara ilave olarak net .... TL S.D.S. (...) verilir..."

denilmektedir.

Yukarıda belirtilen hükme istinaden kamu görevlilerine her ay ücretlerine ek olarak sosyal denge ödemesi yapılmaktadır. Sözleşmenin bu maddesinde geçen "fiilen görev yapan" ifadesi ile personelin sadece fiilen görev yaptığı günler için bu haktan yararlanacağı karara bağlanmıştır.

Sorumlular tarafından Sosyal Denge Sözleşmesinin sosyal denge tazminatına ilişkin maddesinde yer verilen "Fiilen Görev Yapan" ifadesinden kastın kadro veya görev ünvanı olduğu ve yıllık izinde geçen sürelerin çalışılmış gibi sayılması gerektiği, bu sebeple ilgili personele yapılacak sosyal denge tazminatı ödemesinde, ilgili personelin kadro veya görev ünvanı değişmedikçe, fiilen çalışmamış olsa bile herhangi bir kesinti yapılmaması gerektiği,

Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme'nin "Toplu Sözleşme Hükümleri" başlıklı ikinci bölümünün "Sosyal denge tazminatı" başlıklı 5'inci maddesinde yer verilen; "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir." hükmünden personelin, atandığı kadro veya görev ünvanında çalışmaya devam ettiği müddetçe bu görevde fiilen çalışmasa bile sosyal denge ödenmesinden eksiksiz yararlanacağı sonucunun çıkarıldığı ileri sürülmekte ve bu savunmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64'üncü maddesinde kademe ve derece yükselmesi için aranan görev süresinde "... Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır..." hükmü ile desteklenmekte ise de; ilgili madde hükmünde fiilen çalışılmayan günlerde de sosyal denge ödemesi alınabileceğine ilişkin bir ifade bulunmayıp, sadece kademe ve derece yükselmesi ile ilgili olarak, bunun için aranan görev süresinde yıllık izinli olarak geçirilen sürelerinde çalışılmış gibi sayılacağı belirtilmektedir.

Yine sorumlular tarafından, 657 sayılı Kanun'un "Mazeret İzni" başlıklı 104'üncü maddesinin (G) fıkrasında "Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz." hükmüne yer verilmek suretiyle sosyal denge ödemesinin çalışılmayan günlerde kesilemeyeceğini belirtmişlerse de; söz konusu madde hükmünde, fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemenin bu madde kapsamından hariç tutulduğu net olarak görülmektedir.

İlgili Sosyal Denge Sözleşmesinin "Aylık Sosyal Denge Sözleşmesi" başlıklı 15'inci maddesinde sosyal denge ödemesi için fiilen görev yapma şartı öngörüldüğünden bu ödemenin fiilen çalışmaya bağlı bir ödeme olduğu anlaşılmakta olup 657 sayılı Kanun'un anılan maddesinde hariç tutulan kısımda yer aldığı açıktır. Dolayısıyla bu hüküm dayanak gösterilerek fiilen çalışılmayan günler için kesinti yapılmaksızın sosyal denge tazminatının tam ödeneceği çıkarımında bulunmak mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle sorumluların iddialarının reddi ile 66 sayılı İlamın 14'üncü maddesiyle ....-TL'nin tazminine dair hükmün TASDİKİNE, Oy çokluğuyla (2.Daire Başkanı ...., Üyeler ..., ..., ... ile ....'ın aşağıda belirtilen ayrışık görüşlerine karşı),

Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45827 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
13:08 - Okul öncesi çocuklar hastalıklarını resim çizerek anlattı13:03 - Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi12:57 - 'Rekabet Kurumunun yaptığı aslında bir ön soruşturma'12:55 - Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü vefat etti12:55 - Gaziantep'te açık yer toplantıları yasaklandı12:55 - Suriye rejimi, 8. Türk gözlem noktasına ağır silahlarla saldırdı12:54 - İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor12:47 - Öğretmenlerin, mazeret tayinlerine başvuruları alınmaya başlandı12:40 - Başsavcılık, Van'daki tartışmalı gözaltı için resen soruşturma başlattı12:38 - Batman'da 4 muhtar görevden uzaklaştırıldı
12:27 - Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak12:26 - Çeyrek altın ne kadar?12:21 - Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL12:17 - Bakan Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz12:16 - Ordu'daki arazi anlaşmazlığında 1 kişi hayatını kaybetti12:12 - Bakan Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine 22 milyon avro destek verilecek12:02 - Türk-İş Başkanı'na 'mikrofon' tepkisi: Sen hiç konuşma!11:52 - Müvekkilin üst geçitlere yazdığı küfürler avukatı zor durumda bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam